Anda di halaman 1dari 51

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

PERHATIAN : GURU-GURU DIKEHENDAKI MEMBUAT PENGEMASKINIAN DENGAN: 1. MENCATAT TARIKH , TEMA DAN TAJUK MENGIKUT MINGGU 2. MELENGKAPKAN LAJUR PENGISIAN KURIKULUM MENGIKUT KEBOLEHAN MURID DI SEKOLAH MASING-MASING.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA SJK & PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA TAHUN 4/ 2014
MINGGU TEMA/TAJU K STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

1 Tema:

1.2

Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.2.!

Mendengar, memahami dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB:

2.2

2.2."

Taju :
3.2

".2.! #.1.1

4.1

SB:

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata $.1.1 dengan betulmengikut konteks.

MINGGU TEMA/TAJU K

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

2 Tema:

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1

2.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayatperintah dengan betul Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3.1

Taju : 3.2

3.2.7

4.1

4.1.2

5.1

5.1.2

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA #

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K " Tema: 2.3 1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3.2

Taju : 3.2

3.2.! 4.2.1

4.2

5.1

5.1.3

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA $

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K # Tema: 1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.2

2.3.3

Taju :

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.2.7

4.2

4.2.2

5.1

5.1.4

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ !

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


TEMA/TAJU K $ Tema: 2.3 1.2
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BAHASA
Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

1.2.!

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

3.2.1

Taju : 3.2

3.2.! 4.3.1

4.3

5.1

5.1.5

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ '

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


TEMA/TAJU K ! Tema: 2.3 1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BAHASA
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

1.3.1

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3.2

Taju :

3.2

4.3

3.2.7

5.1

4.3.2

5.1.!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K ' Tema: 2.2 1.3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Melafa"kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB:

2.2.3

Taju : 3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata denga

3.2.!

4.4

4.4.1

SB:

5.1

5.1.7

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K ( Tema: 1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat Majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan dan kemas. Melafa"kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me$, pe$, be%, dan te% dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3

2.3.1

Taju :

3.2

3.2.7

4.4

5.2

4.4.2

5.2.1

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA 1*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K ) Tema: 2.3 1.2
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

1.2.!

Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB:

2.3.2

Taju : 3.2

3.2.!

4.1

4.1.1

SB:

5.2

5.2.2

MINGGU TEMA/TAJU K

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

1* Tema:

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

1.3.1

2.2

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dan bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menyatakan perasaan berdasarka melodi dan lirik lagu dalam nyanyianyang dipersembahkan Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.2.3

Taju :

3.2

3.2.7

4.1 5.2

4.1.2

5.2.3

MINGGU TEMA/TAJU K

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

11 Tema:

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menulis imlak dengan tepat. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3

2.3.1

Taju :

3.4 4.2

3.4.1

5.3

4.2.1

5.3.1

MINGGU TEMA/TAJU K 12 1.3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

Mendengar, memahami dan memberi

1.3.3

Mendengar, memahami dan

1"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

Tema: 2.3

Taju :

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang

3.&

mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betalam pelbagai situasi dengan betul.

3.&.2

4.2

4.&.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi

5.3

5.3.2

MINGGU TEMA/TAJU K 1" 1.2

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,

1.2.!

Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis

1#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


perkataan, frasa dan ayat dengan betul. dengan struktur yang betul dan tepat.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

Tema: 2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis imlak dengan tepat.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

Taju :

3.4 4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.4.2

4.3.1

5.1

5.1.1

MINGGU TEMA/TAJU K 1# 1.3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan

1.3.1

Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap

I%mu: 1$

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


Tema: 2.3
dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul

N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.3.1

Taju :

3.&

3.&.2

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul.

4.3

5.1

4.3.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

5.1.2

MINGGU TEMA/TAJU K 1$ Tema: 1.4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara

1.4.1

'ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu

I%mu: 1!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


bertatasusila. situasi secara bertatasusila.

