Anda di halaman 1dari 34

PEDOMATS

Konstruksi

Asbuton campuranpanas

DEPARTEMEN PER[/IUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

3,8 TCK

c.mpun

Kleniuan unur 4.1 PeElalanlaboralorium a2 Peldlrn l.prnsar.. r' 3 Teballapisan ddn loleEa"

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

peAerasrn pengutian 4 5 Perbakan serelrh


5lBahan .. 5 I I Kor po, .. ba5!n 5 I ) ,6bulo. 5ll Percra_d. 5 L4 Ag,egcl.. .. . . .. .. . 5 1 . 5 B a f a np e g i q i . 5.1.6 Aahan lambah... ...... 5.'.7 Su-bersunberpa<o!d 52 1 Korpos.si-mLndai(atrpJn . . .... daf aspa/peremajadaamcamplran .... 5.2.2 Kada.asbuton 523 Cradasiagregdcarpr

5 5 T 7

perencana.n 5 2 4 Prosedur
rencana 5 2 5 F o h u l aG n p u r . n 5.2.6 fotm"la ump .tar l.t.a 5.2.7 Penerapan foh!lacampura. kerjada. loleransi mpwan keda.,,.,,.,.,.,,

pera 53 Pe6yaratan atanpeatsana.n 11 lr


5.3.5 Pemasol, l e alal pengering

12

panas ...,.. 5.3.4 Bin penampunq 5.3.9 Peralalanpenyiapanperemaja 5 3 l0 Urilpelqonlrolpe'e_aj

1 A ar pengur!r lemperarur 5.3.1


5I 13 Pengendalian Mltu pen.ampur.n

aa n . r u m a ih mbang...... 5 . 3 1 4T i m b a n q d
5 I 15 Kolal Den:mbdT (eselaru'ln kja . . 5 LI6 Petsyaratal p - r r p4 m i l ) . . . . . . d"r -lalp"n 5 317 cLang "n 5.31 . 4A " l p c n g a r q k L t . . . . . . . . . .

13 13 13 13 13 13 13

5.4Pofur s cmpJra..
5 d ' K e m r r l d lp e e r c a ' ns b J i o lb l l i 5 1 2 P e n y a p aa oer y:apar agrcgdl 5/ 3 5 . 4 4 P e . ) i r p a ra m o u l . . . . . . . . . . . . . . . . . ).4.) Pe.9rngl"rr.d"r p"aqi -d1Le aoangan 55 Penqrarpzrardrn,"-p 5 . 5 M e ry " p . z n o e r m - r d " )d.q ala. diaoF 5 5 J P e r g h d m p . n d d l o e r b e n l L t a. . 5 5.4 Pefradatan 5 . 55 S a - b - r g c n - ' a r b L n 9 " 1 . . . . . . . . . . . . ..... 5 6 P"ngpnddia dn d np e r g J i r n_ u l u d l d o r _ q a n per\erasa5 6.1 Pengj al LeralaalpermuLa.n 5.6.2 Pe6/a ala. (epaddLrr . .. . . .. .... besod ....... Ln o l r o rc a - o L r a n 5 . 6I P e n g d m o r o onloh r d a o u a . b e r a s o a . . . . . . . . . . . .. 5.6.4 Pergu.ian J m r hl i a b a n g 565 P- eldaa.Lml"hbe!d

15 15 16 16 16 16 l6 17 1T 17 1a 19 19 20 20 21 22

L r n p r " - A r i r l o r n r aB r g a n r " p e r o r a r a l F L ^ J \ 1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perhitunqan panas (inlornaul) ............... Lampi.an B Contoh asbuton campuran .. ja an (i.fomalit perkerasan Lampnan C Gusus kerja bldans Teb.lnomrna canpuran aebllon
P e 6 y r 6 t a .a s b J t o b n rr.... . Persya6tanb tumenasbuton selelah d campu. pereruia (Mastik).. ....... peretr4adrn a\pJlp"da .rrpJrrn d>ourol . Pe'syaratan Pe6)aun agregrl.ds"r dd r ""dong KFrer lurr .i'"1\i'"1 dn pL.dn Kadarasbuton dan perkkaan kadarperemaja dalamasbuton dplran Pa_.c G.dda. dg -gat L,.t campLGn aspal .arpra. (. a Tol._an<i Kelenruan vsLos{r> a>pdldal suauccrpu a_ aspal P6Fydra'"n IepadJid oengatrblan -orro- -r rlt per I

23 24

3 5 5 5 6

a a
17 20 20

panas Pedoman aFbuion campu.an diperslapkan oeh Panitia Teknik StandardisasiBidang Konslruksidan pada Banglnan, melauiGugus Ke.taBidang Pe*erasan Jalan Slb panitia TeknlkSlandarisas Bida.gPrasarana Transpodasi Pedoman ini dipEka6ai otehPusal Lllbanq Prasarana Transpohasi aadln Liiba.gDeparlemen Permukiman dan Pfasarana pedoman Taia cara pnuisan ini menoacu kepad! Pedoman BSN No. a - 2000yang dikelua*an oeh a:d:n Standardisasi Nasonal. Pedoman ini merupakan hasi konse.sus pakar stakeholders, dengan melibatkan produsen penoglna dan .spal betonseslai dengan ketentuan Pedoman BsNNo9lahun2000. Pedoman asbuiof panas camplran in diolah dai hasi panolilian danadoFidari.pe6 t kasi campuran beraspal densan kpadalan mulak. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan panasyang akan digurakan untukmemperoleh camp!6n asbuton campuran daam pekerjaan peReEsan an ta

Berkaitan dengan upaya pengQlnaan pekerjaa. meningkatkan lokaldalam bahan konstruki psahna tEnsponasi, pengemba.gan bebagai meloda pengqunaa. yang ssbuton, merlpakan sarahsatu potensi handalmaleriar apis pe*eraoaf di masadepanielah dilaklkan pekerjaan pencahpuran secara belkelanjulkan. sa ah satudetoda yang dianggap dapal menlnokalkan pencampuran ki.erja asbuton adalah dengan cara panas. panas Pefmpun cam pe.u diakukandengaftahapan uniukasbuton tahapan dai pengujian yang spesilk Kareia itu, Pedodan kelntuan Asbulon Campura. Panasini perefcanaan disusun pelaksanaan, sehingga daf produsen asbulon dapat mempersapkan denssn pekeraan meaksanakan campuran asbllonsecara akuralDihapkan kegssaan penssunaan yangseana inibanyak asbuton ditemukan dapaldikuranqi. Selain itu,dengan pedoman diimplemenla6ikan yanq merupaka. produksi ini pengguraan asbuton dalam Pedoman yangcuklp Asbulon Campuran Pafas ini membe kan kelerarga.dan acuan perencana, kepa& produsen, dan pelaksana unlokmemproduksi, merencanakanL dan p6*e6sanjalan. meraksanaka. konst.uksi Selain itu pedoman inijugadapat dipergunakan sebagai aclan dalam pemellh.Ean bak dalam ngka pembangunan maupun konstruksi

panas Pedoman asbuton campuran

peFiapan ini mengatlr proses pefcampuran Pedoman d:n peaksanaa. asbulon denqan panasyans cara d mulai daripe.yapan pemaja pa& unil campuran asbuton, agreqatdan pencampuf aspa Pedoman ini juga mengaiur iata cara penghampa.an dan penadalan pada pondas campuran lapis danlapisaus. , laps anlara

perguiiantehtangahatisa SNI 031963-1990, Mero.re saingan agtegat halusdan agregat pergujiah SNI03r971-r990, Mefode kadar an asrcgat pengujian sNI 03-2417-1991 keausan agregat .Jengan nasin LosAngeles , Melode pergujiankoiekalan sNl 03-2439-1 991 ag@@t terhad1paspal , ,l,/erode pergujjankepadatan SNI0}2828-1992,Merode lapagan dengn alatkanuspasn pe,sujiankadatparalinlilin dalan aspal SNI03-36391 994,Metode pengujjan SNI 03-3640 1994,Merode kad{ aspaldengan cara ekstraksi nenggunakan alal SNI06-2432 1991 ltletodepehsuiian dakllilasbahan-bahan aspal pen1tjiankehilangan SNI06-24.40-1991 Melade beratninyak danaspal.langanc6raA pergujianpehettasi SNI06-2456-1991, ^,letode bahah-bahan bilDhen SNl06-2488-1991 Wlade penguiian ftaksiaspalcat dangaD carapenyulingan pensuiian SNI024891 991 atatit6rhall canpu6nasp6t .!engan , Merode pergujjahlilik lenbek aspal SNI06-2434-1991 .lan tel , Meloda pergujjankad6rair aspaltun bahanyangnengandungaspal SNI06-2490-1991 , ,l,rerode MSHTO T 30-47,resr of -ec, anicatanalysis ot ext@ctad agsrcsate AASHTO T 72 90, Saybo/t v,scostt pengujian SNI 06-2433-1s91, l\.reloda tiik hyaladan lilik bakardenganaiat cleveland open AASHIOT165-86(1990),E te.l or wate.on cahesbnol hnpacted bnuhkoousnktutes AASHTO T 166-88, Bulkspe.rtd qtavi af canpacledbiluninuaushixlutes usingsatutated (19S0).Comp MSHIO T 167-34 nittura essiveslenglh af bituninuous (1990),SaDp pavingnatur.s MSHTO T 163-32 lingbituninuous gtavityof bitunin@us pavingnixtures AASHToT 209-90, Mar;DUm specilic AASHIo r 248-89,Reducing fJdsanpJes ot aggregare io lesl,rg si2e panides, or llat and elongated ASIM D 4791 Test nelhod lor at panicles,elangaled k cours agqtegata Pahicles

Pd. X X.XXXX'XXXX 3 3.1 aspalalam dariPuau Bulonyangberbenlu lertenlu k buiira n deng:nkadarbitumen lstil.h dan detinisi

bilunenhasllekstraksiAsbulon sebagai bahanpengikatdalam campun 3,3 penanggung tekfik proyekalau slal proyekyang diberikan direktur kewenangan sebagai jawabmas:lah-masalah padamanajemen proyek ieknikkonstrlksi

agar bitumen bahanyanqdiqhakan u.tuk memajakan/me unakkan bitumen asbuton yangsesual ka.akie.l6tik penglkal pada memillki sebaqai bahan campuran beGsPal

ncana,ro.muayangdiperoleh mpuEn fomula.ampuran dar hasilpengujian bahan danrancana campuran drlaboratorium

mpuan lomuLa.ampun ke.ja,ranca.gafyangd peroloh dan hasi pengujian bahan pengujian camp!n dl laboratorium tahapan uji dan rencana denqan kuaitas melalui pen@mpuran (fial di lnit pencampur aspal dan uj gelar pemadatan di lapangan

pe.gadul/pencamplr ya.q digunakan danasbulon u.t!k men.ampur agreqalperemala penffpuraspal pada un


3,3

TCK yangdiijifkan kerja, balas pefympanga. bedasarkan loleransicamp!n dadcampufan

digunakan pada a ai yanq untuk memasok asresai lnil pencatrpur campuran aspal(UPCA)

3_10 bin panas yang diglnaka. untuk menamplng agregat pa.as pada unit pencampur 3_11 kolak yang digunakan unluk menimbang maiera pada ufii pncanpu.campuran aspal 3.12 tobal minibum lapisan yanglergear setelah teballapisan padarebaltoteransi se esaipemadatan

Asbuto.yangsldah dicampurdengan peremaja prcpoGitenentu bahan dengan

pe*erasanyanglerpasang teballaplsan lebihkurang1O% darigambarencana.

4.t

Perala!.nlaboratorium pencampu.an Sebelum dan penquj peGlalan af dilaboratoruhdiaksanakan lerlebih dahuru yangdisyatkan. harus nenenlhi keteniuan 4.2 P.r.latan lapanga. sbolum pefghampa.a.dilaksanakaf lapangan renebih dahuluperalalan harusmemenuhi yangdisyantkan. ketenluan 43 lebal lapisandan tolr.nsi yang menggu.akan a) Teba nominal campu.an Asbuto. harls sebagaimana dlllnjlkkan padaTabell, atau padasambarrencana. yangsebenarnya Tebalpadat daricampuran yangmenggunskan asbuto. yangdidelinisikan dl atas,harussada dengan 5ta! lebih besar da.padarebal.ominar lersebul Iabel1 Tebalnominalcampur.n asbuton
rebal Nonlna,Mininum (mm)

50

Pd. x x-xrv\-xxr\
b) Variasi aps permukaa.campur.nyang menggunakan Asbuton berbult harls femenrSilerenlL c' o l erdl11. a harus Perbedaan keGlaan permukaan hpuran yang telah selesaidkerjakan memenuhikelentuan: 1) Penampang melintang yangdiletakkan lepat di Bllamana diukur denga.mislar llrus sepanjang 3 meter atassumbutalan tidak lapis als alau10 mmunluk boleh melampaul5 mmuntuk Perbedaan helinian! lidak boleh seiiap dua lilik pada seuap pnampang yang dihtungdai pnampang ya.g melinlang melampaui 5 mm dad elevasi diunjukkan dalam GambaL 2) Kerataan Permlkaan Seliapkelidakrataan individu bila dilkur dengan mist4 llrus berjalai (roli.g) sejatar dengansumbujalanlidak boleh sepanjang 3 meleryang diletakkan 4.4 Pembalasan olehcuaca panas dan telah disiapkan Asbuton campuran hanya boeh dihampa. bilapermukaanialan pke4aan dalam kdaan kerifg seda dipe*irakantidak akan turun hujan selama perkerasan pengujian 4,5 Pe.baikan setelah segeE pengafrbian intiatau ainnya harus Lubang-lubang bekaspengujian aklbat contoh on o i s '< e m b a i d e r g a , A s b -G m p J r ep r r n r sy d g s e s u r i

khusus 5 Ketentuan
5.1 Bahan 5.1.1 Komponen bahan dari bahan lainnya harus dipeoleh asbulon ataukomponen PeGetujuan sunberagregatdan dikirim bahanharus bahan. Conlohmasing-masing Direksi Tekniksebeumpengnman dipe.lnlahkan. sbagaimana yangdapatdiqlnakan salahsalujenisdad mpuranpanasadarah a) abulon dalam je.is jenls5/20(kelas pe.elrasi5dankeas kadar bituhen 2O), asbulon butirdensan penelss penetrasl20 25)danjenis 5/55(kelas dankelas kadarbilumen 20/25 {kelas je.is Asbulon dan kelas kadar bllumen55), densanpersyaEtafmasing_masing dioe ihatkan Dada Tabel2. alau dalam kemasan kanlons unllk dlkinm harus dlperoleh danlelahdistujul b) Asbuton penanganannya saat dicampur di ruang yang kedap air sena mudah kemasan lain pen a6gt {Pugnilt); i.lomasibo kul: mmiliki abe yang asblto. harus c) Kemasan ie asdanmemuat , penetrasi bllkdan kelas bilumei, diameter k;d pengenal anla6 lainlipe,beral, asbuton kadar bitume.

Tabel2 Persy.rat n asblton butir

d) Karakterislikrcbuion peremaja pada proporsi setelah dicampur dengan oplimum, harus persyaralan yangdthjukk3npada memenuhi Tabet 3;
Tabel3 Persy.ratan asbutonselelahdicampur p.remaja(t!!astik)

(0,rmm) Peierasipd 25"c, roos,5der


ritk rem&k, fcl

256ct.nrmenr, Q,fdraspd rormm) Kehraiq.nbercl oFor) {yt


Calahn : 1. Asblbn+oeemaiadekslraksisoslaisNt06-243s 1991 pequjia 2 MineBldikedngkad uf,ruk ah dui denoan E r r 70hinoea dipercreh bilmenyane ie,h dicnat,kan.

Peremaja panas uiuk @mpuran asbulon ierdin atas PP pen300(peemata dengan keias pon1rasi pana6 300),PP per 400 (peremaja dengan kelaspenetEsi 400), dan PP-3000 panas (pe.maja dengan kelas kokenta an300C cst). persyaraian Peh5j. harus yang pada memeruhl sobasaimana ditunjukkan Tabel 4.
Tabel4 Persyaratan peremaj. dan.spal padac.mpur.nasbuton

(0,1mm)

rtoirembr,fc)
K3a@f drm rcE (%)

Prurunan bsaroFort, (% ledadao 6Gr eaD


') ")

Digunakan sebagaiperenaja psi 40/s0 sehlngga memperoleh Masiik dengan Diqunakan sebagaipeGmaja pen sehngga mempeoh M:stik dengan 60t0

a) Agegat yangdgunakan dalan pekerjaan ini harusdiatursedomikiaf (Uhai 5.14.1) sehnssa campuE.asbuion yangdibual sesuaiFo.mula Campuran Keta(FcK)seslai butif 5.2.6 medenuhi semua yang padaTabel6i sifalsifai campuEn disyaratkan

Pd.XXXXXXXXXX b) Sekuns-k!ngnya satu buan sebelumpekerjaandinrlrai kant@t7ot harus nenyapkai cadanoan fraksifraksi batu p6cahdan aoregat aam untukcampuran yanscuklp untlk pekedaan beraspa seku.a.gkurangnya 40%danbiat pekeiaan yanqakandkertakan. Selanjuhya konlrakior harusmemelihara kuantitas cadangan pekerjaan lersebui h nqga satubulan sebelum selesail c) Agreqat lniuk mpurandenqan menggunakan Asbllonharus teFedia dandipasok di paling bindingin yaitu sedikit dalam ilgalraksi ageqatkasa. danagregat hatus; d) Masing-masng fraks agregaiharusdbimpansecaraterpisah dan masing-masing agregal te6ebuldialirkan yaig rerpisah ke dalam lempalpengaduk melatui bindingin pelbandingan sehngga gradas ag.egat dapal dlkontrol dengan seksana. a) Frakslagregat pe.gujia.hatus kasar uniukkepenlan tedniatasbaiupecah danharus disediakan dalam ukuran ukuran nominal llnggal; b) Fraksiasresal kasardalad pedoman iniad.ah agegatyang lenahan diatas s:riisan c) agregat kasar harus terdirl atas batu pecah.Dalam hal apapln iidak boteh menggunakan asresatkasaryangkotordan berdebu dan juhbh bahsnyanslolos lku.an0,075 mmlidak boleh lebih besardaril%l d) Agregat kasardansedafgharus be6ih,keBs,awel, dan empuno b6bas ata! bahan, bahanain yanglidak dikehendaki peGya6ian yangdibedkan dan harusmemenuhi

