Anda di halaman 1dari 4

PENGENALAN Tugasan Kerja Kursus Pendek (KKP) ini adalah dihasilkan berdasarkan objektif kerja kursus pendek, iaitu

dapat menerangkan bidang morfologi, bidang sintaksis, dan bidang kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian Melayu serta menghasilkan pengurusan grafik yang menarik tentang bidang-bidang tersebut. Bidang morfologi dan sintaksis merupakan dua bidang kajian bahasa yang saling berkait rapat dalam menghasilkan wacana tulisan. Oleh itu sebagai seorang guru pelatih yang bakal mendidik murid-murid, penguasaan dalam kedua-dua bidang ini amat penting supaya dapat menyampaikan ilmu ini kepada murid-murid pada masa akan datang. Kemahiran dalam menghasilkan wacana tulisan yang berkesan membolehkan kami mengolah maklumat daripada pelbagai bidang ilmu dalam bentuk yang menarik dan mudah difahami. Selain itu, pembacaan dan penghasilan nota serta grafik tentang kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian Melayu membolehkan guru-guru pelatih menghargai, memahami , menghayati serta mempunyai keinginan yang kuat untuk terus memelihara keunikan ini. Ini amat penting kerana salah satu peranan guru yang perdana ialah mendidik anak murid supaya menghargai warisan kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian yang menjadi lambang sesuatu bangsa. Tugasan ini dapat membantu semua yang membacanya terutamanya guru pelatih memahami dan menguasai bidang morfologi ,bidang sintaksis serta lebih menghargai dan menghayati kesusasteraan, kebudayaan dan kesenian Melayu. Penguasaan kemahiran tersebut diharap dapat mengatasi kekeliruan dan kesilapan umum yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa Melayu apabila melaksanakan aktiviti penulisan.

SENARAI KANDUNGAN
Bil 1.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 2.3.4.3.1 2.3.4.3.2 2.3.4.3.3 2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.3 2.4.4 2.4.4.1 2.4.4.2 2.4.4.3 Perkara Muka Surat

PENGENALAN MORFOLOGI
DEFINISI MORFOLOGI PROSES PEMBENTUKAN KATA BENTUK KATA BENTUK KATA TUNGGAL KATA TUNGGAL SATU SUKU KATA KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA KATA TUNGGAL EMPAT/LEBIH SUKU KATA BENTUK KATA TERBITAN KATA TERBITAN AWAL KATA TERBITAN AKHIR KATA TERBITAN APITAN KATA TERBITAN SISIPAN KATA MAJMUK KATA MAJMUK RANGKAI BEBAS KATA MAJMUK RANGKAI KATA SETARA KATA MAJMUK ISTILAH KHUSUS KATA MAJMUK SIMPULAN BAHASA/KIASAN BENTUK KATA GANDA KATA GANDA PENUH KATA GANDA SEPARA KATA GANDA BERENTAK PERKATAAN BERENTAK PENGULANGAN VOKAL PERKATAAN BERENTAK PENGULANGAN KONSONAN PERKATAAN BERENTAK BEBAS GOLONGAN KATA GOLONGAN KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA GANTI NAMA GOLONGAN KATA KERJA KATA KERJA TAK TRANSITIF KATA KERJA TRANSITIF GOLONGAN KATA ADJEKTIF GOLONGAN KATA TUGAS KATA PENYAMBUNG AYAT KATA PRAKLAUSA KATA PRAFRASA

3.0 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 5.0 6.0 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2

ANALIS BENTUK KATA DALAM CERPEN DEFINISI SINTAKSIS


JENIS-JENIS FRASA FRASA NAMA FRASA KERJA FRASA ADJEKTIF FRASA SENDI NAMA BINAAN AYAT JENIS-JENIS BINAAN AYAT AYAT DASAR AYAT TUNGGAL AYAT MAJMUK AYAT TRANSFORMASI JENIS-JENIS AYAT AYAT PENYATA AYAT TANYA AYAT PERINTAH AYAT SERUAN RAGAM AYAT

SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI KESUSASTERAAN, KEBUDAYAAN DAN KESENIAN MELAYU


KESUSASTERAAN KONSEP KESUSASTERAAN FUNGSI KESUSASTERAAN MELAYU CIRI-CIRI KESUSASTERAAN MELAYU JENIS DAN BENTUK KESUSASTERAAN MELAYU PERKEMBANGAN KESUSASTERAAN MELAYU KEBUDAYAAN KONSEP BUDAYA MELAYU FUNGSI KEBUDAYAAN MELAYU CIRI-CIRI KEBUDAYAAN MELAYU JENIS DAN BENTUK KEBUDAYAAN KESENIAN KONSEP KESENIAN FUNGSI-FUNGSI KESENIAN MELAYU

6.3.3 6.3.4 6.3.5 7.0 8.0 9.0 10.0

CIRI-CIRI KESENIAN MELAYU JENIS DAN BENTUK KESENIAN MELAYU PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

PENUTUP REFLEKSI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN