Anda di halaman 1dari 6

Definisi Sektor Pertanian

Sektor pertanian ialah sektor yang megeluarkan makanan dan barangan melalui penanaman secara kecilan, perladangan, penternakan, perikanan dan perhutanan.

Kebaikan/Objektif Sektor Pertanian


1. Dapat memastikan bekalan makanan mencukupi : o Malaysia antara negara yang menjadikan beras sebagai makanan keperluan. o Oleh hal yang demikian, kerajaan berusaha menghasilkan padi dua kali setahun untuk menampung permintaan masyarakat, selain berusaha mengurangkan import beras dari Thailand. o kerajaan mahu mengurangkan kebergantungan kepada memandangkan padi sawah boleh ditanam di negara ini. negara luar,

2. Dapat menyediakan peluang pekerjaan : o Pertanian merupakan pekerjaan warisan yang menjana ekonomi keluarga, khususnya di negara membangun seperti Malaysia. o Sektor pertanian menyumbang 50 !peratus" peluang pekerjaan.

o Misalnya, pekerjaan dalam sektor pertanian bukan sahaja bekerja di ladang, malahan meliputi pemprosesan dan pemasaran. o #ealitinya, masyarakat desa sememangnya bergantung harap kepada sektor ini memandangkan mereka mempunyai tanah yang luas untuk dikerjakan dan tenaga buruh yang mudah didapati. o Tamabahan lagi, pekerjaan ini tidak memerlukan kelulusan yang tinggi berbanding kerja pro$esional dan separuh pro$esional. . !enjana pendapatan negara dan masyarakat : o %klim dan tanih yang sesuai mampu memberikan pulangan yang lumayan.

o &ontohnya, iklim di kawasan &ameron 'ighland yang sesuai untuk penanaman teh dan stawberi. o 'asil tani yang dituai oleh petani kecil(kecilan dapatlah dijual kepada pemborong dengan harga yang berpatutan untuk dijadikan penyambung re)eki. o *agi tanaman komersial pula, negara akan menambahkan +eluaran ,alam -egara +asar !+,-+" melalui pengeskportan tanaman seperti kelapa sawit dan lada hitam.

". !engelakkan pergantungan negara ter#adap luar $egara : o 'ai ini berlaku demikian kerana kadar pertumbuhan pesat penduduk di negara ini yang sudah pasti akan memerlukan jumlah makanan yang lebih besar. o +ebanyakan bahan makanan asas seperti beras, gula dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. o Oleh itu, negara tidak perlu mengimport hasil pertanian dari luar negara. Misalnya, mengimport beras dari Thailand.

%. Dapat mengurangkan pengaliran &ang ke luar $egara : o negara kita mengimport bahan makanan yang terlalu banyak seperti gula, beras, buah(buahan dan sebagainya sedangkan kita mampu menghasilkan sendiri bahan makanan tersebut. o Sejak kerajaan bawah pimpinan ,atuk Seri .bdullah .hmad *adawi lagi, bidang pertanian amat dititik beratkan kerana mempunyai kebaikannya tersendiri. o 'al ini, dapat dilihat melalui peruntukan pembangunan yang sangat banyak untuk memajukan bidang ini kita saksikan sejak belanjawan negara tahun /005 sehingga /000. o Oleh itu, tumpuan terhadap bidang pertanian yang di hasilkan oleh negara kita sendiri mampu mengurangkan pengaliran wang ke luar negara.

'aktor('aktor Kemerosotan Sektor Pertanian


1. Kekurangan tenaga buru# di sektor pertanian : o Penghijrahan tenaga buruh dari sektor pertanian ke sektor bukan pertanian ini mengakibatkan kekurangan tenaga buruh di sektor pertanian. o Malah, bilangan ladang di Semenanjung Malaysia yang mengalami masalah tenaga buruh turut meningkat tahun demi tahun. 1ebih parah, petani asal yang tinggal adalah terdiri daripada petani yang sudah tua dan u)ur. o *erdasarkan satu kajian yang telah dijalankan pada tahun /0002/000, 34 daripada petani yang ditemubual berumur lebih dari 55 tahun.