N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.4 Taju : 3.4 4.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Melafa"kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks

3.4.2

4.4.1

5.1

5.1.3

MINGGU TEMA/TAJU K 1! Tema: 2.4 1.!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang

1.!.1

'erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

I%mu: N&%a&: 1'

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2

Taju :

3.&

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. Melafa"kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks

EMK KP: KB: BCB: SB:

3.&.2

4.4

5.1

4.4.2

5.1.4

MINGGU TEMA/TAJU K 1' Tema: 2.4 1.7

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

1.!.2

'erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentan sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila.

I%mu: N&%a&: 1(

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3

Taju : 3.4 4.1

Menulis imlak dengan tepat. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

EMK KP: KB: BCB: SB:

3.4.2

5.1

4.1.1

5.1.5

MINGGU TEMA/TAJU K 1( Tema: 2.4 1.4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

'erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam I%mu: kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat

N&%a&: EMK 1)

2.4.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


bahan untuk memberi respons dengan betul. ramalan yang #ajar.

Taju : 3.& 4.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.&.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

KP: KB: BCB: SB:

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata 4.1.2 dengan betul mengikut konteks.

5.1.!

MINGGU TEMA/TAJU K 1) Tema: 2.4 1.!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.!.1

'erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

I%mu: N&%a&:

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat yang EMK tersurat daripada pelbagai bahan yang

2*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


Taju : 3.4 4.2
sesuai untuk menjanakan idea dengan betul.

Menulis imlak dengan tepat. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

KP: KB: BCB: SB:

3.4.1

Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks.

4.2.1

5.1

5.1.7

MINGGU TEMA/TAJU K 2* Tema: 1.7

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.7.2

2.4

'erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang

I%mu: N&%a&: EMK KP: 21

2.4.3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


Taju : 3.& 4.2
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

KB: BCB: SB:

3.&.2

5.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan Memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me$, pe$, be%, dan te% dengan betul mengikut konteks

4.2.2

5.2.1

MINGGU TEMA/TAJU K 21 Tema: 2.4 Taju : 1.4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

'erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar.

I%mu: N&%a&: EMK KP: 22

2.4.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

3.3 4.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

KB: BCB:

4.3.1

5.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang SB: sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

5.2.2

MINGGU TEMA/TAJU K 22 Tema: 1.!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat maklumat yang betul

1.!.1

'erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

I%mu: N&%a&:

2.4

2.4.2

Taju :

Membaca dan memahami maklumat yang EMK tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan KP: betul.

3.5

2"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan,menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

KB: BCB: SB:

4.3.2

5.2

52.3

MINGGU TEMA/TAJU K 2" Tema: 1.7

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Melafa"kan dan memahami puisi dengan

1.!.2

2.4

'erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: 2#

2.4.3

Taju :

3.(

4.4

3.(.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis

SB:

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.4.1

Melafa"kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3.1

MINGGU TEMA/TAJU K 2# Tema: 2.4 Taju : 3.3 4.4 1.4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa

Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Melafa"kan dan memahami pantun

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: 2$

2.4.1

3.3.4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


yang indah secara didik hibur.

4.4.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

SB:

5.3.2

MINGGU TEMA/TAJU K 2$ Tema: 1.!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menyebut dan memahami unsur seni dalam

1.!.1

2.4

'erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: 2!

2.4.2

Taju :

3.5

3.5.2

4.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

sumber. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

SB:

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1

MINGGU TEMA/TAJU K 2! Tema: 1.7

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.7.2

2.4

'erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis Menyatakan perasaan berdasarkan

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.4.3

Taju :

3.(

4.1

3.(.1

5.1

4.1.2

2'

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA/TAJU K 2' Tema: 2.4 1.4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

'ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.4.1

Taju : 3.3 4.2

3.3.3

4.2.1

5.1

2(

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU TEMA/TAJU K 2( Tema: 2.4 Taju : 3.5 4.2 1.!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.!.1

'erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang I%mu: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. N&%a&: Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan

2.4.2

EMK KP: KB: BCB: SB:

3.5.2

4.2.2

5.1

2)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks

MINGGU TEMA/TAJU K 2) Tema: 2.5 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.1

Taju : 3.(

3.(.1

4.3

5.1

4.3.1

"*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

5.1.5

MINGGU TEMA/TAJU K "* Tema: 2.! Taju : 3.( 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu . Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.!.1

3.(.1

4.3

4.3.2

5.1

5.1.!

