Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAGI SUBJEK EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 TAHUN 2013

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

   

Pengenalan

       

Kepada

Ekonomi

1

Maksud ekonomi

Memahami maksud ekonomi

Perbincangan Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumber-sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi

1.1

2/1 – 4/1

Pengertian

Aras I:

ekonomi

- menyenarai kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh-contoh barang dan perkhidmatan. -menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu. -menamakan contoh-contoh sumber semulajadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan. -menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu.

J

A

N

 

U

A

R

Aras II:

I

-menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat

Nota:

Istilah ‘faktor pengeluaran’ dan ‘sumber ekonomi’ mempunyai maksud yang sama.

1

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

 

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

     

Konsep

Memahami konsep kekurangan, pilihan dan

Membincangkan isu semasa dari keratan akhbar untuk menunjukkan keadaan kekurangan sumber kewangan, sumber manusia dan tanah

 

2

.

Kekurangan

kos lepas

a. Masalah

.

Pilihan

J

ekonomi

.

Kos lepas

Aras I:

7/1 –11/1

 

-menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad. -memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan.

A

N

 

U

Aras II:

Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah

A

-menerangkan tiga unit ekonomi. -menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah , firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan.

R

-menerangkan

motif ekonomi isi rumah, firma

 

I

dan kerajaan. -membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad.

yang diperoleh dan kos lepas yang terlibat

Aras III:I

Perbincangan Membincangkan kos lepas yang dihadapi masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan

menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan

2

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

 

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

     

Jenis barang

Memahami jenis-jenis barang

Membanding-beza Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi

 

.

barang percuma

b. Jenis barang

.

barang awam

Aras I:

J

.

barang ekonomi

-mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dari satu senarai yang diberi.

A

   

Aras II:

N

-menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi.

U

Aras III:

A

-membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi .

R

3

1.2 Masalah

Masalah asas

Mengetahui masalah asas ekonomi

I

asas

ekonomi

Penerangan Guru menerangkan konsep masalah asas ekonomi.

14/1-18/1

ekonomi

-apa yang hendak dikeluarkan -berapa yang hendak dikeluarkan -bagaimana hendak dikeluarkan -untuk siapa dikeluarkan

Aras I:

-menyatakan masalah asas ekonomi

 

Aras II:

-menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan

3

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

4

1.3

Sistem

Ciri-ciri sistem

Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi

Menganalisis dan menilai Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem

 

ekonomi

ekonomi

21/1-25/1

dan

kapitalis/pasa

menyelesaikan masalah asas ekonomi Aras I:

J

penyelesai

ran bebas

an masalah

perancangan

-mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi.

A

asas

pusat

-menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi.

ekonomi

campuran

-memberi contoh negara untuk setiap sistem

N

 

Islam

ekonomi. Nota:

U

i. Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam

ii. Ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem

 

A

R

5

Cara sistem

Aktiviti Berkumpulan -Pelajar dibahagikan kepada 4 kump. Setiap kumpulan merujuk kpd system ekonomi. Kumpulan dikehendaki cuba menyelesaikan masalah asas masing-masing. -Hasil perbincangan dibentangkan

ekonomi

I

menyelesaikan

28/1-1/2

masalah asas

ekonomi

Aras II:

 

-

menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas

ekonomi.

membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat. Aras III:

-

 

-

membandingkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi campuran dan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran.

 

4

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

6

2.0

Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi

Mengenal jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih

Kerja Projek (Buku Skrap) Tajuk : Sektor-sektor Pekerjaan Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi

 

F

4/2-8/2

Pendapatan

dan

E

Penggunaan

sektor utama

sesuatu pekerjaan

Pendapatan

sektor kedua

B

Individu

sektor ketiga

Aras I:

R

2.1

Pemilihan

- mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia

Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta memberi sebab-sebabnya

U

pekerjaan

Faktor-faktor pemilihan pekerjaan

- memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi

A

 

- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

- upah wang

 

pemilihan pekerjaan

 

R

- faedah sampingan seperti perubatan, tempat tinggal, pengangkutan dan cuti.

 

Nota:

I

Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minat, suasana tempat kerja, pengaruh keluarga/rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa

Perbincangan Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong daripada keratan akhabr atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih

- dan lain-lain.

