Anda di halaman 1dari 46

SULTT

JABATAN PELAJARAN JOHOR

PNPERIKSAANPBRCUBAAN
SIJTLPELAJARANMALAYSIA 2OO9 1249tl
SEJARAH
Kertas I
Septembcr
2009
I iam Satu .fanr

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l. Kcrtus soalan ini mengandungi 40 soalon

2. ,Iav'uh semua soalan

3. 'Jau,ah clengan mcnghiramlutn ruangqn yang betul pudo kerta.sjcnt'a7tun


4. Hitamkan satu ruangan sahaia hagi setiap sctalqn

5. Sekiran.ya andet hendak menukerkan.iawopan, padumkun tenela


]:ang relah clibuar.
Kemudion hitamkan juu,ctpun yang baru

Keftassoalanini rnengandungi
l5 halamanbercetakOanI hatarnan
tiOat bercctak

ILihat sebelah
1249ll o 2009Ltakorpto Jubutan Ptlu juron Johor S{JLIT
SULIT 1249/l

I Pernyataanberikut merujuk kepadaundang-undangtamadun awal dunia.

Sekiranyaseseorangbangsawanmencederakanmata
seseorangrakyat biasa atau mematahkan tulangnya, maka,
bangsar,r'anini didenda satu wang perak.

Pemyataan di atas merujuk kePada

A Undang-undangHammurabi
B lJndang-undangJustinian
O Flukum Kanun 12
I) 'fiang Asoka

2 Penyembahanmasyarakatindus terhadapTuhan Ibu melarnbangkan

A kemakmuran

B kebahagiaan

C kesuburan
D kcsucian

3 Maharaia Shih Huang Ti telah mengarahkanpembinaanTembok Besar China bagi

A mengelakkanpenguasaangabcnordan panglima
B ntengelakkanpenguasaangolonganbangsawan

C mempertahankanperluasankuasaChandraguptaMaurya
D memperlahankandaripadaseranganorang gasar

4 Menurut aiaran Confucius untuk mencapaiketinggianmoral, seseorangitu haruslah

A dikawal undang-undangyang tegas


B disediakankemudahan

C diberipcndidikan
D diberi nasihat

1219ll fat 2ffi9 tlak Cipta Jabntan Ptlajaran Johor SULIT


SUT,IT t249ll

5 pernyataan berikut berkaitan dengan amalan dalam sistem pcntadbirzrnkerajaan

Srivijaya.

Dalam upacara angkat sumpah, datu akan meminum air yang disiram
pada batu bersuratdi sebuahtempat suci bernamaTelaga Batu'

Apakah tujuan datu mengikuti upacaraangkatsumpahtersebut?

A Memberikan taat setiayallg tidak berbelahbahagikepadaraja


B Mcmbezakankcdudukandatu denganrakyat biasa
C Mendapatpengiktirafanuntuk memerintahdaerah
D Menguruskankcsejahteraanrakyatjelata

6 Bahagiantingkat paling atasCandi Borobudurdianggapsebagaitahap tertinggi kerana


padatahapini manusia

A mengamalkancara hidup yang benar


B membuatPertimbanganYangbetul

C membebaskandirinya daripadanafsu
l) membcri tumpuan Yangbenar

7 Pemyataal berikut berkaitandenganperistiwapenyebiuanIslam di Makkah.

al-Arqam bin Abu Arqam telah menjadikanrumahnyasebagai


pusat kcgiatandalir.vahIslamiahyang pertamadi Makkah.

Apakah kesanpusat kegiatandakwahtersebutterhadappenyebaranlslam?

A Islam tersebarsecararahsia
B Islam tcrsebarsecaratcrbuka

C Islam tersebardenganmeluas
I) Islam terscbardenganaman

ILihat sebelah

1249ll (.t 2009Hek (lipt&,fabatanPelajaran


Johor SULIT
SULIT t249tl

Pernyataanberikut merujuk kepadaperistirvapenentanganterhadapIslam.

Orang Arab Quraisy telah mclakukanpemulauanterhadap


Nabi Muhammad s.a.i.r'.dan keluargabaginda,

Apakah bentuk pemulauanyang dilakukanoleh orang Arab


euraisy?

I Tidak mcnjalankanaktivitijual beli dengankeluarganabi


II 'fidak memberi seb;uangbentuk pertolongan
lll Tidak menawarkankedudukankepadanabi
IV Tidak menerimakonseppersaudaraan

A I danI I
B I danlV
C II dan III
D III dan IV

Antara yang berikut, yang manakahaspekpenting kandunganpiagam Madinah?

A Tidak akan melakukanamalanjahiliah


B Bersetujumengadakangencatansenjata
C Mengukuhkantaat setiakepadaNabi Muhammad s.a.w .
D Unsur penipuandan riba dihapuskandalam sistemperniagaan

t0 Pernyataanberikut merujuk peristirvapeperanganyang berlaku dalam


seiarah
perjuanganmempertahankanIslam.

r PerangBadar
r PerangUhud
r PerangKhandak

Apakah mmusan daripada peristiwapeperanganyang berlaku pada zaman


Nabi
Muhammads.a.w.?

A Islam mementingkansifat tolcriursi


B Islam mementingkanperdamaian
C Islam mementingkar nilai mumi
D Islam mementingkanmaruah

1249ll @)2tB9Hak CipraJabsrant,elajaran.lohor SULIT


SULTT t249tl

il Mengapakah Khalifah Abu Bakar diberi gelaran al-Siddiq?

A Sentiasaberjuangbersamanabi
B Sentiasamcyakini kebenarankata-katanabi
C Sentiasabersifat ikhlas dan setiakepadanabi
D Sentiasarnenyanjungamalandan perbuatannabi

t2 Jadual 1 berikut berkaitandengansumbangantokoh sew'aktukerajaanAbbasiyah

--l
t-
Hanifa Penyusunanfekah dan pendapatijtihad

Imam Malik PenyusunanBuku ul -lvlwvat t a


l
l

Jadual i

Sumbangantokoh di atasmenuniukkan

A penglibatangolonganpenulis cialampekerjaan

B penglibatangolonganulama dalam penulisan

C penglibatangolonganpenulis dalam ilmu fekah


D penglibatangolonganulama dalam perundangan

l3 Ir{engapakahpengislamanraja dan golonganbarrgsawanpenting dalaln proses


penyebaranagamaIslam di Asia Tenggara?

A Rakyat dikongkong oleh konsepdewaraja


B Sumberekonomi dikuasaioleh golonganpemerintah
C Kuasa mutlak yang dimiliki oleh golonganpemerintah
D MasyarakatAsia Tenggaraamat mentaatigolonganpemerintah

ILihat sebelah

12 4 9 l l Jo h o r
@ 2 0 0 9l l r k cip ts Ja b a ta nPe la ja r sn STJLIT
SULIT 1249/l

14 Apakah hasil perbendaharaannegara yang diterirna oleh baitulmal pada z::man


pemerintahzurSultan Muda Malrkota Alam di Acheh?

A Cukai
B Derma
C Hadiah
D Scdekah

l5 Antara yang berikut, yang manakahprinsip Adat Perpatih?

A Mengutamakanjurai keturunan ibu


B Pemerintahanbercorak autokrasi
C Harta menjadi milik bersama
D Takhta berasaskanwarisan

16 Maklumat berikut bcrkaitan denganbentuk kesenianyang di bawa oleh Tamadun


Islam.

o Thuluth
. Diwani
o Kufi
r Jali

Bentuk keseniandi atasmerujuk kcpada

A seni epigrafi
B seni muzik
C senibina
D seni khat

l'7 Pemyataan berikut berkaitan dengankonsep Renaissance.

Renaissanceberasaldaripada perkataanr en i sc i men t.

Apakah maksudrenisciment2

A Keiahirar semula
B Meneroka ilmu
C Keupayaan berfikir
D Menzahirkanemosi

1249/l @ 2009ttak cipt{.tabstrn Petajsran.tohor SULIT


STJLIT t249tl

l8 Pemyataan berikut berkaitan dengan akta yang diperkenalkan pada zarnan Revolusi
Perindustrian.

Akta Antipenggabungan

Apakah tujuan pengenalanAkta tersebut?

A Menyekat pengambilanburuh kanak-kanak


B Mengehadkanmasabekerja

C Melarang pekerja bermuafakat


D Membolehkan maiikan mendapatkeuntungan

i9 Apakah cara-carakcmasukanburuh China ke'fanah Melayu?

I Sistem pengambilanrumah kongsi


II Sistem buruh bebas
III Sistem kontrak
lV Sistem pengambilankakitangan

A I danll
B I danlV
C I I dan I l l
D lll dan IV

'Ianah Mclayu pada zaman penjajah?