"1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "1 Tema: 2.5 Taju : 3.! 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Melafa"kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.2

3.!.1

4.4

4.4.1

5.1

5.1.7

"2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "2 Tema: 2.5 Taju : 3.7 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Melafa"kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me$, pe$, be%, dan te% dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.3

3.7.1

4.4

4.4.2

5.2

5.2.1

""

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "" Tema: 2.! 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.!.2

Taju :

3.!

3.!.2

4.1 5.2

4.1.1

5.2.2

"#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "# Tema: 2.5 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.1

Taju : 3.7

3.7.2

4.1 5.2

4.1.2

5.2.3

"$

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "$ Tema: 2.5 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.2

Taju : 3.!

3.!.1

4.2

4.2.1

5.3

5.3.1

"!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "! Tema: 2.! 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu . Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB:

2.!.1

Taju :

3.7

3.7.1

4.2

4.2.2

SB:

5.3

5.3.2

"'

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "' Tema: 2.5 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5.3

Taju : 3.!

3.!.2

4.3

4.3.1

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 dengan betul mengikut konteks.

"(

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

MINGGU TEMA/TAJU K "( Tema: 2.! 1.5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.!.2

Taju :

3.7

3.7.2

4.3

4.3.2

5.1

5.1.2

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA ")

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K ") Tema: 2.! 1.5
'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Melafa"kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.!.2

Taju :

3.!

3.!.1

4.4

4.4.1

5.1

5.1.3

MINGGU TEMA/TAJU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA #*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


K #* Tema: 2.! Taju : 3.7 1.5
'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Melafa"kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu . Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Melafa"kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.!.1

3.7.1 4.4.2

4.4

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 dengan betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA/TAJU K

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA #1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

#1 Tema:

1.5

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1

'ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5 Taju : 3.!

2.5.2

3.!.2

4.1 5.1

4.1.1

5.1.5

MINGGU TEMA/TAJU K

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM/ SISTEM BAHASA

#2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014

#2 Tema:

1.5

'ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks

I%mu: N&%a&: EMK KP: KB: BCB: SB:

2.5 Taju : 3.7 4.1

2.5.3

3.7.2

4.1.2

5.1

5.1.!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PKJR TAHUN 4/ 2014


MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

#"

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


1. Ber('!")('!" %en*!n r!&!n tent!n* !#+e& &e#e"!,!t!n !"!n r!-! #e,!#! +er !"!n!n ,ere&! &e #e&."!/ %!n &e!%!!n !"!n r!-! -!n* &'r!n* #e"!,!t. 2. Me,(in! !-!t -!n* "en*&!+ (er%!#!r&!n +er&!t!!n !t!' r!n*&!i &!t! -!n* %i(eri. 3. Men-en!r!i&!n tin*&!/ "!&' -!n* (."e/ ,en'n '&&!n ,ere&! (er%i&!ri %!n (ert!n**'n* !0!(. 1. Men*e,'&!&!n +!n%!n*!n !t!' +en%!+!t tent!n* &e!%!!n !"!n r!-! -!n* &'r!n* #e"!,!t %en*!n (!/!#! -!n* (et'"1 2.Me,(in! !-!t t'n**!" !t!' !-!t ,! ,'& (er%!#!r&!n +er&!t!!n !t!' r!n*&!i &!t! -!n* %i(eri1 3.Men-e('t "i,! $!r! 'nt'& ,en!n*!ni #it'!#i ,en$!(!r

1.1 Ar!# 13i4 1.1 Ber('!" tent!n* #e#'!t' +er&!r! (er&!it!n &e/i%'+!n #e/!ri!n %en*!n ,en**'n!&!n &!t!1 'n*&!+!n1 !-!t1 #e('t!n1 int.n!#i %!n n!%! -!n*#e#'!i. 2.1 Me,(in! %!n ,en'"i# +er&!t!!n1 !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'&. Ber('!" tent!n* #e#'!t' +er&!r! -!n* %i!"!,i1 %i"i/!t !t!' -!n* %i(!$!. 2.1 Ar!# 13i4 Men'"i# +er&!t!!n %!n +e"(!*!i !-!t (er%!#!r&!n t.+i& -!n* %i(eri&!n

PKJR Unit 1

MINGGU 1 MINGGU 2

Ber !"!n #e$!r! Ber%i&!ri T! '& 1 J!"!n #en%iri!n

PKJR Unit 1

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n. 2.1 Me,(in! %!n ,en'"i# +er&!t!!n1 !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'&.

