Anda di halaman 1dari 3

6. KAEDAH KAJIAN 6.

1 Temuramah

Kaedah ini merupakan kaedah

utama yang akan saya gunakan. Saya akan

menemuramah orang sumber itu sendiri iaitu En.Samad Bin Bol. Kaedah ini saya gunakan untuk mendapatkan segala maklumat yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji. Saya juga akan menemuramah beberapa rakan seperjuangan beliau khususnya di kampung tersebut bagi menguguhkan kajian saya.

6.2

Kajian Perpustakaan

Rujukan dokumen saya gunakan bagi menyokong sumbangan tokoh. Saya sudahpun mengenalpasti beberapa dokumen seperti suratkhabar, laporan kerajaan tempatan dan bahan-bahan media yang melaporkan kejayaan tokoh yang dikaji. Sumber-sumber ini akan saya maklumkan dalam rujukan saya nanti.

6.3

Kaedah Lapangan

Kaedah ini saya gunakan dengan mengunjungi kawasan kajian saya iaitu Kampung Sinar Budiman untuk melihat dan merakamkan sumbangan-sumbangan beliau yang masih kekal sehingga kini. Segala hasil kaedah ini saya sertakan di bahagian lampiran nanti.

7. PEMBAHAGIAN STRUKTUR ESSEI


Pengenalan secara ringkas

a. Pendahuluan Pada bahagian pendahuluan, saya akan bermula dengan memperkenalkan

latarbelakang kawasan kajian iaitu Kampung Sinar Budiman . Saya juga akan menerangkan serba ringkas latarbelakang tokoh yang dikaji.

b. Isi-Isi

Nyatakan secara jelas beberapa sub-tajuk berdasarkan objektif kajian yang akan anda lakukan nanti

Pada bahagian ini saya akan membahagikan

penulisan kepada beberapa subtajuk

seperti sejarah pendidikan tokoh , sejarah pekerjaan dan sejarah penglibatan sebagai ketua kampung. Seterusnya saya akan menyentuh peranan dan sumbangan beliau sebagai ketua kampung, pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan hakim peringkat rendah.
Nyatakan harapan anda terhadap kajian yang akan anda laukan

8. PENUTUP

Saya berharap kajian saya ini akan dapat menjawab persoalan kajian saya dan seterusnya memenuhi aspek penyelidikan dalam kajian PBS Sejarah STPM.

BIBLIOGRAFI Sila nyatakan sumber-sumber rujukan yang anda gunakan mengikut format Kaedah Chicago.

Sumber boleh diperoleh melalui buku, artikal jurnal, artikal surat khabar, kertas persidangan, tesis, laman web dan Statistik dari sumber yang diiktiraf sahaja.