20 Apakah kesan sistem pendidikanvemakular di

A Peningkatangolongan intelektual
B Penghapusanbuta huruf di Tanah Me layu
C Kesukaranmcwujudkan perpaduanbangsa

D Peningkatan pegawaitadbir dalam kalanganpenduduk tempatan

ILihat sebelah
1249ll @ 2009Hak (liptr Jabat{nPelajarrnJohor SULIT
SULIT 1249/l

21 Jadual2 merujuk kepadadasarimperialismeBarar.

Jadual2
Bagaimanakah perubahantersebut menggalakkan kuasa Barat meni alankan
impcrialisme di Timur?

A Meningkatkan peluzurgmerekauntuk menjajah


B Meningkatkan keyakinanmerekauntuk mcnjajah
C Meningkatkankemahiranmerekauntuk menjajah
D Meningkatkan kuasaekonomi merekauntuk menjajah

22 Jadual3 merujuk kepadapertubuhanyang terlibat dalam nasionalismedi Filipina.

Nasionalismedi l'ilipina

Pertubuhan Katipunan
Pengasas Andres Bonifacio

Jadual3

MengapakahKati punan ditubuhkan?

I MenyatukanbangsaFilipina
II Mencapaikemerdekaan
mclalui revoiusi
lll MendesakSepanyolmelakukanpembaharuan
IV Menuntut hak yang samasepertibangsaSepanyol

A I danll
B I danlV
(l II dan III
D I I I dan I V

121 9 / l , a 2 0 0 9H a kc ip ls Jr l' r tsn Pe te ja r aJo


n hor SULIT
SULIT 1219t1

23 Jadual4 merujuk kepadaperistirvapenentanganorang Melayu terhadapIlritish.

L,

'fempat

JlIY
Jadual4
MengapakahBritish rnenggur.rakan
nama dan kuasasultan untuk menawan semula
daerahterscbut?

A Rakyat Melayr.rtidak mahu pemcrintahansultanbera,khir


B Rakyat Mclayu tidak mahu bermusuhansesamamereka
C Rakyat Melayu tidak akan menderhakakepadasultan
D Rakyat Mela.vutidak akan rnenyokongorang British

L* Rajah 1 merujuk kepaclaakhbaryang diterbitkansemasaperkembanganNasionalisme


di l'anah Melavu.

Warta Malaya

I-embagaMalaya

\ lltusan Me IayLr
Rajah I
Apakah perananakhbar-akhbartersebutdalam membangkitkanscmangatnasionalisme
orangMelayu?

I Mengkritik British yarlg mengurangkankuasara.ja


II MenyeruorangMelayu supayabersatu
III Menuntutkemerdekaan
TanahMelayu
IV \4enilai kcsanpenjaiahantcrhadapckonomi.pcndidikandan politik Melal'u

A I diur II
B I danlV
C I I dan III
D I I I dan l V
ILi hat sebel ah
12 1 9 l l a l 0 0 t) l l a t ( ipr a.l{ batflr Pclr r jar an.lohor SULIT
SULIT l0 1249tr

25 Bagaimanakahsempadankerajaandan wilayah yang diperintaholeh raja ditentukan


pada zaman KesultananMelayu Melakal)

A lVlenerusikcsctiaanrakyat

B Mengikut arahaxpembesar
C Menerusi ketaatan tentera
D Morgikut kehendakraja

26 Rajah 2 menerangkansistempemerintahandi Kelantan.

SultanMuhammadII (1836-1886)

SistemJemaah Menten

Raiah 2
PenubuhanJenraahMenteri oleh SultanMuhanrmadII menunjukkan

A Kelantan mempelopori sistempemerintahandemokrasi

B Kelantan sudahmempunyaipentadbiranyang mantap


C sultan menunjukkan keu'ibawaturpemerintahan
D sultan menitikberatkan perubahanpentadbiran

27 Maklumat berikut merupakancara British mendapatkantandatangandaripadaraja-raja


Melavu.

Sir l{arold MacMichael telah mengugut Raja-Raja


Melayu.jikatidak menyokongMalayanUnion.

Apakah ugutan terscbut?

A Dibcrikan pencen

B l)iturunkan takhta
C Dihua n gn c g e ri

D Dipcnjarakan

2009llsk c:iprsJabatanPrlaj{ran.tohor
124911 aalr SULIT
SI]LIT lt t249tr

2g penyerahan Sarawak kepada kerajaan llritish telah mendapat tcntangan rakyat.

Kemuncak pencntangantersebutialah

A penangkapanRosli Dhobi

B peletakanjawatan VYner Brookc

C pembunuhan Sir l)uncan Stewart


D peletakanjawatan kakitangan awarn

Zg Altara yang bcrikut, yang nianakahmanif'estoParti Perikatandalam Pilihanraya 1955?

A Syarat kerakyatan diperkctatkan

B Singapuradisatukandengan1'anahMclayu
C Mengekalkrmkedudukanistimcwa orang Melal'u
D Mcnjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan

30 Rajah 3 menunjukkan tolak ansur antara kaum.

Pengiktirafan Orang Bukan Melalu

. Kedudukan istimewa orang Melayu


. Agama Islam sebagaiagama ra;mi
. BahasaMelayu sebagaibaha^sa kebangsaan

Itajah 3

Apaka-hperkua yting diterima oleh orang Melayu sebagaitolak ansur kcpadaorang


bukan Melayu?

A Kebebasanberagama
B Kerakyatanjus soli
C Kebebasanbcrsuara
D Pcmilikan tanah

ILihat sebelah

1249ll @ 2009llrk cipte JabatttrPelaj"run.Iohor


SULIT
SULIT l2 1249/l

3l Apakah tujuan SuruhanjayaCobbold ditubuhkan',)

A Melatih penduduk tempatandan kaun'rlain menera.iuipcntadbiranTanah Melayu


B Meninjau pcndapatrakyat Sabahdan SararvaktentangpenubuhanMalaysia
C Menyusun perlembagaanPersekutuanTanah Melayu yang merdeka
D Memastikan kepentinganBritish di Tanah Melayu terus terkawal

32 Maklumat berikut nerujuk kepadaAkta Nlalaysiayang diluluskanolch Parlimen


Britain.

Akta Malaysia memperuntukkanAgama Islan merupakan


agamaPersekutua:rkecuali Sarawakdan Sabahtetapi agama
lain bebasdiamalkan.

Apakah yang dapat anda rumuskandaripadaperuntukkandi atas'?

A KeutamaanagamaIslam

B Kepentingankehidupanberagatna
C Keperluan agamadalarnkciridupan
prinsip kebebasan
D Pengarnalan beragama

33 Apakah yang dimaksudkandengansistemmajoriti mudah dalam arnalanpilihan raya


diM alay s i a ?

A Parli dipilih berdasarkarpilihan rakyat

B pilihanrak.vat
Calon dipililr berdasarkan
C dikira rnenang
Calon yang mcndapatundi tcrban-vak
dikira menang
D Parti yang rlendapat undi tc'rban,vak

124911 a 2 0 0 9 l l a k ( ipta Jr hr tan Pclajar r n.l,,h.r SLTLIT


SULIT l3 124911

34 Lagu Kebangsaanberikut telah dipcrkenankanoleh Majlis Raja-RajaMelayu'

NEGA&A-zu
irieg,aruku,
Tanah t umpahnya dar ahku,
Rakyathidup hersatudan muiu.
Rahmat bahagia,
Tuhan kurniakan,
Re,iakita selamat bertakhta.
Rahmatbahagia,
Tulwn kurniakan,
Raja kita selamathettakhta.

Apakah ,vangdapat digambarkandaripadalirik lagu di atas'l

A Perasaancinta terhadaPbangsa

B Membangkitkanscmargatnasionalisme

C Kesetiaan rakyat kepada tanah air

D Menuntut kita sentiasabersyukur

(RIDA)?
3 5 Apakah matlamat urzunaI-embagaPembangunanIndustri Desa

A Memajukan sektorkraf tangandesa

B Memajukan pendidikanorang Melayu

C Membangunkanckonomi orangMelayu
luar bandar
D Membangunkanma^syarakat

[Lihat sebelah
SULIT
l249ll @ 2009llek cipta .fabatanPelajaran.lohor
SULIT l4 1249tl

16 Jadual5 merujuk kepadajabatankerajaanyang telah melaksanakanpembangunan


ekonomi.

I J"tr"t""
-T
o KEMUBU Memulihkan
kawasan yang I
o BESUT berproduktiviti
rcndah
o JOHOITBAITAT I
I
I

Jadual5

Programdi ata-smeru.jukkcpada

A nr ogra mi n -s i tu
l"_6' - """ " .!