5.1 Ar!# 23i4 Men*e,'&!&!n +en%!+!t (!*i ,en e"!#&!n i%e! tent!n* i#' +er(in$!n*!n. 2.1 Ar!# 13i4 Men'"i# +er&!t!!n %!n +e"(!*!i eni# !-!t (er%!#!r&!n t.+i -!n* %i(eri

MINGGU 3 MINGGU 5 MINGGU 5

Ber !"!n Se$!r! Ber%i&!ri T! '& 2 6!(!r!n Pe !"!n K!&i

-!n* %i(eri. MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK OBJEKTIF


1. Ber('!" tent!n* +er!t'r!n #ert! 'n%!n*)'n%!n* !"!n r!-! ,en**'n!&!n (!/!#! -!n* (et'". 2. Me,(!$! !-!t)!-!t +en-!t! -!n* %i(eri&!n ."e/ *'r'

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 28

MINGGU 7

Per!t'r!n %!n Un%!n*)

1.1 Ber('!" tent!n* #e#'!t' +er&!r! (er&!it!n &e/i%'+!n #e/!ri!n %en*!n ,en**'n!&!n &!t!1 'n*&!+!n1 !-!t1 #e('t!n1 int.n!#i %!n n!%! -!n* #e#'!i.

1.1 Ar!# 13i4 Ber('!" tent!n* #e#'!t' +er&!r! -!n* %i!"!,i1 %i"i/!t %!n %i(!$!.

##

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


MINGGU 9
Un%!n* J!"!n R!-! T! '& 1 J!%i"!/ +en**'n! J!"!n r!-! Ber%i#i+"in :!n* %en*!n #e('t!n -!n* (et'". 3. Men-!t!&!n +er(e;!!n !nt!r! 'n%!n*)'n%!n* %en*!n +er!t'r!n !"!n r!-! #ert! ,e,!/!,i !&i(!t i&! ti%!& %i+!t'/i. 5.1 Me,(!$! &'!t +er&!t!!n %!n !-!t %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'" %!n ,e,!/!,i +er&!r! -!n* %i(!$!.

5.1 Ar!# 13i4 Me,(!$! +er&!t!!n1 <r!#! %!n !-!t -!n* ,en*!n%'n*i !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'".

PKJR Unit 2

1. Me,(!$! +eti&!n %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'". 2. Men'"i# !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& (er+!n%'&!n +eti&!n. 3. Men-!t!&!n +er(e;!!n !nt!r! 'n%!n*)'n%!n* %en*!n +er!t'r!n !"!n r!-! #ert! ,e,!/!,i !&i(!t !+!(i"! %iin*&!ri

5.2 Me,(!$! &'!t te&# +r.#! %!n +'i#i %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'" %!n "!n$!r #ert! ,e,!/!,i +er&!r! -!n* %i(!$!. 2.1 Me,(in! %!n ,en'"i# +er&!t!!n1!-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'&

5.2 Ar!# 13i4 Me,(!$! "!n$!r te&# ('&!n #!#ter! %!n te&# #!#ter!1 i!it' +!nt'n %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'". 2.1 Ar!# 1 3i4 Men'"i# +er&!t!!n %!n +e"(!*!i eni# !-!t (er%!#!r&!n t.+i& -!n*%i(eri&!n.

MINGGU 2 MINGGU =

Per!t'r!n %!n Un%!n*) 'n%!n* J!"!n R!-! T! '& 2 Per(e;!!n !nt!r! Un%!n*)'n%!n* %en*!n Per!t'r!n J!"!n R!-!

