Anda di halaman 1dari 17

2010/201 1

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SILABUS KTSP KTSP SILABUS 2007 2007


PendidikanAgama AgamaIslam Islam Pendidikan
IMAM MASYHARI, S.Pd.I NIP: 19611105 198504 1 002
SDN Kutorejo I / 18 Kec. Tuban Jl. Veteran No. 12 Telp. (0356 2010/2011

Kelas s/dVI VI (A& (A& B)Semest6er Semest6erIIIITahun TahunPelajaran Pelajaran Kelas I Is/d B) 2011/2012 2011/2012

PENGEMBANGAN SILABUS KTSP Satuan Pendidkan : SD Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester :I/ N Standar K!m#etensi Materi !" K!m#etensi Dasar P!k!k 1 Al-Quran 6.1.Menghafalkan QS Surah 6. Menghafal AlAl-Kausar dengan Al-Kausar , AnQuran Surahlancar Nasr dan Al-Asr surah pendek pilihan 6.2.Menghafal QS An-Nasr dengan lancar 6.3.Menghafal QS AlAsr dengan lancar

Pengalaman Target Pendidikan Belajar Mengenalkan Surah Al-Kausar, Sis a !a!pu" - Mengenal na!a, ar#i An-Nasr, Al-Asr Melafalkan Surah Al-Kausar, na!a, $u!lah a%a# dan #e!pa# #urun Surah AlAn-Nasr dan Al-Asr Kausar, An-Nasr, Al-Asr. Menghafal Surah Al-Kausar, - Melafalkan Surah AlAn-Nasr dan Al-Asr Kausar, An-Nasr, Al-Asr. - &afal Surah Al-Kausar, An-Nasr, Al-Asr dengan lancar

Al!kasi Sum%er $aktu Belajar 'es 'er#ulis ./30 !eni# - Al-Quran *3 / per#e!uan, - 1u2 A!!a 'es (esan 'es )rak#ik - 3uku )A4 1 *Me!+aca, #er+i#an 5rlangga )enga!a#an - (KS )A4 1 'ugas #er+i#an 5rlangga )-r#-p-li- Kha# ara+ Surah AlKausar, AnNasr dan AlAsr 'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap 'ugas )enga!a#an 6/30 !eni# *3/ per#e!uan - )A4 kelas 1 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 1 #er+i#an 5rlangga - 8a!+ar %ang sesuai - Kha# kali!a# #auhid - 3uku )A4 1 #er+i#an 5rlangga

Penilaian

A6idah 7. Mengenal dua kali!a# s%ahada#

7.1.Melafalkan s%ahada# #auhid dan s%ahada# rasul 7.2.Menghafal dua kali!a# s%ahada# 7.3.Mengar#ikan dua kali!a# s%ahada#

Kali!ah S%ahadah

Melafalkan s%ahada# #auhid dan rasul Menghafalkan dua kali!a# s%ahada# Mengar#ikan dua kali!a# s%ahada#

Sis a !a!pu" - Melafalkan s%ahada# #auhid dan s%ahada# rasul. - Menghafalkan dua kali!a# #auhid dengan lancar - Mengar#ikan dua kali!a# s%ahada# dengan #epa#

3.

Akhlak 9. Me!+iasa kan perilaku #erpu$i

9.1.Mena!pilkan perilaku ra$in 9.2.Mena!pilkanperi

)erilaku ra$in,#-l-ng !en-l-ng,

Menga!a#i perilaku -rang:#e!an Menca#a# perilaku ra$in ,#-l-ng

Sis a !a!pu" - Me!+eri c-n#-h perilaku ra$in. -

'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap

12/30 !eni# *;/ per#e!uan

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

laku #-l-ng !en-l-ng 9.3.Mena!pilkan perilaku h-r!a# #erhadap -rang#ua 9.; Mena!pilkan ada+ !akan dan !inu! 9.0Mena!pilkan ada+ +ela$ar

h-r!a# #erhadap -rang #ua, ada+ !akan dan !inu!, ada+ +ela$ar

!en-l-ng, h-r!a# #erhadap -rang#ua, ada+ !akan !inu! dan ada+ +ela$ar Me!+eri c-n#-h perilaku ra$in, #-l-ng !en-l-ng, h-r!a# #erhadap -rang#ua, ada+ !akan dan !inu!, ada+ +ela$ar Men%i!pul kan keun#ungan dan kerugian

Me!+eri c-n#-h perilaku #-l-ng !en-l-ng Me!+eri c-n#-h perilaku h-r!a# -rang#ua Me!+eri c-n#-h perilaku ada+ !akan dan !inu! Me!+eri c-n#-h perilaku ada+ +ela$ar Men%e+u#kan keun#ungan ra$in, #-l-ng !en-l-ng, h-r!a# -rang#ua, ada+ !akan !inu!,ada+ +ela$ar dan kerugian #idak ra$in,#idak#-l-ng !en-l-ng, #idak h-r!a# -rang#ua Me!+iasakan diri ra$in,#-l-ng !en-l-ng, h-r!a# -rang #ua, ada+ !akan !inu!, ada+ +ela$ar -

'ugas )enga!a#an )-r#-f-li-

- 3uku penun$ang :(KS )A4 - 8a!+ar %ang sesuai - 3uku #un#unan akhlak isla!i

;.

<i6ih 0. Me!+iasa kan +ersuci *#aharah,

0.1.Men%e+u#kan #a#a cara +er udu 0.2.Me!prak#ik kan #a#a cara +er udu

3er udu

Men%e+u#kan #a#a cara +er udu Me!prak#ik kan #a#a cara +er udu Melafalkan nia# udu Men%e+u#kan rukun udu Men%e+u#kan uru#-uru#an udu

Sis a !a!pu" - Men%e+u#kan #a#acara +er udu - Melafalkan nia# udu - Men%e+u#kan uru#uru#an udu, rukun udu - 3er udu dengan +enar

'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap 'ugas:p-r#- f-li-

./30 !eni# *3/ per#e!uan

- 3uku )A4 1 #er+i#an 5rlangga - 3uku fikih :#un#unan sala# lengkap - 3uku penun$ang :(KS )A4 - 8a!+ar -rang udu

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam


Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Kelas / Semester N !" 1 Standar K!m#etensi Al-Quran 6. Me!+aca AlQuran Surah pendek pilihan

: II / K!m#etensi Dasar 6.1.Me!+aca huruf hi$ai%ah +ersa!+ung 6.2.Menulis huruf hi$ai%ah +ersa!+ung Materi P!k!k &uruf &i$ai%ah +ersa!+ung Pengalaman Target Pengajaran Belajar Mengenalkan +en#uk huruf Sis a !a!pu" - Mengenal cara hi$ai%ah +ersa!+ung Men$elaskan +en#uk peru+ahan !e!+aca huruf hi$ai%ah +ersa!+ung huruf hi$ai%ah Me!aha!i cara !enulis huruf - Me!aha!i +en#uk peru+ahan huruf hi$ai%ah hi$ai%ah +ersa!+ung - Me!aha!i cara !enulis )rak#ik !enulis huruf hi$a%ah huruf hi$ai%ah +ersa!+ung +ersa!+ung Menulis ka#a +erharaka# fa#hah Menulis huruf hi$ai%ah +ersa!+ung 'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas 'es Sikap )-r#-f-liPenilaian 'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap 'ugas )-r#-f-liAl!kasi Sum%er $aktu Belajar ./30 !eni# - Al-Quran *3 / per#e!uan, - 1u2 A!!a - 3uku )A4 Kelas 44 #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 - 3uku i6ra:6iraa#i - Kar#u huruf ./30 !eni# *3/ per#e!uan - 3uku )A4 Kelas 44 #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 2 - 3uku As!aul &usna - )enga$ian As!aul &usna - Ala! seki#ar - )A4 Kelas 44 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 2 #er+i#an 5rlangga

A6idah 7. Mengenal As!aul &usna

7.1.Men%e+u#kan li!a As!aul &usna dari As!aul *al-8afur, Al&usna Khali6, AsSala!, As-Sa!i, 7.2.Mengar#ikan li!a al 3asir, dari As!aul &usna

Mengenalkan penger#ian As!aul &usna Mengar#ikan li!a As!aul &usna Menghafal As!aul &usna dan ar#in%a

Sis a !a!pu" - Men%e+u#kan penger#ian As!aul &usna. - Melafalkan li!a As!aul &usna - Menghafal li!a As!aul &usna dan ar#in%a

3.

Akhlak 9.1.Menc-n#-hkan 9.Me!+isakan perilaku h-r!a# perilaku 'erpu$i dan san#un guru 9.2.Mena!pilkan perilaku s-pan dan san#un

&-r!a# pada guru dan #e#angga -

Men$elaskan #en#ang perilaku h-r!a# guru dan #e#angga Men$elaskan #a#a cara perilaku h-r!a# guru dan #e#angga Menun$ukkan cara +erperilaku s-pan guru dan #e#angga

Sis a !a!pu" - Menun$ukkan cara !engh-r!a#i guru dan #e#angga - Menerapkan sikap h-r!a# -rang #ua dan

'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap 'ugas )-r#-f-li*kiner$a,

./30 !eni# *3/ per#e!uan

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

kepada #e#angga

Me!+iasakan perilaku s-pan #erhadap guru a#au #e#angga

guru Me!+iasakan h-r!a# guru dan #e#angga Ma!pu !enerapkan perilaku s-pan dan san#un #erhadap #e#angga -

+erceri#a, penugasan, sikap dan lap-ran,

- 3uku 'un#unan akhlak isla!i - 8a!+ar %ang sesuai

;.

<i6ih .. Me!+iasa kan sala# secara #er#i+

..1.Menc-n#-hkan gerakan sala# ..2.Me!prak#ik kan sala# secara #er#i+

Sala# a$i+

Me!prak#ik kan gerakan sala# Sis a !a!pu" *+erdiri, #ak+ir,rukuk, ik#idal,su$ud,- Melafalkan +acaanduduk if#iras%, duduk#a aruk,, +acaan sala# sala!, - Me!prak#ikkan gerakanMe!prak#ik kan gerakan dan gerakan sala# dengan +acaan sala# +enar - Me!prak#ikkan sala# dengan se!purna

'es 'er#ulis 10/30 !eni# *0/ per#e!uan 'es (esan 'es )er+ua#an )enga!a#an 'ugas:p-r#f-li-*kiner$a,penu gasan, ca#a#an sikap, dan lap-ran ak#i=i#as,

- 3uku )A4 2 #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 - 8a!+ar -rang sala# - Ki#a+ fikih :'un#unan sala# lengkap

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Kelas / Semester N !" 1 Standar K!m#etensi Al-Quran 0. Mengenal a%a#-a%a# AlQuran

: III / K!m#etensi Dasar 0.1.Me!+aca huruf AlQuran 0.2.Menulis kali!a# dala! Al-Quran Materi P!k!k Me!+aca dan !enulis huruf AlQuran Pengalaman Belajar Melafalkan huruf-huruf AlQuran Melafalkan huruf-huruf AlQuran !elalui ka#a Melafalkan huruf Al-Quran !elalui kali!a#:a%a# Al-Quran Menulis Al-Quran !elalui ka#a Menulis Al-Quran !elalui a%a# Target Pem%elajaran Sis a !a!pu" - Melafalkan huruf, ka#a dan kali!a# Al-Quran dengan lancar dan !akhra$ %ang +enar. - Men%alin ka#a dan kali!a# Al-Quran dengan +enar Penilaian 'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an )enga!a#an 'ugas )-r#-f-liAl!kasi Sum%er $aktu Belajar 6/;0 !eni# - Al-Quran *2 / per#e!uan, - 1u2 A!!a - 3uku )A4 3 #er+i#an 5rlangga - 3uku 46ra,:Qiraa#i - Kar#u huruf, kar#u ka#a kali!a# 6/;> !eni# *2/ per#e!uan - 3uku )A4 3 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 3 #er+i#an 5rlangga - Ki#a+ #auhid - Ala! seki#ar - 3uku )A4 3 #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 - 3uku #un#una akhlak isla!i - 8a!+ar %ang sesuai

A6idah 2.1.Men%e+u#kan sifa# 6. Mengenal !us#ahil Allah sifa# !us#ahil Allah 2.2.Mengar#ikan sifa# !us#ahil Allah

Sifa# !us#ahil Allah

Men$elaskan sifa# !us#ahil Sis a !a!pu" - Men$elaskan penger#ian Allah Men%e+u#kan sifa# !us#ahil Allah sifa# !us#ahil Allah. - Men%e+u#kan sifa# Mengar#ikan sifa# !us#ahil !us#ahil Allah Allah - Mengar#ikan sifa# !us#ahil Allah

'es 'er#ulis 'es (esan 'es Sikap 'ugas )-r#-f-li-

3.