R program pembangunanwilayah
C programpcnrhangunan
perlanian
D program pembangunanluar bandar

31 Apakah oadanganyang dikemukakandalam l,aporanBames?

A SekolahvcrnakularCina dikekalkan

B Sekolahumum danjenis umum diperkenalkan


C Sekolahumum diiadikan sekolahkebangsiuun
I) Sekolahkebangsaanmengganrikansekolahvernai<ular

38 Apakah peristi*.a yang membawakepadatamatnyapernerintahanberajadan


terbentuknyanegarabaru di Eropah?

A PerangDunia Pertama
B PerangDunia Kedua
C PerangDingin
D PerangSalib

12 4 9 l l
"
2 0 0 9 Ha L ( iptr Jahutsn Pelejar &nJ' ,hor SULIT
SULIT l5 t249tt

39 MengapakahMalaysiamenjalinhubunganrapatdenganAmerika Syarikatdan Britain


sejurusselepaskemerdekaan?

A Meningkatkanteknologigrertanian
B Memerlukanpasaran
C Memperolehbahanmentah
D Mendapatkanbantuanketenteraan

40 Pernyataan dan menyusunsemula


berikutmerujukkepadausahamembangunkan
sistempendidikanMalaysia.

Memupukperpaduanmelaluiinteraksimurid
pelbagaikaumdapatmeningkatkandayasaing.

Apakahinstitusiyangbemsahauntukmencapaihasratmurni tersebut?

A SekolahBestari
B SekolahWawasan
C SekolahVoka-sional
l) SekolahBerasramaPenuh

KERTAS SOALAN TAMAT

l249ll Johor
@ 2fi)9Hsk cipts Jebrtrn PelaJersn SULIT
SU LIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR


PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9 1249t1


SEJARAH
Kertas I
September
2009

S E . I A RA H
KcrtasI

PERATLI RAN I']L:IVIARKAFI AN

U N TU K K E GUNA A N P E M E RI K S A S A HA . I A

,ANTARAN

Peratur:rn pemerrkahanini Stil-IT cliin Hak Cipta .Iabatan Pelajaran Johor.


Kegunaanla khusus untuk penreriksalang bcrkenaansahirja.Sebarangnraklumatdalanr
pcratLrran pcmarkahan ini tidak bolelr dimaklLrnrkan kepada sesiapa. Peraturan
pemarkahanini tidak boleh dikeluarkandalanrapa.fuga bentr"rk
pcnuiisandan percetakan.

pen,arkahan
Pcratnran ini mengandur,gi
t halamanl-rercetak

IL.ihatscbelah

ST]LIT
SEJARAH

PERA-|TJRANPE,MARKAHAN

-_[G
.IA WA P A N Ma l-,^ti^1,o"

RUNI T J S A N
J A WA P A N
A :l 0 B-1 0 c:10 D: l0

SULI'T
SULIT
NO.KAD PENGENALAN I

I
ANGKA GILIRAN I

JABATAN PELAJARAN JOHOR

P BPERIKSAA N P E R C U B A A N
S IJIL PEL A J A R A N MA LA Y S I A 2 O O 9 1249t2
S EJARAH
Kertas 2
September

2 % iam
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angl<a


giliran anda pada ruangan yqng disediakan.
LIntuk Kegunaan P emeriksa

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Markah Markah


Bahagian Soalan
Bahagian A dan Bahagian B. Penuh Dineroleh
I l0
3. Jawqb 3emua soalan dl Bahagian A dan tigr ) l0
soalan daripada Bahagian B.
3 10
4. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang 4 l0
yang disediakan dalam kertas soalan.
20
5. 'l'ulis jawapttn bagi Bahagian B pada Buku 6 20
Jawapan ydng dibekalkan oleh pengowas
rJ 1 20
peperikraan.
8 20
6. Anda boleh menggunakan Kertas Helaian 9 20
Tambahan jikn helaian dalam Buku Jawapan
tidak mencuhtpi. Jum ah 100
7. Markah yang diperttntukkan bagi setiap soalan
utqu ceraittn soalan diluniu,\kan dalam
kurungan.

8. Sekiranya qnda hendsk menukar jawapan,


batalkan dengan kcma.s jawapurr I'ang lelah
dihuat. Kemudian tulis jcrwapanyang baru.

9 . Semuet kertas jawapan ando henduklah


diserahkanpada akhir peperiko,r.,.

Kertas soalan ini menga:rdungiB halaman bercetak


[Lihat Sebelah
124912 A 20()8Ha* t:ipta Jabaxtn Pelopran |,legeri.lohor SULIT
SULIT 2 1249t2

BahagianA

[ 40 markah ]

Jawab semuasoalan

KedatanganIslam ke Tanah Meiayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14.
Pengaruh Islam lebih ketara sewaktu zaman Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka
padaabadke-15.

(a) Nyatakan duc pengaruhIslam dalam sistempentadbirandi Tanah Melaw,

(ii)
[2 markah]
(b) Berikan dua pengaruhIslam dalam Adat Temenggung.

(i)

(ii)
[2 markah]
(c) Senaraikandua jenis mata wang yang digunakanoleh negeri-negeriMelal,u
sejakabadke-16.

(i)

(ii)
[2 markah]
(d) Jelaskan dua nilai Islam ;'ang diamalkan dalam aspek perdagangansernasa
zarrLanKesultananMelayu Melaka.

(i)

(ii)
[2 markah]
(e) Berdasark
an pengetahuananda,bagaimanakahunsur-unsurIslam mampu
membawanegarake arahkegemilangan?

i)

ii)
[2 markah]
t249t2 2009llak Cipta Jab|tan Peltjaran .lohor
SULIT
SULIT 1249/2

Zaman Gelao Renaissance Penjelajahan


Reformation

2. Eropah telah beralih dari zsimangelap ke zaman Renaissancepada kurun ke-14,


zaman Renaissancemenjadi pencefuskepadakegemilanganmasyarakatEropah.

(a) Apakah maksud ZamanGelap ?

[1 markah]
(b) Senaraikan dua golongNratasan dalam hierarki masyarakatfeudal di Eropah.

t)

ii)
[1 markah]
(c) Nyatakantukaranyangperludiberiolehpetanisebagaibalasanterhadap
perlindurgantuantanahketikaZamanGelan.

i)

ii)
[2 markah]
(d) Jelaskan/igc kesan ZamanRenaissance.

i)

ii)

iii)
[3 markah]
(e) Jelaskaniktibar yang dapatandapelajari daripadaaktiviti penjelajahandan
Denerokaan.

[3 markah]
fl-ihat sebelal
1249t2 2fi)9 Hak Ciptr JebatenPelajaranJohor
SULIT
SULIT n49n
3. Kemunculan persatuan negeri serta Persatuan Sahabat Pena telah menyebabkan
kegiatan nasionalisme di Tanah Mela;u menjadi lebih teratur dan mempunyai
objektifyang jelas.

a) Mengapakah Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) mendapat sambutan


hangatpendudukTanahMelayupadatahun1930-an?

(i)

(iD
[ 2 markah]

b) Senaraikan duaPersatuanNegeri yang ditubuhkan di Negeri-Negeri Melay'u


Bersekutu.

(i)

(ii)
[2 markah]

c) Nyatakandua tujtan penubuhanPersatuanKebangsaanMelayu Sarawak?

(i)

(ii)
[2 markah]

d) Berdasarkanpengetahuanand4 mengapakahkegiatan berpersatuantidak


menonjol di Sabah?

[1 markah]

e) Padapendapatanda,mengapaliah penting untuk membela


kegiatanberpersatuan
kepentingan semuarakyat di negarakita?

(i)

(ii)

(iii)
[3 markah]

124912 2009Hak clpts JabatanPekjrrsn Johor SULIT


SULIT t249n

4. Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian


PersekutuanTanah Melayu. British bersetuju berunding dengan UMNO dan Raja-raja
Melayu dalam penubuhanPersaekutuanTanah Melayu 1948.

(a) MengapakahBritish bersetujuberundingdenganUMNO dan Raja-RajaMelayu?

i)

ii)
[2 markah]

(b) ApakahfungsiJawatankuasa
Eksekutif(Jawatankuasa
Kerja)Pembentukan
Persekutuan
TanahMelayu1948?

[1 markah]

(c) Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat penggubalan Perjanjian


PersekutuanTanah Melayu di King's I{ouse, Kuala Lumpur.

(i)

(ii)
[2 markah]

(d) Nyatakan dua ciri utama PerjanjianPersekutuanTanah Melayu 1948.

(i)

(ii)
[2 markah]

(e) Mengapakah
perlu wujudnyakerjasamaantararaja-rajadan pemimpinpadahari
ini ?

(i)

(ii)
[3 markah]

Ilihat sebelah
1249n 2009Hek Ciptr JrbatenpelejeranJohor SULIT
SULIT 6 1249t2

BahagianB

[60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja

5. Tamadunawal Asia Tenggaraberkembangsecaraberansur-ansur


dari aspekekonomi,
sosialdan politik.

(a) Terangkankegiatanekonomikerajaanagrariadi Asia Tenggara.


[8 markah]

(b) Apakah kepentinganbahasaSzurskrit


kepadamasyarakatarvalAsia Tenggara?

[6 markah]

(c ) Berdasarkanpengetahuananda,apakahpencapaianmasyarakatawal Asia
Tenggarayang menjadikcbanggaankepadamasyarakathari ini?

[6 markah]

6. (a) TerangkansumbangankerajaanBani Umaiyah dalam sistem pemerintahan


dan pentadbiran.
[8 rnarkah]

(b) Huraikan peranan Kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual dan
penyebaranilmu padazarnankerajaanBani Abbasiyah..
[6 markah]

(c) Sebagairakyat Malaysi4 apakahperananandabagi membentukbudaya


keilmuandan intelektualyang tinggi di negarakita?
[6 markah]

1249t2 2009Hak Cipfa JsbetanPelnjarenJohor SULIT


SULIT 7 1249t2

7. Kedatangan British ke Tanah Melayu tclah mengubah sistem politik tradisional


Melayu dengan membentuk gabunganvang dikenali sebagaiNegeri-Negeri Selat,
Negeri-NegeriMelayu Bersekutudan Negeri-NegeriMelayu Tidak Bersekutu.

a) BagaimanakahsistempentadbiranBritish dijalankandi ketiga-tigagabungan


negeri tersebut?
[8 markah ]

b) Terangkanperananraja dan pembesarselepassistem birokrasi Barat


diperkenalkandi Negeri-NegeriMelayu.

[8 markah]

c) SebagaiseorangwarganegaraMalaysia, apakahperanananda untuk


mengukuhkaninstitusipemerintahannegara?

[4 markah]

8. (a) 'ferangkanusaha-usahamengadakan pakatanmumi dalam kalanganpenduduk


di PersekutuanTanah Melayu sebelumpenubuhanParti Perikatan.

[8 Markah]

(b) Nyatakan sebabParti Perikatanditerima semuakaum di Tanah Melayu dalam


pi I ihanrayaMaj I i s Perundangan
PersekutuanI 955,

[6 markah]

(c) Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil kebijaksanaanpemimpin


negara.Pada pandangan:rnda , apakahpendekatanterbaik dalam memastikan
kemerdekaanyang kita nikmati akanterusterpelihara?

[6 markah]

ll-ihat sebelah
1249t2 2(89 Hak Cipta Jrbetan PelajaranJohor SULIT
SULIT t249t2

o TahapPertama - Tunku Abdul Rahman(1957-1970)


. TahapKedua - Tun Abdul Razak (1972-1976)
danTun HusseinOnn ( 1976-1981)
. TahapKetiga - TrurDr. MahathirMohamad(1981-2003)

9. Berdasarkantiga tahapberkenaan,dasarluar Malaysia berubahdaripadadasar


pro-BaratkepadadasarberbailiLuik dengansemuanegara.

(a) Mengapakahberlakuperubahandasarluar padatahapkedua.

[8 markah]

(b) Apakah perkarayang anliandalan dasarluar Malaysiapadatahap


-.i,,
ketisa?

[6 markah]

(c) Era gobalisasimempcrlihatkanhubunganantarabangsa


menjadi lebih giat dan
penuhcabaran.

Sebagai seorang pelajar, apakah usaha yang perlu anda lakukan supaya
Malaysia terusbersaingdari segiekonomidan sosialdi peringkatdunia ?

[6 markah]

KETTASSOALANTAMAT

1249t2 2 f i ) 9I l r k C ip taJr b e ta nPe la ja r a n .r , r SULIT


SULIT

JABATAN PELAJA.RAN
NEGBRIJOHOR
PEPERIKSAAN PEIdCU BAAN
SIJTL PELAJARAN N1ALAYSIA 2OA9 t249t2
SEJARA H
Kertas 2
September

SEJARAH
Kertas2

PERATURAN PEMARKAHA}]

TII.{TI-IKKA,GUNAAN FEMERTKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini StlLlT' rlan Hak Cipta Sekolah Rerasrama Penuh,
khusus untuk perneriksayang herkenaansahaja.Sebarangmaklurnatdalam
i{.'.egunaall}a
peraturan pemarkahan ini tidak bok:h dimakh.rmkan kepada sesiapa. Peraturan
pemarkahanini tidak boleh clikeluarkancialamapajuga bentuk penulisandan percetakan'

Peiaturanpemarkahaniui mengandungi2i halamanbercetak

124912(PP\ 2008tlak (liptaSekolairl]erastanta


rC', Pcnuh [[.itrat sebelah
SULIT
STILIT

-T
I Soalan Butiran tu"it att
| -*--1
I l ( a) | Kerlatangani;t". ktG;;h M;1"),'.,t*rorru.i*ul* ,*t lt". u-uua
t
"-"-f---_-
dan ke-14. Pengaruh Islam lebih ketara sewaktu zafflan Kerajaan I
KesultananMelayu Melaka pada abad ke-15. I
Nyatakandua pengaruhIslam dalarnsistempentadhirandi Tanah Melayu

FI Pengubahsuaian sisteinberaja
F2 lnstitusikesultanan diperkenalktin
I.'3 Istilahrajadiketepikan
F4 Gelaran5ultandigunakan
F5 Rajamenggunakan gelarankhalif-atul mukrninin/ pemirnpinorangniu,kmin
I;6 GelaranZilullah fil 'Alarn / Zilluliair tll-ardh/ Ba',,iinean Allah di dalam
alamI mukilbiirnijugadigunakan
F7 SLrltansebagaiketuaNegara.
l,'8 Muftrnrcnjarli punasihtr rajlr
F9 Pegawai/ pet.usas I Katli I Khatib diwujudkan
Fl0 Pemerintah nrenclapat lrasiha.tdaripadagoionganulama
fl
I
I
ll ContohnamaulamascpertiMaulanaAbu Bakar
F-12 Sultanmestimeriunaikan arnanahAllah s.a.u../ memerintali
denganadil
lr r a
flJ lV{enggantikansistempernerintahan flindr-r/ dewaraia
r-.t4 NamaIslamditerapkanpadan:irnancgeri
Ft5 SultarrI raia rncnggunakan
nanraIslanrI MansurShahi lVtahrnud
Shah
Irl6 Kt:turunan Sultan dinasatrkandaripada tokoh-tokoh lslam / iskandar
Zrrlkarnain
tr 1? Suitansebagaikuasatertirrggi I
Fl8 Konseptlaulatdiamalkan 1
i F1e CapmohorberunsurIslam
I F20 Cap
I F-2i
tnohorSultanMuh;rrnrracl
'l'enclapat
lll
unsurkaligrafi padacap ntohor
I I
I
I
I rzz Lafazikrar strltanmenl"ertrpiti
konsepbaiah 1
II rzr Pcmbacraan
doamenggarLtikarr
ciri dalamistiadatpertahalan I
--'---__-t---- _ _N:IqUrssBa2rlrn --_(?rn)---
I (b) Berikan dua bukti pengaruhIslam dalarnAdat Ternenggung
F-1 Sistempatrilineal
It2 l!{ementingkarrjrrraiketerunanlelaki
F3 Juraiketurunanbapalebihdiutamakan daripadajurai ketulunanibu
F4 Pembahagian hartapusakaiki"rthul,;umfaraid 1
F5 Anak lelakidiutamaki:n daripadaanakperempuan I
F6 trndividubr:basmenciirikan ruiriahtangga clenganpasangan / sepupu I
F7 Selagitielakbcrlentangan denganajarantrslam I
F8 Disesuaikan derrsan\4azliabShalie' I
Mana-mana2 x I m (2m)

I
_l
124912O 2009 llak L'iotuJubatunPelaiarun,Johor SUI,IT
SULTT 2
fF
i{amakan dua jenis mata
l\{elayusejakabad ke 16.
yang -y-angdigunakan oleh negerFnegen
j
lN l

ir
r;
I
2
3
Matawanglimah
Wangkatun
Wangemas
I I
I
I
t;-4 Ma ta r.ta n gKi j a n g
lF, 1
tI :f .:,{ Mata wangkupang I

