Anda di halaman 1dari 9

3.5.

/ *

SULIT
E)ono! Asas Kertas * Me +0*3 *, -a!

SMK DATO PANGLIMA PERANG KIRI 35400 TAPAH ROAD PERAK

EKONOMI ASAS
KERTAS 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. 2. 3. Kertas ini mengandungi EMPAT PULUH soalan objektif Jawab SEMUA soalan Penggunaan kalkulator elektronik biasa dibenarkan.

Kertas soalan n !en"an#$n" % &ala!an 'er(eta) #an 0 &ala!an t #a) 'er(eta)

3 ! "1
GNS08

L &at se'ela& SULIT

1.

Masalah ekonomi yang berkaitan dengan sumber hasil kerajaan terhad, tetapi perbelanjaan pembangunan kerajaan yang tidak terbatas di sebut A C masalah kekurangan masalah kos lepas B D masalah kerajaan masalah perbelanjaan

2.

Ganjaran faktor pengeluaran !A" #$%A &A$DA" '

' ialah sejenis ganjaran faktor pengeluaran. Apakah faktor pengeluaran yang menerima ganjaran ' ( A C +. Modal saha)an B D Buruh *anah

#istem ekonomi yang diamalkan di Malaysia bertujuan untuk A B C D Membasmi kemiskinan Menyeimbangkan tujuan keuntungan dan kebajikkan Menga)al akti,iti syarikat s)asta Menghapuskan segala pemba-iran sumber

..

Antara berikut, manakah yang merupakan /iri0/iri sistem ekonomi /ampuran 1 11 111 12 A C tiada /ampur tangan kerajaan indi,idu tidak mempunyai kuasa keagungan agihan pendapatan menjadi lebih setara /ukai dan mekanisme harga menyelesaikan peruntukan sumber 1 dan 11 11 dan 12 B D 1 dan 111 111 dan 12

Antara faktor yang berikut, manakah yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang indi,idu sebelum memilih sesuatu pekerjaan 1 11 111 2 A C tingkat upah )ang faedah sampingan minat terhadap pekerjaan tingkat daya pengeluaran 1, 11 dan 111 1, 111 dan 12 B D 1, 11 dan 12 11, 111 dan 12

Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh guna( A B C D pendapatan yang diperoleh setiap bulan pendapatan yang ditolak dengan belanja penggunaan setiap bulan pendapatan yang boleh digunakan oleh seseorang indi,idu setelah ditolak potongan )ajib pendapatan yang diperoleh indi,idu setelah ditolak jumlah tabungan

6ika $n/ik Manoharan ingin membeli kenderaan .Di manakah tempat yang sesuai untuk beliau membuat pinjaman untuk membeli kenderaan.

A. B. C. D. 9

7embaga rusan *abung "aji 8umpulan %ang #impanan !ekerja !ubli/ &inan/e Berhad #yarikat *akaful

Apakah kegunaan !erbelanjaan !eribadi A B C D Membeli barangan tahan lama dan tak tahan lama Membeli barangan kehendak Melan/ong Menabung

Apakah yang berlaku kepada jumlah tabungan sekiranya jumlah pendapatan boleh guna melebihi jumlah perbelanjaan penggunaan( A C tabungan sifar tabungan positif B D tabungan negetif tabungan normal

1;

Apakah objektif penggunaan isi rumah( A B C D Membeli barang yang diingini Memilih barang yang berkualiti Membeli barang dengan kuantiti yang maksimum Memilih barang yang memberi utiliti maksimum

11

<ajah 1 menunjukkan pergerakan B ke C di sepanjang keluk permintaan =DD>. "arga =<M> D C B D 8uantiti !ergerakan dari B ke C berlaku disebabkan A B C D kejatuhan harga barang itu kenaikkan harga barang itu kenaikan harga barang penggenap kejatuhan harga barang penggenap

12.

<ajah 2 menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. "arga=<M> D; ! D1

D; ?; ?1

D1 kuantiti =unit>

!eralihan keluk DoDo ke D1D1 disebabkan oleh 1 peningkatan pendapatan pengguna 11 peningkatan harga barang pengganti 111 peningkatan /ukai pendapatan 12 jangkaan harga akan turun pada masa depan A C 1+. 1 dan 11 111 dan 12 B D 11 dan 111 1 dan 12

Dalam proses pengeluaran, jangka pendek merujuk kepada A B C D satu jangka masa yang )ujudnya input berubah sahaja satu jangka masa yang boleh mengubah input tetap satu jangka masa yang )ujudnya input tetap satu jangka masa yang kurang daripada satu tahun

1..

8eanjalan harga pena)aran adalah tidak anjal jika A B. C D peratus perubahan dalam kuantiti dita)arkan melebihi peratus perubahan harga peratus perubahan dalam kuantiti dita)arkan kurang daripada peratus perubahan "arga peratus perubahan dalam kuantiti yang dita)arkan melebihi peratus pendapatan peratus perubahan kuantiti dita)arkan kurang daripada peratus perubahan pendapatan

13.

