Anda di halaman 1dari 4

NAMA: KELAS:

SECTION A BAHAGIAN A 3. Microorganisms can be seen through a .. Mikroorganisma boleh dilihat melalui

Answer all questions. Jawab semua soalan. A Mirror Cermin C Microscope Mikroskop

B 1. Which of the following are microorganism ? Antara berikut, yang manakah mikroorganisma? 3. I Virus Virus II Protozoa Protozoa

Telescope Teleskop

Periscope periskop

Which of following describe the characteristics of microorganisms ? Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang cirri-ciri mikroorganisma?

III

Conjunctivitis Sakit mata

IV

Measles campak

Breathing Bernafas

III

Moving Bergerak

II A I, dan II sahaja C II, dan III sahaja

Growing Bertumbuh

IV

Reproduce membiak

B I, dan III sahaja

III,dan IV sahaja

I, dan III sahaja

II, dan III dan IV sahaja I, II, III and IV I, II, III dan IV

2.

Microorganisms do not make food. They feed on _____________ Mikroorganisma tidak membuat makanan. Ia memakan

I, III dan IV sahaja

Plants tumbuhan

Dead organisms organisma yang sudah mati Water air

animals haiwan

Which of the following are true about microorganisms ? Antara berikut, yang manakah benar tentang mikroorganisma?

read to turn mouldy roti berkulat

They have different shapes, sizes and colours Ia mempunyai bentuk, saiz dan warna yang berbeza

decay of matter benda mereput

D II They can only be found in water. Ia hanya boleh didapati di dalam air 7 III They are living things Ia adalah benda hidup ragi?

fatal and deadly diseases penyakit yang merbahaya

Which of the following food use yeast ? Makanan manakah menggunakan

IV

They are very small Ia sangat halus

Tapai Tapai

A I and II only I, dan II sahaja B I and III only I, dan III sahaja C II and IV only II, dan IV sahaja D I, III and IV only I, III, dan, IV sahaja

II

Bread roti

III

Tempe tempe

IV

Cheese keju

I and II only I, dan II sahaja

Fungi can cause Kulat boleh menyebabkan

II and III only II, dan III sahaja

C A bread to rise roti mengembang D

I, II and III only I, II, dan III sahaja I, II, IV only

I, II, dan IV sahaja

Which of the following is true about yeast ? Antara berikut, yang manakah benar tentang ragi Diagram 1 RAJAH 1 I It is a fungus Ia adalah kulat Which of the following conditions causes fungus to grow on it ? II It is a green plant Ia adalah tumbuhan hijau Keadaan manakah yang menyebabkan kulat tumbuh pada roti?

III

It is not a living thing. Ia bukan benda hidup

A Damp and cold Lembap dan sejuk

IV

It helps in the process of making bread. Ia membantu dalam proses membuat roti

B Damp and warm Lembap dan panas

A I and II only I, dan II sahaja B I and IV only I, dan IV sahaja C II and IV only II, dan IV sahaja D I, II, and IV only I, II, dan IV sahaja 10

C Dry and cold Kering dan sejuk

D Dry and warm Kering dan panas

Microorganisms can cause . Mikroorganisma boleh menyebabkan

Tooth decay Kerosakan gigi

9 Diagram 1 shows a piece of bread that has been left for a few days. Rajah 1 menunjukkan sekeping roti yang telah dibiarkan selama beberapa hari.

II

Food turning bad Kerosakan makanan

III

Illnesses Penyakit

IV

Food poisoning Keracunan makanan

A B C D

I, II, and III only I, II, dan III sahaja I, II and IV only I, II, dan IV sahaja II, III, and IV only II, III, dan IV sahaja I, II, III and IV I, II, III, dan IV

11

Why must we drink boiled water ?

Mengapakah kita mesti minum air yang sudah dimasak?

Boiled water tastes better Air masak rasa lebih sedap

Boiled water contains more minerals Air masak mengandungi lebih banyak galian

Boiling can kill microorganisms Memasak air boleh membunuh mikroorganisma

Boiled water is rich in vitamins Air masak kaya dengan vitamin

Anda mungkin juga menyukai