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 3

MINGGU 1> MINGGU 11

S'&!rn-! Me"int!# T! '& 1

1. Men*',+'"&!n1 ,en-'#'n %!n ,en*e,'&!&!n i#i +entin* %!ri+!%! #e#'!t' t.+i& -!n* %i(in$!n*&!n. 2. Men*i,"!& +e"(!*!i te&# -!n* %i(!$!&!n %en*!n ,en**'n!&!n e !!n %!n t!n%!

3.1 Men-!,+!i&!n ,!&"',!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! !t!' t! '& %en*!n ,en**'n!&!n &!t!1 I#ti"!/1 <r!#!1 #tr'&t'r !-!t -!n* (et'" %!n "!r!#(!/!#! -!n* #e#'!i. =.1 Men*i,"!& 3,en*!,(i" ren$!n!4

3.1 Ar!#23ii4 Men-!,+!i&!n i#i +entin* tent!n* #e#'!t' t! '& #e$!r! ter#'#'n %en*!n (!/!#! -!n* (et'". =.1 Ar!# 23i4

#$

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


MINGGU 12
Me"int!# Le(i/ S'&!r %!ri+!%! -!n* Di#!n*&! (!$! -!n* (et'". 3. Men-!t!&!n +r.#e%'r +entin* 'nt'& ,e"int!# !"!n r!-! -!n* +er"' %i+e"! !ri %!n %i"!ti/. (er%!#!r&!n te&# -!n* %i+er%en*!r&!n. Men*i,"!& +e"(!*!i eni# !-!t -!n* %i+er%en*!r&!n

PKJR Unit 3

MINGGU 13 MINGGU 15

S'&!rn-! Me"int!# T! '& 2 Ber<i&ir Me"int!# Se(e"',

1. Men%en*!r1 ,eneri,! %!n ,e"!&#!n!&!n !r!/!n #ert! +e#!n!n %en*!n (et'"1 te+!t %!n ter#'#'n. 2. Men$!t!t (e(er!+! r','#!n (er&!it!n !&ti?iti $!r! ,e"int!# -!n* #e"!,!t ,en**'n!&!n (!/!#! -!n* (et'". 3. Men-!t!"!n e"e,en)e"e,en +entin* 'nt'& ,e"int!# !"!n r!-! -!n* +er"' %i+e"! !ri %!n %i"!ti/.

1.3 Me,(eri&!n %!n ,e,!/!,i !r!/!n #ert! +e#!n!n tent!n* #e#'!t' +er&!r!. 2.2 Me,(in! %!n ,en'"i# !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& %!"!, #e#'!t' +en'"i#!n te&# tent!n* #e#'!t' t! '&.

1.3 Ar!# 23i4 Men%en*!r1,eneri,! %!n ,e"!&#!n!&!n !r!/!n #ert! +e#!n!n %en*!n (et'"1 $e+!t %!n ter#'#'n. 2.2 Ar!#13i4 Me,(in! !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& (er%!#!r&!n t! '&.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR

MINGGU 15 MINGGU 17 MINGGU 19

Unit 5 Ke#e"!,!t!n (er(!#i&!" T! '& 1

1. Men-!t!&!n +en%!+!t tent!n* $!r! -!n* #e"!,!t &eti&! (er(!#i&!" %en*!n !-!t -!n* (et'". 2. Men'"i# &!r!n*!n !'t.(i.*r!<i @A&' Se('!/ B!#i&!"A. 3. Men-en!r!i&!n $iri &e#e"!,!t!n -!n* +er"' !%!

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n. 1>.1 Men*/!#i"&!n +en'"i#!n +e"(!*!i *enre 3+r.#! %!n +'i#i4 ter,!#'& e,e"-!n* ,'%!/1 ,en!ri& %!n (er,!&n!.

5.1 Ar!# 23i4 Men*e,'&!&!n +en%!+!t (!*i ,en e"!#&!n i%e! tent!n* i#' +er(in$!n*!n 1>.1 Ar!# 33i4 Men'"i# &!r!n*!n (er%!#!r&!n t! '& -!n* %i(eri&!n.

#!