Akhlak 7. Me!+iasa kan perilaku 'erpu$i

7.1.Mena!pilkan perilaku se#ia ka an 7.2.Mena!pilkan perilaku ker$a keras 7.3.Mena!pilkan perilaku pen%a%ang #erhadap he an 7.;.Mena!pilkan perilaku pen%a%ang #erhadap lingkungan

Se#ia ka an, ker$a keras, pen%a%ang #erhadap he an dan lingkungan

Men$elaskan perilaku se#ia Sis a !a!pu" ka an,ker$a keras,pen%a %ang - Men$elaskan ar#i perilaku #erhadap he an, dan lingkungan se#ia ka an, ker$a keras, Menun$ukkan c-n#-h perilaku pen%a%ang #erhadap he an dan lingkungan. se#ia ka an, ker$a keras, - Menun$ukkan c-n#-hpen%a%ang #erhadap he an Men%e+u#kan keun#ungan c-n#-h perilaku se#ia ka an,ker$a keras, perilaku se#ia ka an, ker$a sa%ang #erhadap he an keras,pen%a- %ang kepada dan lingkungan he an dan lingkungan - Menun$ukkan !anfaa#

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )er+ua#an )-r#-f-li*kiner$a, +erceri#a, penugasan, sikap dan lap-ran,

./;> !eni# *3/ per#e!uan

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

se#ia ka an,ker$a keras, sa%ang #erhadap he an dan lingkungan Men$elaskan kerugian #idak rendah diri, !alas dan +-r-s 'es 'er#ulis 'es (esan 'es )rak#ik 'es Sikap 'ugas p-r#-f-li./;> !eni# *3/ per#e!uan - 3uku )A4 3 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 3 'er+i#an 5rlangga - 3uku fikih :#un#unan sala# lengkap - 8a!+ar sala#:ala# peraga sala#

;.

<i6ih 9. Melakukan sala# fardu

9.1.Men%e+u#kan sala# fardu 9.2.Me!prak#ik kan sala# fardu

Sala# <ardu

Men%e+u#kan na!a-na!a sala# Sis a !a!pu" - Men%e+u#kan na!a 0 fardu Menun$ukkan ak#u pelaksanaan sala# fardu dengan +enar sala# fardu - Menun$ukkan ak#u Me!prak#ik kan sala# fardu pelaksanaan sala# fardu dengan +enar Menga!alkan sala# fardu dengan- Me!prak#ikan sala# fardu dengan +enar +aik dan +enar - Menga!alkan sala# fardu dengan +enar

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Kelas / Semester N !" 1 Standar K!m#etensi Al-Quran 6. Me!+aca surah-surah Al-Quran

: I& / K!m#etensi Dasar 6.1.Me!+aca Q.S AlKausar dengan lancar 6.2. Me!+aca Q.S AnNasr dengan lancar 6.3. Me!+aca Q.S AlAsr dengan lancar Materi P!k!k Surah AlKausar,An-Nasr, dan Al Asr Pengalaman Belajar Melafalkan ka#a dan kali!a# Surah al-Kausar dengan +enar dan !enerapkan huku! #a$ id gunnah, Mengar#ikan dan !enghafalkan ar#i Surah Al-Kausar Men%alin ka#a dan kali!a# AlQuran Melafalkan Surah an-Nasr dengan +enar dan !enerapkan huku! i2har. Mengar#ikan dan !en%alin ar#i ka#a S.An-Nasr Melafalkan kali!a# Surah AlAsr dengan +enar dan !enerapkan huku! #a$ id !ad #a+ii Mengar#ikan a%a# Surah AnNasr dan !a!pu !en%alin ka#a a#au kali!a# Al-Quran Men$elaskan sifa# penger#ian !alaika# Men%e+u#kan na!a-na!a !alaika# Men$elaskan #ugas #ugas !alaika# Indikat!r Sis a !a!pu" - Melafalkan surah AlKausar dan !enerapkan huku! gunnah. - Melafalkan surah AnNasr dan !enerapkan huku! i2har - Melafalkan Surah al-Asr dan !enerapkan huku! !ad #a+ii - Melafalkan ar#i Surah AlKausar,An-nasr, Al-Asr dengan +enar Al!kasi Sum%er $aktu Belajar 'es 'er#ulis ./;> !eni# - Al-Quran *3 / per#e!uan, - 1u2 A!!a 'es (esan 'es )rak#ik +aca - 3uku )A4 ; #ulis #er+i#an )enga!a#an 5rlangga - (KS )A4 3 'ugas #er+i#an )-r#-p-li5rlangga - 3uku 46ra,:Qiraa#i - Kha# ara+ Surah alKausar, AnNasr dan AlAsr Penilaian

2 A6idah 7. Mengenal !alaika# dan #ugasn%a 7.1.Men$elaskan penger#ian !alaika# 2.2.Men%e+u#kan na!a-na!a !alaika# 4!an kepada !alaika# -

Sis a !a!pu" - Men$elaskan penger#ian !alaika# - Menceri#akan ke$adian !alaika#. - Me!aha!i sifa# !alaika# - Men%e+u#kan hik!ah +eri!an kepada !alaika# - Mengenali $u!lah !alaika# - Ma!pu !en%e+u#kan

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )er+u#an )enga!a#an )-r#-f-li-

6/;> !eni# *2/ per#e!uan

- 3uku )A4 ; #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 ; - Ki#a+ #auhid - Ala! seki#ar

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

3.

Akhlak:'arikh 9. Menceri#a kan kisah na+i

3.1.Menceri#akan kisah Na+i 4+rahi! 3.2.Menceri#akan kisah na+i 4s!ail

Kisah Na+i 4+rahi! Kisah Na+i 4s!ail -

dan !enghafal 1> na!a !alaika# - Menge#ahui #ugas !alaika# secara u!u! - Men$elaskan dan !enghafal #ugas !alaika# Men$elaskan kisah Na+i Sis a !a!pu" - Men%e+u#kan dak ah 4+rahi! dengan a%ahn%a Men$elaskan kisah Na+i Na+i 4+rahi! #erhadap a%ahn%a. 4+rahi! dengan ?a$a Na!rud - Men%e+u#kan kisah Men$elaskan kisah !asa dak ah Na+i 4+rahi! kanak-kanak Na+i 4s!ail #erhadap ra$a Na!rud Menceri#akan kisah Na+i 4+rahi! +eser#a !uk$i2a#n%a dan 4s!ail !e!ugar kak+ah - Men$elaskan kisah Men$elaskan!uk$i2a# Na+i 4s!ail dan air 2a!2a! 4+rahi! dan 4s!ail - Men%e+u#kan kisah ke#aa#an Na+i 4s!ail #erhadap Allah dan -rang#uan%a Mengenalkan perilaku Na+i 4+rahi! Menc-n#-h dan !eneladani perilaku Na+i 4s!ail Menerangkan ke#aa#an Na+i 4+rahi! dan 4s!ail kepada Allah Me!+iasakan perilaku Na+i 4+rahi! dan 4s!ail dala! kehidupan sehari-hari Sis a !a!pu" - Men$elaskan ke#aa#an na+i 4+rahi! dala! !eneri!a u$ian - Meneladani ke#eguhan ha#i Na+i 4+rahi! dala! +erdak ah - Meneladani perilaku cerdas dan +erani dala! +erdak ah seper#i Na+i 4+rahi! - Menceri#akan kisah Na+i 4s!ail !en$adi k-r+an a%ahn%a

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )enga!a#an )-r#-f-li-

./;> !eni# *3/ per#e!uan

- 3uku )A4 ; #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 ; #er+i#an 5rlangga - 3uku kisah para Na+i - @AB kisah rasul

;.

Akhlak .. Me!+isakan 2ikir dan d-a

..1.Meneladani perilaku - Ke#eladanan Na+i 4+rahi! na+i 4+rahi! ..2.Meneladani Na+i dan 4s!ail 4s!ail

'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an 'ugas )-r#- f-li-

./;> !eni# *3/ per#e!uan

- 3uku )A4 ; #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 ; #er+i#an 5rlangga - 3uku kisah para Na+i - @AB kisah para rasul

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Menc-n#-h akhlak Na+i 4s!ail %ang #aa# dan sa+ar Me!+iasakan perilaku sa+ar dan #aa# dala! kehidupan sehari-hari 'es 'er#ulis 'es (isan )rak#ik )enga!a#an 'ugas )-r#-f-li./;> !eni# - 3uku )A4 ; *3/per#e!uan, #er+i#an 5rlangga - Ki#a+ fikih :#un#unan sala# lengkap - (KS )A4 ; #er+i#an 5rlangga - 8a!+ar -rang 2ikr: irid:+erda se#elah sala#

0.

4+adah 1>. Melaksana kan 2ikir dan d-a

1>.1 Melakukan 2ikir se#elah sala# 1>.2 Me!+aca d-a se#elah sala#

Cikir dan B-a se#elah Sala#

Melafalkan 2ikir dan d-a se#elah sala# Menghafal 2ikir dan d-a se#elah sala# Me!aha!i ar#i kali!a# 2ikir dan d-a se#elah sala# Me!prak#ik kan +er2ikir dan +erd-a se#iap selesai sala#

Sis a !a!pu" - Melafalkan 2ikir dan d-a se#elah sala# sendiri !aupun +erkel-!p-k - Menghafal 2ikir dan d-a se#elah sala# dengan lancar - Me!aha!i ar#i kali!a# 2ikir dan d-a se#elah sala# - Me!+isakan !e!+aca 2ikir dan d-a se#elah sala#

Mata Pelajaran

: PAI

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Kelas / Semester N !" 1 Standar K!m#etensi Al-Quran 1. Mengar#i kan Al-Quran surah pendek pilihan

:&/ K!m#etensi Materi Dasar P!k!k 1.1.Me!+aca Q.S AlSurah Al-Maun Maun dan Al-<il dan Surah Al-<il 1.2 Mengar#ikan Q.S AlMaun dan Al-<il Pengalaman Belajar Mengenalkan Surah al-Maun. Mengenalkan Surah al-<il. Target Pendidikan Sis a !a!pu" - Mengenal na!a, ar#i na!a,$u!lah a%a# dan #e!pa# #urun Surah AlMaun. - Mengenal #er$e!ah dan isi p-k-k Surah AlMaun. - Mengenal na!a, ar#i na!a,$u!lah a%a# dan #e!pa# #urun surah Al-<il - Mengenal #er$e!ah dan isi p-k-k Surah Al-<il. - Menerapkan isi Al-Maun dan Al <il dala! kehidupan sehari-hari Sis a !a!pu" - Men$elaskan penger#ian ?asul dengan +enar. - Men%e+u#kan 20 na!ana!a ?asul %ang a$i+ dii!ani - Men$elaskan penger#ian Dlul A2!i dan !uk$i2a#n%a - Men%e+u#kan per+edaan na+i dan rasul Penilaian 'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an )enga!a#an 'ugas )-r#-p-liAl!kasi Sum%er $aktu Belajar ./;> !eni# - Al-Quran *3 / per#e!uan, - 1u2 A!!a - 3uku )A4 0 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 0 #er+i#an 5rlangga - Al-Quran dan #er$e!ahn%a

A6idah 7. Mengenal ?asul-?asul Allah

7.1.Men%e+u#kan na!a ?asul-?asulAllah 7.2.Men%e+u#kan na!a rasul ulul A2!i dari para rasul 7.3.Me!+edakan Na+i dan ?asul

4!an kepada ?asul Allah

Men$elaskan penger#ian ?asul Men%e+u#kan na!a-na!a ?asul Allah Men$elasakan penger#ian ?asul Dlul A2!i Men%e+u#kan na!a-na!a ?asul Dlul A2!i Men$elaskan per+edaan Na+i dan ?asul

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )-r#-f-li-

./;> !eni# *3/ per#e!uan

- 3uku )A4 0 #er+i#an 5rlangga - 3uku penun$ang:(KS )A4 0 #er+i#an 5rlangga - Ki#a+ #auhid - 8a!+ar %ang sesuai - 3uku )A4 0 #er+i#an 5rlangga

3.

'arikh 9. Menceri#a kan kisah

9.1.Menceri#akan kisah Khalifah A+u 3akar 9.2.Menceri#akan kisah

Khalifah A+u 3akar dan D!ar +in

Menceri#akan kisah Khalifah A+u Sis a !a!pu" 3akar *!ulai !asuk isla! sa!pai- Menceri#akan kisah afa#n%a, Khalifah A+u 3akar.

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas

./;> !eni# *;/ per#e!uan,

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

saha+a# Na+i

Khalifah D!ar +in Kha##a+

Kha##a+

Menceri#akan kisah Khalifah D!ar +in Kha##a+ *dari se+elu! !asuk 4sla! sa!pai !en$adi khalifah dan afa#,

Menceri#akan kisah Khalifah D!ar +in Kha##a+

)er+ua#an )-r#-f-li*+erceri#a,

- (KS )A4 0 #er+i#an 5rlangga - 3uku Se$arah Ke+uda%aan 4sla! - 3uku kisah saha+a# ?asul sa . ./;> !eni# *3/ per#e!uan - 3uku )A4 0 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 0 - 3uku Akhlak:perilaku kehidupan - 3uku Se$arah Ke+ud%aan 4sla! - 3uku ceri#a ke#eladanan saha+a# Na+i

;.

