Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI PENDIDIKAN JASMANI Pada semester 5 dan 6, saya telah menjalani pra ti al !

asa " dan # selama se$%lan dan d%a $%lan& Semasa di semester 5, pen'ajaran telah dila % an e atas m%rid tah%n #, ( dan 6 dan semasa semester 6 pen'ajaran dijalan an e atas m%rid tah%n ( dan 5& ed%a)d%a !asa ini telah mem$eri an pel$a'ai pen'alaman dan mem$% a minda %nt% men*%$a pel$a'ai aedah dan te ni pen'ajaran s%paya pr+ses pen'ajaran dan pem$elajaran $erjalan den'an lan*ar dan +$je ti! ter*apai& Sepanjan' sesi pen'ajaran dan pem$elajaran $erlan's%n', pel$a'ai masalah yan' telah di enalpasti& Antaranya iait% m%rid tida dapat mela % an emahiran $erlari s ippin', m%rid %ran' ++rdinasi t%$%h $adan, ,a t% pen'ajaran dan pem$elajaran yan' tida men*% %pi dan m%rid tida dapat mela % an emahiran ser-is dan menyan''a $+la tampar den'an $ai & Masalah yan' in'in di aji iait% *ara menin' at an etepatan emahiran ser-is dalam permainan $+la tampar men''%na an didapati e$anya an m%rid 2$+leh mas+ aedah ./F0& 1al ini erana an perat%san m%rid y' $leh ser-is n

tida $rdasar an $+ran' aji selidi 3 tida dapat mela % an ser-is den'an tepat dan terdapat j%'a yan' tida melepasi jarin' erana mere a tida $iasa $ermain $+la tampar , %ran'nya e %atan tan'an serta aedah pen'ajaran '%r% se$el%m ini tida mem$eri esan&