TabelSPersyaratan asresar tasar

4!!1-4s!9n!!l! !4

a) Aqregal halusterdiriaias paskalamatauhasilpemecah bat! defganukuEnlolos sa.rnqa. No 3 (2,33 mm); b) Agrgal halus harus terdiri araspartikelpanikel yafg bersih, keras, tidak frengandung yans lempung alaubahaf rah lidakdikehendaki. Abubatuha.us dihasilkan daribatu yang pe6yaralan meme.uhi dalanTabe5. Pasiralafr lidakboeh hengandlng bahan ya.s roros sarlngan 0,075mm (sNr 03-41421996) rebihdan 3% dan dilji denoan setab Pasn(sNi 03-.4428 1997)lidak kuang dari50./oi c) Agregat haus hasil peme*h:n dan pasiralam harusdilndungi dai hljan seda yang ditifrblndalam cadangan lerpisah serlaharus dipasok ke dalam alaipe.mpur yangterpjsah, pebandngan menggunakan bin dinqin sehifgga anlara agregat halus pemecahan hasil danpasiralam dapal dikontrol dengan cermat. pengisiunluk Umumnya tidak d perlukan tambahan bahan asbuton mpobn panas kecuall malenal o ossadrga.No.2@ (o.o/ijnm) di .lalan aglegatlid.k 6e.c]r-<apt. 6d:28

Blairps +"- ccn dl-.r !c r..i pe 9- Lpaen . c,r. oirnoc.."n de-qan,uTt"h. d a l | e r l r ( p 6 r ( a np u d < e . . o a . t u c l t r . k - . r i D a o r , y . a r cf e n b r r a , a 5,1,7 Sumbersumberpasokan Pemelula. le h6ddp s-Fbr-)La@r paso(c1 rcouto., ag,egar pe.enrF drn bahan r : r D a f r c u s d r o e . o e r d d n o i e k s i T Fk lr s o b e u n p e - q t r r " n c o - r o h o r .m a s i . o . m a s n o b.hrr harJsds-.afral seb,gaind d droer,nrd-kan, 5ea.barrnoarlya 30 hdi:eoe.u; rencanrpererjaan din!lai 5.2 Perencanaancahpuran 5,2,1 l<omposisiumum dari campuran abuton c.mpu.anpafas terdfl atasagregat, asbuion dan peremajaBiladpe lkan dapat dlarbah bahan taffbah asbuon camplEn pan:s Iersebutharus memitkt sifatsitat yanqdiisyalkan sebagamana datam Tabet6

Tabel 6 Ketenlu.nsitat.sifatcampuran

l,enrEpar'adarsspr f!) Ronssa daram (%)Lr' e hpuran. Foieqa daram &sd. (!MAr L.^)

slabirasMaahas sa (%)sere ah jamn. seraha 24 604 o lgrendaman


Roiqeada.m campuctr (%)padae

cArArAN1 M od mksi Mrshdr (|ihdLampii6 3 B spesmbsi umum vouha.3)

5.2.2 Kadarasbutondan aspat/pe.emaja dat.m campuran Propo.sj asbutonuniukbelbasaijents asbutondan perknaan kadarperemaja untuk*tiap je.is peremaiadaDai dlihatDada Tabe 7

Pdx x-xr\x-xxxx
TabelT.Kadar asbutondan perktaan kadarperedajadalamasbutoncampuranpanas
Kada Percmara,% berat leaadap toial

Kadar Asbuton (%terhadap berai Iota

5-2.3 Gradasi agregat campuran Gradasi campuran harussesuai defga. barasan sertaridakhetewali yangdiberkan sebagarmafa padaTabe L Gradasagregal campuran asbulondan diryalaka. daampersef beraldaihastekslraksi.
Tnbels gradasiagrgalunluk c.dpuran aspal

_lza

perencanaan 5.2,4 Prosedur campuran pelaksanaan a) sebelum penghanparan, pelaksanaan dipe.syaralkan untukmerakukan pe.@baan camplran dr laboatorium danpembaanpenghamparan unluk memastikan bahwa semua persyaralan. agregat diusulkan memnlh danpoporsi.ampuran - pngutian yanq dlpedukan b) Ponsujian pada sesuaidengaf butir 5.1. Pengujian permbaan meiputipenentuan jenis campuEn beral maksimlm campuran beraspa (AASHTO pengujian T 209'90), (SNi0e2489-1991) Marshall dan kepadalaf mullak mp!n renna(as s98Pan1041989)l per@baan c) Pe.gujiancampuran dalam tiga tahap Labo.ato um harus dilakukan mendasar sebagai beakut : yans@@k; ag.egat O me.dapalkan sradasi gradasl Dapalkan yang@cokdengan yangsesuai agregal memiihpeGentase gdasimnel dai masing masing lraksiegregat dandenga.menperhilungkan

(iD memb!al rormula campun (FCR); ncana


lrkuldl Fre.ar-n cmo ro o. d)pdtoe-ga. r,' Mor\hd, dergan \:dar oFrend a pFn fra. se. i.i Tabe' / Bu.r !o-.oh,.mpu d, masnq mlsng padd \ a d a ' o q e m r j a s F s u a i o e . l i d a n. 9 r l a i r s \ a o a rp e r e f a a d rr u s n y a d a no u a r'anasl tddd'perem.a d haNa n,a deMal p"roedaa mathgNsng o.5qa uor'or"r\a rdda. pere-4a p''Li.arn:esLar -abel / adatah 604 m.kd b-at @nloh uti mpuran pada kadat percnaja 6ah,6,50 ,7o/, dan 7,5%, daf pada

kadaraspal 5,5%dan 5%. Bendalji padakadarpe@maja optimum diukur kepadaran, slabllitas Marshar danpetotehan Marchau snape.sentase stabiilas slsa selelah perendaman. padaongga uda6 nol Ukur.tau hilung kepadaia. sesua denga. MSHTO i-2091990. Hirung ongga datamminc .greqat (VN4A), Ronssa tersiaspal(vFA) (VlM). danronssa dalam campuran Bualbendauji padarigamacam peremaja (satukadar peremala kadar lerdekat yans memberikan vM di atas 5% dao dua kadarperehajaterdekal yang n e - b e rr d 1 V I Md , b a n a l5 o o , . r d < i a n a , i r So e n g a o r ao e d a a* na d a a r spsl 0 , 5 ! ;d a m a s n g a " n q d b D r j e o . 4 y a lp a n q s e o ' t ro L a padalkan sampai mencapaikepadar.n morlak (mensgunakan pbsedur Percentage Retusai Density. BS-598 Part1041989). Ukur kepadalannya daf ukur padakondisi atau hitufg kepadatan rongga udaranot untukcodoh-@ntoh uji lerseb!t sesuai dengan AASHTO T-209-1 990, Uniukmasing-masing paEmerer yafg trcantum daam Tabe 6, gambarkan balas-balas graflk yang spesifkasi ke daLam dan renrukan .enrang kadaraspal meme.uhi persyaralan. serutuh Kad.r aspalren@na akanbeEdadekalaiau pada pafreteryang litiktengah dar nlangkadar asparangmemenuhiselotuh Cafrplcn yang digunakan harusmemenuhi kriloria dalamTabol6. soluruh Rentang kadar aspal mpuranyaig hemenuhl sel!tuhknbiiaharus mendekati
( i i ) mendapatkan percetujuan (FCR)sebagai tormula romlla campunrencana

Unlukmendapalkan yangcukup kepas(lan campuran rencana di labo.atorium podu membualper@baan memuaskan, @mpuran denganalal poncampur pe.@baan penohampaEn rapargan sertr diikuu dan pemadalan di lapangan, Ulangipngujian kepadatan Marshall dan kepadalan mullakdi laboEloum yanqdihasiLkan dengan me.gghakan benda ljiyang dibuat dadconloh oeh urit 5.2.5 Fo.mula (FcR) campuran rencana pekerjaan Palng lambal30 hari seberum ranggal dimual dlmulai, lsulan Rafngan Cadpuran Rncana harus halhal diserahka. kepada direksiteknlk dengafmencantumka. pa.likel a) ukuran maksimum nominal: c) pe6enlase masing-masing yanqdiglnakan fraksiagregat, dar bin dingindan bind) gradasikombinasi agresatmenggunakan baha., yang ukuEn sarlngan-saringan peFenlase lolosnya dientukan dalamTabel 3l persen e) kadar aspaletektifdan lola d nyarakan berat lotalcamplran. dalam

Pd. x x,xxxxxxxx
Rancangan campuE. rencana harusdilunja.gdengandata prcobaan campuran di aboralorium dan gralik-graiik u.luk menunjukkn bahwa*mp!.an memenlhi sellruh Dalam selang waklu lljuh hari direkslteknik ha.usmeakukan halhatberikn: a) memaslikan bahwa usulan rencana campuEn memenuhi speslibsidan mengizinkan percobaan pencampun Konlraklor untuk medpers apkan danpenshamparani b) denolak usulan campuanjika rencana campuEn Ie6eblt sepenuhnya tidak memenuhi Padakasus percobaan lerakhi., kontraklo. harusmelakLkan camplran tambahan untuk mempeioEh rencana campua. yang sepenuhnya memenuhi spesifika.i denoanbiaya sendin. Direksiteknlk alasper.iobangannya sendri dapat menyabnkan KoniEktor unluk memodltikasibagian tedentu dariromula rencananya atau menye idkialteriaiiiasresat ain. pembualan Namun demlkian, yangbenartelap FCR merupakan tafgqlngjawab Kontraktor. 5.2,5 Formula campuran kerja(FcK) Percobaan campuran dan penghamparan d llpanqandiaklkan u.iuk tremperolh peaetljuan sebasa Formula cahpuran kerja Setelah Fomula*mpuran encanadisetujui paling harusdlrksanakan sks percobaan panasberdasarkan sdik't dengan 50 ton asbltoncampuran iomula campuran rencana (FCR), yangsamadengan Duabelas contoh irabhal harusdibual menggunakan bahan percobaan penghanpadn. Conioh uji diambldariunitpencampu. aspalatau daritrlk di pencampu.an lokasi aspal,dan dkhlmka.ke laboratorium dalamkolakcontoh uji yang lerillup. conloh l\raFhallharus yang diblaidandipadatkan menggln*anjlmlah tumblkan dnedukandalam label6.Kepadalan bulk(Gmb)dar @nloh ujiyang diambll dai percobaan pnghamparan yafg berhasil menjadi dlgunakan kepadatan slandar, sebagairujukan pekenaa.. campuan seama Pefradatan Canplran ha.us dhampardan dipadalkan sesuaiprosedur. Konlraktor harus menghampar pemisahan bahan sesu.i tebal hampaEnyang dilenlukan lanpa mengaami buft (sgreqasr, yanqdiusulkan sobeka. dan lain-ain, Kombinasi alatpemadat harusmampu mncapai kepad atanyangdisyaEtkan dala m waktuyanslBediau.t! k penadaia.. Contoh bahan npuran harus diambiLdaf dibawa ke labotorium untlk per@baan MaEhailserta pengujian gagal Hasil ha.usdlbandingkan densanlabel 6, Jikahasilpermba.n ternyala memenuhispesiilkasi pnyesuaianyang maka dalam haL apapun harus dipe lkan d adakan 5,2.7 Penerap.n rormula c.mplran kerja(FcK)dantolednslcampudnkeda(lG() yanssudah a) Seluruh camp!.an dengan lerpasanq daam pekedaan harus dibenarkan FCK, sesuaidnlan ntang yangditentukandalam toLeransi label9.

rabel9 Toleransicanporan k.rja


KomposkAgsatCampuEn t . elhadap berar |dat aqreoar Anra?4 75 rr o"- 0 23 Ta,No..0, leraoap bqar ;rdt as?en sa.nganNo.100, tedadapbercrrolalaSreSat

. Sadnq.nNo 200 rrhadaobeGtlol: aoreoat Kad4r6par leftadapbeEt loratcamour:;


-enplLr .puar

l tit

,etecl n6r -gsotlrn u1r pFlLanpu Asp" oe

b) lontohbahan dan clmpuEn beraspat yansdtetapkan. harusdiambit densan sesuai setap bahanylns dak memenuhi babsaf barasa. datan Fck d;n lote@isi campuran kerla l dakboleh digu.akani c) Jikakohponen bahan memenuhi yangdibLat baras-baias dabm FCKdanTcK lerapi pe bahanyang konsistefdan cukupberadistau yans tjdak da*l nenuniutk?n drlerina atau sumbefbahan berlbah, maka ha.usdibual FCKbatui d) Pe.ilaian toera.s campuran kerja. Baiasan-batasa. nlttak datahFcK da. TcK adatah y.ng tidakboth herupakan batas:n 5,3 P.6yaratrnperalatanpetatsana.n U.ir pe^.anpw\Mki.g Plant)untukcampuran asblronpanasberupa Unitpencampur p6p!rde.gan (bdchho, sEten ardL ulr Pe-cdmoLr Aspat re-erus yargretah d.nootAasi serrr9glmenghasrcn caaoud. ia19 Tere.Lhikerertlanoadarrbet6. u.i pen@mpur aspalhatuemehirikl yang cukupuntukmotayari kapastas mesinpenghampar secira menetus (tidakle.henti) sewaktu toenghampar pada kecepatan campu.an .omat dan ketebalrn yangdisyarct"ln. !nl pe..ampu.aspath.tus orEnclns a.koodinas,kan dan dooesiun seder(a upJ -.tLr nenahasitan empu.ar odtar b.trs rot66nsi 5.3.2 Peralatanuntukp.Faapanasbuton Rlang perarp.r tp"garl hd ue otengkap oe.g.n pnlL penasoioengan ukun yarc cu\rp alaLdenoanF.od.fi\a> \-\ircga oapd drmssdrta. anesrng ke daam "sb_ron prgml/ lanpa Iilet (ltet tt haobaian darisita t.ge) 5.3.3 BindangiD a) Maslng-masing bindi.g n diFsangpeny6kal. unllk mengurargtte,.difya masuknya halerial agregat beda !kuran b) Aat penggelar dan pint! pemasok hatusdikatibrasi perubahan seiap tedadi bahan
5.3.4 Tihbanqanperemaja -iabr, a\ ganrrba gd- Llr-t s".:ao .ola[ pe.inoarudn da4 len6 tarum npa pegas h a ' - s n e r , i l i l e r - i r . 1 0 5 % s a n p r i d e n q a . r % d a i bebanmaksimum yang

b) Timbansan harus dilenqkapi densanperunjuk-perunjuk yang dapat diallr untlk menandai beralffasing-masng bahan daam camplEn.Bila digunakaan tidbangan-

Pd xx-xxxx xxxx
l e r - e b u!ta . u >d i - l d ( ( a ns e o e . d . u a s l 1 d e r g a . o e r r r ' a a np r : a g a n d:n ha,uq;a.i yr-g bebasd4r k.)rtrhar p6.c//rr rang b6rteb,la. T-bdng!. r.us trem.t.k Lens ro"of drn t.bansar yarg nudrh betuoahhar-s dganir senua olngdn perbald hrb:ngan harusd:elakkal seoeni\.a. Epa se.irgga seatr drpar re.rihal dengan mudah otehoperatori c) TiT nga. ha(> .enenul peB/ararcl lrTDarga. agregar.biaa pedbacdan nn.num ldJ\ boleh ebiSda.i I.g. pi.ga. perbacJcl rnb:ngan pereT:ja harus ner! Krraoasr:q raT tdrk tebihbesarda.idJa ta I be.arbdt-a.ya-g dkal di.mbang dan harus dibaca sampai1kgterdekar; d) Trbargan ld . opel.,a o..1.!.9 tdt btnlra dangqdp p " r u - n r u kr e . j a r i . 5,3,5 Penasok kealat penqering untuk dasns-masng ukuraf dan je.is agregat harus disedjakan pemasoktebendii. Pem:sokagreqatharusdarijenls ba. beraan Jenjs pemasokatniya dapatdgunakan ralld lka llat le'seourdcpatFenodngturbaral bdsahoroa Leceortd-)ang teparrdrp: menyeD.b\an'.ladn/d ocnvuibctd. drrL hafbcldn drnya s.u.Jrt Frrso\ ha.rs difdlibrcs 6esdrb-laa. oi.ru or, seretan tel-odlan -.tLk canou dl .e,.ayangdce.Jjul ra_usoerga.jerr.dt-nL!rdnoadanasing-rasnqontLdaloare-prnetpe.gonrotdrJnt

rmbangan denga.lenspklngan pembaca pesas ujunq tanpa dartpenunjuk,penlnjuk

Alat pe-ge.ng yars o gu-a.an rd'uq berLpajeris yars oaparbelpurar dngan Enca.qan yang tuk un-( pengerrgar drn oemanrqanaggat Peagelngr6eou!naas mamp! neng.r9rrn dan n6manas(an rg.egat rarpJ lerpelLr yanqdisyarakan. sa ngan panas harus mampu menyarng seuruh agregatsesuai denganukun dan oropoB' yrng disyrrrrl.n sa lgdl-sJingan .sebul t-arusmenitk' tapasna. .o.nal sed|.il diaGs lrpaeus pen-h da aal pencanpi. Sangalsadgan h!tus nen iki e,eens oenoooeE!,drsedemkirnrpd sehngoaagegar ydng tenarprg ortdm setiap bm pefampung tidakboehmenganduns yansberukuran 1O% bahan lebihbesardaiuklEn safingan dralas^ya alau lebh kecildariuku.an sanngan itu se.dni. 5.3-3 Bin Penampung panas u.il perrrpu I ens rakrrd- h{.s ore-.kao, b.nbn penatrp_ngdqreglt pan.s ya.g baaoa,.lc>cJrlp u-r-l u Ln.rbabpe as. pada^apasra. penlh, Bi. penampung harusdibagtpati.g sedikitdatamlga ruarg, medpunyaikapasitas vr.g .-luo dan hJ ,s oiltLr >ederi.,a1r-pa Ln.u. ren anin oe.y.trFnan mas,ng n.s ng ra{t aSreg4 ,Kec.dr db-lonr \er.ra te psdf \4asirg-m8\n9r-a-g Fa rs d,engklpi dengan prpa pengerlai kereblhan pada po.isi de.gan !k!ra. tedenru dan ditelakkan sedemkianrupa sehlnggadapat mencegahmasuknyabahan benebihke datam bin pe.aTouT bi nya.(onsrtu\sioen"roLngna sdbJar!eoen,[En.upaaga.penSrnbira. co-'on oar rdsr.o-rasns perapJ.9 dapardperole\Jengal T_dah

Pd. x x,xxxx,xxxx
5.3.9 Peralatanpenyiapanperemala a) Perehajadapal disiapkan pada tempalierpusataraL pada ok.si a at pefcampurdi rapangan. Apabia peremaja ha.usdisiapkan di tokasipencamplr harusdisediakin atat oend4 denga1Gmoe6tu )oqc l5ooc abr pena.as drpa- berupap,padnqan arEluappalds orparaseerr I atau b u m - ry a n g dooerc>.ia sn ecaraanEn s i.s l e n e?urasr pe ena a ha us .6.ap d:jasd Jn-t tre-perotet kese.agdTan <aEkehti^ rrngh oeretrr,dhcr-s nerp-nyar !apdsrtas nnim-r 6000|ler yang siap digunakan b) Peremaja ditampung di datan dfum. setiap drum harusd beri (labe): landa Nama pe.usahaan/pthak penylptai je.is peremala,dan tanggal 5,3,10Urit pengontrolperehaja a) Unlukmetrastikanjumah aspa datah oampuran ada datambaras toteranstcampuran kertamaka suplaiperemaja harusdkodrol baik de.ga. ffenimbang ata! hengukur kecepalan aliranDeremaia. b) Penimbangan alau penguklrcn aLira. dnencanakan untuksetiap batchmluran. Untuk U.:t oe.GT.Lr Aspa r.-e..s oerdlskarpergurJr atBl peenaja r;,us ber-pr Doroa sBbm pjar dar oeQndatdl pos:tif dengans. surrl nozer penyemplr ya-q menuasKdn oaoa oencanp.r <er.oalan ope.asipotrpa fr'Js dseiaGskan de-grn ke@patan airan agresat ke datam penmpur, me.gghakan suat! pengen-da i pengu.cEnolomatis yang harusdapatdisie denganmudahdan tepat.Hatuslersedia cara yans mudahuntukmemerksa jumtahatau keceparan atin premaia ke dalam

panas 6.3.1t Alai pensukur qC oC- 2OO pmbacaan a) Temometer dengan dan 1oO padasatu.an harus dipasang pemasukan peremaja dekat dengan kailp pefgetuan ke ufirpe.mpur b) Temoheter tipeai. raksa dengan skaa Gkramaiautermometer tj3tikatauinsltumen oenguu pats lain1vd dan a,atpencdmpur /ang dseru,u.dplsa.g padacorong untu(n..ca.t secrE olomat s aldr r.nJ.jLlka^ tenpeErur panas. aggar 5,3.12 Pengompuld6bu pncmpur1.re oilerclap, LJn[ oerganaal pengurprtdbuoipasarg sedomrk,an tupa serrrqgaoapal nemburng alau neT.mbairrn selLtuh.tdJ sebag'a^ bahanya1g dlkumpulkan secara merala. 5,3.13 Pens.ndalian waktupencanpuEn Unitpencamprasial harls ditengkapi densan ca.amengontrot waktupencampuEn dan m6mpenahankannya seE konslan. 5,3,14 Timb.nqan dan rumah timbanq Tmbansandan tempatpenimbansan harus disediakan u.luk menimbang tuk yang yanssiapuntukdiknim benuatan campuEn pekerja ke tempai 5.3.15 Kotakpenlmbang Alal lnl berupakotak atau wadahpenmbang yang digantung padatjmbang.n untuk Ton.rba.g cgegal dcn masng.nds.no bin oe.a.pJng oeaganre,U Kota( -d-uq aqanu.g >edera'al .qar a!rcgatLdat ne.gaatrr oemEcnan bd.i saardirarsun ^e oaaT pnmoLr drn ha.u: teru.-poar qphi.cga rid:l ad. bahcry.ng boco. te d.Er pencampu. camp!En di daram proses peninbangan serama campuEn bertkui.ya

5.3.16Persyar.tankesetamatanhe,,a al Trnggr /anq n emaoa se'1rd, r.,.11. re crpar trndrsa. @r"aomrpenGmpuroal u_( pei canoLr arnya la.Js dioa.J.9 pada eelj_f lerpri van! dipe.tur qebaqa, itpe-caTolc4 J.tLk oergeraldlartar u-ir dpadrkrntargg. oeFagrrunru< re..apd bao.d.alrrI h r G s d s e d i l t c n c n d a s aa perangkar n. a u an yang sesuri. Untukmefrud:hkanpene.aan pengambitan iimbangan, @ntoh dan arn ain, harus disedizkansualu sisten penartksehinggadapal menaiktutunkan perlenqkapa. tersebLldari tanahke tandasan arau sebatiknya. Sem!. roda gigt,puti ranlri da. bagi.r-bJsrn berqeEr drlva ra-g oerocrya hrGe se,a.u dpas:- dan dilindunqldeno ba an l. b) Lirldsr va 9 c.I.p leb"r oal r od{ Fr a a-9 di se..la. te-pdr oerg s a. (anpL.dr 1 s e r r ' - d r p d i r l a . d " r a r p e r . " r c L . r a s a . , - i h d r s o e b a so a n 5.3.17Ruangdan alai peocampur (Prsmirl) pen*n pLr ha(s aeT l.-i pengorlrot+rLru .a.9 repar!rll[ pengenda a) irn opesi suari skrus pnLano!n seak oengLnoan ^orak Lnorngan hnqga sadt o6n.,lLprn pinlupencamplrselelahseesainya stktusteBebut.peigontrc waktuharusmengunci wadah peremajaseaha pe ode pencampuGn keringseteah setesaipenimbanqan asod Peiode oe.crTplran 1er'rg dd1 qealg watrr arrlra pembu\aange.bang rota\ pennb:ng ddr waktu diTJldiyd pedberianpe.emard Penodepenempu..n basah adh selarg walrJ anld d peneba.a.peetrrja ne dgcaot dan saatpemounadr qeroanq pencampu. b) Pengendalian wakl! harls mudahdiaturda. diseteluntuksetang wakt! tidakt6bth dan imadet k uniuksatus klusyans tamafyah nqga3 denit. ponghillnqjumtah campuran seE mekanisharu6dipasang sebasaibagiandan pera.skatpensalurwaktu dan harus dirancang jumtahcamp!n yang sedemikian rupa sehinssahanya mencatat c) Penmpur harusdllengkapidongan pedalatau ptsaupengaduk yang cuklp sejumlah dan disusundenga. bak sehingsa dapatmerghasikanbaL, mpuran yang benar dan me6ta. Rlang bebasdi anlaE pisauke bagianyang ridakbergeEkharusridak lebh dari2 cm kecuaida am hatasregal memitikiukuran noninatmakFlmum tebihdai 25 mm, daam hal 'ni ruafg bebas harus dialur sodemikian rupa unluk mencegah pecannya pencamDurar agregal kasarselama operasi 5.3,13Al.r pongangrrut a) Truk unrlk me.ganskutasblton campuran panasharusnemplnyai bak ierbuatdari looan yarg ko-on belh ddn r"r- varc.etah dserorot dengan sed.k r ar sabrn aGU r.tulrn l3pur LnlL( ne-ceglh relelat-ra canpurrr oe asoa ke bak Penggu.aa. minyaku.t!k keperuanini lidak dibenarkan. Tiap bak truk yans teah dimuatiharus dilulup dergan terpal atau bahan lainnyayang ukurannya cocok defgan lkun sedemikian rlpa dan dilkatkencansasar dapalmelindungi campu.an dad cuacadan tibad(empalpekerjaan masihpadalempeEluryang diEyaratkani b) Harus te6edialruk penganskut ya.g clkup danlrukcampuran beraspaldenganjumlah truk tersebulharus dialur sedemikian rupa aga. operasimedn penqhanpardapat beke'la me.eruspadakecepara. ya.gdsetujui yang terhenti-henti P.oduksihamparan pemukaanyang lidak rata, akan menghasikan *hingga iidak nyaman untuk diewati dan akan mengungi umur perkerasan karena adanya pertambahan beban dinamis.Tidak diinkan memutaipenghamparan sampal leGedlapallng sedikit 3 truk penqangkut.

5.3.19Alat penghamp.r Alal.penghampar hatus berupamestnpenghanpar yrng tetahdiselujli, mempunyai me$n pengge?* se.dri /r-9 ndroL nenghcmoar d.n mem@ntur LrnpLra. oe_.qparsesLar den9arat./ener l oiso.lrt da1ven ka.ydrg oire.(andka. iresir penshampar harusditenskapi densanpenampuns dan u i.,!ln pembagi datam aran yang berawananuntuk menempatkan campuranberaspat socarase;sam di depanperaLr/d.9 dlp3t diallr rvesi ia h"Ge dieaghad denga. peBng\atienuol yang ceorr ddn e i-n drn Fa d, daoarbero.rar frjr nu-our. oenamprngra.us nerp-nyri >a/ro yaao depard ro"r te oarr serEp srdr rr-t se,ecarm;n(;Jdfkai camp!ranberaspal, unlukmenghindar pengatuh penurunan temperaluri Mesi pe.gldror. h"' \ ne ' oln.r oerEngtroan nek4.s sepen. oenye.ba , 9 tequ-thng tu.n-^l pi.-r paaa n.ot t edg- tunnqs) te.qrn t.ara.ae;.. em-J arauoe"eng!.od. r!tr n/d -ntu, n c-p.rar d r"n pe,r Lraca dan fetr$c. ".raraar bnpa peru nengguiakanpembenllklepiyang san6Epr perkerasan leiap; \4esn oenghanp4 hr-Js ore graoi denganoe.arajerE ranpi.g raJ.enrsv.b.r.or senr ar{ !dL\ n-onrn*tan oFtc !igSd teTperarJryas cu\-p rtui me.glJrpar campuran oeEspat hnpa menggore3 ata! trerusakpemlkaani hlilah peEl. re pr'pera.g.rsr. pehbenruia. +rir.ng.n neinrangatal rndaian pEkls rarn.vayarg efe\lf Llnr] Terg.acjta. permrkaan ak.f o..gan kenaEn dan teksluf yang disyaratkan tanpa lergores, terdo.ongata! terungkit; Jila *lara @dsc:n oh6r!hJ' ochwr atar penghanpar odt.n operasilya meArgg8rrrnbeka\ orda pe.fJt"cl aral cacatatcd ketioa<raraan padape.muea^ pelke6en yang tidak diperbaiki dergan mamuaska. sesuai deng;n jadMr pelaksanaan, makapengghaanatatlersebut harusdiheniikan dan diganrileng;n alar penghampar lain.yayangsesuai percyaElan.

Harusdisediakan untukpekerjaa.pemadatan lapisan minimat satu atarpefradatbda besidan sarual.t peFad.l roda ocn tdret SenG oenaoar.ars rAnpu^yar rraga penggerah sendd dengan beGt yanqdseiurudreksi. Alal pemadar rodr oanla.err.us meTtrr tioa\ iJrang orr u.uh roaabantarer t-aus oengrn Lru.a- dcl ro.slr-r. yrng sdTa sena oe.ooe,dsipada leldnan 85 (120osi\ Roor-oda h*r, oei:rah lana a.ra sdtuoercanyanstai.nyapadrrc/cm? h;dua g.nssumDudandEtJr edemil al upr 3eh,ngga Intasanrcda oldr sunbu yangsatu berada d alla6 [1ta5a..odddansurbu an.y! sat.ng meteng<ap. Masng- tng bn rarus orp.'lara-rd- te\rna1,a prda rekaral ope.,ya.q d,syalka1seli.qqa Ma>i.g-masngdtr pemrda.h*$ aie.g<ap, dergar quau ra penyerea^b6t re6e0ruhrndengarpA.galuar beba- serrrgqabebanper t"oa. rodad arurdai lSOO

p"T"oit^i"0,oa" ."np- treroe.ka.rera.a-praa,odroetaka.g Ldrh ll"' (urang "r., dar200k9ter teba.0. n oiaras eodrpenggtas nnmur pe;rdar O5nd.n 'ooa oald menoLlvd' be?lslat.s routtdak tu.angdan 6 ton. penaoar Rooa stat n?rus

b-"b.s,da pe m-karn y"ns idrcr. pen{o1. moetjobe< :rru ioljo,a- yengmerLsak Pada per@baan penghamparan utuk asbllon campuEnpa.as slandarkda pe.gguadan lorbnrijer k ccr oenroarra.usddenorrr:s,trnse,i.ga: drperohh h:s I penghamparan y:nq mem!ast:n

5.4 Produksicampuran 5.4,1 (emajuanpekerjaan o - o d u t c a d p ud l r o a ! o o t e l . n . r ! i t e . L J r c _ ! L p t e . s e o i a l t d t : n g t u r atrlpe-gnanp.r arar oerrdr senakr.ga'.:ay g - u l L pu n r u lr e l t r m n r e r u I d 1 c " . g a nt e c e p . r a n tidakkuEnqdari60%kapasiias unr pencampur 5,4,2 P6nyiapan asburon b!tir ,6buton harusdalan keadaankertngdan harustersmpanditempal yang ieri.dlng dari 5.4-3 Penyiapanagregat pendahlhan agregatdart slatu 6umbefyang berbeda, a) Pencampuran ridakdiiinkar. A g ' e g d l- r r l k c a n o . r " 1 . a J e d . e r . 9 . ! . p d o da a t p e . g e r n9 p e . g * n g : n d a 1o - m d . d s a . hd. . d:ar.r s e ( dd r c p r J . ' - k n e n e g d h c s a t n r ap r r aLar oeagei g dar -6' .egdhrFrbpr-r./o sebp-r.etrgc pcdadg-eoa, b) Bia dicanpw dengan perenaja. agregaiiersebutharus ke ns dan pada re.rans peremajayang dsyaralkandan tidak tebh dai 1E.C diataF lempeEtlr lemperalur

odda qedng w.t.J.ede tL. AsbJronlatus orLli atal dhba.o dan dinrsukfa.le oaam at"to*(anoL, oLsri r datanjuatah yangsesLar dergr;FcK \omDnasr dg 69at (asd. .eda! dd1 hdl6 sena peETatd hatus beneFoenar tercampur sempuma. selanjur.ya asbuton datad jumtahyangiepardimasukkan pada cahou?n ag.earl da1oe.Amdd,diad-t dengdnsenpJrla oairg ana 45 derikagdl men9n:skan campuran ysnqmerata b) Pada srar craoLrrn oir.r-g1a. dari r,dt pe1arpu.. renpe@ru. canpu.an nacs oe'adadaLr balas-balaq daan tabe, t0. camouan xda( atan /a-9 or-n_u1<an dilerna bia rerpe arJ.iya onr,a\dn tebh rngg,dad ierperalur npu,a^ makrnum 5,4,5 Penga.gkutandan pengiriman ke tapangan a) campuraf harus dikirim ke tokasipenghamparan pada temperaiur campuran harus sosuaidenoan Tabell0:

5,4,4 PenyiapaDcahplran 4 Agreg.tler.rg v!.9 dsap\an a.usdgabuno propoGiya.g d urt pe.catrpudatam g.adasr rg?gat sesuaidnoar yarg dsya,r.kan d:tan FcK Proponr ca.p.n rnr'a.-s dilealrPa. d..qrn oenSu.ral secara basah oads6nton. conlo5va.g ddrb] dar oe1"no_ng panassesad seoe.unp.oouke, dimu.ai drn qeEn,uhlc

Pdx x-xxxx-xxxx
Tabell0 Kerebt!.n viskositasaspatdantemperor penampuranaspar

c!3!pi.!!qtp!4c4

a.nr ! L

Ps@ ksn 4!!3t!!!!!aiql

]LL5L

Piqqia?i (ed!, !od! rsrer

b) irasing-mas ng trukjungkityafg re ah dimualiasbuto. panas campuran harusditimbang d teroar per purl d"r ha.r obJd araun \ang nen)a-gi r oe.ar.oror oe,ai "n Kosona danbel be6ih dariiia. nuatan c) Muatan tidakbo eh dikinm1eralusoreasar pengerjaaf penshampai:n dan pemadaran campu.:ndapaldlseesaika.d 5.5 Penghamparan d.n canDUmn 5,5,1 ilenyi3pk.n permuka.nyang akan ditapis d) PenJldrn ya.g arcl dllpis 1.r_c r:r! Bb rercrprr oag,a.bagEnomutaan yarg noa<Erai "usa! pa.an,aelLnL a- G,:da(3tabtrn, ne-gdndLngnarenatpemLka.n ramaya.grerarbe(bar b.ntuk secr bedebhan arrJ tior^ netetardensan oa,kpada rapisan d bawahnyamaka daerahteGeburhatus dipotons, dibentuk dan dira;bal S-elutuh bahan yang tepas atau tu.ak harus dtbuang dan ponukaa.nya harus dibercihks dan/ataudiperbaki da. djFdatkan dengan campuranbe.asp.t yang pereyatan. memenuhr Pada iempatdimanapermukan yang akanditapis rediri eiaa aEU mengandug sejrnldh brl-a- ydlg rempJnyai ronggaoa.ar campuar rdak nehadar vang dlrriJlran oter ldanya petethan pt.stis darvsrau pete'e.a. aspat, maq seDru lrpsdl /a19 pl.slis Ie6ebur 'r''us o,oo-g.ar Perbong"a.a^ haLs dilrkutar hnaga renc.pr baq.ar yarg masil bar. roterlnsi oe.muidrn serebh opercaKtutusrarrdelqr pe.syd'rlanu1r-tpetaksanar.tapspond.s, b) Sosaal.sebellm penghamparan asbuior camplran panas diiaksafakan, pemukaan yang a d c n r r . ed b e J .h . d r d c b d n a .r a n g e p r sd a ny ! . g r d r t d t e t e d a k i o e - 9 a 1 a c n r n - r i k ad o e ' t L l d 1 J p 6 . < a r a r a L a p Fr e s a pk a t rraru6 drberikan sesualyangdtsyaEtkan. J i l a d i p a d a " qp e ' t . b - t o . . . / u : . a - r e r a . g l at a i r t u r u sd r o a q a . s ge s J a i d e n g a na e A s-Ftra xenrggDnya-o d.pellPan o.da rep reordr rampatasouro.rp_n pa.as aran 5,5.3 Penghamparan danpembentukan rr Sebel,n FerL"r ope rs petdpisa. sapJl rsLeed abt p-ngrnpa. .arL" n pc cs r.n. dhanpar ddn dir"r.. ..qu.' dens"n rera.dai:n.leli og aa. seia oenru? aetr lang/a-g oisyrraIca

