Anda di halaman 1dari 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ HBHE 2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

MEI 2013 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 12hb hingga 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 12th until 14th July 2013 or Tutorial 4. Submission after 14th July 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejak awal di rumah dan diperkukuhkan serta diperkembangkan di sekolah agar dapat menjadi amalan sepanjang hayat. Bagi memastikan sekolah membudayakan amalan kebersihan, Guru Besar menyarankan ahli jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat melaksanakan satu projek Gotong Royong Ria dengan kerjasama komuniti tempatan. Projek ini bertujuan untuk memastikan amalan kebersihan, cara hidup sihat dan kesedaran terhadap aspek keselamatan disemai dan dipupuk sejak di peringkat awal persekolahan lagi.

Selaku penyelaras Program Bersepadu Sekolah Sihat, anda dikehendaki:

1.

Membuat pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat di sekolah anda dan menyediakan laporan berkaitan pemantauan dan penilaian tersebut.

2.

Kemudian hasilkan SATU persembahan slaid tentang kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa Gotong Royong Ria

[Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________

KOD KURSUS: HBHE2103 SEMESTER : MEI 2013


Tidak Menepati Piawai Kurang Menepati Standard Menepati Sebahagian Standard Menepati Standard Melebihi Standard

Kriteria Pengenalan

Pemberatan

Markah

0 Pengenalan yang tidak relevan.

1 Pengenalan yang umum mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan.

2 Pengenalan yang padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan. Tidak ada faktafakta yang relevan.

3 Pengenalan yang padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan.

4 Pengenalan yang sangat padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan.

Disokong oleh faktafakta yang relevan. Disokong oleh faktafakta yang relevan. Kandungan laporan mengandungi butiran yang lengkap, penerangan jelas dan menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Menghuraikan kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan dengan baik dan bertepatan dengan dapatan penilaian. Kandungan laporan mengandungi butiran yang lengkap, penerangan sangat jelas dan menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Menghuraikan kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan dengan bernas, terperinci serta bertepatan dengan dapatan penilaian. 10

Laporan pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat

2.5

Kandungan laporan tidak lengkap dan tidak berkaitan dengan hasil dapatan penilaian. Tiada sebarang huraian tentang kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekuran gan dan cadangan /penambahbaikan dalam laporan.

Kandungan laporan mengandungi butiran dan penerangan yang kurang jelas dan tidak menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Ada menghuraikan kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekuran gan dan cadangan /penambahbaikan tetapi kurang bertepatan dengan dapatan penilaian.

Kandungan laporan mengandungi butiran lengkap, penerangan jelas tetapi tidak menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Ada menghuraikan kekuatan/kelebihan, kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan tetapi kurang bernas dengan dapatan penilaian.

Kesimpulan

0.5

Tiada kesimpulan disediakan.

Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan.

Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab keseluruhan persoalan tugasan. Pembentangan berkaitan masalah kebersihan jelas tetapi kurang bukti gambar foto Cadangan kebersihan, keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja kurang dihuraikan dengan jelas tetapi sesuai dengan tema.

Kesimpulan yang boleh diterima dan menjawab persoalan tugasan.

Kesimpulan yang kukuh dan menjawab keseluruhan persoalan tugasan. Pembentangan sangat jelas dan terperinci berkaitan masalah kebersihan beserta bukti gambar foto Cadangan aktiviti kebersihan, keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja dihuraikan dengan jelas, terperinci dan sangat sesuai dengan tema. Persembahan slaid sangat kreatif dan sangat menarik. Gambar foto, lakaran/grafik sangat jelas dan sangat relevan. Penggunaan font sangat sesuai. TOTAL MARKS

Kandungan persembahan slaid berkaitan gotong royong kawasan terpilih

Tiada pembentangan berkaitan masalah kebersihan dan tidak disertakan sebarang bukti gambar foto Cadangan kebersihan, lakaran cadangan keceriaan dan keselamatan serta pembahagian tugasan tidak dihuraikan dengan jelas dan tidak sesuai dengan tema. Persembahan slaid tidak menarik Gambar foto, lakaran/grafik tidak jelas dan tidak relevan. Penggunaan font sangat tidak sesuai.

Pembentangan berkaitan masalah kebersihan kurang jelas dan kurang bukti gambar foto Cadangan kebersihan, keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja huraian kurang jelas dan kurang sesuai dengan tema.

Pembentangan berkaitan masalah kebersihan jelas dan beserta bukti gambar foto Cadangan aktiviti kebersihan, keceriaan dan keselamatan serta pembahagian tugasan kerja dihuraikan dengan jelas dan sesuai dengan tema.

16

Persembahan slaid

Persembahan slaid kurang menarik. Gambar foto, lakaran/grafik kurang jelas dan kurang relevan. Penggunaan font kurang sesuai.

Persembahan slaid menarik. Gambar foto, lakaran/grafik jelas tetapi kurang relevan. Penggunaan font sesuai.

Persembahan slaid kreatif dan menarik. Gambar foto, lakaran/grafik jelas dan relevan. Penggunaan font sesuai.

40

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) untuk memahami konsep pemantauan dan penilaian tentang Program Bersepadu Sekolah Sihat. Membuat pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat di sekolah anda dengan menggunakan BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS). Sila rujuk Modul HBHE2103 Program Bersepadu Sekolah Sihat, Topik 10, Jadual 10.1 Contoh Borang Penilaian Menyediakan laporan hasil daripada dapatan pemantauan dan penilaian dijalankan. Laporan anda perlu juga merangkumi aspek : a. Rumusan hasil dapatan penilaian dalam bentuk grafik b. Kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan c. Cadangan/penambahbaikan 4. Menyediakan persembahan slaid kawasan yang terlibat dalam aktiviti gotong royong Gambar foto kawasan sasaran Sebab kawasan tersebut perlu diberi perhatian Cadangan melakukan aktiviti kebersihan pada kawasan tersebut Cadangan lakaran dan aktiviti keceriaan dan keselamatan untuk kawasan tersebut Pembahagian tugasan aktiviti kebersihan, keceriaan dan keselamatan Format pelaksanaan aktiviti gotong royong yang akan dijalankan Anggaran perbelanjaan pelaksanaan aktiviti gotong royong yang

2.

3.

PANDUAN TUTOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan laporan dan persembahan grafik yang sesuai Mencadangkan kandungan dalam penyediaan persembahan slaid. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman web untuk rujukan yang serta lampirkan artikel bersama tugasan. berkaitan dengan soalan tugasan Cetak

Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA.