Anda di halaman 1dari 28

- Proiect -

LEGEA bugetului de stat pe anul 2014 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziii generale

Art.1. - Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul bugetar !"# veniturile pe capitole i $ubcapitole i c%eltuielile pe de$tina&ii i pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de $tat' bugetele (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' creditelor e)terne' *ondurilor e)terne nera+bur$abile i activit&ilor *inan&ate integral din venituri proprii. SECIUNEA 1 Dispoziii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014

Art.2. - ,"- .inteza bugetului de $tat' detaliat la venituri pe capitole i $ubcapitole' iar la
c%eltuieli' pe pr&i' capitole' $ubcapitole' paragra*e' re$pectiv titluri' articole i alineate' dup caz' e$te prevzut n anexa nr. 1.

, - /ugetul de $tat $e $tabilete la venituri 0n $u+ de 100.8 !"0 milioane lei" iar la
#$eltuieli n sum% de 11!.1!&"0 milioane lei" #u un de'i#it de 18.(28"0 milioane lei.

,1- .inteza c%eltuielilor bugetare' pe $ur$e de *inan&are' cu detalierea pe capitole' $ubcapitole' paragra*e' titluri' articole i alineate' dup caz' e$te prevzut 0n ane)a nr. . ,#- /ugetele ordonatorilor principali de credite i ane)ele la ace$tea $unt prevzute 0n ane)a nr. 1. ,2- .e interzic re&inerea i utilizarea de ctre ordonatorii de credite *inan&a&i integral din bugetul de $tat a oricror venituri proprii care nu $unt prevzute 0n ane)e la bugetele ordonatorilor principali de credite. Art.(. - C%eltuielile bugetare $unt detaliate 0n bugetele ordonatorilor principali de credite pe
$ur$e de *inan&are' iar 0n cadrul ace$tora pe capitole' $ubcapitole' paragra*e' titluri' articole i alineate de c%eltuieli.

SECIUNEA a 2-a Dispoziii referitoare la bugetele locale pe anul 2014

Art.4. - 3in ta)a pe valoarea adugat $e aloc "2.1!2'4 +ilioane lei $u+e de*alcate pentru bugetele locale' din care5 a."22'1 +ilioane lei pentru *inan&area c%eltuielilor de$centralizate la nivelul +ilioane lei pentru *inan&area c%eltuielilor de$centralizate la nivelul 6ude&elor' potrivit ane)ei nr.#7 b- "".! 4' co+unelor' oraelor' +unicipiilor' $ectoarelor i +unicipiului /ucureti' potrivit ane)ei nr.27 c- 184'1 +ilioane lei de$tinate *inan&rii c%eltuielilor privind dru+urile 6ude&ene i co+unale'
prevzute 0n ane)a nr.8' a cror repartizare' pe unit&i ad+ini$trativ-teritoriale' $e *ace 0n *unc&ie de lungi+ea i $tarea te%nic a ace$tora' prin %otr9re' de ctre con$iliul 6ude&ean' dup con$ultarea pri+arilor7 d".:2#'! +ilioane lei pentru ec%ilibrarea bugetelor locale ale co+unelor' oraelor' +unicipiilor i 6ude&elor' prevzute 0n ane)a nr.:' care $e repartizeaz pe unit&i ad+ini$trativ-teritoriale' potrivit prevederilor art.11 din Legea nr. :1; !!8 privind *inan&ele publice locale' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare.

Art.). - ,"- .u+ele de*alcate din ta)a pe valoarea adugat' prevzute la art.# lit.a-' $unt de$tinate5

a- *inan&rii $i$te+ului de protec&ie a copilului i centrelor de a$i$ten& $ocial a per$oanelor cu %andicap7


b- *inan&rii drepturilor privind acordarea de produ$e lactate i de pani*ica&ie pentru elevii din 0nv&+9ntul pri+ar i gi+nazial de $tat i privat' precu+ i pentru copiii precolari din grdini&ele de $tat i private cu progra+ nor+al de # ore7 c*inan&rii drepturilor privind acordarea de +iere de albine ca $upli+ent nutritiv pentru precolari i elevii din cla$ele I-I< din 0nv&+9ntul de $tat i con*e$ional7 d- *inan&rii c%eltuielilor privind i+ple+entarea progra+ului de 0ncura6are a con$u+ului de *ructe proa$pete 0n coli' pentru elevii prevzu&i la art." din Ordonan&a de urgen& a

Guvernului nr. #; !"! privind i+ple+entarea progra+ului de 0ncura6are a con$u+ului de *ructe proa$pete 0n coli' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr."=2; !"!' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' care *recventeaz 0nv&+9ntul de $tat i privat autorizat;acreditat' 0n li+ita $u+elor totale aprobate potrivit ane)ei la >otr9rea Guvernului nr.4!!; !"1 privind $tabilirea *ructelor di$tribuite' a perioadei i *recven&ei di$tribu&iei' a li+itei valorii zilnice;elev i a *ondurilor nece$are pentru di$tribu&ia *ructelor i a +$urilor adiacente di$tribu&iei de *ructe' a bugetului a*erent ace$tora' precu+ i a +odalit&ii de i+ple+entare e*ectiv i de ge$tionare la nivelul ad+ini$tra&iei publice' 0n cadrul progra+ului de 0ncura6are a con$u+ului de *ructe proa$pete 0n coli 0n anul colar !"1 ? !"#7 e- *inan&rii 0nv&+9ntului $pecial i centrelor 6ude&ene de re$ur$e i a$i$ten& educa&ional7 *- *inan&rii in$titu&iilor de cultur de$centralizate 0ncep9nd cu anul !! 7 g- pl&ii contribu&iilor pentru per$onalul neclerical anga6at 0n unit&ile de cult din &ar7 %- *inan&rii $erviciilor publice co+unitare de eviden& a per$oanelor de $ub autoritatea con$iliilor 6ude&ene7
i- pl&ii $u+elor prevzute prin %otr9ri 6udectoreti av9nd ca obiect acordarea unor drepturi de natur $alarial $tabilite 0n *avoarea per$onalului din unit&ile de 0nv&+9nt $pecial i din centrele de re$ur$e i a$i$ten& educa&ional' 0n cuantu+ul prevzut prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.:"; !!= privind plata unor $u+e prevzute 0n titluri e)ecutorii av9nd ca obiect acordarea de drepturi $alariale per$onalului din $ectorul bugetar' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr. 1!; !""' prin Ordonan&a Guvernului nr.":; !" ' privind regle+entarea unor +$uri *i$cal-

bugetare' cu +odi*icrile ulterioare' precu+ i prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.= ; !" privind luarea unor +$uri 0n do+eniul 0nv&+9ntului i cercetrii' precu+ i 0n ceea ce privete plata $u+elor prevzute 0n %otr9ri 6udectoreti devenite e)ecutorii 0n perioada " ianuarie - 1" dece+brie !"1.

, - (inan&area $erviciilor $ociale prevzute la alin.,"- lit.a- $e va *ace pe baza $tandardelor de co$t calculate pentru bene*iciari;tipuri de $ervicii $ociale' aprobate prin >otr9rea Guvernului nr. 1; !"! privind aprobarea $tandardelor de co$t pentru $erviciile $ociale. ,1- .u+ele de*alcate din ta)a pe valoarea adugat' prevzute la art.# lit.b-' $unt de$tinate5 a- *inan&rii de baz a unit&ilor de 0nv&+9nt preuniver$itar de $tat pentru categoriile de c%eltuieli prevzute la art."!# alin., - din Legea educa&iei na&ionale nr."; !""' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare7 b- pl&ii $u+elor prevzute prin %otr9ri 6udectoreti av9nd ca obiect acordarea unor drepturi de natur $alarial $tabilite 0n *avoarea per$onalului din unit&ile de 0nv&+9nt preuniver$itar de $tat' 0n cuantu+ul prevzut prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.:"; !!=' aprobat cu +odi*icri prin L egea nr. 1!; !""' prin Ordonan&a
Guvernului nr.":; !" ' cu +odi*icrile ulterioare' precu+ i prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.= ; !" .

c- *inan&rii drepturilor a$i$ten&ilor per$onali ai per$oanelor cu %andicap grav $au inde+niza&iilor lunare ale per$oanelor cu %andicap grav acordate 0n baza prevederilor art.# alin.,#- din Legea nr.##4; !!8 privind protec&ia i pro+ovarea drepturilor d- *inan&rii a6utorului pentru 0nclzirea locuin&ei cu le+ne' crbuni i co+bu$tibili petrolieri' pentru bene*iciarii de a6utor $ocial7 e- *inan&rii $erviciilor publice co+unitare de eviden& a per$oanelor de $ub autoritatea con$iliilor locale ale co+unelor' oraelor' +unicipiilor' $ectoarelor i Con$iliului General al @unicipiului /ucureti7 *- *inan&rii c%eltuielilor creelor7 g- *inan&rii c%eltuielilor de$centralizate la nivelul $ectoarelor i +unicipiului /ucureti' re$pectiv pentru5 $i$te+ul de protec&ie a copilului' centrele de a$i$ten& $ocial a per$oanelor cu %andicap' drepturile privind acordarea de produ$e lactate i de pani*ica&ie pentru elevii din 0nv&+9ntul pri+ar i gi+nazial de $tat i privat' precu+ i pentru copiii precolari din grdini&ele de $tat i private cu progra+ nor+al de # ore' drepturile privind acordarea de +iere de albine ca $upli+ent nutritiv pentru precolari i elevii din cla$ele I-I< din 0nv&+9ntul de $tat i con*e$ional' i+ple+entarea progra+ului de 0ncura6are a con$u+ului de *ructe proa$pete 0n coli pentru elevii prevzu&i la art." din Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr. #; !"!' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr."=2; !"!' cu per$oanelor cu %andicap' republicat' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare7

+odi*icrile i co+pletrile ulterioare' care *recventeaz 0nv&+9ntul de $tat i privat autorizat;acreditat' 0n li+ita $u+elor totale aprobate potrivit ane)ei la >otr9rea Guvernului nr.4!!; !"1' 0nv&+9ntul $pecial i centrele de re$ur$e i a$i$ten& educa&ional' in$titu&iile de cultur de$centralizate 0ncep9nd cu anul per$onalul neclerical anga6at 0n unit&ile de cult. ,#- .u+ele de*alcate din ta)a pe valoarea adugat de$tinate *inan&rii drepturilor privind acordarea de produ$e lactate i de pani*ica&ie pentru elevii din 0nv&+9ntul pri+ar i gi+nazial de $tat i privat' precu+ i pentru copiii precolari din grdini&ele de $tat i private cu progra+ nor+al de # ore' potrivit prevederilor Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr.=8; !! privind acordarea de produ$e lactate i de pani*ica&ie pentru elevii din 0nv&+9ntul pri+ar i gi+nazial de $tat i privat' precu+ i pentru copiii precolari din grdini&ele de $tat i private cu progra+ nor+al de # ore' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr."8; !!1' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' drepturile privind
acordarea de +iere de albine ca $upli+ent nutritiv pentru precolari i elevii din cla$ele I-I< din 0nv&+9ntul de $tat i con*e$ional' *inan&rii c%eltuielilor privind i+ple+entarea progra+ului

!!

i plata contribu&iilor pentru

de 0ncura6are a con$u+ului de *ructe proa$pete 0n coli' pentru elevii prevzu&i la art." din Ordonan&a Guvernului nr. #; !"!' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr."=2; !"!' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' care *recventeaz 0nv&+9ntul de $tat i privat autorizat;acreditat $e repartizeaz pe $ectoare i +unicipiul /ucureti' potrivit prevederilor legale 0n vigoare. ,2- Aepartizarea $u+elor de*alcate din ta)a pe valoarea adugat prevzute la alin. ,1- pe co+une' orae' +unicipii' $ectoare i +unicipiul /ucureti' dup caz' $e *ace prin decizie a directorului direc&iei generale regionale a *inan&elor publice;e*ului ad+ini$tra&iei 6ude&ene a *inan&elor publice' dup con$ultarea con$iliului 6ude&ean i a pri+arilor' iar pentru *inan&area unit&ilor de 0nv&+9nt preuniver$itar de $tat cu a$i$ten&a te%nic de $pecialitate a in$pectoratului colar' 0n *unc&ie de nu+rul de elevi;precolari i $tandardele de co$t a*erente i de nu+rul de bene*iciari ai $erviciilor re$pective. ,8- Pentru *inan&area c%eltuielilor prevzute la alin.,"- i ,1-' autorit&ile ad+ini$tra&iei publice locale aloc pe l9ng $u+ele de*alcate din ta)a pe valoarea adugat i $u+e din bugetele locale ale ace$tora. ,:- Plata $u+elor prevzute la alin.,"- lit.i- i la alin.,1- lit.b- $e e*ectueaz 0n anul !"#
0n +od ealonat' 0n trane tri+e$triale egale. ,4- Bu+rul +a)i+ de po$turi *inan&ate pentru per$onalul neclerical din unit&ile de cult e$te prevzut 0n ane)a nr.4.

Art. . - ,"- Cn anul !"#' ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor *inan&a cu
prioritate acele lucrri de inve$ti&ii;activit&i noi $au 0n continuare' a*erente proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile. , - .e interzice *inan&area lucrrilor de inve$ti&ii noi dac nu $unt a$igurate $ur$e de *inan&are a lucrrilor de inve$ti&ii;activit&i 0n continuare' a$t*el 0nc9t $ $e re$pecte gra*icele de e)ecu&ie;ter+enele de punere 0n *unc&iune' $au datele de *inalizare a proiectelor a*late 0n i+ple+entare. .e interzice *inan&area obiectivelor de inve$ti&ii noi dac 0n porto*oliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale e)i$t obiective de inve$ti&ii;proiecte 0n derulare al cror ter+en de punere 0n *unc&iune;ter+en de i+ple+entare $tabilit prin contractul;decizia;ordinul de *inan&are e$te depit' p9n la *inalizarea ace$tora. E)cep&ie *ac lucrrile de inve$ti&ii colaterale' care cuprind c%eltuielile pentru e*ectuarea unor lucrri legate teritorial i *unc&ional de o anu+it inve$ti&ie direct' nece$are punerii 0n *unc&ionare i e)ploatrii inve$ti&iei directe realizate ca ur+are a i+ple+entrii unor proiecte *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile. ,1- Prevederile art.12 $e aplic 0n +od core$punztor i ordonatorilor de credite ai bugetelor unit&ilor ad+ini$trativ-teritoriale. Art.&. - Categoriile de venituri i c%eltuieli a*erente bugetelor locale pe anul prevzute 0n ane)a nr.=. !"# $unt

SECIUNEA a 3-a Dispoziii referitoare la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anul 201 4

Art.8. - ,"- <eniturile i c%eltuielile bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' con$tituit 0n baza prevederilor Legii nr.=2; !!8 privind re*or+a 0n do+eniul $nt&ii' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' $unt prevzute 0n ane)a nr."!. , - Cn baza art. 28 alin.,#- din Legea nr.=2; !!8' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' pentru acoperirea de*icitului bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' veniturile bugetului se #ompleteaz% #u suma de (.088"1 milioane lei #are se alo#% de la bugetul de stat" prin bugetul *inisterului +%n%t%ii .

,1- .u+a prevzut la alin., - include i $u+ele 0nca$ate potrivit Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr.::; !"" privind $tabilirea unei contribu&ii pentru *inan&area unor c%eltuieli 0n do+eniul $nt&ii' cu co+pletrile ulterioare' precu+ i potrivit art.2 i 8 din Ordonan&a Guvernului nr.":; !" !"1. ,#- In bugetul (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate pe anul !"# e$te inclu$a la partea de venituri' c9t i la partea de c%eltuieli $u+a de ".!=! +ilioane lei' prevzut a $e 0nca$a 0n anul !"# din contribu&ia tri+e$trial prevzut de Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr. ::; !"" privind $tabilirea unei contribu&ii pentru *inan&area unor c%eltuieli 0n do+eniul $nt&ii' cu co+pletrile ulterioare' precu+ i $u+ele 0nca$ate potrivit art. 2 i 8 din Ordonan&a Guvernului nr. ":; !" privind regle+entarea unor +$uri *i$cal-bugetare' cu +odi*icrile ulterioare.
,)- Pentru anul 2014" #otele de #ontribuii pentru asigur%rile de s%n%tate pre.%zute de /egea nr.!)0200 " #u modi'i#%rile 1i #omplet%rile ulterioare" se stabiles# dup% #um urmeaz%2

cu +odi*icrile ulterioare' i re*lectate 0n rezultatul

e)ecu&iei bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate la *inele anului

a- )"23 pentru #ota datorat% de anga4atori" pre.%zut% la art.2)8 din /egea nr.!)0200 "
#u modi'i#%rile 1i #omplet%rile ulterioare5

b- 10"&3 pentru #ota datorat% de persoanele pre.%zute la art.2)! alin., - din /egea nr.
!)0200 " #u modi'i#%rile 1i #omplet%rile ulterioare5

#- )")3 pentru #elelalte #ategorii de persoane #are au obligaia pl%ii #ontribuiei


dire#t sau #u plata din alte surse.

Art.!. - Prevederile art.#8 $e aplic 0n +od core$punztor i bugetului (ondului na&ional


unic de a$igurri $ociale de $ntate.

Art.10. - ,"- Prevederile art.#: alin.,"- $e aplic 0n +od core$punztor i 0n cazul Ca$ei
Ba&ionale de A$igurri de .ntate *inan&at din bugetul (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate.

, - Pentru aplicarea prevederilor alin.,"- 0n bugetul (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' la titlul DC%eltuieli de per$onalE' $unt inclu$e i *ondurile
a*erente pl&ii titlurilor e)ecutorii' 0n con*or+itate cu prevederile Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr.:"; !!=' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr. 1!; !""' Ordonan&ei Guvernului nr. ":; !" ' cu +odi*icrile ulterioare' precu+ i prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.= ; !" .

SECIUNEA a 4-a

Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2014

Art .11. - ,"- Pentru anul !"#' *inan&area c%eltuielilor a*erente proiectelor;propunerilor de
proiecte care 0ntrune$c criteriile de eligibilitate pentru *inan&are 0n cadrul progra+elor a*erente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene' Politicilor Co+une Agricol i de Pe$cuit' altor progra+e;in$tru+ente;*acilit&i po$taderare' care *unc&ioneaz pe principiul ra+bur$rii integrale $au par&iale a c%eltuielilor ctre bene*iciari' $e a$igur de la bugetul de $tat' prin bugetele ordonatorilor principali de credite' de la bugetul (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' de la bugetele unit&ilor ad+ini$trativ-teritoriale' re$pectiv de la bugetele in$titu&iilor publice *inan&ate integral $au par&ial din venituri proprii' 0n cazul bene*iciarilor de proiecte care $unt *inan&a&i din ace$te bugete' crora le revine i obliga&ia corelativ a recuperrii $u+elor utilizate cu 0nclcarea di$pozi&iilor legale 0n vigoare.

, - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de $tat' bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate' pot a$igura prin bugetele proprii *inan&area c%eltuielilor a*erente proiectelor;propunerilor de proiecte ai cror bene*iciari $unt in$titu&ii publice' a*late 0n coordonare $au $ubordonare' *inan&ate integral $au par&ial din venituri proprii' 0n condi&iile $tabilite prin +e+orandu+urile;contractele;deciziile;ordinele de *inan&are. ,1- Ordonatorii de credite *inan&a&i integral $au par&ial din bugetul de $tat care au calitatea
de lider al unui parteneriat bene*iciar al unui proiect *inan&at din *onduri e)terne nera+bur$abile pot a$igura prin bugetele proprii co*inan&area public pentru proiectele;propunerile de proiecte 0n condi&iile $tabilite prin de *inan&are. acordul de parteneriat' ane) la +e+orandu+ul;contractul;decizia;ordinul

,#- Cn cazul proiectelor;propunerilor de proiecte care 0ndepline$c criteriile de eligibilitate


pentru *inan&area 0n cadrul progra+elor;in$tru+entelor;*acilit&ilor care nu $unt ge$tionate de ctre autorit&i ale ad+ini$tra&iei publice din Ao+9nia i ale cror reguli de i+ple+entare per+it

bene*iciarilor $olicitarea i ob&inerea de pre*inan&ri;avan$uri' *inan&area c%eltuielilor prevzute la


alin.,"- $e a$igur 0n li+ita nece$arului r+a$ neacoperit de pre*inan&rile;avan$urile pri+ite.

,2- (ondurile a*erente c%eltuielilor prevzute la alin.,"--,1- $unt cuprin$e 0n bugetele


ordonatorilor de credite bene*iciari de proiecte la titlul DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' re$pectiv la capitolele i $ubcapitolele core$punztoare de c%eltuieli potrivit de$tina&iei ace$tora' pe baza *iei de *unda+entare a proiectului propu$ la *inan&are;*inan&at' avizat de principiu' din punct de

vedere

eligibilit&ii

activit&ilor'

de

ctre

autoritatea

de

+anage+ent;ge$tiune

progra+ului;in$tru+entului;*acilit&ii.

,8- (ac e)cep&ie de la prevederile alin.,2- privind ob&inerea avizului de principiu al autorit&ii
de +anage+ent;ge$tiune a progra+ului;in$tru+entului;*acilit&ii5

a- proiectele;propunerile de proiecte care 0ndepline$c criteriile de eligibilitate pentru


*inan&area 0n cadrul progra+elor;in$tru+entelor; *acilit&ilor care nu $unt ge$tionate de ctre autorit&i ale ad+ini$tra&iei publice din Ao+9nia7

b- proiectele;propunerile de proiecte ai cror bene*iciari nu $unt *inan&a&i integral de la


bugetul de $tat7

c- proiectele;propunerile de proiecte pentru ai cror bene*iciari $unt prevzute reguli


$peci*ice privind avizarea' 0n legi$la&ia privind ge$tionarea *inanciar a *ondurilor e)terne nera+bur$abile po$taderare.

,:- .u+ele prevzute pe total la alineatul D(inan&are e)tern nera+bur$abilE nu pot *i


di+inuate. .u+ele prevzute pe total la alineatul DC%eltuieli neeligibileE nu pot *i +a6orate prin redi$tribuire;virare de la celelalte alineate de c%eltuieli din cadrul titlului DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abileE. @a6orarea $u+elor prevzute la alineatul DC%eltuieli neeligibileE poate *i e*ectuat nu+ai de la alte titluri de c%eltuieli' 0n condi&iile legii. ,4- Cn condi&iile alin.,:- ordonatorii principali de credite prevzu&i la alin.,"- e*ectueaz' 0n cur$ul 0ntregului an' virri de credite bugetare i redi$tribuiri de *onduri 0ntre i 0n cadrul proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare' inclu$iv prin di+inuarea c%eltuielilor de natura inve$ti&iilor i +a6orarea c%eltuielilor curente' a$t*el 0nc9t $ a$igure i+ple+entarea core$punztoare a ace$tora' introduc ane)e la bugetul lor cu proiecte noi i +odi*ic Progra+ul de inve$ti&ii publice' dup caz' re$pect9nd condi&iile prevzute la alin.,2-.

,=- Pe parcur$ul e)ecu&iei bugetare' pentru a$igurarea re$ur$elor de *inan&are a proiectelor


prevzute la alin.,"-' unit&ile ad+ini$trativ-teritoriale pot contracta *inan&ri ra+bur$abile $au pot utiliza e)cedentul anual al bugetului local.

,"!-

Cn

bugetele

ordonatorilor

principali

de

credite

cu

rol

de

autoritate

de

+anage+ent;ge$tiune a progra+elor;in$tru+entelor;*acilit&ilor $unt cuprin$e' dup caz' $u+ele reprezent9nd DTran$*eruri de *onduri din bugetul de $tat ctre bugetele locale nece$are $u$&inerii derulrii proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' DTran$*eruri din bugetul de $tat ctre OBG-uri' $ociet&i co+erciale' in$titu&ii publice *inan&ate par&ial $au integral din venituri proprii i al&i bene*iciari de drept public $au privat nece$are $u$&inerii derulrii proiectelor *inan&ate din (EB po$taderareE' precu+ i DAlte c%eltuieli ocazionate de i+ple+entarea progra+elor cu *inan&are din (EBE. Art.12. - ,"- Pentru cota-parte din pl&ile e*ectuate a*erente c%eltuielilor prevzute la art."" alin.,"-' eligibil a *i ra+bur$at din progra+e a*erente Politicii de coeziune a Uniunii Europene'

10

Politicilor co+une Agricol i de Pe$cuit $au din alte progra+e;in$tru+ente;*acilit&i po$taderare' ordonatorul de credite care are calitatea de bene*iciar va tran$+ite o $olicitare de ra+bur$are autorit&ii de +anage+ent;ge$tiune a progra+ului;in$tru+entului;*acilit&ii 0n +a)i+u+ 1 luni de la e*ectuarea pl&ii 0n con*or+itate cu regulile $peci*ice de eligibilitate a c%eltuielilor' precu+ i cu prevederile contractului;deciziei;ordinului de *inan&are.

, - .u+ele a*erente *ondurilor e)terne nera+bur$abile po$taderare reprezent9nd


contribu&ia Co+i$iei Europene i;$au a altor donatori e)terni' la proiectele prevzute la art."" alin. ,"-' $e *ac venit la bugetele din care au *o$t *inan&ate proiectele re$pective i $e vireaz la ace$te bugete con*or+ prevederilor legale ale Uniunii Europene i na&ionale ce regle+enteaz *iecare do+eniu care intr 0n $*era de cuprindere a *ondurilor e)terne nera+bur$abile po$taderare de ctre autorit&ile de +anage+ent;ge$tiune' Autoritatea de certi*icare i plat ori de ctre alte autorit&i na&ionale abilitate 0n ace$t $en$ 0n cadrul unor progra+e;*acilit&i $au in$tru+ente po$taderare' dup caz.

,1- .u+ele utilizate pentru recon$tituirea veniturilor din privatizare alocate te+porar pe baz de %otr9ri ale Guvernului' din bugetul de $tat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de +anage+ent 0n anii !" i !"1' $e re$tituie de ctre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de +anage+ent' din $u+ele ra+bur$ate de Co+i$ia European 0n anul !"# i $e eviden&iaz 0n bugetul de $tat la o pozi&ie di$tinct de venituri bugetare.
,#- /ene*iciarii *inan&a&i integral din bugetul de $tat care i+ple+enteaz proiecte *inan&ate 0n cadrul progra+elor;in$tru+entelor;*acilit&ilor care nu $unt ge$tionate de ctre autorit&i ale ad+ini$tra&iei publice din Ao+9nia' vireaz 0n contul de venituri al bugetului de $tat $u+ele pri+ite ca ra+bur$are a c%eltuielilor e*ectuate 0n cadrul proiectelor re$pective' 0n ter+en de 2 zile lucrtoare.

,2- Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obliga&ia de a de$c%ide i


repartiza creditele bugetare a*erente i+ple+entrii proiectelor ai cror bene*iciari $unt in$titu&iile publice din $ubordine *inan&ate integral din bugetul local' 0n ter+en de +a)i+u+ 2 zile lucrtoare de la data 0nca$rii $u+elor tran$*erate de autorit&ile de +anage+ent;ge$tiune a progra+ului; in$tru+entului;*acilit&ii' de Autoritatea de certi*icare i plat' de Co+i$ia European $au de al&i donatori e)terni' pe baza $olicitrii de *inan&are tran$+i$ de in$titu&ia bene*iciar de proiect.

Art.1(. - ,"- Cn $copul i+ple+entrii progra+elor i proiectelor de cooperare teritorial


european' $e autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de +anage+ent;autoritate co+un de +anage+ent;autoritate na&ional;autoritate de ge$tiune a progra+elor privind cooperarea teritorial european $ aprobe prin ordin nor+e $peci*ice pentru *inan&area i organizarea ac&iunilor $peci*ice pe teritoriul altor $tate.

11

, - C%eltuielile $tabilite prin nor+e $e a$igur de ctre ordonatorii principali de credite' din creditele bugetare a*erente aprobate anual. Aa+bur$area ace$tor c%eltuieli din *ondurile europene $e realizeaz 0n con*or+itate cu procedurile de lucru ale autorit&ilor de +anage+ent;autorit&ilor co+une de +anage+ent;autorit&ilor na&ionale. Art.14. - ,"- .e interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat $ e*ectueze virri de credite de la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare. , - .u+ele prevzute la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE nu pot *i redi$tribuite la alte naturi de c%eltuieli pe parcur$ul anului !"# i nu pot *i cedate la (ondul de rezerv bugetar la di$pozi&ia Guvernului prevzut 0n bugetul de $tat 0n baza prevederilor art.2# din Legea nr.2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare. ,1- Cn condi&iile prevederilor Legii nr.2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' 0n cur$ul 0ntregului an ordonatorii principali de credite pot e*ectua virri de credite bugetare 0ntre titlurile' articolele i alineatele de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au de la alte capitole pentru a$igurarea *ondurilor nece$are la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor aprobate i cu re$pectarea prevederilor art."" alin.,:-. ,#- Pe parcur$ul 0ntregului an' ordonatorii principali de credite pot e*ectua redi$tribuiri de credite de anga6a+ent neutilizate 0n cadrul titlului 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor aprobate' pentru a$igurarea i+ple+entrii proiectelor *inan&ate;aprobate la *inan&are $au pentru introducerea unor proiecte *inan&abile din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare. ,2- .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice $ e*ectueze' pe parcur$ul 0ntregului an' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor de la bugetul de $tat aprobate la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' redi$tribuiri de credite de anga6a+ent i virri de credite bugetare 0ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de $tat' 0n *unc&ie de $tadiul i+ple+entrii' la nivelul *iecrui ordonator de credite' a proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare.
,8- Prin e)cep&ie de la prevederile alin. ,2-' $e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice $ e*ectueze virri de credite bugetare 0ntre ordonatorii principali de credite de la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE la titlul 2" DTran$*eruri 0ntre unit&i

12

ale ad+ini$tra&iei publiceE pentru a$igurarea c%eltuielilor in$titu&iilor publice *inan&ate din venituri proprii i $ubven&ii de la bugetul de $tat la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE.

,:- .e interzice in$titu&iilor publice *inan&ate din venituri proprii i $ubven&ii de la bugetul de $tat $ e*ectueze virri de credite de la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE. ,4- <irrile de credite bugetare prevzute la alin.,1- $e pot e*ectua i de la capitolele care au *o$t +a6orate din (ondul de rezerv bugetar la di$pozi&ia Guvernului i din (ondul de interven&ie la di$pozi&ia Guvernului' cu e)cep&ia $u+elor alocate din ace$te *onduri. ,=- Cn condi&iile Legii nr.2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' $e autorizeaz ordonatorii principali de credite care identi*ic' pe parcur$ul e)erci&iului bugetar anual' proiecte noi $au proiecte 0n derulare din anii anteriori *inan&abile din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare i care nu au 0n bugetul propriu titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' articolul $au alineatul core$punztor' $ introduc titlul' articolul i alineatul re$pectiv' cu condi&ia e)i$ten&ei *ielor de *unda+entare a proiectelor propu$e la *inan&are;*inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB-' avizate de principiu de ctre autoritatea de +anage+ent;ge$tiune a progra+ului; in$tru+entului;*acilit&ii i $ +odi*ice Progra+ul de inve$ti&ii publice' dup caz. ,"!- Prevederile alin.,=- $e aplic i in$titu&iilor publice *inan&ate par&ial $au integral din venituri proprii' cu introducerea core$punztoare a +odi*icrilor' at9t la partea de venituri' c9t i la partea de c%eltuieli. ,""- <irrile de credite bugetare i redi$tribuirile de credite de anga6a+ent prevzute la alin. ,1- - ,=-' precu+ i redi$tribuirile de *onduri 0ntre i 0n cadrul proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare prevzute la art."" alin.,4- $e e*ectueaz de ordonatorii principali de credite i $e co+unic @ini$terului (inan&elor Publice' conco+itent cu tran$+iterea ane)elor la bugetul ace$tora +odi*icate 0n +od core$punztor
," - 3in $u+ele prevzute la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *ondurile e)terne nera+bur$abile po$taderareE $e pot e*ectua c%eltuieli curente i de capital pentru derularea core$punztoare a proiectelor *inan&ate de la ace$t titlu.

,"1- Prin derogare de la prevederile alin. ,"- ? ," - $e autorizeaz ordonatorii principali de credite $ e*ectueze pe tot parcur$ul anului virri de credite bugetare de la titlul 28 FProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareF la titlul 2" FTran$*eruri 0ntre unit&i ale ad+ini$tra&iei publiceF' 0n vederea a$igurrii $u+elor reprezent9nd contribu&ia proprie i;$au co*inan&area na&ional' a*erent proiectelor

13

*inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile ale in$titu&iilor publice *inan&ate din venituri proprii i $ubven&ii de la bugetul de $tat. ,"#- In*luen&ele 0n $tructura creditelor bugetare rezultate 0n baza virrilor de credite vor *i eviden&iate 0n $tructura c%eltuielilor aprobate in$titu&iilor publice *inan&ate din venituri proprii i $ubven&ii de la bugetul de $tat la titlul 28 FProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareF.

SECIUNEA a 5-a Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri rambursabile pe anul 2014

Art.1). - ,"- Pentru anul !"# c%eltuielile ec%ivalente $u+elor r+a$e de utilizat i de tra$
din 0+pru+uturile preluate $pre ad+ini$trare de @ini$terul (inan&elor Publice i a $u+elor a*erente contribu&iei Guvernului Ao+9niei la *inan&area proiectelor re$pective $unt cuprin$e cu+ulat 0n bugetele ordonatorilor principali de credite' 0n cadrul $u+elor alocate cu acea$t de$tina&ie de la bugetul de $tat' potrivit prevederilor art."= alin.,"- din Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr."2:; !!4 pentru regle+entarea unor +$uri privind datoria public 0n $copul aplicrii art."# din Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.8#; !!: privind datoria public' aprobat prin Legea nr.4=; !!=. Aceeai 0ncadrare $e aplic i pentru c%eltuielile 0n cadrul 0+pru+uturilor contractate i ad+ini$trate de @ini$terul (inan&elor Publice potrivit Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr.8#; !!: privind datoria public' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr."!=; !!4' cu +odi*icrile ulterioare' a cror di$ponibilizare are la baz realizarea unor inve$ti&ii $ectoriale i;$au a altor ac&iuni nece$are 0n do+eniul re*or+elor $ectoriale' 0n *unc&ie de natura i de $peci*icul ace$tor 0+pru+uturi.

, - (ondurile a*erente c%eltuielilor prevzute la alin.,"- $unt cuprin$e 0n bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are

14

ra+bur$abilE' re$pectiv la capitolele i $ubcapitolele core$punztoare de c%eltuieli' potrivit de$tina&iei ace$tora.


,1- .e interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat $ e*ectueze virri de credite de la titlul 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare.

Art.1 . - (ac e)cep&ie de la prevederile art."2 c%eltuielile a*erente proiectelor *inan&ate din
0+pru+uturile care nu $unt preluate $pre ad+ini$trare de ctre @ini$terul (inan&elor Publice' potrivit art."# din Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.8#; !!:' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr."!=; !!4' cu +odi*icrile ulterioare' care $unt cuprin$e 0n bugetele ordonatorilor principali de credite ca $u+e alocate din bugetul *ondurilor provenite din credite e)terne i' re$pectiv' ca $u+e alocate din bugetul de $tat 0n bugetul propriu' 0n *unc&ie de $ur$a de *inan&are a c%eltuielilor re$pective.

Art.1&. - ,"- Guvernul poate aproba prin %otr9re virri de credite bugetare i credite de
anga6a+ent neutilizate 0ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de $tat' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al c%eltuielilor prevzute la titlul 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE i' re$pectiv' 0n nivelul total al c%eltuielilor din bugetul *ondurilor provenite din credite e)terne' 0n *unc&ie de derularea progra+elor re$pective.

, - Cn cur$ul 0ntregului an' ordonatorii principali de credite pot e*ectua virri de credite
bugetare i credite de anga6a+ent neutilizate 0ntre capitole' 0ntre i 0n cadrul proiectelor;progra+elor cu *inan&are ra+bur$abil' inclu$iv prin di+inuarea c%eltuielilor de natura inve$ti&iilor i +a6orarea c%eltuielilor curente' pentru a$igurarea $u+elor nece$are derulrii core$punztoare a ace$tora' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al c%eltuielilor prevzute la titlul 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE i' re$pectiv' 0n nivelul total al c%eltuielilor din credite e)terne.

Art.18. ? Cn condi&iile prevederilor Legii nr.2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile


ulterioare' pe parcur$ul 0ntregului an' ordonatorii principali de credite pot e*ectua virri de credite bugetare i credite de anga6a+ent neutilizate 0ntre titlurile' articolele i alineatele de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au de la alte capitole' pentru a$igurarea *ondurilor nece$are la titlul 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE.

Art.1!. - Partea a*erent c%eltuielilor eligibile din $u+ele reprezent9nd pl&i 0n avan$ pentru
i+ple+entarea progra+elor' proiectelor i ac&iunilor *inan&ate din *onduri ra+bur$abile poate *i 6u$ti*icat prin bunuri livrate' lucrri e)ecutate i $ervicii pre$tate p9n la ter+enul $tabilit pentru plata *inal con*or+ contractelor 0nc%eiate' cu re$pectarea cerin&elor *inan&atorilor 0n cauz.

15

SECIUNEA a 6-a Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art.20. - ,"- Proiectele cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile a*erente perioadei de progra+are a Uniunii Europene !"#- ! ! $e introduc 0n bugetele ordonatorilor principali de credite la un titlu de c%eltuieli di$tinct' dup intrarea 0n vigoare a bazei legale na&ionale de ge$tionare a *ondurilor e)terne nera+bur$abile' pe baza *iei de *unda+entare a proiectului propu$ la *inan&are;*inan&at' avizat de principiu' din punct de vedere al eligibilit&ii activit&ilor' de ctre autoritatea de +anage+ent;ge$tiune a progra+ului;in$tru+entului;*acilit&ii. , - .e autorizeaz ordonatorii principali de credite' 0n cur$ul 0ntregului an' $ introduc titlul de c%eltuieli prevzut la alin.,"- i $ a$igure $u+ele nece$are *inan&rii proiectelor a*erente perioadei de progra+are a Uniunii Europene !"# ! ! prin virri de credite bugetare 0ntre titlurile' articolele i alineatele de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au de la alte capitole. ,1- Prin derogare de la art. "# ordonatorii principali de credite' 0n cur$ul 0ntregului an' pot e*ectua virri credite bugetare de la titlul 28 GProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE pentru a$igurarea *ondurilor nece$are la titlul prevazut la alin.,"-.

16

,#- .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice $ e*ectueze' pe parcur$ul 0ntregului an' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor de la bugetul de $tat aprobate la titlul prevazut la alin.,"-' redi$tribuiri de credite de anga6a+ent i virri de credite bugetare 0ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de $tat' 0n *unc&ie de $tadiul i+ple+entrii' la nivelul *iecrui ordonator de credite' a proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderare. ,2- .e interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat $ e*ectueze virri de credite de la titlul prevazut la alin.,"-. la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare. ,8- .u+ele prevzute la titlul prevazut la alin.,"-. nu pot *i redi$tribuite la alte naturi de c%eltuieli pe parcur$ul anului !"# i nu pot *i cedate la (ondul de rezerv bugetar la di$pozi&ia Guvernului prevzut 0n bugetul de $tat 0n baza prevederilor art. 2# din Legea nr. 2!!; !! ulterioare. ,:- Propunerile de credite de anga6a+ent i credite bugetare nece$are a$igurrii *inan&rii proiectelor din *onduri e)terne nera+bur$abile a*erente perioadei de progra+are bugetar a Uniunii Europene !"#- !" ! $e $tabile$c de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de +anage+ent pe baza valorii proiectelor aprobate i;$au a e$ti+rii valorii proiectelor ce ur+eaz a *i *inan&ate 0n cadrul progra+elor opera&ionale. ,4- Ordonatorii principali de credite co+unic lunar @ini$terului (inan&elor Publice +odi*icrile e*ectuate con*or+ prezentului articol' conco+itent cu tran$+iterea ane)elor' 0n$uite de ordonatorul principal de credite' 0n$o&ite de *iele de *unda+entare prevzute la alin.,"-. CAPITOLUL II Responsabilit%i n apli#area prezentei legi privind *inan&ele publice' cu +odi*icrile i co+pletrile

Art.21. - .u+ele pentru proiectele de co+unicare' in*or+are public i pro+ovare a


intere$elor ro+9neti pe$te %otare' precu+ i pentru *inan&area unor ac&iuni cu caracter tiin&i*ic i $ocial-cultural $unt prevzute 0n ane)a nr.1;"1;! a la bugetul .ecretariatului General al Guvernului' iar +odul de repartizare i utilizare a ace$tora $e aprob prin %otr9re a Guvernului.

17

Art.22. - ,"- 3in $u+a prevzut in bugetul .ecretariatului General al Guvernului la capitolul 4#.!" GTran$porturiE titlul 82 GC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE' $u+a de #!!.!!! +ii lei nu poate *i repartizat i utilizat. , - Aepartizarea $u+ei prevzute la alin. ,"- pe proiecte;progra+e cu *inan&are ra+bur$abil poate *i e*ectuat nu+ai dup ob&inerea opiniei EUAO.TAT cu privire la cla$i*icarea 0n a*ara bilan&ului;conturilor na&ionale a c%eltuielilor e*ectuate 0n cadrul obiectivului FCon$truc&ia auto$trzii /ucureti - /raov' tron$onul Co+arnic - /raovF. Art.2(. - Cn bugetul @ini$terului A*acerilor Interne' la capitolul 4!.!" DAc&iuni generale
econo+ice' co+erciale i de +uncE' titlul :" DActive ne*inanciareE' e$te cuprin$ i $u+a de "!!.!!! +ii lei care va *i utilizat de ctre Ad+ini$tra&ia Ba&ional a Aezervelor de .tat i Proble+e .peciale e)clu$iv pentru con$tituirea' 0n condi&iile legii' a $tocurilor rezerv de $tat de ap grea i octo)id de uraniu.

Art.24. ? ,"- Cn bugetul @ini$terului Agriculturii i 3ezvoltrii Aurale' la capitolul 41.!4 DAgricultur' $ilvicultur' pi$cicultur i v9ntoareE' titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE' articolul 28.!8 DProgra+e din (ondul European de Garantare Agricol ? (EGAE' din cadrul ane)ei nr. 1; ;""' $unt cuprin$e $u+ele de$tinate pre*inan&rii c%eltuielilor a*erente $c%e+elor de pl&i directe pe $upra*a&' re$pectiv $c%e+a de plat direct unic pe $upra*a&' $c%e+a de plat $eparat pentru za%r' +$urilor de pia& i interven&ie 0n agricultur' precu+ i a6utoarelor $peci*ice care $e *inan&eaz din (ondul European de Garantare Agricol - (EGA' $u+e ce $e aloc din veniturile din privatizare 0n lei i 0n valut 0nregi$trate 0n contul curent general al Trezoreriei .tatului i contul curent 0n valut al @ini$terul (inan&elor Publice de$c%i$ la /anca Ba&ional a Ao+9niei' 0n baza unor %otr9ri ale Guvernului. , - Prin %otr9ri ale Guvernului @ini$terul (inan&elor Publice poate aloca te+porar' 0n anul !"#' i altor ordonatori principali de credite pentru a$igurarea pl&ilor a*erente c%eltuielilor eligibile ra+bur$abile *inan&ate din *onduri europene' precu+ i pentru c%eltuielile eligibile ra+bur$abile a*erente in$tru+entelor $tructurale din cererile de plat' $u+e din venituri din privatizare 0n lei i 0n valut 0nregi$trate 0n contul curent general al Trezoreriei .tatului i contul curent 0n valut al @ini$terului (inan&elor Publice de$c%i$ la /anca Ba&ional a Ao+9niei' 0n baza unor %otr9ri ale Guvernului. Art.2). ? Cn anul !"#' $u+ele reprezent9nd pl&i na&ionale directe co+ple+entare 0n $ectorul vegetal a*erente anului !"1' acordate 0n co+pletarea $c%e+elor de pl&i na&ionale directe pe $upra*a&' $unt cuprin$e 0n bugetul @ini$terului Agriculturii i 3ezvoltrii Aurale' la capitolul 41.!" DAgricultur' $ilvicultur' pi$cicultur i v9ntoareF'

18

titlul 22 DAlte tran$*eruriE' articolul 22.!" DTran$*eruri interneE' alineatul 22.!"."4 DAlte tran$*eruri curente interneF. Art.2 . ? Prin derogare de la prevederile art."# $e autorizeaz @ini$terul Agriculturii i 3ezvoltrii Aurale $ e*ectueze pe tot parcur$ul anului virri de credite de la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareF la titlul 2" DTran$*eruri 0ntre unit&i ale ad+ini$tra&iei publiceF 0n vederea a$igurrii $u+elor nece$are c%eltuielilor directe e*ectuate 0n vederea i+ple+entrii +$urii 2"" DA$i$ten&a te%nicF de ctre Agen&ia de Pl&i pentru 3ezvoltare Aural i Pe$cuit. In*luen&ele 0n $tructura creditelor bugetare rezultate 0n baza virrilor de credite vor *i eviden&iate 0n $tructura c%eltuielilor aprobate Agen&iei de Pl&i pentru 3ezvoltare Aural i Pe$cuit la titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareF' articolul 28.!# DProgra+e din (ondul European Agricol de 3ezvoltare Aural ,(EA3A-F' alineatul 28.!#.!" D(inan&area na&ionalF i alineatul 28.!#.! D(inan&area e)tern nera+bur$abilF. Art.2&. ? Cn anul !"#' activit&ile unit&ilor i in$titu&iile de cercetare-dezvoltare de drept public i de utilitate public din do+eniul agricol din $ubordinea Acade+iei de Htiin&e Agricole i .ilvice DG%eorg%e Ione$cu ? HietiE' care nu au *o$t reorganizate con*or+ art. 4 din Legea nr.#2; !!= privind organizarea i *unc&ionarea Acade+iei de Htiin&e Agricole i .ilvice DG%eorg%e Ione$cu ? HietiE i a $i$te+ului de cercetare ? dezvoltare din do+eniile agriculturii' $ilviculturii i indu$triei ali+entare' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' pot bene*icia de $u+e alocate de la bugetul de $tat nu+ai dup parcurgerea procedurilor 0n do+eniul a6utorului de $tat' 0n con*or+itate cu prevederile Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr."":; !!8 privind procedurile na&ionale 0n do+eniul a6utorului de $tat' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr."1:; !!:. Art.28. - ,"- .u+ele reprezent9nd co+pen$a&ii de la bugetul de $tat prevzute la art.2 din Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr." ;"==4 privind tran$portul pe cile *erate ro+9ne i reorganizarea .ociet&ii Ba&ionale a Cilor (erate Ao+9ne' republicat 0n @onitorul O*icial al Ao+9niei' nr. 41# din = $epte+brie !!#' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' $e $olicit @ini$terului Tran$porturilor de ctre operatorii de tran$port *eroviar public de cltori' i $e utilizeaz cu prioritate pentru5 a- ac%itarea obliga&iilor curente ctre ad+ini$tratorul in*ra$tructurii *eroviare publice a tari*ului de utilizare a in*ra$tructurii *eroviare precu+ i plata contravalorii energiei electrice a*erente lunii anterioare7

19

b- ac%itarea obliga&iilor curente ctre bugetul de $tat' bugetul a$igurrilor $ociale de $tat' bugetul a$igurrilor pentru o+a6' precu+ i bugetul (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate7 , - 3i*eren&a dintre $u+a alocat i $u+ele utilizate con*or+ alin. ,"- lit.a- i b- $e utilizeaz pentru a$igurarea celorlalte c%eltuielilor prevzute 0n bugetele de venituri i c%eltuieli ale operatorilor de tran$port *eroviar public de cltori. ,1- @ini$terul Tran$porturilor r$punde de +odul de utilizare a $u+elor prevzute la alin. ,"- i , -. Art.2!. - ,"- Cn bugetul @ini$terului Tran$porturilor pe anul
!"#' la capitolul 4#.!" DTran$porturiE' titlul 2" DTran$*eruri 0ntre unit&i ale ad+ini$tra&iei publiceE' alineatul DCntre&inerea in*ra$tructurii *eroviare publiceE e$te cuprin$ $u+a de 42!.!!! +ii lei pentru Co+pania Ba&ional de Ci (erate DC.(.A.E ..A.' $u+ care va *i utilizat cu prioritate pentru plata obliga&iilor ctre

bugetul general con$olidat' *ondul de ri$c i a pla&ii ratei de capital' dob9nzilor' co+i$ioanelor i a altor co$turi a*erente 0+pru+utului' contractat 0n baza Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr.48; !" pentru aprobarea Acordului de garan&ie dintre Ao+9nia i /anca European pentru Aecon$truc&ie i 3ezvoltare' $e+nat la /ucureti la 4 noie+brie !" ' privind garantarea 0n propor&ie de "!!I a obliga&iilor a*erente Acordului de 0+pru+ut ,Ae$tructurarea *inanciar a Co+paniei Ba&ionale de Ci (erate FC.(.A.F - ..A.- dintre Co+pania Ba&ional de Ci (erate FC.(.A.F - ..A. i /anca European pentru Aecon$truc&ie i 3ezvoltare 0n valoare de p9n la ":2.!!!.!!! euro' aprobat prin Legea nr.=1; !"1. , - .e autorizeaz @ini$terul Tran$porturilor ca pe parcur$ul 0ntregului an $ introduc $ubdiviziuni ale cla$i*ica&iei bugetare' 0n vederea a$igurrii *ondurilor a*erente inve$ti&iilor pentru realizarea proiectelor de i+portan& na&ional' care a$igur integrarea Ao+9niei 0n $i$te+ul de tran$port *eroviar european' *inan&ate de la bugetul de $tat' prin redi$tribuire' 0n condi&iile prezentei legi i a Legii nr.2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' cu condi&ia +a6orrii capitalului $ocial a*erent participrii $tatului' potrivit legii' la .ocietatea Ba&ional de Tran$port (eroviar de Cltori DC.(.A. CltoriE ..A.. Utilizarea *ondurilor $e *ace nu+ai dup parcurgerea procedurilor 0n do+eniul a6utorului de $tat' 0n con*or+itate cu prevederile Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr."":; !!8' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr. "1:; !!:. Art.(0. - 3in bugetul aprobat @ini$terului Tran$porturilor' la capitolul 4#.!" DTran$porturiF'
articolul D.ubven&ii pentru tran$portul de cltori cu +etroulE' $e $uport i $ubven&iile a*erente lucrrilor e)ecutate i nepltite 0n anul !"1.

20

Art. (1. ? ,"- Prin derogare de la prevederile Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr. ::; !!= privind organizarea i e)ploatarea 6ocurilor de noroc' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr. #8; !"!' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' 0n bugetul @ini$terului Culturii' titlul 2".!" DTran$*eruri 0ntre unit&i ale ad+ini$tra&iei publiceE cuprinde i $u+a de :.8:: +ii lei' reprezent9nd $u+e cuvenite con*or+ prevederilor art. "1 alin. ,1din ordonan&a de urgen& $u$-+en&ionat' din care $u+a de 4.1!!'! +ii lei pentru (ondul cine+atogra*ic i $u+a de "=.1!!'! +ii lei pentru Progra+ul Ba&ional de Ae$taurare a @onu+entelor I$torice. , - .u+ele prevzute la alin. ,"- $e acord Centrului Ba&ional al Cine+atogra*iei i In$titutului Ba&ional al Patri+oniului 0n trane lunare egale. Art.(2. ? Cn bugetul @ini$terului Culturii' la capitolul 8:.!" DCultur' recreere i religieE' titlul ! D/unuri i $erviciiE' 0n te+eiul Legii nr."48; !!1 privind $u$&inerea i pro+ovarea culturii $cri$e' republicat' cu +odi*icrile ulterioare' $unt cuprin$e i $u+e pentru $u$&inerea editrii de revi$te i publica&ii' care pot *i utilizate pentru *inan&area categoriilor de c%eltuieli prevzute la art.# alin.,"- din Ordonan&a Guvernului nr.2";"==4 privind 0+bunt&irea $i$te+ului de *inan&are a progra+elor' proiectelor i ac&iunilor culturale' aprobat cu +odi*icri i co+pletri prin Legea nr. #2; !!"' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' pentru revi$tele i publica&iile culturale aprobate prin ordin al +ini$trului culturii' pe baza contractelor 0nc%eiate cu uniunile de creatori bene*iciare' cu revi$tele i publica&iile culturale. Art.((.- ,"- Cn bugetul @ini$terului (inan&elor?Ac&iuni Generale la capitolul 4!.!" DAc&iuni generale' econo+ice i de +uncE' titlul 22 DAlte tran$*eruriE e$te cuprin$ $u+a de 2!.!!! +ii lei reprezent9nd a6utoare de +ini+i$ pentru inve$ti&iile realizate de 0ntreprinderile +ici i +i6locii acordate 0n baza >otr9rii Guvernului nr. :#; !"1 privind acordarea a6utoarelor de +ini+i$ pentru inve$ti&iile realizate de 0ntreprinderile +ici i +i6locii. , - .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice' la $olicitarea @ini$terul Econo+iei' $ $upli+enteze' tri+e$trial' prevederile bugetare ale @ini$terului Econo+iei pe anul !"# la capitolul 4!.!" DAc&iuni generale' econo+ice i de +uncE' titlul 22 DAlte tran$*eruriE i $ di+inueze core$punztor prevederile @ini$terului (inan&elor Publice?Ac&iuni Generale la capitolul 4!.!" DAc&iuni generale' econo+ice i de +uncE' titlul 22 DAlte tran$*eruriE' 0n li+ita $u+ei prevzute la alin.,"- pentru ac%itarea cererilor de plat ale a6utorului de +ini+i$.

21

Art.(4. ? Creditele bugetare prevzute pentru alin.1!.!".!" D3ob9nzi a*erente datoriei


publice interne directeE $e +a6oreaz cu valoarea pri+elor a*erente titlurilor de $tat e+i$e pe pia&a intern i e)tern' conco+itent cu 0nregi$trarea creditelor bugetare negative la nivelul pri+elor 0nca$ate la alin.1!.!".!1 DPri+e a*erente e+i$iunii de titluri de $tatE re$pectiv la alin.1!.! .!# DPri+e a*erente e+i$iunii de titluri de $tatE' a$t*el 0nc9t creditele bugetare aprobate pentru titlul 1! D3ob9nziE $ nu depea$c progra+ul anual aprobat prin legea bugetului de $tat.

Art.(). ? ,"- Cn ter+en de 1! de zile calendari$tice de la aprobarea bugetului de $tat' precu+ i de la aprobarea recti*icrilor bugetare anuale' ordonatorii de credite au obliga&ia de a noti*ica pre$tatorilor' e)ecutan&ilor i *urnizorilor valoarea +a)i+ 0n li+ita creia $e pot e)ecuta lucrri' pre$ta $ervicii i livra bunuri' valoare calculat ca di*eren& dintre creditele bugetare din care $e reduc i $u+ele a*erente pl&ilor re$tante precu+ i re&inerea prevzut la art. " alin. ,2- din Legea nr. 2!!; !! privind *inan&ele publice' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare. , - Ordonatorii de credite au obliga&ia de a 0ntoc+i i de a actualiza' dup caz' 0+preun cu pre$tatorii' e)ecutan&ii i *urnizorii' gra*icele de e)ecu&ie;livrare' at9t *izice' c9t i valorice' ane)e la contracte' a*erente anului calculat con*or+ alin. ,"-. ,1- .e interzice ordonatorilor de credite recep&ionarea de $ervicii' lucrri i produ$e pe$te valoarea +a)i+ calculat i noti*icat con*or+ alin ,"-. ,#- Prevederile alin. ,"- ? ,1- $e aplic i operatorilor econo+ici;regiilor autono+e care bene*iciaz;deruleaz prin bugetul propriu $u+e alocate de la bugetul de $tat. Art.( . ? .u+ele prevzute 0n bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de
$tat' ca tran$*eruri de la bugetul de $tat ctre bugetele locale' $e repartizeaz cu prioritate unit&ilor;$ubdiviziunilor ad+ini$trativ-teritoriale care 0nregi$treaz pl&i re$tante ca ur+are a neonorrii contractelor de *inan&are 0nc%eiate cu ace$tea' potrivit legii.

!"#' 0n *unc&ie de valoarea +a)i+

Art. (&. ? ,"- .e autorizeaz ordonatorii principali de credite $ includ 0n bugetul propriu i
al in$titu&iilor din $ubordine $u+ele reprezent9nd *onduri e)terne nera+bur$abile de preaderare' al&i donatori i din alte *acilit&i po$taderare' pri+ite 0n cur$ul anului i necuprin$e 0n bugetul aprobat pe anul !"#.

