Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (BOLA SEPAK) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENGGELECEK) TAHUN 2008

Nama Unit Program

: Nur Bazlina Binti Ismail an M!"# R!s#i Bin an an Na$an% : P&n#i#i'an (asmani #an '&si"atan : Pr!%ram I)aza" Sar)ana Mu#a P&r%uruan (PISMP * IPGM)

Nama Pen !ara" : En+Azul"aimi Bin A"ma#

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pe#a$aran T%n$ang Ta$%& S%'ta$%& Tari&" Ma a Ke#a Bi#angan M%ri( )'$e&ti* , P&n#i#i'an (asmani , K&ma"iran , B!la S&-a' , K&ma"iran M&n%%&l&.&' , /0 Ma. 2008 , 1+23 * 8+03am , 2 Pintar , 20 Oran% , Pa#a a'"ir s&si -&n%a)aran #an -&m4&la)aran5 muri#6muri# #a-at , (0) Psi'!m!t!r I+ 7a-at m&la'u'an '&ma"iran m&n%%&l&.&' #&n%an 4&tul #an 4&r'&san II+ 7a-at m&n%a-li'asi'an '&ma"iran m&n%%&l&.&' #alam -&rtan#in%an (2) K!%niti8 I+ 7a-at m&n9ata'an #&n%an lisan t&ntan% t&'ni' '&ma"iran m&n%%&l&.&' #alam 4!la s&-a' II+ 7a-at m&n9ata'an #&n%an lisan t&ntan% tu)uan '&ma"iran m&n%%&l&.&' #alam 4!la s&-a' (/) A8&'ti8 I+ M&nin%'at'an ta"a- '&9a'inan #iri II+ M&nin%'at'an s&man%at 4&r-asu'an Penga#aman Se(ia A(a Ba"an Bant% Menga$ar Strategi Utama , K&ma"iran m&n%"antar #an m&n&rima , B!la , S'ital , M&nin%'at'an '&ma"iran m&n%%&l&.&' untu' #ia-li'asi'an #alam -&rla$anan

+a a ,Ma a-

Strategi P.P / A&ti0iti

+o&% Pem'e#a$aran

)rgani a i / Catatan

P&n%&nalan (/ minit) (M&manas'an 4a#an)

R&%an%an

Buat r&%an%an #ari atas '&-ala "in%%a '& 'a'i 6 Muri# m&m4&ntu' 4ulatan

K&ma"iran (00 minit)

A'ti:iti 0 6 M&n%%&l&.&' 4&4as 6 7alam ruan% 9an% #is&#ia'an5 s&.ara -&rs&!ran%an m&n%%&l&.&' s&.ara 4&4as 6 M&n%%una'an 4a"a%ian #alam #an luar 'a'i 6 7alam masa / minit 6 X X 7u#u' s&.ara 4&4as X X X X X X

A'ti:iti 2 6 s&)au" 20 m&t&r (00 m&t&r -&r%i #an 00 m&t&r 4ali') M &n%%&l&.&' s'ital 6 Ba"a%i '&-a#a 3 'um-ulan (2 0ran% 0 'um-ulan) 6 M&n%%&l&.&' s'ital s&.ara -&rs&!ran%an -&r%i #an -ata" 4ali' 6 M&n%%una'an 6 ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ X

S&.ara 4&r'um-ulan

4a"a%ian #alam #an luar 'a'i 6 Buat #alam / s&t s&!ran%

K&mun.a' (1 minit)

P&rtan#in%an 6 M&n%%&l&.&' s'ital

Ba"a%i '&-a#a 3 'um-ulan (2 !ran% satu 'um-ulan)

7u#u' s&.ara m&n%"a#a- antara satu sama lain 4a%i 'um-ulan 9an% sama #alam )ara' 00 m&t&r 6

X X ^ ^ ^ ^ X X

X X ^ ^ ^ ^ X X

X X ^ ^ ^ ^ X X

X X ^ ^ ^ ^ X X

X X ^ ^ ^ ^ X X

S&.ara 4&r'um-ulan

6 6

2 !ran% #&-an #an 2 !ran% 4&la'an%+ P&la)ar 0 m&n%%&l&.&' '&-a#a -&la)ar 2 #an -&la)ar 2 '&-a#a -&la)ar s&t&rusn9a+

P&nutu(3 minit)

R&%an%an

S&!ran% -&la)ar m&n%&tuai a'ti:iti r&%an%an X X X X X 6 #u#u' s&.ara 4&4as X X X

6 6

Buat r&%an%an #ari 'a'i '& '&-ala ;ari' na8as / 'ali

S!alan ,

Guru 4&rtan9a'an muri# t&ntan% tu)uan '&ma"iran m&n%%&l&.&' #i-&la)ari Ca#an%an )a$a-an , M&lari'an 4!la #ari-a#a la$an M&l&-asi 4&nt&n% -&rta"anan la$an M&mu#a"'an ra'an #alam -asu'an #an #iri s&n#iri m&m4uat -&r.u4aan M&m4u'a ruan% untu' m&m4uat s&ran%an atau m&n%atur strat&%i M&n%uasai -&rmainan