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


6er,!t %!nSe"!,!t +!%! (!#i&!" %!n +en'n**!n* (!#i&!".

PKJR Unit 5

MINGGU 12 MINGGU 1= MINGGU 2>

Ke#e"!,!t)!n Ber(!#i&!" T! '& 2 T.+i Ke"e%!r

1.Ber(in$!n* %en*!n ,en*e,'&!&!n +en%!+!t tent!n* &e(!i&!n ,e,!&!i t.++i &e"e%!r. 2. Men'"i# ti*! &e+entin*!n ,e,!&!i t.+i &e"e%!r ,en**'n!&!n !-!t -!n* (et'"1 3.Men-en!r!i&!n "!n*&!/) "!n*&!/ +e,!&!i!n t.+i &e"e%!r -!n* (et'".

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n. 2.2 Me,(in! %!n ,en'"i# !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& %!"!, #e#'!t' +en'"i#!n te&# tent!n* #e#'!t' t! '&.

5.1 Ar!#2 3i4 Men*e,'&!&!n +en%!+!t (!*i ,en e"!#&!n i%e! tent!n* i#' +er(in$!n*!n. 2.2 Ar!# 13i4 Me,(in! !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& (er%!#!r&! t! '&.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 5

MINGGU 21 MINGGU 22

Ber(!#i&!" Se"!,!t T! '& 1

%en*!n

1. Me,(eri&!n +en%!+!t %!n !"!#!n tent!n* ri#i&. -!n* %i/!%!+i ."e/ +en'n**!n* (!#i&!". 2. M'ri% ,eni"i# $!%!n*!n tin%!& (!"!# ter/!%!+ #it'!#i -!n* %i(eri. 3. Men-!t!&!n &e+entin*!n ,e,!t'/i +er!t'r!n !"!n r!-! %!n "!"'!n -!n* #e"!,!t 'nt'& ,enin*&!t&!n &e#e"!,!t!n

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n. =.1 Men*i,"!& 3,en*!,(i" ren$!n!4 (er%!#!r&!n te&# -!n* %i+er%en*!r&!n

5.1 Ar!# 33i4 Me,(eri&!n re#+.n# tent!n* #e#'!t' i#' -!n* %i(in$!n*&!n %en*!n ,en**'n!&!n !"!#!n -!n* #e#'!i. =.1 Ar!# 13i4 Men*!,(i" i,"!& +er&!t!!n %!n !-!t %en*!n e !!n %!n t!n%! (!$! -!n* (et'"

Per!t'r!n Ber(!#i&!"

#'

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


#e,!#! (er(!#i&!".

PKJR Unit 5

1. Men-!t!&!n (!/!-! -!n* %i/!%!+i #e,!#! (er(!#i&!" %en*!n (!/!#! -!n* (et'". %en*!n 2. Me,(!$! !-!t %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'". 3.Men-!t!&!n &e+entin*!n ,e,!t'/i +er!t'r!n !"!n r!-! %!n "!"'!n -!n* #e"!,!t 'nt'& ,enin*&!t&!n &e#e"!,!t!n #e,!#! (er(!#i&!"

2.2 Me"!+.r&!n #e#'!t' +er&!r! %en*!n ,en**'n!&!n (!/!#! -!n* #e#'!i %!n te+!t. 5.1 Me,(!$! &'!t +er&!t!!n %!n !-!t %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'" %!n ,e,!/!,i +er&!r! -!n*%i(!$!.

2.2 Ar!# 23i4 Men-!t!&!n +er&!r!)+er&!r! +entin* #e#'!t' +eri#ti0! 5.1 Ar!#23i4 Me,(!$! %!n ,e,!/!,i +e"(!*!i eni# !-!t %en*!n ,e,(eri&!n +ene&!n!n +!%! int.n!#i (er%!#!r&!n t!n%! (!$!.

MINGGU 23 MINGGU 25 MINGGU 25

Ber(!#i&!" Se"!,!t T! '& 2 B!/!-! Ber(!#i&!"

Se,!#!

