Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A ( 20 MARKAH ) Jawab semua soalan. 1. Apakah konsep budaya dalam sistem pendidikan di sekolah pada masa kini?

(A) (B) (C) (D) Tanggungjawab guru menerapkan unsur kemanusiaan kepada murid Pembangunan sumber manusia melalui kegiatan kurikulum dan kokurikulum Penerapan budaya dalam kalangan murid haruslah berbeza mengikut status sekolah yang berkenaan Membentuk konsep baru budaya dalam kalangan murid tanpa mengambil kira kebudayaan asal masing-masing

2. Kelompok masyarakat ini dikelaskan mempunyai hidung yang kurang mancung, berbadan kecil, rambut lurus atau kerinting dan mempunyai mata yang agak kecil. Berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan di atas, apakah kelompok masyarakat tersebut? (A) (B) (C) (D) Negroid Austroloid Caucasoid Mongoloid

3. Integrasi antara budaya akan berlaku apabila berlakunya pertembungan antara budaya yang berlainan. Setiap kaum masih mempunyai hak untuk mengamalkan kebudayaan masing-masing walaupun terdapat perbezaan antara budaya. Berdasarkan kenyataan di atas, apakah proses integrasi budaya tersebut? (A) (B) (C) (D) Asimilasi Akomodasi Pluralisme Akulturasi

Masyarakat memburu dan mengumpul hasil hutan

4.

Masyarakat petani

X Jadual di atas menunjukkan bentuk perkembangan kehidupan masyarakat. Masyarakat

Masyarakat pasca industri X merujuk kepada (A) (B) (C) (D) feudal maritim industri pertanian

5. Apakah yang dimaksudkan dengan proses amalgamasi? (A) (B) (C) (D) Penyerapan budaya Pencantuman dari segi biologi Mempertahankan kepelbagaian budaya Menyedari nilai dan norma antara satu sama lain

6. Antara berikut yang manakah tindakan yang sesuai diambil oleh guru dalam menghadapi kepelbagaian sosio budaya di dalam kelas. (A) (B) Merumuskan hasil pembelajaran mengikut kaca mata budaya murid sendiri Menggunakan bahasa setempat supaya murid selesa untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran

(C) (D)

Membentuk kumpulan yang sama sosio budaya bagi memudahkan murid berinteraksi secara terbuka di dalam kelas Melaksanakan langkah pencegahan bagi menyekat kemungkinan berlaku aktiviti perkauman yang tidak diingini

7. Pernyataan berikut adalah benar berkaitan implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap perkembangan sekolah di negara inikecuali (A) (B) (C) (D) menubuhkan sekolah wawasan yang sesuai untuk semua kaum membenarkan Sekolah Jenis Kebangsaan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar pembentukan kurikulum untuk membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum menjadikan sekolah sebagai ruang untuk pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat

8. Antara berikut yang manakah paling tepat menerangkan maksud mobiliti sosial? (A) (B) (C) (D) Pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain Perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain Kemasukan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain Perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain.

9. Merujuk situasi di atas, apakah jenis tingkah laku yang dimaksudkan? (A) (B) (C) (D) Hiperaktif Tingkah laku antisosial Kecelaruan tingkah laku Bermasalah fizikal

10. Antara pernyataan tentang masyarakat indigenous berikut, manakah yang boleh menjadi pemangkin kepada kemajuan proses pendidikan masyarakat ini? l ll lll lV V (A) (B) (C) (D) Memiliki kepekaan terhadap alam sekitar Mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional Pengalaman dalam kehidupan berkaitan dengan proses pendidikan Tidak mahu menerima perubahan dalam dunia pendidikan Masyarakat masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar l dan ll sahaja lV dan V sahaja l, ll dan lll sahaja lll, lV dan V sahaja

11. Antara susunan berikut, manakah yang benar menunjukkan lima perkara utama yang dapat membantu tindakan ke arah memupuk hubungan etnik? (A) (B) (C) (D) Kefahaman akomodasi kesedaran Akomodasi kesedaran kefahaman saling menghormati saling menghormati

Kesedaran kefahaman akomodasi saling menghormati Saling menghormati kesedaran kefahaman akomodasi

12. Mengapakah kaedah koperatif dikatakan berkesan semasa mengajar muridmurid daripada pelbagai budaya? (A) Setiap murid secara individu, berpasangan atau berkumpulan boleh menampilkan budaya masing-masing (B) (C) (D) Menggalakkan murid bertanya dan bersoal jawab serta ingin tahu berkenaan budaya yang berbeza Murid daripada pelbagai kebolehan, budaya, jantina dan etnik bekerjasama untuk mencapai matlamat Aktiviti dapat dikawal supaya pembelajaran berlaku secara adil, telus serta ada pengukuhan yang jelas selepas aktiviti dijalankan

13. Yang manakah benar menjelaskan kesan hasil perhubungan antara kelompok etnik? (A) (B) (C) (D) Memberi impak kepada sektor perindustrian dan perdagangan Mengagihkan kekayaan secara saksama dan adil kepada semua masyarakat Melaksanakan konsep 1Malaysia seperti yang diilhamkan dalam wawasan 2020 Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik yangseimbang supaya tidak timbul konflik dalam masyarakat

14.

Guru memainkan pelbagai peranan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pilih ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan. I II III IV V (A) (B) (C) (D) Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling Sistematik dalam merancang dan menilai Cekap dalam melaksanakan urusan rekod Bijak mengurus masa Melayan karenah murid I, II dan III sahaja I ,II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja I,III, dan V sahaja

15. Pernyataan manakah yang paling tepat menunjukkan keperluan guru terhadap kemahiran pedagogi yang berkesan semasa mengajar kelas bercantum? (A) (B) Murid daripada pelbagai kebolehan telah dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina Kaedah kumpulan membolehkan murid terlibat secara aktif dan dapat memenuhi keperluan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan

(C) (D)

Ketidaksesuaian menggunakan pendekatan pedagogi akan menjejaskan minat murid untuk meneruskan proses pembelajaran Menyediakan bahan bantu mengajar yang sama untuk semua murid dalam kelas berkenaan

16. Dari aspek sosiolinguistik, penyataan manakah menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh guru boleh berinteraksi dengan pelbagai bahasa? I II III IV V (A) (B) (C) (D) Dapat menerangkan nilai kerjasama antara budaya Penjelasan yang diberikan dapat diterima dan difahami oleh murid Boleh membantu murid berinteraksi dan berkomunikasi dalam pembelajaran Kemahiran bahasa merupakan alat perhubungan dan perantaraan sesuatu budaya Masyarakat Malaysia telah menerima bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sebagai alat komunikasi dalam pelbagai situasi I, II, dan III sahaja II, III, dan IV sahaja I, II, IV, dan V sahaja I, III, IV, dan V sahaja

17. Antara berikut, manakah bukan merupakan syarat komunikasi lisan yang berkesan antara guru dengan murid? (A) (B) (C) (D) Guru mengambil berat idea yang dikemukakan oleh murid Guru menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid Pendengar harus bersikap terbuka ketika mendengar maklumat yang disampaikan Guru sentiasa menyampaikan maklumat dengan nada suara yang tinggi

18. Berdasarkan petikan di atas, apakah laras bahasa yang digunakan (A) (B) (C) (D) biasa sains rencana akademik

19. Skim Bantuan Galakan Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) disediakan bagi membantu murid Orang Asli di peringkat sekolah rendah dan menengah. Antara berikut, manakah bantuan yang telah dilaksanakan? I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) Kokurikulum Yuran tuisyen Pembelian basikal Pakaian seragam sekolah Buku tulis, buku kerja dan alat tulis I, II dan III sahaja I, IV dan V sahaja I, II, III dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

20. Apakah program intervensi vokasional murid yang berada di sekolah pedalaman? (A) (B) (C) (D) asrama bengkel bilik sains sekolah vokasional

BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan. 1. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok manusia. (a) Jelaskan dua pola budaya tersebut. (4 markah) (b) Kelompok yang wujud di dalam masyarakat adalah kesan saling pergantungan sesama insan.Bincangkan tiga sebab individu saling bergantung dan bergabung dalam kelompok. (6 markah)

2. Dalam konteks keperluan hidup bersama, masyarakat bermaksud manusia yang hidup secara berkumpulan dan mengamalkan satu budaya yang sama. (a) Nyatakan empat ciri utama masyarakat. (4 markah)

(b) Cerakinkan tiga proses perubahan bahasa berserta contoh yang sering yang sering berlaku dalam masyarakat. (6 markah)

3. Murid Berkeperluan Khas merupakan kanak-kanak istimewa, atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi. (a) Berikan empat kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas.(4 markah) (b) Cerakinkan tiga faktor yang menyebabkan wujudnya ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. ( 6 markah)

4. Kementerian Pelajaran Malaysia telah membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan untuk masyarakat luar bandar. (a) Nyatakan empat keperluan asas yang telah disediakan di kawasan pedalaman.(4 markah) (b) Antara Objektif Pelan Tindakan Pembangunan masyarakat Orang Asli adalah untuk menyediakan program dan aktiviti khusus yang berkaitan dengan keperluan mereka. Berikan tiga penilaian anda terhadap perubahan pendidikan dalam kalangan masyarakat Orang Asli di pinggir bandar.( 6 markah )

BAHAGIAN C (40 markah) Jawab mana-mana dua soalan sahaja. 1. Kurikulum tersirat berperanan untuk memainkan peranan membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Pelaksanaan kurikulum tersebut telah menunjukkan kesan mesra budaya dalam kalangan murid. (a ) Tunjukkan lima cara bagaimana kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum. (10 markah) ( b) Buat analisis terhadap lima ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini. (10 markah)

2. Pengurusan bilik darjah yang mesra budaya akan menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif. Suasana tersebut akan menggalakkan interaksi dan integrasi dalam kalangan murid. ( a ) Cadangkan lima cara guru menguruskan persekitaran fizikal bilik darjah untuk menggalakkan suasana mesra budaya.(10 markah) ( b ) Bincangkan lima strategi pengajaran guru yang releven budaya untuk menggalakkan murid berinteraksi antara pelbagai kaum. (10 markah)

3. Komunikasi yang berkesan dalam kelas akan memotivasikan murid belajar, merangsang minat, memenuhi keperluan dan keyakinan diri murid. ( a ) Berdasarkan Model Simetri Newcomb, jelaskan cara guru boleh melaksanakan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah. (10 markah) ( b ) Bincangkan lima masalah komunikasi yang biasa berlaku dalam bilik darjah serta cara-cara mengatasinya. (10 markah)