Akhlak .. Me!+iasa kan perilaku #erpu$i

..1.Meneladani perilaku Khalifah A+u 3akar ..2.Meneladani perilaku Khalifah D!ar +in Kha##a+

Ke#eladanan Khalifah A+u +akar As Siddi6 dan D!ar +in Kha##a+

Menun$ukkan ke#eladanan Khalifah A+u 3akar As Sidik #en#ang sikap der!a an dan +i$aksana Menun$ukkan ke#eladanan D!ar +in Kha##a+ !engenai sikap pe!+erani, #egas dan adil

Sis a !a!pu" - Menun$ukkan ke#eladanan Khalifah A+u 3akar - Men$elaskan perilaku A+u 3akar %ang der!a an dan +i$aksana - Menun$ukkan ke#eladanan Khalifah A+u 3akar - Meneladani sikap A+u 3akar dala! kehidupan sehari-hari - Menu$ukkan ke#eladanan D!ar +in Kha##a+ - Men$elaskan sikap ke#eladanan D!ar +in Kha##a+ %ang pe!+rani,#egas dan adil - Meneladani sikap D!ar +in Kha##a+ dala! kehidupan sehari-hari

'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an 'ugas:p-r#-f-li-

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

0.

4+adah 1>.1 Men%e+u#kan 1>. Mengenal ke#en#uan puasa puasa a$i+ ?a!adan 0.2 Men%e+u#kan hik!ah puasa

)uasa ?a!adan

Men$elaskan penger#ian puasa ?a!adan Men%e+u#kan ke#en#uan E ke#en#uan puasa ?a!adan Men%e+u#kan hik!ah puasa seper#i disiplin,sikap he!a#,sa+ar dan kasih sa%ang

Sis a dapa#" - Men$elaskan penger#ian puasa ?a!adan - Men%e+u#kan ke#en#uan puasa ?a!adan - Melakukan puasa ?a!adan - Men%e+u#kan hik!ah puasa

'es 'er#ulis 'es (isan )er+ua#an )enga!a#an 'ugas )-r#-f-li-

./;> !eni# *3/ per#e!uan,

- 3uku )A4 0 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 0 #er+i#an 5rlangga - Ki#a+ fikih :#un#unan i+adah

Mata Pelajaran
Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

: Pendidikan Agama Islam


Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

Kelas / Semester N !" 1 Standar K!m#etensi Al-Quran 6. Mengar#i kan AlQuran a%a#a%a# pilihan

: &I / K!m#etensi Dasar 6.1.Me!+aca Q.S AlMaidah a%a# 3 dan Al-&u$ura# a%a# 13 6.2. Mengar#ikan Q.S AlMaidah a%a# 3 dan Al-&u$ura# 13 Materi P!k!k Surah Al-Maidah a%a# 3 dan Surah Al-&u$ura# a%a# 13 Pengalaman Target Pendidikan Belajar Me!+aca Surah Al-Maidah Sis a !a!pu" - Melafalkan ka#a dan a%a# 3 dan !engar#ikann%a Me!+aca Surah Al-&u$ura# kali!a# Surah Al-Maidah a%a# 3 dan Al-&u$ura# a%a# 13 dan !engar#ikann%a a%a# 13 sesuai !akhra$ Men$elaskan kandungan Surah - Me!+aca dengan fasih Al-Maidah a%a# 3 Surah al-Maidah a%a# 3 Men$elaskan kandungan Surah dan Al-&u$ura# a%a# 13 Al-&u$ura# a%a# 13 sesuai dengan penerapan #anda a6af %ang +enar - Mengar#ikan ka#a dan kali!a# Surah Al-Maidah a%a# 3 dan Al-&u$ura# a%a# 13 - Me!aha!i ar#i :kandungan Surah AlMaidah a%a# 3 dan Al&u$ura# a%a# 13 - Menerapkan kandungan Surah Al-Maidah a%a# 3 dan Al-&u$ura# a%a# 13 dala! kehidupan seharihari Men%e+u#kan penger#ian Qada Sis a !a!pu" - Menerangkan dan Qadar Me!+erikan c-n#-h 6ada dan penger#ian 6ada dan 6adar. 6adar Menun$ukkan ke%akinan #erhadap- Men%e+u#kan c-n#-h 6ada 6ada dan 6adar - Men%e+u#kan c-n#-h Penilaian 'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an )enga!a#an 'ugas )-r#-p-liAl!kasi Sum%er $aktu Belajar ./;> !eni# - Al-Quran *3 / per#e!uan, - 1u2 A!!a - 3uku )A4 6 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 6 #er+i#an 5rlangga - Al-Quran dan #er$e!ahn%a - Kha# ara+ Surah &u$ura# a%a# 13

A6idah 7. Me%akini adan%a 6ada dan 6adar

7.1.Menun$ukkan c-n#-h 4!an kepada 6ada dan 6adar Qada dan Qadar 7.2.Menun$ukkan ke%akinan #erhadap 6ada dan 6adar

'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )er+u#an )enga!a#an )-r#-f-li-

6/;> !eni# *2/ per#e!uan

- 3uku )A4 6 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 6 #er+i#an 5rlangga - Ki#a+ #auhid - Ala! seki#ar

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

6adar Men$elaskan !aca! Qada dan Qadar Men%e+u#kan hik!ah !e%akini Qada dan Qadar Menga!+il hik!ah dari adan%a 6ada dan 6adar dala! kehidupan seharihari 'es 'er#ulis 'es (esan 'ugas )er+ua#an )-r#-f-li./;> !eni# *3/ per#e!uan - 3uku )A4 6 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 6 - 3uku Se$arah Ke+uda%aan 4sla! - kisah para saha+a# Na+i - @AB kisah saha+a# rasul sa .

3.

Akhlak:'arikh 9. Menceri#a kan kisah kau! Muha$irin dan Ansar

9.1.Menceri#akan kisah per$uangan kau! Muha$irin 9.2.Menceri#akan kisah per$uangan kau! Ansar

Kau! - Menceri#akan kisah per$uangan Muha$irin dan kau! !uha$irin Ansar - Menceri#akan kisah per$uangan kau! Ansar

Sis a !a!pu" - Men$elaskan kisah per$uangan kau! !uha$irin - Men%e+u#kan usahausaha kau! !uha$irin #erhadap Na+i dan dak ah isla! - Men%e+u#kan hasil per$uangan kau! !uha$irin - Men$elaskan kisah per$iuangan kau! Ansar - Men%e+u#kan hasil per$uangan kau! Ansar - Men$elaskan per$uangan kau! Ansar !e!+an#u Na+i dan kau! Muha$irin Sis a !a!pu" - Men$elaskan kisah perilaku kegigihan kau! !uha$irin dala! +erdak ah - Meneladani kegigihan

;.

Akhlak .. Me!+iasa kan perilaku #erpu$i

..1.Meneladani perilaku - Meneladani kegigihan )erilaku per$uangan kau! Kau! Muha$irin dala! Muha$irin dan kehidupan sehariAnsar hari di lingkungan

Meneladani perilaku kegigihan per$uangan kau! Muha$irin Meneladani perilaku #-l-ng !en-l-ng kau! Ansar

'es 'er#ulis 'es (esan 'es )er+ua#an 'ugas:p-r#-f-li -

./;> !eni# *3/ per#e!uan

- 3uku )A4 6 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 6 #er+i#an 5rlangga - 3uku #un#unan Akhlak isla!i

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

pseser#a didik ;.2.Meneladani perilaku #-l-ng !en-l-ng kau! Ansar dala! kehidupan seharihari di lingkungan peser#a didik

per$uangan kau! Muha$irin Meneladani kegigihan per$uangan kau! Muha$irin Meneladani kegigihan per$uangan kau! Muha$irin Men$elaskan kisah perilaku keikhlasan dan #-l-ng !en-l-ng kau! Ansar Meneladani keikhlasan !en-l-ng kau! Ansar dala! kehidupan seharihari 'es 'er#ulis 'es (isan )er+ua#an )enga!a#an 'ugas )-r#-f-li./;> !eni# *3/ per#e!uan,

- 3uku kisah saha+a# Na+i - @AB kisah saha+a# rasul

0.

4+adah 1>.1 !en%e+u# kan 1>. Menge#ahui !aca!-!aca! ke a$i+an 2aka# 2aka# 1>.2 Men%e+u#kan ke#en#uan 2aka# fi#rah

Caka# <i#rah

- Men%e+u#kan !aca! 2aka# - Men%e+u#kan ke#en#uan 2aka# fi#rah

Sis a !a!pu" - Me!aha!i penger#ian 2aka# - Men%e+u#kan !aca!!aca! 2aka# - Menerangkan penger#ian 2aka# fi#rah - Men%e+u#kan ke#en#uan 2aka# fi#rah - Men%e+u#kan hik!ah:!anfaa# 2ka# fi#rah - Melaksanakan 2aka# fi#rah

- 3uku )A4 6 #er+i#an 5rlangga - (KS )A4 6 'er+i#an 5rlangga - Ki#a+ fikih:#un#unan i+adah - 8a!+ar %ang +erkai#an 2aka#

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011

PENGEMBANGAN SILABUS KTSP 2007


PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester 2 Kls. IV s/d VI (A&B)

SBN Ku#-re$- 4 : 19 Kec. 'u+an


1l. @e#eran N-. 12 'elp. *>306,

Created by. Imam Masyhari, S.Pd.I

Silabus smt 2 Tapel 2010/2011