Anda di halaman 1dari 2

Analiza veritaklnog skoka- grafika analiza brzine kretanja zgloba lakta

Grafik 1. - Analiza veritaklnog skoka- grafika analiza brzine kretanja zgloba lakta u X i Y osi

Grafik je podeljen u 2 ose X i Y . X osa oznaava vreme mereno u sekundama- S; Y osa oznaava brzinu kretanja merenu u metrima u sekundi m/s Na grafiku je prikazana analiza vrednosti brzine kretanja zgloba lakta u Y i X osi, odnosno Y-vertikali i X horizontali ( sagitalnoj ravni ). Grafik je takodje podeljen na pet segmenata, na osnovu vremenskih parametara ( svaki od njih traje 0.25 sec). Na osnovu segmenata analizirademo i vrednosti brzina. Analizirajudi grafik moemo zapaziti da je zglob lakta u X osi imao tri znaajna trenutnka povedanja i etiri smanjenja brzine kretanja. a) Povedanje brzine : 1. U 0.25 sekundi snimka, na kraju prvog i poetkom drugog segmenta (pocetkom 15 i na kraju 16 frejma), brzina je iznosila 2.75 m/s i odrala se od 0.24 do 0.27 sec na istom nivou. 2. U 0.72 sekundi snimka, tredi segment, (29 frejm) brzina je iznosila 1.59 m/s 3. Najvedu vrednost brzina je lakta je imala u 0.99 sekundi snimka, etvrti segment, (37 frejm), i iznosila je 6.67 m/s

b) Smanjenje brzine: 1. U 0.1 sekundi snimka, na sredini prvog vremenskog segmenta brzina je iznosila 0.39 m/s 2. U 0.54 sekundi snimka, na poetku tredeg vremenskog segmenta brzina je iznosila i tada je imala najniu vrednost 3.13 m/s i odrala se u toj vrednosti sve do 0.58 sekundi ( od 17 do 18 frejma) 3. U 0.86 sekundi snimka, na sredini etvrtog vremenskog segmenta brzina je iznosila 1.22 m/s ( 26 frejm) 4. U 1. 20 sekudni, na sredini petog vremenskog segmenta brzina je iznosila 1.84 m/s (36 frejm).