L*____1_-_ Y*1a".:3:Y'l_ (2m)

i'-j Senaraikandua nilai lslam 3'ungdiamalkandalam


zamanKesultanan Nlelayu Melaka
F'l OrangMclaytraktil'dalamperdagangan
I:2 N4enghayati
F3
biihawaperrjagarigan
N'lenjaciikan
merupakansunibcrrezeki1'angbesar
Melakasebagaipusatper-dagans.iin yang penting
F4 Sentangat pedagang lvlelayuditeruskarrwalaupunselepas kejatuhanMelaka
F5 Ribeticlakdibenalkandalamperniagaan
116 (iolorrgrrnberkernarnpurrn c.livrajibkau
mrrmittvarzakatharta
F7 lv{engarnallian nilai inumi dalamperniag;ran
F8 Mencarirez-cki.v-anu haial
I"9 "l-iadapenindasan
Fi 0 llerjinral
Fll Rajinbeker.ja
F t: Dilarangnr(in!:enris

---l j awa.pan
( Manii-mana munasabah)
Mana-mana2 x 1m

r ( e ) I Berdasarkanpengetahuanandl, bagaimanak"thunsur-unsur Islarn mampu


membawanegarake arah kcmajuan ?
F'i Mementingkanperpaduarr
F2 Memartabatkan ilmLrpcngelahuan / intelektuailslarrr
F3 Ilersikapprihatinterhadapilrnupengeiahuan
fi4 Menyediakankcrnudahan/ prasaranapendidikar-r pengajian/
/ institr"rsi
perpustakaan
t'5 Menekankan kompromi/ toleransiantarakaum I
F6 f iadapaksaanI kebcbasanberagamakepadaraky'at I
r^7 Keupayaan menguasai ekononri I
t'-8 Keupayaan menguasai politik I
F9 lVengutarnakan nilai-nilaiIslamdalairikehidupan I
F l0 Mentaatiperncrintah t

F1I MernentingLan keanranan 1 nrensclakkonflik / pcpcrangan I


I
I
I
I
Mana-mana 2 x I n
---L2-'lL-

124912(O2009 l-lah(iptu ,luhutnrtPel'tjarun.Iohrir SUI,IT


STTLIT

Soalan Butiran
I

2(a) il;p*h .*larrr*."1;li,ruiJnmfi G*tut k" Z;*un n*ui**"*__p"dJ----


rneniadipencetuskepadakegemilanganI
kurun ke l,{. Zarn'anRenaissance
I
masyarakatEropah.

Apakah maksud ZantnmGelap ?


FI MasyarakatBropahberadadaiarnkemunduran il
zaman
I:2 Berlakuselepas kejatuhanRom ir
F3 Peringkatawalzarnanpertengahan
F4 Mengalami dalambidangpolitik/ ekonomii sosial.
kemeroso.tan lr
ll
F5 Jugamerosotdalamilnru pengetahuan
/ pertlagangan
/ pembandararr ir
2(t)
Mana-manaI x lnr | (f m)

Senaraiknn dua golongan atasan dalam hierarki rnasyarakat feudal di


Iiropah ?
--f -*---
i l
Fl ttajal K ing
F'2 Bangsawan l.apisanPertama/ Baron
F3 Bangsa',o,,anl-apisanKedua/ Knight
F4 Ahli AgarnaI Gere.iai Paderi
Mana-mana I x lm

2(c) yatakantukaran yang perlu ditreriolehpetaniterhadapperlindungan


uan tanah ketika ZarnanGelap.
I Petaniterpaksamembayarcukaikepada tuan tanah I
I
t2 Petaniyang tidak nlantpu akan tnenI'erahkantanalrny'akepadatuan I

tauah
"J terpaksamen-iadihamba
Pr-"tani I

Mana-mana2 x 1nt I (2m)

2(d) Jelaskantiga kesanzaman Renaissance.


1-
Fl Kemunculan monarkibaru
l:2 Kuasagereja/ bangsawan bertarnbah ktrrang
l-3 Kegiatanekonomisaradiri kian pupus
f'4 Sistemperdagangan tempafani antarabangsa senrakinberkerlbang 1
fr5 Berlakunyakegiatanpenjeiajahan / penerokaan I
I

F6 Kernajuanbidangrnatematik i geografii kartograli(melukispeI"a)I I


astronorni
F7 Berkernbangnya ihnu sains/ biologiI fi'zik/ kimia / perubatan I
F8 Perrzahiran cmosi/ perasaan dalammuzik/ lukisan/ ukiran l

F9 Mcrnupuk/ mclahirkan buda"ya keyakinan diri I


Fl0 Berlakuperubahan sikapnrasyarakat terhadappendidikan I
Fl I Menekankan pemi[':iran
lcgik i saintifik/ falsafahI metafizik I
I

I Mana-mana3 x 1m (3m)

II
I
L- t_
I I

1249/2 O 2009 Hak Oipta,labatan Pelajarait Johor SULIT


SU LIT --f
r--=;.
2(e) Jclaskaniktibar yang dapatanda pelajaridaripadaaktiviti penjelajahan l
d*n penerohaanmasyarakatEropah.

F1 Sikapberani
FZ Semangatrneneroka
fr3 Membentukkeyakinandiri
F4
F5
Semangatingintahu
Meluaskanpengetahuan rl
F6
F7
Sukamenerokailmrr
kegigihanusaha
Sernangat rl
[r8
F9
FI 0
Sangguprnenghadapirisiktr
i :emangaiyanglinggi
Krecekalan
Tidak mudahputusasa
ii
(Mana-rnanayang rnunasabah)
---- Mq'-ttlgr4l-4q; -,,bi

124912C)2009 ltak Ciptu Jabatan i'eloiaran .lohot' SULIT


SULIT

- - -
butitn,t N'l"tdh I
I S""1""
ttl ----_:__ _ -- -__ - -----:__---__, - .[-----l
l--- | ..
KemunculanPersatuan
II Kemunculan Negeri dan
Persatuan
Negeri PersatuanSahabat
dan Persatuan Penatelah
SahabatPena telah I
I
i I l\tilltullL,utdil I irtldLu(ltr l\L6urr ] I
udll l !rD4ruorr L)drl4rrdr r !rro Llrsrr
I

I nrenyebabkankegiatan
I nrenyebabkan nasionalisrne
kegiatan trasionalisrnedi 'fanah
'fanah
N{elayu menjadi
N{elayu menjadi , ,

I r'i- --
ti:iY:::3::T:'*'i3:Yrrr'i-
ti:ii::::3::T:'*'i3:Yrr
' | ' I r' c : I I

II f(") McngapakahFersatuanSahabatPenaNtralaya(PASPAM) mendapat


I sambutanhangatpenduduk'I'anahMelayu padatahun 1930-an?
FI PASPAMkema.s
Organisasi r I
F2 Mempuny'ai periemkraguran
sendiri i l
menggaiakkan
F3 T'ujuanpenubuhann,"-a ahli berkenal-kenalan i I
pendapat
F4 Ahli bertukar-tukar urrtukmemajukan diri sendiri/ bangsa j I
F5 Menggalakkanperpadr-ran orang N.'ielayu
/ nersaudaraitn I I
I utana- mana2xlm l (2m ) I
f---
ti l
I :fnl Senanaikan dua PersatuanNegeriyang tlitubuhkantti Negeri-Negeri I I
| r -, - - rl --,-- ^r. --a-- I
"Melayu trlersekutu.
i I
F 1 Persatuan NegeriPerak I

F2 Pcrsatuan \.jegeriSelangor I
I

F3 Persatuart NegeriScmbilan I

F4 Persatuan NegeriPahang I
Mana-mana 2 _-_-F.
xtml *(lu)_
i
Nyatakandua tujuan penubuhanPersatuanKebangsaan
Melayu
Sarawak?
lr I perpadiran
Mengeratkan Melayir
tr2 Menggalakkan penditlikan
F3 Menjagabuda.v-abangsa
I-4 Meniaga maruah Lrangsa
F5 Mencgakkan agamaIslam
a-iaran
Ma n a -ma n a 2 x lm