6adual di ba)ah menunjukkan jumlah kos pengeluaran firma pada tingkat output pengeluaran 8uantiti = unit > ; 1; 2; +; .; 8os berubah =<M> +;; .;; .3; 3;; 32;

"itungkan jumlah kos purata bagi output 3; unit jika kos berubah ialah <M29; A C 14. <M 3.4; <M 11.4; B D <M 4.;; <M 14.;;

Apakah objektif utama sesebuah firma( A B C D Memaksimumkan keuntungan Maksimumkan keuntungan dan taraf hidup Meningkatkan taraf hidup #emua tidak berkaitan

15. !ernyataan yang manakah benar tentang keanjalan pena)aran( A B C D 19. !ekali harga pena)aran tidak anjal adalah lebih baik daripada satu 8eanjalan harga pena)aran adalah tindak balas orang ramai terhadap perubahan harga !ena)aran sesuatu barang itu dikatakan anjal jika peratus perubahan kuantiti kurang daripada peratus perubahan harga !eratus perubahan harga yang sama banyak dalam harga dalam kuantiti adalah menunjukkan keanjalan harga pena)aran sama dengan satu.

Antara berikut, yang manakah menyebabkan pena)aran daging merosot(

1 11 111 12

harga daging jatuh harga makanan lembu meningkat pendapatan bolehguna bertambah )abak kuku dan mulut menyerang ternakan lembu

1:

A 1, 11 dan 111 C 1, 111 dan 12 B 1, 11 dan 12 D 11, 111 dan 12 Definisi untuk pasaran dalam ilmu ekonomi adalah A B C D satu situasi penjual dan pembeli bertemu untuk menjalankan urus niaga sama ada se/ara langsung atau tidak langsung. satu situasi penjual dan pembeli bertemu dengan tujuan untuk pertukaran barang tanpa menggunakan )ang. satu situasi penjualan dan pembelian dilakukan dengan menggunakan )ang atau tanpa menggunakan )ang. jumlah barangan atau perkhidmatan yang diminta oleh satu kumpulan indi,idu pada satu tingkat harga yang tertentu.

2; Antara berikut, pasangan yang manakah benar ( Pasaran Barangan Membekalkan barangan sahaja !enjual adalah isi rumah !embeli adalah firma Menentukan harga barangan A B C D 21. Antara berikut, yang manakah merupakan aliran fi-ikal ( 1 11 111 12 A C 22. 1si rumah mena)arkan faktor0faktor pengeluaran kepada firma &irma mena)arkan barang0barang dan perkhidmatan kepada isi rumah &irma membayar ganjaran ke atas faktor0faktorpengeluaran kepada isi rumah 1si rumah membeli barang0barang dan perkhidmatan daripada firma 1 dan 11 11 dan 111 B D 1 dan 12 111 dan 12 Pasaran Faktor Membekalkan faktor0faktor pengeliuran !enjual adalah firma !embeli adalah isi rumah Menentukan harga faktor pengeluaran

<ajah + menunjukan hubungan antara sektor isi rumah dan firma dalam ekonomi dua sektor ' 1si rumah &irma '

X me)akili( A C faedah modal !endapatan boleh guna Belanja dapur Minyak kereta B D aliran faktor untung

@ <M 1,9;;.;; @ <M +;;.;; @ <M 13;.;;

Cukai pendapatan !remium insurans 7ain0lain perbelanjaan 2+.

@ <M @ <M @ <M

3;.;; 1;;.;; 3;;.;;

Butiran di atas adalah berkaitan pendapatan dan perbelanjaan $n/ik Ahaffian dalam bulan 6anuari 2;;9. Berapakah jumlah tabungan dapat dibuat oleh $n/ik Ahaffian dalam bulan itu. A B C D <M 4;;.;; <M 53;.;; <M 33;.;; <M1,1;;.;; Jawatan $ksekutif pemasaran Guru !ega)ai bank Gaji <M 2 ;;;.;; <M 2 9;;.;; <M 2 3;;.;;

2..

Berdasarkan jadual di atas perbe-aan upah mungkin disebabkan 1 111 A C minat kelayakan 1, 11 dan 111 1, 111 dan 12 11 12 B D kemahiran bebanan tanggungja)ab 1, 11 dan 12 11, 111 dan 12

23.

Apakah hubungan antara perbelanjaan penggunaan dengan pendapatan boleh guna( A C positif tidak tetap B D negati,e tiada hubungan

24.

Di antara berikut yang manakah tujuan kerajaan semua pekerja sektor s)asta men/arum dalam 8umpulan %ang #impanan !ekerja =8%#!> 1 111 A. C. ntuk hari tua ntuk melan/ong 1 dan 11 111 dan 12 Butir0Butir Diri 1steri Anak ba)ah umur 19 tahun Anak di ni,ersiti tempatan Anak di ni,ersiti luar negara !erubatan ibu bapa Caruman 8%#! 11 12 B D *ujuan pembelian rumah ntuk berbelanja 11 dan 111 1 dan 12

<M <M 9;;; <M +;;; <M 9;; seorang <M +2;; seorang <M 14;; seorang <M 3;;; maksimum <M 3;;; maksimum

25. 6ika $n/ik "anafi mempunyai + orang anak yang masih bersekolah dan pendapatan tahunannya sebanyak <M +; ;;; setahun. 8edua ibu bapanya telah meninggal dunia. Beliau juga men/arun kepada 8%#!. berapakah jumlah pelepasan /ukai yang beliau layak( A C 29. <M 23 3;; <M 2 .;; B D <M 25 4;; <M 19 .;;

Bagaimana upah ditentukan dalam pasaran buruh( A 8ekuatan kesatuan sekerja

B C D 2:.