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 7

MINGGU 27 MINGGU 29 MINGGU 22

Per !"!n!n Se"!,!t MenggunakanPengangkutan A0!, T! '& 1 Pengangkutan A0!, Di M!"!-#i!

1.Me,(ent!n*&!n ,!&"',!t tent!n* (e(er!+! eni# +en*!n*&'t!n !0!, %i M!"!-#i!. 2.Men'"i# &e"e(i/!n %!n &e"e,!/!n ,en**'n!&!n +en*!n*&'t!n !0!,. 3.Men-!t!&!n $!r! ,en**'n!&!n +en*!n*&'t!n !0!, #e$!r! (er/e,!/.

3.1 Men-!,+!i&!n ,!&"',!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! !t!' t! '& %en*!n ,en**'n!&!n &!t!1 I#ti"!/1 <r!#!1#tr'&t'r !-!t -!n* (et'" %!n "!r!# (!/!#! -!n* #e#'!i. 2.1 Me,(in! %!n ,en'"i# +er&!t!!n1 !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'&.

3.1 Ar!# 33i4 Me,(ent!n*&!n ,!&"',!t -!n* %i+er."e/i %en*!n ,en**'n!&!n !-!t -!n* te+!t. 2.1 Ar!# 13i4 Men'"i# +er&!t!!n %!n +e"(!*!i eni# !-!t (er%!#!r&!n t.+i& -n!* %i(eri&!n.

1. Men-!t!&!n &e"!&'!n -!n*

#(

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


PKJR Unit 7 ti%!& #e"!,!t %!n !&i(!tn-! i&! ti%!& ,e,!t'/i +er!t'r!n +en**'n!!n +en*!n*&'t!n !0!,. 2.Men-en!r!i&!n (e(er!+! +er!t'r!n +entin* &eti&! 2.2 Me"!+.r&!n #e#'!t' +er&!r! %en*!n ,en**'n!&!n (!/!#! -!n* #e#'!i %!n te+!t. 1>.1 Men*/!#i"&!n +en'"i#!n +e"(!*!i *enre 3+r.#! %!n +'i#i4 ter,!#'& e,e" -!n* ,'%!/1 ,en!ri& %!n(er,!&n!. 2.2 Ar!# 23i4 Men-!,+!i&!n +er&!r!)+er&!r! +entin* #e#'!t' +eri#ti0!. 1>.1 Ar!# 13i4 Men*en!" +!#ti i#i %!ri+!%! +e"(!*!i #',(er (er%!#!r&!n t! '&.

MINGGU 2= MINGGU 3> MINGGU 31

Per !"!n!n Se"!,!t Men**'n!&!n Pen*!n*&'t!n A0!, T! '& 2 Pen',+!n* -!n* #e"!,!t %!n Bert!n**'n* !0!(

,en!i&i (!#.
3.,en-!t!&!n $!r! ,en**'n!&!n +en*!n*&'t!n

!0!, #e$!r! (er/e,!/.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 9

MINGGU 32 MINGGU 33 MINGGU 35

Di"e,! T! '& 1 Ut!,!&!n Ke#e"!,!t!n

1. Me,(!$! %!n ,en-!t!&!n <!&t! -!n* ter%!+!t %!"!, &!% +er,!in!n R.&et Di"e,!. 2. Men$!t!t n.t! #e(!( %!n !&i(!t #e#'!t' tin%!&!n -!n* %i!,(i" (er%!#!r&!n #it'!#i tertent' %!"!, (ent'& *r!<i&. 3 Men-!t!&!n !&i(!t +en*!r'/ r!&!n)r!&!n #e,!#! ,e,('!t &e+'t'#!n tent!n* #it'!#i -!n* #e"!,!t

7.3 Me,(!$! %!n ,en*en!" +!#ti i#i 't!,! %!n i#i #!,+in*!n %!ri+!%! te&#. 2.2 Me,(in! %!n ,en'"i# !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& %!"!, #e#'!t' +en'"i#!n te&# tent!n* #e#'!t' t! '&.