Berdasarkan pengetahuutranda, mengaJtakah kegiatan herpersatuan


tidak menonjol di Sabah?
FI Kestrlitanperhubungan I
F2'l'ara{'pendidikan masihrendah I
F3 Kegiatan berpersatuanterhad di bandar-bandartrcsar/ Jesselton(Kota 1
Kinabalu) / l.abuani-['awau
F4 Anggotan.yaterhad lpenjaja kecil / pcgawai rcndah kerajaan/ guru 1
sekolzrhMela.vu
M (Mana-rnanamunasabah I
Mana-mana lxlm (1m)

l249l2 aO200q l{ak Cifita.labatrtn Pe:lajurart.kthttr SULIT


SULTT
I-

II 3(e) Fada pendapatanda,rnengapakahkegiatanberpcrsatuanpenting untuk


mernbelakepentingallsemuarakyat di negarakita?
II Fl Penduduk'l-anah dapatrnengatasi
N'lelay'u perasaan yang
kenegerian
II memisahkalrtnereka
l:2 Menggalakkan kescdaran ttntukbersatu
tr3 Menggalakkan perpaduar, sebagaisebuatrbangsaMalaysia
F4 Marnpu menghadapi masaiah sccafa bersama
F5 Bolehmemhincangkan isu-isunegaradi peringkatkebangsaan
F6 Menuniuhkan iiesepakatan sebagaisebuahbangsa
rakyatlvlalaysia
F7 NXenjaga kebajikanrjcmu:trakyatsecararnuafakat
F8 Menggalakkan pe,rsaud*raan lv{elayu
orangMelayudi seluruh'fatrah
F9 Meniadipembela politikbangsa
trl0 Menjanrinkearnanan dan keharmonian semuarakyatMalaysia
(lVIana-rnana
Iawapan munasabah;
Maua-inana3xlm i
(3 m)
I
l_

l24E12O 2009 IIak Cipta Jubaiun f'elajctrrtn,lrtlnr SULIT


SIJLTT

F'Gt*
[4
lan

F;dtk;i*;. r";th
-M"t-y"*ait"b;h
d;
Butir

pada Ah;" r94s *"l"t"i T---


I

Perjanjian Fersekutuan'fanah Melayu. British hersetuju berunding


I i dengan UMNO dan Raja-raja MelaYu dalam usaha memtrentuk
PersekutuanTtnah Nlelavu1948.

MengapakahBritish bcrsetu.iuberunding dengan UMNO dan Raja-raja


Melayu ?

i" I lvtenuntut rundinganuntuktnenolakN4alay'an [Jnion


F2 'fidak nrenuntutkemerdekaan daripadallritish
tr3 Llersikap sederhanaI menulisakhbar/ demokrasi/ berkongres
I'4 "i'idakmengangkat senjata
F5 bimbangorangMelayuclipengaruhi gerakan politiklndonesia i
goionganradikal
Ma n a -ma n a 2 x lm (2m) i
-a-prLartTu"gtiiu*"to-n-xu"t"tl*i.["iiiiJawatankuasaKerja) _j- _j I

PersekutuanTanah Melayu t948 ?


Pernbentukan
orangN4e
trantahatr
F'1 N4endengar layu I

F2 Mengaclakan cliKing'sIlouse,Kualal,umpur
mcsyllarat I
tuntutanR4a-rajaN4elayu
F'3 N{ende:ngar / [JMNO / OranglV1elayu I
Persekutuarr'l-anahMelayu 1948 1
f'4 McmbentukPerlembagaan
Ma n a -ma n a lx lm (rm)
I
--+-
I

r;,]
i
Senaraikantnntutanor:lngMelayudalam rnesyuaratpenggubalan
l,erjanjian PersekutrtanTanah ${elayu di King's }Iouse,Kuala Lurntrrur.
F I Raja-rajaMelayudan UMi '\O menolaksen'lua prinsipdanstruktttr
MalayantJnion
l:2, Menginginkan sebuah persckutuansepcrlikonsepNegeri-negeriMelayu
Bersekutu
F-l menolakkerakyatan terbukaN/alayanI lnion
F4 Memintadasarperlindungart ',erhadap Melayg/ orang
nege'ri-negeri
I Melayudipulihkan
F5 menuntutkuasaRa.ia'Ra.ia sebagaiketua
Mclay'r.r
diakuisernula

4 (d) Nyatakandua ciri utamaFerjanjianPersekutuan-fanahMelayu 1948.


F i SebuahPersekuruan dibentLikdengangabunganI I truahnegeri I 1
F2 Persekutuan T'anahMclayudiketuaiolehPesuruh.ial'a'l"inggiBritish i
i
F3 KonsepRa.f a B*rperlembagaatr dirvu.iu"clkan I
I
I'4 SenaraiFersekutttandan Negeri
lienarai dihentuk' I I
T'inggillritish menjagakedudukanistitnerva
F5 Pesuruh.ial,a orangMelayu i I
Ntana_qalt 2 4 n1.|---€m)---

124912CI 200S Hak Ciptcr "lLthatan I'elajurcn ,lohor SULIT


SULIT

l-;
"1- I
kerjasanta antara Raja-raja
I Mengapakah perlu wujudn-r'a
i n emimninpatlahari ini ?
i l'
I

II i tt t Menggalakkanperpaduart kattnt
rasatidak puashati antarakaunr
I fiZ i\4engelakkan lil
irl
I f": Pembangunan dinikmatib'ersama

I
if+ K eadilanse.iagat
I F5 rVleuujudkan kcbersamaan
sernatrgat
t'0 l\4ewu.iudkan politik
kcstabillrn

J,-]
,,.1
I
i F7 Meri,uiudkan keamattan ncgilra

L___i_ 'l*:*1**T*::
I
l!lll ana-rnana3

124912O 2009 [Iak Cipta,JabatanPelujutanJ'th'tt' SUI,IT


SULIT' - *-
s , , a T a n--]--- nutitun
L_
TamadunAwal Asia Tenggaraberkelntrang dari
s ecaraberansur-ansur
aspekekonomi,sosialdan pn!itik.

s(a) Terangk:rn kegiatanekonornikera.iaanagraria di Asia Tenggara

F1 N{enjaiankan ekonorni berasaskan pertanian I


tanamanutanraialahpadi sawah 1
tlla
I-llh padi hurna clitanamdi kawasantanahlinggi / bukit I

ft lc leres / relung dibuat keranakurang bckalanair I


Hid mengusahakan tartamansampingan/.iagungi pisang/ keledek/ I
saYur-savuran

F2 Menghasilkan rempah ratus


tlZa terdapatpclbagaijenis rcnrpahi cengkih / lada hitam

I'3 lVlengumpulkan hasil hutan


il3a kay'ugaharu/ kapur barus/ landirk/ gading / damar / kayu cendana/
pelbagai
ienisbuah-buahatt

F4 Mengutipsarangburung
H4a clarigua
I-l4tl untuk tu.iuanperdagangan

F5 Menangkapikan
FI5a di sawah/ payai sungai

F6 &Iendapatkanknrlitkura-kura
ll6a dijualkepadapedagangCina

F7 Menternakbinatang
trlTa Memelihara
lembu/ kerbaui kambing/ avam

[.8 Mcmasarkan lebihan hasil tcrnakan / tanaman I


t'l8a khususnvakciradamasyarakaibandarI penduduk keraiaanmaritim 1

Ma n a -ma n a S x lm (8m)

]_

12{Jt12O 2009 [{ak (ipttt.luhaten Pelaittrttn ,lohrtr SULIT


r
SULIT 10

Ap.k"hGpe"tfig""* nutt"r" Su"rLiii kepada masyarakat


awal di Asia Tenggara?

FI Meningkatkan pencapaianintelek

II
F2 Mengandungi maklumattentangagama/ pemerintahan I rajaI
undang-undang l
rJ BatubersuratKutei nrenjelaskan tentangketurunanraja
F4 BatubersuratSg.Mas (Kedah'fua)bcrkaitandenganagamaBuddha
F5 Batubersurar di l-embahRu-iang menunjukkan arahan/
pemberitahuarl yangditujukanolehpemerintah kepadarakyat
F6 Bahasakeagamaan yangterdapatdalamkitab-kitabagama
r-
t' I Bahasaberkaitanclengan pemerintahdan ilmu
F8 BahasaSanskritdisesuaikan denganbahasaMelayu
Fl I Perkataan dosaidosa. duka/duka. Dorhaka/derhaka,manusa/manusia,

II
plta\a/palrala" rupz/rupa,samsara/sengsara,aksara/h uruf
F 12 l\4enjadibahasakornunikasikerajaanawal
flJ BahasaSanskritdigrrnakan dalarnbidangkesusasteraan
Fl4 Bahasaini digunakandalamkitab sasterallindu i Buddhtr/l'amil
Fl5 Terdapatdalamepik Ramayana / Mahabharata / Puranas dalam

II
kesusasteraan India
F'16 PuisidanprosaJawaNagarakertagama / Sutasoma / Arjunw'iwaha
/
Kunfarkarna
Fl7 Penceritaan lisan/ teaterwayangkulit I
I-'18 Epik Rarnayana dan Mahabharata diadundenganunsurtempatan I
F l9 FlikayatPendawa Lima I Pendawa
F{ikayat JayaI }{ikayatSang 1
Samtra/ tlikayat SeriRama
(Vlana-manajawapanmunasabah)
Ma n a -ma n a 6 x lrn (6m)

[=., Berdasarkan pengetahuan anda, apakah pencapaian masyarakat aw al


Asia Tenggarsyang menjadi kebanggaankepadarnasyarakathari inli?
FI Mempuny'ai kecekalansemangat yangtinggi I
F2 Mempunyaisebuahkerajaanyangberdikari I
F3 Mernpunyaisistempentadbiran yangteratur I

