Anda di halaman 1dari 1

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN Ruj. Kami: Tarikh: Pen arah Ja!a"an Ke!

uda#aan$ Ke%enian$ dan &ari%an Taman 'uda#a (e eri Perli%$ Per%iaran &a)a%an$ 01000 Kan ar PERLIS (Untuk perhat an En! "a #a$% Tuan$ MENDAPATKAN MAKLUMAT TENTAN& LA&U'LA&U RAKYAT NE&ERI PERLIS! Perkara di a"a% adalah dirujuk. 2. Suka*i"a dimaklumkan !aha)a Kum+ulan PPIS,P PJ Seme%"er 1 -m!ilan Jun 2010 di"u a%kan un"uk mem!ua" %a"u kajian !a i memenuhi %#ara" khu%u% di !a)ah k.kurikulum Per%a"uan Seni 'uda#a. /. Sehu!un an den an i"u$ +ihak kami in in menda+a"kan makluma" men enai la u0la u rak#a" khu%u%n#a la u rak#a" ne eri Perli%. Tarikh la)a"an ,a%a Sa%aran 2. : 26 O .% 2010 : 2./0 +.m. 1 2.00 +.m. : Kum+ulan PPIS,P PJ -m!ilan Jun 2010 ( 20 .ran ) IPPP/11/010/Jld. ( ) 26 OGOS 2010

3i a"a% %um!an an dan kerja%ama #an di!erikan didahului den an ri!uan "erima ka%ih.

Sekian$ "erima ka%ih. (ERKHIDMAT UNTUK NE&ARA PR)DUKTI" DAN E"EKTI" Sa#a #an menuru" +erin"ah$

(Dr!HAM*AH (IN IHSAN% Tim!alan Pen arah IPG, Kam+u% Perli% 01000 Kan ar PERLIS