, - Ordonatorii principali de credite vor co+unica lunar @ini$terului (inan&elor Publice $u+ele pri+ite con*or+ alin. ,"-' precu+ i *iele proiectelor cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile de preaderare' al&i donatori i din alte *acilit&i po$taderare.

22

,1- .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice ca' pe baza co+unicrilor tran$+i$e de ordonatorii principali de credite' $ aprobe repartizarea pe tri+e$tre a $u+elor prevzute la alin. , -. Art. (8. ? ,"- .e autorizeaz ordonatorii principali de credite $ e*ectueze pe tot parcur$ul
anului redi$tribuiri de $u+e 0ntre i 0n cadrul proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile preaderare' $ introduc ane)e la bugetul lor cu proiecte *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile preaderare' i $ +odi*ice Progra+ul de inve$ti&ii publice' dup caz' cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor aprobate 0n bugetul de $tat $au 0n bugetul *ondurilor e)terne nera+bur$abile' dup caz' la titlul DAlte tran$*eruriE.

, - Ordonatorii principali de credite au obliga&ia $ co+unice lunar @ini$terului (inan&elor Publice +odi*icrile e*ectuate potrivit alin. ,"-. Art . (!. ? ,"- .e interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat' bugetelor
locale i bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri $ociale de $ntate $ e*ectueze i $ aprobe redi$tribuiri de credite bugetare $au de credite de anga6a+ent neutilizate de la obiectivele de inve$ti&ii 0n continuare' re$pectiv de la obiectivele de inve$ti&ii noi' la pozi&ia DAlte c%eltuieli de inve$ti&iiE' cuprin$e 0n progra+ele de inve$ti&ii publice' ane)e la bugetele ace$tora' cu e)cep&ia proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile preaderare;po$taderare i din *onduri ra+bur$abile.

, - .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice' la propunerea ordonatorilor principali de credite' $ introduc +odi*icri 0n *iele obiectivelor;proiectelor;categoriilor de inve$ti&ii' precu+ i $ e*ectueze pe tot parcur$ul anului redi$tribuiri ale creditelor de anga6a+ent' neutilizate' 0n condi&iile prevederilor alin. ,"- i cu 0ncadrarea 0n nivelul total al *ondurilor aprobate pe anul
$ociale de $ntate.

!" # 0n progra+ele de inve$ti&ii publice ane)e la bugetele

ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat i bugetului (ondului na&ional unic de a$igurri

,1-

Aepara&iile

capitale

a*erente

activelor

*i)e

$unt

inclu$e

0n

(ia

obiectivului;proiectului;categoriei de inve$ti&ii' la pozi&ia C DAlte c%eltuieli de inve$ti&iiE' categoria *- c%eltuieli de e)pertiz' proiectare' a$i$ten& te%nic' pentru probe te%nologice i te$te i predare la bene*iciar i de e)ecu&ie privind repara&iile capitale' precu+ i alte categorii de lucrri de interven&ii' cu e)cep&ia celor inclu$e la lit.d-' aa cu+ $unt de*inite de legi$la&ia 0n vigoare' inclu$iv c%eltuielile nece$are pentru ob&inerea avizelor' autoriza&iilor i acordurilor prevzute de lege. Art . 40. ? ,"- Cn bugetele ordonatorilor principali de credite $unt prevzute' dup caz' i
$u+ele reprezent9nd contribu&ia Guvernului Ao+9niei la realizarea progra+elor i proiectelor la care $e *ace re*erire la art."8.

23

, - Ordonatorii principali de credite au obliga&ia ca' 0n cadrul creditelor bugetare aprobate' $ a$igure integral i cu prioritate *ondurile nece$are derulrii progra+elor i proiectelor cu *inan&are interna&ional' inclu$iv cele reprezent9nd co+ponenta local a*erent ace$tora la care $e *ace re*erire la alin. ,"-' precu+ i *ondurile nece$are *inan&rii anga6a+entelor a$u+ate prin docu+entele privind aderarea Ao+9niei la Uniunea European. Art. 41. ? ,"- .e interzice ordonatorilor principali de credite $ e*ectueze virri de credite
bugetare de la titlul DTran$*eruri 0ntre unit&i ale ad+ini$tra&iei publiceE' alineatele DTran$*eruri privind contribu&ii de $ntate pentru per$oanele care e)ecut pedep$e privative de libertate $au are$t preventivE' DTran$*eruri privind contribu&ii de $ntate pentru per$oanele a*late 0n concediu pentru creterea copiluluiE' DTran$*eruri privind contribu&ii de $ntate pentru per$oanele bene*iciare de a6utor $ocialE' DTran$*eruri din bugetul de $tat ctre *ondul de a$igurri $ociale de $ntate pentru cet&enii $trini a*la&i 0n centrele de cazareE' DTran$*eruri din bugetul de $tat ctre *ondul de a$igurri $ociale de $ntate pentru per$oane care $e a*l 0n e)ecutarea +$urilor prevzute la art. "!2' ""1 i ""# din Codul penal' precu+ i pentru per$oanele care $e a*l 0n perioada de a+9nare $au 0ntrerupere a e)ecutrii pedep$ei privative de libertateE i DTran$*eruri din bugetul de $tat ctre *ondul de a$igurri $ociale de $ntate pentru per$onalul +ona%al al cultelor recuno$cuteE i la celelalte alineate i articole de c%eltuieli ale aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare.

, - .e interzice ordonatorilor principali de credite $ e*ectueze virri de credite bugetare i redi$tribuiri de credite de anga6a+ent de la titlul DAlte tran$*eruriE' alineatele DProgra+e
cu *inan&are ra+bur$abilE' DProgra+e co+unitareE' DProgra+e P>AAE i alte progra+e cu *inan&are nera+bur$abilE' DProgra+e I.PAE' DC%eltuieli neeligibile I.PAE' DProgra+e .APAA3E' la celelalte alineate i articole de c%eltuieli ale aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare' cu e)cep&ia realocrilor 0ntre ace$te pozi&ii i a celor ctre titlul DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE.

,1- .e interzice ordonatorilor principali de credite $ e*ectueze virri de credite bugetare de la titlul DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile po$taderareE' alineatele D(inan&are e)tern nera+bur$abilE' la celelalte alineate i articole de c%eltuieli ale aceluiai titlu' cu e)cep&ia realocrilor 0ntre ace$te pozi&ii. ,#- 3in $u+ele prevzute 0n bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul DAlte tran$*eruriE' alineatele DProgra+e P>AAE i alte progra+e cu *inan&are nera+bur$abilE' DProgra+e I.PAE' DProgra+e .APAA3E $e pot e*ectua c%eltuieli curente i de capital pentru derularea core$punztoare a obiectivelor cuprin$e 0n ace$te progra+e. ,2- .u+ele reprezent9nd contribu&ia Guvernului la realizarea obiectivelor de inve$ti&ii cu *inan&are e)tern de la titlul DAlte tran$*eruriE' alineatul DInve$ti&ii ale agen&ilor econo+ici

24

cu capital de $tatE i de la titlul DActive ne*inanciareE nu pot *i redi$tribuite la alte obiective $au categorii de inve$ti&ii. ,8- Cn condi&iile prevederilor Legii nr. 2!!; !! ' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' 0n cur$ul 0ntregului an' ordonatorii principali de credite pot e*ectua virri de credite bugetare 0ntre titlurile i articolele de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au de la alte capitole pentru a$igurarea5 a- pl&ii la $caden& a contribu&iei Ao+9niei la bugetul Uniunii Europene' a cotiza&iilor i contribu&iilor la organi$+e interna&ionale' la organi$+e *inanciar-bancare interna&ionale' a ra+bur$rilor de rate de capital a*erente 0+pru+uturilor interne i e)terne' a pl&ii dob9nzilor' co+i$ioanelor i altor co$turi a*erente 0+pru+uturilor' precu+ i derulrii core$punztoare a progra+elor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile' pre- i po$taderare i a progra+elor cu *inan&are ra+bur$abil7 b- $u+elor nece$are ac%itrii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene' 0n con*or+itate cu prevederile Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr. 81;"===' aprobat prin Legea nr. ; !!!' cu +odi*icrile i co+pletrile ulterioare' i cele reprezent9nd +a6orrile de 0nt9rziere. ,:- @ini$terul (inan&elor Publice poate e*ectua 0n cur$ul 0ntregului an virri de credite bugetare 0ntre alineatele articolului bugetar DContribu&ia Ao+9niei la bugetul Uniunii EuropeneE. ,4- .e interzice ordonatorilor principali de credite $ e*ectueze virri de credite bugetare de la titlul DAa+bur$ri de crediteE la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare. ,=- .e interzice ordonatorilor principali de credite $ e*ectueze virri de credite bugetare de la titlul DC+pru+uturiE la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare.
,"!- .e interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de $tat $ e*ectueze

virri de credite bugetare i redi$tribuiri de credite de anga6a+ent de la titlul DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilF la celelalte titluri de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol $au la alte capitole bugetare. ,""- .e interzice @ini$terului 3ezvoltrii Aegionale i Ad+ini$tra&iei Publice i @ini$terului @ediului i .c%i+brilor Cli+atice $ e)ecute lucrri de inve$ti&ii 0n cadrul Progra+ului na&ional de dezvoltare a in*ra$tructurii.

25

," - .e autorizeaz @ini$terul (inan&elor Publice $ e*ectueze pe parcur$ul 0ntregului an'


$upli+entri de credite bugetare la pozi&ia bugetar D(ondul Ba&ional de PreaderareE prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de c%eltuieli $au de la alte titluri' articole i alineate de c%eltuieli din cadrul aceluiai capitol de c%eltuieli' 0n *unc&ie de $tadiul i+ple+entrii proiectelor derulate 0n cadrul progra+elor cu *inan&are nera+bur$abil de preaderare.