F4 Berusatramenguasai alarnsekitar I
F5 tlerjayamembinasistempengairan yangbaik 1
1
F6 Dapatmembaikitarafhidupmasyarakat I

F7 Berfayamemtrinarumahibadatyangterkenal I

F'8 Memanfaatkan kurniaanTuhandensansebaik-baiknya I


Ir9 Rajin berusaha I
I
F 10 Tidakmudahberputus asa I

F11 Mahir dalarnihnu pelayaran I


b 12 Beranibelayardi lautanluas I

Fl3 Mempunyai scmang amc t n c ro k a I


Fl4 Menceburi bidang perdaganganlaut I
II ( Mana-mana jawapan rnunasabah)
Mana-mana 6 x I
I
(6m)
L
1249t2@2009r {ak Cipta Jabatan Pelujarun ,Iohor SULIT
SULIT t1

P:1-
t-Tn
1"" I Pel
I
lFr
llll a
lHl b
SistemKhalifah
pelantikankhalifahsebagaiketua pemerintah
bagimenggantikan illabi Muhammads.a.w.
I
I

F2 SistemWazarah
H2a sisternpentadbiran
wazirdilantikuntukmengeturri negaradi
peringkatpusat
H2b gabenorntengetuai peringkatn'ilayah
pentadbiran

F3 Sistemurus setia
t13a beberapa pegawaiutamaditantik I
t
[{3h bagi rnengumpul rekodi mengurussuratmenyurat t

H3c urusanpentadbiran kcpadabeberapa


dibahagikan bahagian I
/
H3d bahagiansuratmenyurati bahagiancukai/ bahagianketenteraan I
bahagianpolisI bahagiankehaliiman

F4 SistemHijabah
H4b seorangpegawaidilantikuntukmemeriksaorangyang ingin
menemuikhalitah
I-l4c bemugas untukrnengawal khalifah
kcselamatan
dansebagaipemegarrgamanah

F5 Sisternpentadtriranyang sistematik
H5a dan fungsi yang
setiapjarvatanyangtlibentukrttempunyaitugas
.jelas

F6 Sisternpentadbirandiperkentas
tt6a penut.ruhanempatbuahjabatan
H6b JabatanCukaiI Jabalan / JabatanlJrusanAm i
Suratlvlenyurat
JabatanIirusanCap NlohorPemerintah

F7 SistemPentadbiranKetenteraan I
ll"la ditubuhkanuntukpertahanan
l)iwanul iundi / JabatanKetenteraau I
negara
H7b periubuhan angkatantenteradaratdan laut t
Ma n a -ma n a S x lm (8m)

_1
L24912O 2009 Hak CiptaJahetanl'elajaran .lohor SI-TLIT
SULIT 12
6 (b) Huraikan peranan Kota Baghdad sebagaipusat kegiatan intelektual
dan penyebaranilmu pada zaman kerajaan tsaniAbbasiyah.

FI lnstitusi keilmuan
Hla baituihikmahtelahdibina
Cla diasaskan oleh KhalifahHarunal-Rasyid
clb berkembang ketikapernerintahan Khalifahal-Makmu
t'2 Pusatpenterjemahan
H2a menterjemahkarya falsafahdan sains
C2a penterjemahan daripadabahasaYunani/ Sanskrit/ Suriani
Flzb penterjemahan dijalankandenganlebihsisternatik
112c, penterjemah bekerjasecaraberkumpulan
rr2d penterjemah diawasioleh seorangpenyelaras
Il2e di sampingmenterjemah orangIslammencipta/ membuat
pembaharuan / menambahbaik karyayangditerjemahkan
H2f memuatkan keterangan dan ulasanyangbemilai

F3 Mengembangkankegiatanpenulisan
[{3a dilaksanakan <lalamtiga tahap
H3b tahappertama,mencatatsegalaidea/ percakapan
H3c tahapkedua.mengumpulideayangserupa/ haclisNabi Muhammad
s.a.w.ke dalamsebuahbuku
H3d tahapketiga.mengarang
C3a buku al-Muwatta'/ buku sejarahhidupNabi Muhammads.a.w./
kitab fikah / pendapatijtihad

F4 Melibatkan golonganulama dalam penulisan I


H4a ramaiulamamenyusunhadis I

H4b rnenghasilkan karya fikah / tafsir / seiarah I

Cl4a lmarnMaiik / Ibn Ishaq/ Abu Hanifah/ Imam Abu Hanifah/ Imam I
Matrik/ ImamSyaf i/ ImamAhmadbin Hanbal
I l4rr, terdapatpemisahanantarailmu taf.sir,ilmu sirah(sejarahhidup
Nabi Muhammad s.a.w.)danilmu hadis

F5 Pusatpengajiantinggi
H5a mempertingkatkan kegiaternpenyelidikan
H5b Islam
hasilkajiansarjana tersebar ke Eropah
F{5o diterjemahkandaripadabahasaArab ke bahasaasing
C5a buku perubatankarya Ibn SinaI ideafaisafahlbn Rushd

Ma n a -ma n a 6 x lm (6m)

124912O 2009 Huk Cipta Jabutan Pelaiaran Johor SULIT


SULIT t-)

6 (c) Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk


budaya keilmuan dan intelektualyang tinggi di negarakita?

FI Memeliharawarisanilmu daripadalenyap
F2 Menghargaii lmu pengetahuan
F3 Kesediaan masyarakat menimbailmu
F4 Keterbukaan menerimailmu daripadapelbagaisumberasing
F5 Meningkatkan mutu karyai ilmu
F6 Menyeimbangkan pendidikanagamadengan pendidikansains,
matematikdanteknologi
f1
ri Bertukar-tukarpendapatarrtaracendekiawanlslam dan bukanIslam
F8 Menerokakawa-san di luar untukmenambahilmu
t9 Menerokaangkasalepas
Fr0 Membudayakan tabiatsukamembaca
Fl r Mengarnalkan sikapcubajaya
Ft2 Belaiar bersungguh-sun gguh
Fl3 Membuatkaiian/ penyelidikan
F1 .1 Membuatinovasi/ rekaanbarui bersikapinovatif
F -1 5 Menerokabidangbarui ideabitru
Fl6 Menulisdanmembuatdokumentasi
F17 Melakukanperkongsian ilmu / perkongsian pintar
F r8 Meningkatkankcmahiranberfrkir
F19 Mempunyaisikapkeyakinandiri / percayakepadakebolehan diri
sendiri
F20 Menyeimbangkan pencapaian ilmu dan nilai-nilaimumi I fizikalI
rohani
1I
F2l Pelaksanaan dasar'paten'hak ciptaolehkerajaan
(Mana-manajarvapanmunasabah) I

Mana-mana6 x lm 6m

124912O 2009 l{uk Cipta Jabatan Pelaiuran Johr-n" SULIT


t-- Negeri-negeriSelat,Negeri-NegeriMelayu Bersekutu dan Negeri-Negeri
Melayu Tidak Bersekutu.

BagairnanakahsistempentadbiranBritish dijalankan di ketiga-tiga


gabungannegeritersebut?

FI Ciabenor merupakan pemerintah tertinggiNegeri-NegeriSelat 1


I
F2 R.esiden Kaunselormembantugabenor I

F3 Pentadbiran peringkatkampungoieh penghuludikekalkan I

F4 tsritishmemperkenalkan SistemResidendiNegeri-NegeriMelayu I
Bersekutu
F5 Memperkenalkan SistemPenasihat MelayuTidak
di Negeri-negeri
Bersekutu
F6 ResidenBritistrdiletakkandi barvahGabenorNegeri-Negeri Selat
I:7 Penasihat Rritishdiletakkandi bawahGatrenorNegeri-Negeri Selat
F8 Tugasutamaresiden dan penasihatialahrnenasihati
sultandalam semua
perkara
F9 kecualihal ehwal agamaIslamdan adatistiadatMelayu
Fl0 Britishmemperkenalkan sistemkehakimanBaral
FI I Britishmemperkenalkan sistemekonomiBarat
F12 Utrtukmemperkenalkan sistempengutipan cukai
F l3 Lintukmernperkenalkan sistem peraturantanah
F14 Rritishmernbahagikan negerikepadabeberapa daerah
F15 Britishmenubuhkan balaipolis
F l6 Memperkenalkan sistempendidikanRritish
Ma n a -ma n a 8 x lrn

Terangkanperananraja dan pembesarselepassistembirokrasi Barat


diperkenalkand i negeri-negeriMelayu?