 

Aras II:

-

membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan

Aras III:

-

membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

 

5

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

7

2.2

Maksud

Mengetahui maksud, jenis dan sumber- sumber pendapatan individu

Mengisi Borang Soal selidik Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

 

11/2-15/2

Pendapatan

pendapatan

F

individu

individu

 

E

Jenis pendapatan individu

Aras I:

-mentakrifkan pendapatan individu

B

Upah / gaji

-mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu

 

Faedah

-menerangkan sumber-sumber pendapatan

Menganalisis Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu

R

Sewa

individu seperti bekerja sendiri, bekerja

Untung

dengan orang lain dan punca-punca lain

U

A

Bayaran pindahan

Dividen

(pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda

dan pencen)

R

Nota:

Perbincangan Pelajar berbincangn bagaimana mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

I

Sumber pendapatan individu

Dalam Islam, faedah (riba’) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berdasarkan keuntungan

- Bekerja sendiri

- Bekerja dengan orang lain

Aras II:

- menghuraikan maksud upah, faedah, sewa,

untung, bayaran pindahan dan dividen

 

- Punca-punca lain

- membezakan antara upah benar dengan upah wang

- mengira faedah dan untung

6

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

   

2.3 Pendapatan

Maksud

 

Memahami konsep pendapatan boleh guna

Menganalisis Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP

 

8

boleh guna

pendapatan boleh guna

 

18/2-24/2

Potongan pendapatan

Aras I:

- mengenal pasti pelbagai potongan wajib

 

F

- jenis potongan

 

daripada pendapatan individu iaitu caruman

E

- sebab potongan dibuat

KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO

Mengenal pasti syarat- syarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna

- menerangkan maksud pendapatan boleh

B

- cara mengira potongan

 

guna

U

Aras II:

- menghuraikan pelbagai potongan wajib

A

- menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat

Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi

R

I

/

 

M

Pengiraan

Aras III:

A

9

pendapatan boleh guna

-

mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

25/2-1/3

 

C

 

Nota:

Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar

 

10 &11

UJIAN BULANAN 1 TINGKATAN 4

4/3-15/3

7

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

12

2.4

Keperluan dan kehendak individu

Memahami konsep keperluan dan kehendak Individu Aras I:

Perbincangan dan membanding beza Menyenarai keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya

 

Penggunaan

18/3-22/3

pendapatan

 

- mengenal pasti keperluan dan kehendak individu

boleh guna

Perbezaan

 

Nota:

a. Keperluan

antara keperluan asas dengan kehendak

Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan

dan

 

kehendak

   

Aras II:

M

-

membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu

A

 

C

b. Belanjawan

Belanjawan

Memahami belanjawan peribadi Aras I:

Mengisi Borang Mengisi borang soal selidik tentang sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga

peribadi

peribadi

- menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk

-

jenis

 

barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan

perbelanjaan

 

peribadi

- menyatakan maksud belanjawan peribadi

Merumus kepentingan belanjawan peribadi berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada soal selidik

-

kepentingan

belanjawan

 

Aras II:

peribadi

- menerangkan langkah-langkah menyediakan

-

penyediaan

 

belanjawan peribadi

belanjawan

- membincangkan kepentingan belanjawan peribadi

 

peribadi

Menyediakan belanjawan peribadi masing-masing dan merumuskan kepentingannya

   

Aras III:

-

menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

8

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

       

CUTI PENGGAL 1 ( 25-29 MAC 2013 )

   
   

c. Konsep

Maksud

Memahami konsep dan tujuan tabungan,

Perbincangan Membincangkan secara kumpulan konsep dan tujuan menabung

 

13

tabungan,

- tabungan

pinjaman dan pelaburan

1/4-5/4

pinjaman

- pinjaman

Aras I

dan

- pelaburan

menerangkan maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan

pelaburan

 

Tujuan

menyatakan tujuan menabung, meminjam dan melabur

Kaedah Inkuiri penemuan Melayari laman web institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat mengenai tabungan, pinjaman dan pelaburan

M

menabung

Aras II

meminjam

menerangkan tujuan menabung, meminjam dan melabur

A

melabur

C

memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah

Aras III

 

membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan

Cara

Mengenal pasti cara-cara membuat tabungan, pelaburan dan pinjaman Aras I

Perbincangan Membincangkan cara menabung, meminjam dan melabur pada masa lampau dan masa kini

menabung

meminjam

melabur

menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur

Aras II

Mengenal pasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan

membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur

9

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

10

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

14

Isi Rumah

       

Sebagai

8/4-12/4

Pengguna

Isi rumah

Konsep isi rumah

Memahami konsep isi rumah dan matlamat penggunaan oleh isi rumah

Membanding Membanding peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar Menghubung-kait Mengaitkan peranan ibu bapa/penjaga murid dengan peranan tersebut

a. Pengertian

isi rumah

Peranan isi

 

rumah

Aras I

A

menerangkan maksud isi rumah menerangkan peranan isi rumah menyatakan objektif penggunaan isi rumah

P

b. Objektif

Objektif

pengguna

penggunaan isi

R

an isi

rumah

   

rumah

Aras II

Perbincangan Membincangkan pengalaman apabila memilih untuk membeli minuman berbanding dengan nasi lemak selepas latihan sukan/kelas Pendidikan Jasmani

I

menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan)

L

Nota:

Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan keluk puas sama

iii.

Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut

 

11

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

15

 

Permintaan

Maksud

Memahami konsep permintaan

Soal-Jawab Pelajar manyatakan bagaimana pelajar bertindakbalas dengan perubahan harga apabila membeli barangan.

 

15/4-19/4

 

permintaan

a.

Konsep

Aras I

permintaan

menerangkan maksud permintaan menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah

 

Hukum

permintaan

Jadual dan keluk permintaan

Aras II

Melengkapkan jadual dan membina keluk dd permintaan yang disediakan dan membina keluk permintaan

A

menerangkan hukum permintaan melengkapkan jadual permintaan individu melukis keluk permintaan individu

P

R

Aras III

 

merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah

I

L

Nota:

Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan dan kesan penggantian

12

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

16

b.

Penentu

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan harga barang itu harga barang lain pendapatan individu citarasa jangkaan harga masa depan musim dasar kerajaan

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang

Mengenal pasti perubahan permintaan dalam situasi- situasi seperti pembayaran bonus, musim hujan, semasa gangguan bekalan elektrik dan jangkaan harga akan naik semasa musim perayaan

 

22/4-26/4

permintaan

 

Aras I

mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

Aras II

A

menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, citarasa, jangkaan masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang

 

P

R

I

 

Aras III

L

membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

Nota:

Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus) Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambilkira jenis barang

13

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

17

Konsep

Maksud

Memahami konsep keanjalan harga permintaan.

Mengira dan membuat rumusan Pelajar mengira nilai keanjalan berdasarkan data diberi dan mengaitkan dengan jenis keanjalan

 

29/4-3/5

keanjalan harga

keanjalan harga

permintaan

permintaan

Aras I

 

Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan

 

mentakrifkan keanjalan harga permintaan

A

Aras II

 

P

Jenis keanjalan harga permintaan

 

menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan

mengira keanjalan harga permintaan

Mengklasifikasi barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan, anjal dan tidak anjal daripada senarai yang diberi

Melukis keluk Melukis keluk untuk barang mesti dan barang biasa

R

anjal

membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan

tak anjal

 

harga permintaan (Ed=1, Ed>1, Ed<1)

I

anjal satu

 

L

/

 

dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan

M

Aras III

 

E

   

menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan hasil

I

Nota:

Penerangan secara diskriptif sahaja

18, 19, 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4

 

6/5-24/5

14

21

10/6-14/6

PERBINCANGAN SOALAN DAN JAWAPAN

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

22

Firma Sebagai

Konsep firma

Memahami maksud firma dan konsep pengeluaran

Penerangan dan perbincangan -guru menerangkan konsep firma, objektif dan konsep pengeluaran berdasarkan firma tempatan pelajar.

 

17/6-21/6

 

Pengeluar

 

Objektif firma

 

4.1

Firma dan

Aras I menerangkan maksud firma dan pengeluaran menyatakan matlamat firma menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh menyenaraikan contoh` input tetap dan input berubah

pengeluar

Konsep

an

pengeluaran

Pengertian

Konsep input

Menyenarai dan mengklasifikasi input tetap dan input berubah yang digunakan dalam pengeluaran sesuatu barang dalam jangka masa yang berbeza

firma

Pengeluaran

Konsep jangka

 

J

 

masa

Aras II menerangkan proses pengeluaran dengan menggunakan contoh menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual

Aras III mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi Nota:

Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak perlu dibincangkan Penerangan menggunakan keluk tidak perlu

pengeluaran

U

Fungsi

 

N

pengeluaran

Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran sesebuah firma

Mengira dan melengkapkan jadual pengeluaran

jangka pendek

Menghubung-kait Menunjukkan hubungan input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal

15

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

23

Kos

Konsep kos

Memahami jenis-jenis kos dalam proses pengeluaran Aras I Menerangkan maksud kos pengeluaran Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek Aras II menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal Aras III menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi

Kerja Kumpulan Pelajar dibahagiakn kepada beberapa kumpulan untuk mengumpul data, mengenal pasti dan mengira pelbagai kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengusaha kantin

 

24/6-

pengeluaran

pengeluaran

28/6

J

Kos pengeluaran jangka pendek kos tetap kos berubah

U

 

N

/

J

Nota:

Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual sahaja

U

Memahami konsep penawaran Aras I menerangkan maksud penawaran menyatakan tindak balas pengeluar apabila hargaberubah Aras II menerangkan hukum penawaran melengkapkan jadual penawaran individu melukis keluk penawaran individu Aras III

Penerangan Guru menerangkan tentang maksud penawaran dan hukum penawaran dengan mengunnakan contoh yg sesuai seperti penawaran paying pada musim hujan