8elayakan dan pengalaman indi,idu Gaji yang telah ditetapkan oleh syarikat !ermintaan dan pena)aran buruh

Antara berikut yang manakah faktor0faktor pengeluaran yang diurus niagakan di pasaran faktor( 1 111 A C Buruh Modal 1, 11 dan 111 1, 111 dan 12 11 12 B D *anah saha)an 1, 11 dan 12 11, 111 dan 12

+;.

Apakah objektif penggunaan isi rumah( A. B. C. D. Membeli barang yang diingini Memilih barang yang berkualiti Membeli barang dengan kuantiti yang maksimum Memilih barang yang memberi utiliti maksimum

+1.

#eorang pelan/ong dari *ai)an tidak boleh menggunakan dolar *ai)an untuk membeli kain batik di Malaysia kerana A B C D dolar *ai)an bukan )ang sah di Malaysia. dolar *ai)an mempunyai nilai yang lebih rendah berbanding ringgit Malaysia dolar *ai)an adalah )ang sah yang terhad dolar *ai)an tidak boleh )ujud di negara ini.

+2.

#kim ' merupakan suatu simpanan )ajib yang bertujuan memberi perlindungan masa tua kepada ahli0ahlinya. Apakah '(. A C !en/en Aakat B D 8%#! Di,iden

++.

A-man menyimpan 1;B daripada jumlah gaji bulanannya di bank untuk tujuan melan/ong. Berdasarkan maklumat di atas, )ang memainkan peranan sebagai A media pertukaran C bayaran tertunda B unit akaun D penyimpan nilai

+..

Antara berikut yang manakah bukan tujuan kerajaan menjual surat jaminan kepada orang ramai dan juga institusi ke)angan( A B C D Mengurangkan tekanan kemelesetan ekonomi Mengurangkan peredaran )ang dalam ekonomi Mendapatkan pinjaman )ang daripada masyarakat Mengurangkan permintaan orang ramai dalam ekonomi

+3

Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kelebihan sektor kedua berbanding dengan sektor utama( 1 11 111 12 Daya pengeluaran sektor kedua se/ara relatif lebih tinggi daripada sektor utama !enggunaan teknologi moden akan menurunkan kos pengeluaran !endapatan yang tidak stabil di sektor kedua berbanding dengan sektor utama !engeluaran di sektor kedua tidak bergantung pada /ua/a

A B C D

1, 11 dan 111 1, 11 dan 12 1 ,111 dan 12 11 ,111 dan 12

+4

6adual di ba)ah menunjukkan kadar inflasi dan kadar pengangguran sebuah negara dari tahun 1::; hingga tahun 2;;2. Butiran 8adar inflasi =B> 8adar pengangguran =B> 1::; 2.; 3.4 1::. +.3 +.2 1::9 5.: 2.2 2;;2 ..2 2.+

!ada tahun berapakah kerajaan perlu bertindak menambahkan kadar /ukai dan mengurangkan peruntukan perbelanjaan( A *ahun 1::; B *ahun 1::. C *ahun 1::9 D *ahun 2;;2 +5 Apakah langkah yang harus diambil oleh bank pusat untuk mengatasi masalah inflasi( 1 11 111 12 A B C D +9 Menjual surat jaminan kerajaan Memendekkan tempoh kredit bank perdagangan Menurunkan kadar faedah atas pinjaman Menaikkan nisbah ri-ab tunai dan ri-ab berkanun 1, 11, dan 111 1, 11, dan 12 1, 111, dan 12 11, 111, dan 12

1nflasi akan menyebabkan A B C D !endapatan benar indi,idu jatuh 8adar pengangguran meningkat "arga purata barang menurun #tok firma meningkat

+:

Antara berikut, yang manakah benar tentang perdagangan antarabangsa ( A B C D Akti,iti jual beli barang di sebuah negara Akti,iti jual beli barang dan perkhidmatan di sebuah negara. Akti,iti mengimport dan mengeksport barang antara negara. Akti,iti mengimport dan mengeksport barang dan perkhidmatan antara negara.

.;

Antara berikut yang manakah merupakan eksport tak nampak( A Malaysia menggunakan perkhidmatan jurulatih asing dalam pasukan bola sepak kebangsaan B Malaysia mengeksport kereta !roton #aga ke nited 8ingdom C !elan/ong Australia datang ke Malaysia dan menginap di !antai Cahaya

<esort, 8elantan Malaysia mengimport minyak daripada 8u)ait menggunakan kapal tangki syarikat perkapalan #ingapura

8$<*A# #CA7AD *AMA*

&