7.3 Ar!# 13i4 Me,(!$! %!n ,en-!t!&!n <!&t! -!n* ter%!+!t %!"!, te&#. 2.2 Ar!# 13i4 ,e,(in! !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& (er%!#!r&!n t! '&

#)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


%i !"!n r!-! .
1.Me,(eri&!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' #it'!#i &e#e"!,!t!n !"!n r!-! -!n* %it'n '&&!n. 2. Men'"i# &!r!n*!n tent!n* +en*!"!,!n ,en**'n!&!n +en*!n*&'t!n !0!,. 3. Men-!t!&!n !&i(!t +en*!r'/ r!&!n)r!&!n #e,!#! ,e,('!t &e+'t'#!n tent!n* #it'!#i -!n* #e"!,!t %i !"!n r!-!.

PKJR Unit 9

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n. 1>.1 Men*/!#i"&!n +en'"i#!n +e"(!*!i *enre 3+r.#! %!n +'i#i4 ter,!#'& e,e"-!n* ,'%!/1 ,en!ri& %!n (er,!&n!.

5.1 Ar!# 23i4 Men*e,'&!&!n +en%!+!t (!*i ,en e"!#&!n i%e! tent!n* i#' +er(in$!n*!n. 1>.1 Ar!# 33i4 Men'"i# &!r!n*!n (er%!#!r&!n t! '& -!n* %i(eri&!n.

MINGGU 35 MINGGU 37 MINGGU 39

Di"e,! T! '& 2 Ke#e"!,!t!n %i J!"!n R!-!

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

OBJEKTIF

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PKJR Unit 2

1. Me,(eri re#+.n# tent!n* !"!n r!-! %i M!"!-#i!. 2. Me,(in! !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'& (er%!#!r&!n *r!<i& /ier!r&i !"!n r!-! %en*!n (et'". 3. Me"en*&!+&!n /ier!r&i !"!n r!-! %i M!"!-#i! %!n ,!n-!t!&!n &e+entin*!n ,er!n$!n* +er !"!n!n.

5.1 Men*e,'&!&!n i%e!1 %!n +en%!+!t tent!n* #e#'!t' +er&!r! #e$!r! ter+erin$i1 te+!t %!n ter#'#'n

5.1 Ar!# 33i4 Me,(er re#+.n# tent!n* #e#'!t' i#' -!n* %i(in$!n*&!n %en*!n ,en*e,'&!&!n !"!# !n -!n* #e#'!i. 2.2 Ar!# 13i4 Me,(in! !-!t t'n**!" %!n !-!t ,! ,'&.

MINGGU 32 MINGGU 3= MINGGU 5>

J!"!n R!-! %i M!"!-#i! T! '& 1 Ken!"i J!"!n R!-! %iM!"!-#i!

PKJR

1.,e,(!$! ,!&"',!t -!n* ter%!+!t %!"!, (!/!n r!n*#!n*!n %en*!n (et'".

5.1 Me,(!$! &'!t +er&!t!!n %!n !-!t %en*!n #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (et'"

5.1 Ar!# 33i4 Me,(!$! +eti&!n %en*!n #e('t!n %!n

$*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK 2014


MINGGU 51 MINGGU 52
Unit 2 J!"!n R!-! %i M!"!-#i! T! '& 2 Ti(! %en*!n Se"!,!t 2.(er$erit! tent!n* t!n%! %!n i#-!r!t !"!n r!-! -!n* %i"i/!t %en*!n (!/!#! -!n* (et'". 3.,en-!t!&!n &e+entin*!n ,er!n$!n* +er !"!n!n 'nt'& ti(! &e %e#tin!#i %!n ,e,!/!,i +er&!r! -!n* %i(!$!. 2.1 Ber$erit! %en*!n ,en**'n!&!n &!t!1<r!#!1 !-!t #ert! #e('t!n %!n int.n!#i -!n* (!i& %!n e"!#. int.n!#i -!n* (et'" %!n ,en!ri&.

2.1 Ar!# 23i4 Ber$erit! (er%!#!r&!n (!/!n -!n* te"!/ %i(!$! %!n +eri#ti0! -!n* %i!"!,i %en*!n ,en**'n!&!n +e"(!*!i eni# !-!t.

$1

Anda mungkin juga menyukai