L

24

Penawaran

Maksud

penawaran

A

1/7-5/7

Konsep

penawaran

Hukum

I

penawaran

25

 

8/7-12/7

Jadual dan keluk penawaran

Melengkapkan jadual penawaran yang disediakan dan membina keluk penawaran

merumus hubungan antara harga dengan kuantiti di tawar berdasarkan rajah

16

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

26

Penentu

Faktor-faktor

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang

Aktiviti Kumpulan Mengumpul keratan akhbar/berita terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan. Mengkaji dan merumuskan bagaimana situasi dalam keratan akhbar/berita terkini itu mempengaruhi penawaran

 

Penawaran

yang

15/7-19/7

mempengaruhi

 

penawaran

Aras I mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Aras II menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang Aras III membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk

Nota:

J

harga barang itu harga barang lain harga faktor pengeluaran tingkat teknologi jangkaan harga masa depan cuaca matlamat pengeluar dasar kerajaan

U

L

 

A

I

 

Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus)

17

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

27

Konsep

Maksud

Memahami konsep keanjalan harga penawaran

Pengiraan Mengira dan mengklasifikasi jenis keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual

 

22/7-26/7

Keanjalan

keanjalan harga

J

Harga

penawaran

Aras I mentakrifkan keanjalan harga penawaran

Penawaran

U

Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran

 

28

Aras II menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran mengira keanjalan harga penawaran mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran ( Es=1, Es>1, Es<1) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah

 

L

29/7-2/8

Perbincangan Membincangkan keanjalan penawaran untuk barang perkilangan dan barang pertanian

A

Jenis keanjalan harga penawaran anjal tak anjal anjal satu

I

/

 

O

 

Pemerhatian Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran

G

29

5.0 Pasaran

Maksud pasaran

Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran

5/8-9/8

O

5.1 Konsep

Maksud pasaran barangan

 

Pasaran

Aras I menerangkan maksud pasaran menerangkan maksud pasaran barangan

S

 

Maksud

 

permintaan

 

Perbincangan Guru menyediakan jadual menunjukkan permintaan beberapa individu dan firma. Pelajar dikehendaki menyediakan permintaan dan peenawarn paasaran berdasarkan jadual diberi.

pasaran

menerangkan maksud permintaan pasaran menerangkan maksud penawaran pasaran

18

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

30

Permintaan

Jadual dan keluk permintaan pasaran

Maksud

Aras II melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Membina keluk DD dan SS Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh

 

19/8-23/8

Pasaran

penawaran

 

Penawaran

pasaran

 

Pasaran

Jadual dan keluk penawaran pasaran

O

 

Keseimbangan

Maksud

Memahami keseimbangan pasaran

Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan

 

31

pasaran

keseimbangan

G

26/8-31/8

pasaran

Aras I menerangkan maksud keseimbangan pasaran

O

 

S

Ketidakseimban

lebihan

Aras II melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah

Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran

gan pasaran

permintaan

Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan

lebihan

Aras III menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran

penawaran

19

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

32

5.3 Pasaran

 

Memahami pasaran faktor

Inkuiri Penemuan Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran faktor daripada sumber- sumber seperti iklan kadar faedah bank, jawatan kosong dan hartanah untuk memahami semua pasaran faktor

 

2/9-6/9

Faktor

Maksud pasaran faktor

Aras I menerangkan maksud pasaran faktor mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor

33

9/9-13/9

Maksud

 

34

keseimbangan

Nota:

S

16/9-20/9

pasaran buruh

Pasaran tanah dan modal dipelajari secara umum. Penekanan diberi kepada pasaran buruh sahaja

E

P

 

T

Ketidak

 

E

seimbangan

Aras II melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual diberi menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

M

pasaran buruh

Melengkapkan jadual dan melukis rajah keseimbangan pasaran buruh untuk menentukan kadar upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh

B

E

Lebihan

R

permintaan

Lebihan

Penawaran

 

Perbincangan mengenai keadaan pasaran buruh pada tingkat upah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada upah keseimbangan

20

Bln

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Isi Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan

 

35

5.4 Aliran

Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi 2 sektor

Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

 

23/9-27/9

Pusingan

Pendaptan

 

Dalam Ekonomi

Aras I mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

Dua Sektor

   

S

E

P

Aras II melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

T

E

Aras III

M

menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma membezakan aliran fizikal dan aliran wang

B

36

Aliran Fizikal

30/9-4/10

Nota:

E

Aliran Wang

Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor

R

Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran.

 

37

ULANGKAJI

7/10-11/10

38, 39, 40

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

 

14/10-1/11

41, 42

PERBINCANGAN SOALAN DAN JAWAPAN

 

4/11-15/11

ULANGKAJI

21