2. Sai) ladang yang berskala kecil : o Sai) tanah yang berskala kecil menyebabkan produkti5iti dan kos pengeluaran yang tinggi. o +ajian yang dijalankan mendapati 65 pesawah padi mengusahakan sawah yang bersai) kurang dari satu hektar!00000 meter persegi". o Sub(sektor pengeluaran makanan pertanian juga terpaksa bersaing dengan sektor perladangan untuk mendapatkan tanah yang baik.

. Kekurangan buru# yang berpelajaran* produktif dan cekap : o +ekurangan buruh yang berpelajaran, produkti$ dan cekap akan menyebabkan perancangan yang baik dan pengurusan yang cekap tidak dapat dilaksanakan. o Para petani yang kurang pendidikan akan menghadapi masalah kekurangan modal kerana mereka sukar memperolehi kredit daripada institusi kewangan. o 7ntuk mendapatkan kredit, mereka terpaksa memenuhi syarat dan keperluan yang kompleks yang ditetapkan oleh institusi berkenaan. o Sebagai contoh institusi kewangan ialah *ank .gro telah menawarkan Modal 7sahawan 0 Malaysia kepada petani kita untuk mengusahakan industri kecil dan sederhana !%+S" yang berasaskan pertanian.

". Kekurangan !odal : o +ekurangan modal pula merupakan penghalang untuk mereka meningkatkan jumlah hasil tanaman, terutamanya menanam semula tanaman getah yang telah tua dengan baka benih atau klon yang tinggi daya pengeluarannya. o Sebabnya untuk menanam semula, petani terpaksa menunggu sekurang( kurangnya empat tahun untuk mendapatkan hasil. o ,alam tempoh tersebut, mereka tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan semasa lagi.

%. Kekurangan biji# beni# : o *agi sektor sayur(sayuran, 45 benih yang diperlukan adalah diimport dari Thailand, Taiwan, &hina, dan .ustralia. o *enih buah(buahan seperti benih hybrid tembikai yang berhasil tinggi pula perlu diimport dari luar negera seperti Taiwan. o 'arga benih hybrid ini agak tinggi dan mengakibatkan peningkatan kos pengeluaran.

+angka#(langka# untuk !emajukan Sektor Pertanian


1. !eningkatkan penggunaan teknologi moden o Menggunakan teknologi moden untuk mengeluarkan hasil yang banyak dan berkualiti. o Menggunakan teknologi mesra alam. o Menggunakan teknologi pembungkusan, penyimpanan dan sebagainya 2. !eluaskan pasaran o Pihak kerajaan membantu mendapatkan pasaran di dalam dan di luar -egara. o .gensi seperti 8.M. boleh membantu mendapatkan pasaran . !empelbagaikan penyelidikan dan pembangunan pengeluaran o Membantu petani dari segi khidmat nasihat. o Mencipta baka tanaman yang lebih berkualiti. o Menggunakan kaedah bioteknologi dalam penghasilan pertanian seperti tanaman dan penternakan. o Membuat penyelidikan yang lebih terperinci seperti M.#,% dan Pusat 1atihan Pertanian. ". !embuka ka&asan tanaman ba#aru o 891&#. memainkan peranan memulihkan tanah terbiar. o &ontohnya di Selangor, terdapat ladang 8ruit :alley di *estari ;aya o *oleh diuruskan oleh agensi atau indi5idu dengan membuka ladang swasta atau persendirian. o Menggantikan tanaman tua kepada tanaman baharu seperti tanaman getah dan kelapa sawit. %. Pelaksanaan dasar kerajaan o +erajaan menyediakan siri pelan ,asar Pertanian -egara. o +erajaan memberikan intensi$ tertentu seperti subsidi harga.

Memudahkan prosedur pinjaman bank seperti .grobank kepada golongan yang terlibat.