Art. 42. ? <irrile de credite bugetare i redi$tribuirile de credite de anga6a+ent neutilizate


$e vor *ace cu re$pectarea prevederilor art. 8 lit. g- din Legea re$pon$abilit&ii *i$cal-bugetare nr. 8=; !"!. <irrile de credite bugetare i redi$tribuirile de credite de anga6a+ent neutilizate a*erente proiectelor *inan&ate din *onduri e)terne nera+bur$abile preaderare;po$taderare i din *onduri ra+bur$abile' $e pot realiza 0n $tructura proiectelor inclu$iv prin di+inuarea c%eltuielilor de natura inve$ti&iilor i +a6orarea c%eltuielilor curente cu 0ncadrarea 0n valoarea total a titlurilor de c%eltuieli 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE i 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE.

Art. 4(. ? Cn anul

!"#' creditele bugetare la nivel de titlu' precu+ i $u+ele

de*alcate din unele venituri ale bugetului de $tat pentru bugetele locale e$ti+ate pentru anii !"2- !": $unt prezentate Parla+entului i publicate 0n @onitorul O*icial al Ao+9niei av9nd valoare orientativ.

CAPITOLUL III Dispoziii 'inale

Art.44. - Cn anul

!"#' nivelul inde+niza&iei $ociale pentru pen$ionari' prevzut de

Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr. 8; !!= privind in$tituirea pen$iei $ociale +ini+e garantate' aprobat prin Legea nr. "=8; !!=' e$te de 12! lei.

Art.4). - Cn anul !"#' c%eltuielile pentru tran$+iterea i ac%itarea drepturilor de a$i$ten&


$ocial *inan&ate din bugetul de $tat $au din tran$*eruri de la bugetul de $tat ctre bugetele locale' i care $e plte$c la do+iciliul bene*iciarilor prin Co+pania Ba&ional DPota A o+9nE - ..A.' $e calculeaz prin aplicarea unui coe*icient negociabil ce nu poate depi "I a$upra valorii $u+elor pltite.

Art.4 . - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de $tat au obliga&ia $ tran$+it


@ini$terului (inan&elor Publice detalierea 0n $tructur' pe *unc&ii' a nu+rului +a)i+ de po$turi *inan&at prin prezenta lege i $alariul +ediu de baz pe *unc&ii din anul !"#' 0n ter+en de 1! de zile de la intrarea 0n vigoare a prezentei legi.

26

Art.4&. - ,"- Cn anul !"#' plata titlurilor e)ecutorii $e e*ectueaz 0n cuantu+ul prevzut
pentru ace$t an prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.:"; !!=' aprobat cu +odi*icri prin Legea nr. 1!; !""' Ordonan&a Guvernului nr.:; !" ' cu +odi*icrile ulterioare' precu+ i prin Ordonan&a de urgen& a Guvernului nr.= ; !" ' din $u+ele aprobate la titlul DC%eltuieli de per$onalE' 0n +od ealonat 0n trane tri+e$triale egale.

, - Cn bugetul @ini$terului (inan&elor Publice ? Ac&iuni generale' la titlul DC%eltuieli de


per$onalE e$te prevzut o $u+ global' din care' prin %otr9re a Guvernului' pot *i +a6orate 0n ulti+a lun a *iecrui tri+e$tru' 0n cazuri te+einic 6u$ti*icate' c%eltuielile de per$onal prevzute 0n bugetele ordonatorilor principali de credite *inan&a&i integral de la bugetul de $tat $au din venituri proprii i $ubven&ii alocate de la bugetul de $tat' pentru acoperirea nece$arului de credite pentru plata titlurilor e)ecutorii con*or+ alin.,"-.

Art.48. ? ,"- Pentru anul

!"#' operatorii econo+ici care aplic prevederile

Ordonan&ei Guvernului nr. 8; !"1 privind 0ntrirea di$ciplinei *inanciare la nivelul unor operatori econo+ici la care $tatul $au unit&ile ad+ini$trativ-teritoriale $unt ac&ionari unici ori +a6oritari $au de&in direct ori indirect o participa&ie +a6oritar' deter+in c%eltuielile de natur $alarial ce vor *i prevzute 0n bugetele de venituri i c%eltuieli a$t*el5 a- operatorii e#onomi#i #are au nregistrat pro'it n anul pre#edent" pot ma4ora #$eltuielile de natur% salarial% realizate n anul pre#edent" #u n#adrarea n ni.elul aprobat prin bugetele de .enituri 1i #$eltuieli" #el mult #u indi#ele mediu de #re1tere al preurilor prognozat pentru anul 20145 b- operatorii econo+ici care nu au 0nregi$trat pro*it 0n anul precedent' $au care pri+e$c $ubven&ii $au tran$*eruri de la bugetul de $tat i bugetul local pentru activitatea de e)ploatare' pot +a6ora c%eltuielile de natur $alarial realizate 0n anul precedent' cu 0ncadrarea 0n nivelul aprobat prin bugetele de venituri i c%eltuieli' 0n li+ita procentului +ediu de cretere a $alariilor aplicabil pentru per$onalul din $ectorul bugetar' dar nu +ai +ult dec9t indicele +ediu de cretere al pre&urilor prognozat pentru anul !"#. , - Cn anul !"#' operatorii econo+ici prevzu&i la alin. ,"- nu pot +a6ora nu+rul prognozat de per$onal la *inele anului *a& de cel realizat 0n anul !"1' cu 0ncadrarea 0n cel aprobat prin bugetul de venituri i c%eltuieli. Cn cazuri te+einic 6u$ti*icate i nu+ai cu aprobarea Guvernului prin +e+orandu+ $au a con$iliului local' 6ude&ean' ori Con$iliului General al @unicipiului /ucureti' dup caz' 0n bugetul de venituri i c%eltuieli pe anul !"# al ace$tor operatori econo+ici $e pot propune5 a- creterea nu+rului de per$onal prevzut pentru *inele anului !"#' *a& de cel realizat 0n anul precedent' cu 0ncadrarea 0n cel aprobat' i a c%eltuielilor de natur $alarial

27

a*erente' pe$te li+itele de c%eltuieli deter+inate con*or+ alin. ,"-' 0n cazul 0n care $e 6u$ti*ic' din punct de vedere econo+ic' e)tinderea activit&ii i a produc&iei ce ur+eaz a $e realiza7 b- +a6orarea c%eltuielilor de natur $alarial pe$te li+itele de c%eltuieli deter+inate con*or+ alin. ,"- ca ur+are a creterii nu+rului de per$onal 0n anul !"1' cu 0ncadrarea 0n cel aprobat' i pentru care c%eltuielile de natur $alarial au *o$t aprobate pentru o *rac&iune din an. ,1- Creterea c9tigului +ediu brut lunar pe $alariat va *i corelat cu creterea productivit&ii +uncii' con*or+ prevederilor art.= alin.,1- din Ordonan&a Guvernului nr. 8; !"1. ,#- Prevederile alin. ,"- $e vor avea 0n vedere i la aprobarea' potrivit legii' a bugetelor de venituri i c%eltuieli ale in$titutelor na&ionale de cercetare-dezvoltare pe anul !"#. Cn cazuri te+einic 6u$ti*icate' i 0n condi&iile e)tinderii activit&ii' organul de $pecialitate al ad+ini$tra&iei publice centrale coordonator poate aproba creterea nu+rului prognozat de per$onal' aprobat prin bugetul de venituri i c%eltuieli pentru anul !"1' $au a c%eltuielilor cu $alariile i a c9tigului +ediu corelat cu creterea productivit&ii +uncii' la unele in$titute na&ionale de cercetare-dezvoltare' cu avizul @ini$terului (inan&elor Publice i @ini$terului @uncii' (a+iliei' Protec&iei .ociale i Per$oanelor <9r$tnice. Art.4!. ? ,"- .e autorizeaz ordonatorii principali de credite $ +odi*ice aloca&iile bugetare'
precu+ i valoarea total a proiectelor;progra+elor prevzute 0n ane)ele bugetelor ordonatorilor principali de credite' *inan&ate din titlul 28 DProiecte cu *inan&are din *onduri e)terne nera+bur$abile ,(EB- po$taderareE' precu+ i a celor *inan&ate din titlul 82 DC%eltuieli a*erente progra+elor cu *inan&are ra+bur$abilE' cu 0ncadrarea 0n $u+ele prevzute 0n acordurile;deciziile ;contractele;legile de rati*icare.

, - Cncadrarea 0n $u+ele prevzute 0n acordurile;deciziile;contractele;legile de rati*icare' precu+ i +a6orarea valorii totale a proiectelor;progra+elor $e *ace pe r$punderea ordonatorilor principali de credite. ,1- Ordonatorii principali de credite co+unic lunar @ini$terului (inan&elor Publice +odi*icrile e*ectuate con*or+ alin. ,"-' conco+itent cu tran$+iterea ane)elor +odi*icate' 0n$uite de ordonatorul principal de credite' 0n$o&ite de *unda+entri detaliate. Art.)0. ? Pentru anul !"#' anga6area c%eltuielilor pentru *inan&area ac&iunilor anuale $e va *ace 0n li+ita creditelor bugetare aprobate. Art.)1. - Ane)ele nr. "-"! *ac parte integrant din prezenta lege.

28

Acea$t lege a *o$t adoptat de Parla+entul Ao+9niei' cu re$pectarea prevederilor art. 82 alin. , - i ale art. :8 alin. , - din Con$titu&ia Ao+9niei' republicat.

PAEHE3IBTELE CA@EAEI 3EPUTAJILOA

PAEHE3IBTELE .EBATULUI

<aleriu Hte*an Kgonea

George Crin Lauren&iu Antone$cu

/ucureti' Br.