Pd.XXXXXXXXXX
b) Mesin pefqhampar harus padakecepata. dopeGsjkan yanqridak akanmenyebabkan permurGan goresafataubentuk reraK pada ketdaktebluran pemukaan, lainnya dan 5 r ' u , d : ' - l r d r l r r r v d . g e o f r e n d l h t e ' a . - r l a - g t F b h t . r cb gb p e i e 4 d ay n ang c) Jikaterjadisegregasi, goresan atauaur padapermukaan. mesn penshampar harus dihertikan danljdakdiatankan pefyebab tasisampa ke.usakan telah ditemukan dan pedakan lubang]ubang d) Proses yangkasaratauIerceqregasi derganmenabu*an yanghausd.n petaan bahan penggitasaf sebetlm sedapal mungkin dihi.dan. BulirbulLr k.sa.lidak boleh ditaburkan yano diataspermukaan 1et.h d hampar tai e) Harusdjpefiaiikan asar camplranridak terkunplrdan mendingh pada repllepi penampung alautehpalannyadidaammesin penghampal f) Padajalan yans akan dtapisdenganseparuh teb3rLntukseriap operasi, lrutan peisaspalan harusdllakukan sedemikian rupa sehingg, pengaspata. sjsa panjang setengah pada lebarjaran akhI setiap harikeiasependek murskn a) Sege releah campuran aspaldihampa. dan diralrka.,pehukaaniersebut hatue dipenksa dan seriapkelidaksempuhaan yang ledadiharusdipedaiki. TempeElur campuran yang terhampar Deraspar gemborharusdipantau daam kead2an dan pemadataf harus dimulai y.ns dalam reniang pada viskositas aspat d(ujukkan Tabel 101 b) Pemadalan campuran aspaharusterdirida tigaoperasiyans terpisah berikltntl

Pemadaran redua alau urama


Pemadala n akhir / oenyelesara n

oemadara_ awdlar.u brea^do*n o/thg r.us dtaksara{ln ort de-gan atatpemaoat roda bdjr naJpundelgan eld oefadcrrodakd el PnrorEnawat hatus diopes I rn penggerak dengan roda berada pe*eEsan didekat aatpenqhampar. Setiaptitik harus nenenmammlmum duaLinlasan @dadatan awal: Pemadatan keduaalau utamaharu3 diaksanakan dengan atatpemadat rcdakaret sedekat mungkin penggitasan di belakang awat. Pemadatan akhir alaupenyetesaian harus dLraksanakan dengan penqgeiar alatpmadal (vjbsi): roda bajatanpa pemadaran Perlama-lama harusditakukan pada sambungan yangletah neLiftang terpasang kaso dengankelebalan yang dlpedukan untlk mefahanperqerakan campu.anaspar akibat pemadatan. Bita sambungan metintang dibual lntuk menyambunq lajuryansdikerjakan sebelumnya, makalirtasan awatharus dttakukan sepanlans sadbungan memanjang yang pendeki htuk suaruta@k Pehadalan harusdimulaida. tefipatsambungan memanjang da. kemudian daritepi Luar. Sea.jutnyapemadatan dihkukan sejajardenqan suhbujaanberurutan menuju jala., keclatiu^tukslpereevasi k6 arahsumbu padatiklnganharusdimutai d:n tehpatyangterendah dan be.gekk6arah yanglebih yarg berurutan Inqgi. liniasan r a 4 s s c t r o r J n o d i sl i d : / o , e r a p ) T n n n s e r e n g a.ro a - . o d ao a . I n r a s d l ,.rc>.n re <.bLl lidcr bole! be dthr pdoarrk y:.9 <_rarqda'i I m dcr Inrrsan

P dX X X X X X X X X X
g) Blama.a memadatkan sambu.gh memafja.s, aal pemadat untukpenssitasan awal harustereb h dahuu padatkaf aju. yafq re ah dihampar sebeumnyasehifggatidak lebhdaril5cm dart ebarfodapeoggtas yanqmenqg tasleptsambungan yangbetum dipadatkan. Pemadalandengln inlasan yang ber!tutln harus ditanjulkan dengan poss aai pemadatsedikt dem sedikit me ew:li sanblngan, sampai menggeser lercapa nyasanbunganyang dipadalkan dengan rapii h) Kecepabnalarpehadaludakboeh meiebihi4km/lamunrlk rodabajadan 10 kdjam rerdodta ultLP.odd t a e l d a l l - a , , : ) e i a Ld J a q a nry as e r f g g ar d a t n e n g a ( b a r ( a ^ Derces-rnya caro En pdras te6ebLt Gd \ fe.epalan dan a.af perddata. tidal boleh diubah secara iibaiiba alau defgan cara yanq menyebabkaf terdorcngnya

)Semualensoperasipemadatanharusd,laksan:kansecarafienerusuntukmemDer pemadataf yang merala saar campuran berasoa hasih d:tam kondisi mudah drkerjakan sehnSqase uruhbekaslejak rodadan ketidakrata:n dapat dihitanqkani j) Rodaalal pemadalharusdbasahisecaraierus menerls unllk meneoah petekaran cmpuran berasparpada roda a3t pemadat, tetapi ar yang berlebihaf lidak k) Pedlalan bet atau alatpemadal yangbatu iidakdittnkan berada diatas permlkaan selesai dlkenakan, sampaseuruhpemukaantersebul dngini ) setiap produk dinyak bumi yafs tlmpah arau lercecer dan kendai:an alau peaenokapan yaru diglnaka. padape(erasanyangsedang dikeiakan dapatmenjadi alasan pembongkaran dilakukannya dan perba kani m) Permukaanyang telahdipadatkan harushaus dan sesuatdenga. ketandaian yang memenuhi tolensi yang dsyaratkan. padatyang menjadi Setiapcampun beraspat |epasatau rusak, lercampu. dengankotoran, abo .usak dalambentukapapun, harus dibongkardan panasyang baruserladipadatkan diganlidengan campuran secepahya dgcr sana de-gdnloka)isekta.nyr-oroa lenDrt tenpar tenenrrdaricenpu.ar dqoal rartanp4 dengal rJd,'000 cn. arau 'ebi\ y"ng merururan keeb'han arrJ relL d-sa- bahan rsod hr.u< dborg"a oca ogdlr set_ru. .onota. eetenpari lontola.sambungan, cekongan yaig keopos akbarambles. dan segregasipermukaan 5.5.5 Sambungan,sambungan a) Sambungan memanja.g maupln meinlans pada apisanyars berurutan harusdiatur sedomikian rupa agar sambungan tidak beradadt atas yang tainnya, SambunOan memanjans harusdiatursedemkian yang rupasehingga sambungan berada dil.pisan palng alas akan benokasipada pemisahlalu au lintas.Sambunqan-sambhgan jak minimum meinlang harusdipasang beienjansdensan 25 cd danharusl!tusi b) PenQh.mparan meauisanbunganri,takbotehdtanjulkan kecuaibia sis sambunqan legaklurusatautelahdpoto.g regaklu.us.Lapisan ikal aspaluntuk metetakkan kedla Epsan permukaan harusdiberikan sesaaisebeum camplraniambahan dipasang di atasfraleialyanq 6ebeudnyalelahdqlas 5.6 Penqendalian dan penqujian mutudi lapansan 5.6.1Pengujian permukaan perkerasa. kerataan

Pe.mukaan perkerasan harus dtuji defganfristar pe.ata3 m atau mislarberodasepafjang 3 m, masing masirc dtlelakkan tegak tu.us danselalar dengan suhbujaran ToleEnsiharus persyaralan sesuar dengan dllambutn 43

Pdx x-xxxx-xxxx
5.6.2 Persyaratankepadatan a) Kepadalan campuran sepediyangd lenlukan datamAASHTOTj661998, ha.usitdak klr.nq dari 93,; kepadatandi labo.atoriuni b) ca pengamblanbenda ull dadpurandan pemadatan benda ujt d taboratoiuh masng-masinq hatussesuaidengan MSttTO T 168danSNt 06-2439-1991i . Kpadala la e p . \ d r a c c . e o ' o . d . d d o . d . , c y d n qo i o e l . d n pada T a . e tt . J r r 6 ! o r l a a l e p c d . t . r r a ' s i n a d a nT n n u n d t e n t u l a n o e h 3 ! t u s e r@ n t o n intryangmewakildaerah yanqdiukurldatahtebihbesardaripada 1,OO:1, makacontoh nliharusdiabalka. dai contoh inltbaruharusdambit. Tabel ll Persyar.ran kepadatan N a minifrum setappnguliad

5,6,3 Pensambilan contohcampuran berasDal a) Pengamb lan6ntoh asbuton pa.ashatus campuran ditaklkan diunitpe.npurretapi pengambilan contoh harusjuga penghanpar jikateaadi ditakukan danatar di apansan segegasi berebihan proses penghamparan. selama rransponasi dan b) Freklersitrinimum pengllian pengendatian unruk lqlan proses mulu harusseslai persyaralan sebagaimana dilunjukkan pada Tabel 12. pensambitan c) Unllk mencurangi .esikopenotaka. bahanda setiapset pengujian. .onlohujidapat padaseksiyang dilaklkan (trekuensi penqambitan tebhpendek tebih bBsa4 sebagaihanayang d syaratkan daram Tabetl2 Lbel12 Penqanbirc ao nn l o h p e n g e n d a t im au nt_ untuk
Freruensi Pensanbilan s.ru conroh Porenalaberbentul,dtum PeremijFjgq[ pensulan Jenis peremara drumdai cursh meneku0: viskosirasd3n tiliknvala alarpanqlar loa danumlah drum

srarprnqr.zl tjoa dadiumlah kemasan

qlq4,qqlrniE4lL
Mes!!!!94!setes :_ As6r denqan
-

rum0uK?!

GEdasi aqrega'

setap250m3(min.2 @nroh ujlperhai) pasir Niaisera lsand {urdenu Temptur di AMPdanshu eat smpai sefapbaich danpengldman

Tabell2 Pensambilan contoh unrukpengendalian muto (/anidta,)

lllrlqsr !!! ! ilrf ns!!L

Freluensl Penqambilan satuconroh sorrap 200ton(mi^.2codohuj pshtr) Sel.p 200ron(min2 (onroh u, perhar)

Kepadah^, srabiilaskee ehan,Marshan Ouotent, rcnssadaram pada campuran 75

Ronsgadaah campuan padakeFderan Berd**kan Ran6na.i cahpuan {Ml

Benda ljr hri (core) bsdame'er4 unr* pemorksaan pemadalan maupunlebal bptsan : paLhs se.rk 2 benda ut d per raju dan 6 bend! uj nl per 200 merer
-

3lllik diukr merlnlan9 E svasi permukaan unldk penampanq Pa ngsedikt pada pa idg sedikii seliap l2.s m mehanjans mehransdar setdpjarurau nras seDaniano iaantersebur

yang

d) lnspeksl dan pengljan rutinh*us dlakukan pekerjaan yangseesai lniuk menguji sesuar denga.toeransidmensi, mutubahan, kepadalan lapsan daf persyaratan ebih yangdinyatakan lanjul padapedoman ya.g mengandurg ini.seluruh seksipengutian bahan peByatan alaura pefgLjlanyans tidak memenuhi harusdlbuang dandiga.ti yangmemenuhi persyaraian perbalkan dengan bahan daf pengerlaa. aiaudiakukan pedakansluruh sehi.qga selelah seksmemenuhisyaral. 5.6.4 Pensujian contohcampuran beraspal a) Contoh dan catatseuruhhasi pengujla. harus dancatatan talan teFebut disimpan
denqanbak

pengljanberkutni: b) Seriap haiiprodlksharus dirakukan i) anaisa ayakai (cara basah) palingsedikildua mnloh agregatdan seiap penamp!n9 pa.as; ii) tempeEtur campuran saat pengambilan conlohdi i.stalas pencampur aspal ja m ;l i p e f (AMP)maLplndirokasipenlhamparansa lu k) a ii) kepadatan harian dengan deii da. semlabenda ujiyang dipenksal lv) kepadal.n hlsi pemld:landi lapangan dan persenlase kepad.lan lapangan re atif terhadapKepad:lanCamprar Ketja(JobMix Densny) lnluk seliapbenda v) slabillss, paling kelelehan, Mafshal/ sedkitdua contoh; Quotlert vi) kadar aspa dang@das aspal lgresrl yangdltentukan darihasi ekslraks kadar paling sedikil duacontohj rongsa daam camplranpada kepadatan membar(e/rsar, yEng dihitr jenis peReEsan (aAsHTo T209); berdasarkan berat maksimum campuran aspar
vil) kadaraspalyang terserap BeratJenls oleh aqfegal,yangdih lung berdasarkan pe*erasanaspal(MSHIO T209). Maksimum campuran

Datahaslpengujian diaras harls dlsertai okasipengambilan contoh uji.

Pd.X X-XXXX.XXXX
cl conlonull denganmetodaReluksterhadap kadarasealharusd lakukan Pemerksaan adalah jumLah kg Feafut dgunakan kunnq dari 1 yang mewakiidengan tdak va.g jam sampaL 24 alau dri trichlooethene \ICa) dan ama reruks tijak boehkurang pelarltrelall bersih

jumlah beratdj rumahtinbang 5.6,5 Pemeriksaan jumlahlntuk petrbayaran, maka beEr sebaca sual! pengendal pengefdalipenguklran pengtiman muabn dipania! dengln tiket harusterusmenerus cadpinanyaig dihampar tu( darltempalpenrmbangan

Lampiran A (intorhati4 Gambarl aasanaii. pembuatan FCK /JMF

23da 28

LampirahB Contoh Perh'tungan Asbuton Campuran

Jefis 20/25terdid slas : Bitlmen25yot M ^eta 75 a/t ukuranBllirnaksmum 1 tamm (|otos sarinsanNo. 16) Penggunaan Asbulon : 3% JenisaspalkeEs yanadgunakan adltahAspa ke.rs pen60 JenisAgregatr agrdgathalus, lgregarsedangagregat kasar Jeni6 Campun: LapisAus (AC,/r/VC)

T.b.lA,1 Gradasiasburondan mi.erat asbuton

1oo
..8

T1

_-i! t!9

gradasiaqregaicanpurantapBpermukaan TabelA.2 Spesifikasi

15.5
.DEi5p6f["A+!4.!@]"iPai?.e

a) Perencaoaan ghd.si agregat ronbnaildl gidda' g.aod\ a9'.9a. varq a{rn orglnltd1 hnqga aemenu.i . p.e n u l a a . s e p e r . e r l e . a p a d a T a o e l so.crlasi.radoi Ag,Fgr.CanoL.alLap LA1-2 Hast kombinast ag.eqarrsb dica.tuhkan pada Tabe L-A1-3,Gradasi

,rna!

' Fdlpa

a,lgd

rd ao!-,d.a.cdca

oe...a.ida'nnectdengcn

Jumah mlneralper sar.san = %kadarmnera x !%jumah asburondatan camp!ranxjumlahloloss:rinsan Unlukpemakai:n padasarnganNo 30 3% asbuton, JUm a n m n e . d - 7 5 0 lx o 3 7 ox 9 0 , 1 =2 , 0 v ! r a ' 9 . 9 & d d o F o o , ( a m o d d - . a d l . - t a l n a e , r ' d . b . . o nd : a . g g a p seDagar oananpngs ) sesuai nomorsarinqan Gradasi hasilpengurangan gradasi tersebut adatah yanqdiperl!kan. agregat kombinaska kn embaiqradas-srad az gs r e g a r y a n g a kd aifs u n a k a n
T a b e l A . 3 C r a d a n d g r e g r i c a m p u r d nL d p i s p e r m u k a a n

--9.10

75

juhlah aspal danagregat b) Perencanaan yangdigunakan datam canpuran ' Kadar aspal oplimum adatlh 60% Jumlan asbut@adarah 3% dengan kadarbjtumen sebesaf25%dad3% - 0,75r,4 Iambahan aspat keras Ac pen6a adatah 6% 075./a-525% Asregat= 100% (751a x3%)- 6%= 91,75.,6 Agreg.ly.ngdgunakanlerdir dar agregat darihorbin,yaitu:
H o r b nr ; 2 6 , 0 % xgt 75 = 23,65 Horbln il :43,0% x 9175 =44,00 Hotbinlll 26 0./ x 91,75= 23,60

L a m p i r ac n GugusKerjaBidansPerkerasan Jalan ltnrom.tirl

NO
PusalL1ban9 Prasarana Transpodasl

KEOUOI-IKAN
Dl Plaksa.a WlayahJimlr- diljei

2 3
5

!4-q\q.sc DR lf siegrrie4 M.sc

k Tasp r n S : n y o n oM T !LE:hmaL4!6

Pua;tLtii;;qPsirl@ rnsoorr;;i

9rrla ]e4!!!i erligllB]e.. __ P!!.


q!8i11!Qa!9fi!!?I9!4 tarE!9lcsi
Dit.PraswBaralDigen PhswI Dil.Bi.aTeln [, Dit|en TPTP Pusat L lbang Pr.sarana Transpodasi
PusaiLitbano Prasarana Transoodaci PusalLnbanq Prasaran. Transoorlasi

,L
I 1l

Enssc a!4. Lryono,

rvlEns.sc lllaryanLo.

lr. rl[iik Wasia:h S!ro99

Univers lasParahyangan
DFU Bna MaraaP6o JawaBaEl

12
13 I5

Inslilul Ternolog (lTB) Banduns


PqsatLilb,haPrasan. T.ar5@n,6' PusalLlbanqPrasa.and TransoodaEi

Daftarnama dan lembaga

r)
Pu r Pen-Idloa

Fenqfrbansan r. noraswi

DblaFrbc q.

pr:.r,c-d

I.d..Doia<, B"od

p".efc-

ddn

2)

PusaiL lbangPrrsarana Transponas

P!'t L rbargPsara.a Transporlasi

jc Ca.iele - Binde.C.a6e Asphaft ,4spra/ltc Co../ele Ease Form!a Cadp!.an Kerta=JMF lJob ttu Fahuta) Fo.muaClmplran Rencana = AMF tDesien MixFothula) Votdsin Minetal Algtegate VIM Asphan M)trhl Pl.nt = lrn P..campurAspat(lJpcA)

Bibliografi OraftSpesUkas Asbulon camp!ra. Panas(2002) odi Canpuran Beraspal Panasdengan Kepadaran ^tul ak (20c2)