F'1 sistemBirokrasi Barat tidak mengubahinstitusipernerintahan


beraja
Hla institusipemerintahan berajamasihkekal
I_IIb perananraja dan pembesarberkurangan
Hlc birokrasiBaratmengambiIalih perananraiadanpembesar
t { rd raja/ Sultan hanyamenjadilambangnegerisahaja

F2 Raja / Sultan kehilangankuasamentadbir


H2a terpaksamenerimanasihatresiden/ penasihat
British
H2 b dalamsemuaurllsanPentadbiran
kecualiadatdanagamaIslam

_r
124912O 2009 IIak Cittta,JahatanPelaiqran,kthctr SULIT
SULIT

t--
I
F3 I P"t"*;-r4a

H 3a
seoagai

I FI3b
1
I F4 Perananpembesarsebagaipengutipcukai terhapus
[.14a Ilritish memperkeualkan sistemcukai Barat I

i H4b BritishmelantikPegawaiPengutipCukai
H4c terpaksamenerimaperaturan tanahBritish
I
I

I Fi4d penduduk mcstilah


tempatan
cukaikepadaBritish jika
mendapatkan
ingin membuka tanah
British/ membayar
keiz.inan I

F5 Pemimpintempatankehilangankuasamentadbir daerah
H5a British melantikpegar,vaidaerah
FI5b BritishmembinabalaiPolis
H5c Pembesar daerahsepertisoalpentadbiranI
tidak lagi menjagahai ehrryal
perundangan i ekonomi/sosial.
(Mana-manaj awaPanm unasabah) I
Mana-mana Sxlm (8m)

SebagaiseorangwarganegaraMalaysia,apakah peranananda untuk


mengukuhkaninstitusipemerintahannegara?

MengukuhkankePimPinannegara 1
F1
dengankemajtran
Mengisikemerdekaan I
F2
F3 memberisokongankepadapernerintahan
Sentiasa negara I
Membentuk antara
permuafakatan rakyatdan institusipemerintahan I
F4
bahumembantudan
Berganding menyokong institusipemerintahan 1
F5
Mewujudkanperpaduandalam kaianganrakyatberbilangkaum 1
F6
Memupukperasaan setiai bangga/ cintaakannegara I
F7
Mengambiliktibardaripadaper.iuangan nasionalissilam I
1.8
Mana-mana contohiktibarperjuangan nasionalissilam I
F9
jarvaPan
( Mana-mana menusabah
) I
Ma n a -ma n a 4 x lm (4m)

SULIT
t24g12O 2009 Hak Cipta JcthatanPelaiaran Johor
SULIT l6

Soalan M".k h I

8(a) Terangkan usaha-usaha mengadakanpakatan murni dalam kalangan


penduduk Persekutuan Tanah Melayu sebelum penubuhan Parti
Perikatan.

FI MemhentukJawatankuasa HubunganAntara kaum 1


I
Communitiesf,iaisonCommitee( CI-C )
L{1a dianggotaikaumNlelayudanCina I
Il lb OrangMelayuyangbernaungdi bawahTJMNOdiketuaiolehDatoOnn I
Jaafar
H I c OrangCinadinaungiolehMCA yangditeraiuioleh"fanChengLock
I{ld PadabulanOgos1949Ct.CturutdiserlaiolehkaurnIndia/ Sri I-anka/
Serani
perpaduan
I-{le Bertujuanmenjaclikan kaumsebagaiasaskemerdekaan yang
akandicapai

F2 Mengadakanrundingan antara UMNO clanCLC


LembagaPembangunan
menubuhkan
H2a Hasil rundinganbersetr-tju
IndustriDesa(RIDA)
H2b memajukanekonomi/ pendidikanmasyarakat
luar hrandar
H2c mengadakan pilihanrayadi semuaperingkatpadantasayangsesuai
r{2d iaitu peringkatperbandaran,
neg(:ridan Majlis Perundangan
Persekutuan (MPP)

l''3 Rersetujumemberi kerakyatanl95l


hasilnundingan
ll3a PersetLrjuan UMNO - CILC
diberikankepadaimigranlang lahirdi Persekutuan'fanah
Hth Kerakyatan
Melavu
H3c Buguirnunupun bersyaratibu bapatelahmcnja<lirakyatl'anahMelayu

F4 Membuka keahlian UMNO kepadabukan Melayu


l14a Dato'Onnmencadanskan keahlianUMNO dibukakepadabukan
Melayu
Melayu
FI4b Beliaudikecamhebatoleh masyarakat
Il4c MasyarakatMelayuengganbcrkompromiuntukmengulbahstruktur
UMNO
H4c DatoOnn kemudiannya meninggalkanLjMNO

124912O 2009 LIctkC'intaJabatan Pelsiarun Johor


l1
SULIT
Ft- P"; r b h" P;ti K;-;"d"i' ua; Mr ttt il.r * p"tta narluy"
" " "n"*
Parti (IMP)
FI5a DasarIIv'lPmengikutDatoOnn akanmengunakan konsepkerjasama
kaumdalamsatupani
H5b IMP terbukakepadasemuakaumyangmahubekerjasama untuk
mencapaikemerdekaan
H5c IivIPgagalmendapatsambutan kaumCina1 India/ kaumlain

F6 PersidanganKebangsaan
Kebangsaan
Persidangan
H6a Sir MalcolmMacDonaldmenubuhkan
f{6b untukmencapaikerjasamapolitik
H6c mengurangkatr perkauman
perasaarr dalamkalanganpenduduk
TanahMelaYu
Persckutuan

F7 KonvensyenKebangsaanUMNO / MCA
H7a TunkuAbdul Rahrnanrnengadakan konvensyen bersama
kebangsaan
MCA
disertaipelbagaiparti lpersatuanpolitik
H7b Konvensyen
PartiPerikatan
ini rnenjadiasaspembentukan
H7c Kerjasama
Mana-mana8xl m

Nyatakan setrabParti Perikatanditerima semuakaum di Tanah Melayu


dalam pilihanrayaMajlis PerundanganPersekutuan1955
-
ef paftuion-fvfri"l*i"-gfr..rlf f^" k*.jasa." OontofoL;il tilitit uni-i-
kaumsecararundingan
F2 Perikatan telahmenggabungkan tiga parti l.ll\lNO,MCA clanMIC
dalam satuparti Pelbagai kaum
F3 Perikatanmenggunakan manifestopilihanrayanyauntukmencapai
kemerdekaan
p4 pendidikanterutamamasyarakat di lLrarbandar
Memperjuangkan
F5 pendidikankepadasemuarakyat
Mervajibkan
F6 Menjadikanperkhidmatana\{'arnbercoraktempatail
F7 Jawatandalamperkhidmatan awamakandipegangsendirioleh
penduduktempatan
F8 Menjagahak asasimanusia
Ir9 Melayusebagairajaberperlembagaan
Melindungihak Ra,ia-Raja
F l0 Ketakyatandiberikepadaimigranyanglahir di TanahMelayu
Fll Kerakyatan dengans.varatibLrbapanyatelahmenjadi
dilonggarkan I
MelaYu
rak-vat'I'anah
Mana-mana6 x lm (6 m)

1249t2O 2009 Hak Cipta Jabatan Pelaiurun Johor SULIT


SULIT l8

KemerdekaanTanah Nlelayu1957adalah hasil ketrijaksanaanpemimpin I Markah

memastikankemerdekaanyang kita nikmati akan terus dipelihara ?

FI Mendukungkonsepkeriasama
F2 Tolak ansur/ toleransiantarapelbagaikaum
F3 Memeliharaperpaduan
antarakaum
r+
f^
Menyelesaikan
masalahhubunganantarakaummelaluimejarundingan
F'5 Bulatair keranapembentung,
brilatkatakeranamuafakat
F6 Di manabumidipijak. di situlangitdiiunjurrg
jawapanmunasabah
( Mana-rnana )
N'lana-mana
6 x lm

124912O 2009 I{uk Cinta ,Iahqt{)nPelaiaran.lohor SULIT


SUI,IT t9

Butiran

a TahapPertama - TunkuAbdult{ahman(1957-19701
a TahapKedua -'fun AbdulRazak(1972-1976)
O n n( 1 9 7 6 -1 9 8 1 )
d a nT u n Hu s s e in
Iahap Ketiga - Tun Dr MahathirN{ohamad ( l98l -2003)

Berdasarkan tiga tahap berkenaan o dasar luar Malaysia berubah


daripada dasar pro-Barat kepada dasar berbaik-traik dengan semua
negara.

Mengapakahberlaku perubahandasar luar pada tahap kedua ?


nt
rl AMDA kurangntemainkarl peranan
F2 PengaruhBritaindi Timur berkurangan
F3 Pergolakanyangberlakudi Vietnam
F4 MelibatkanduabuahkuasabesariaituAmerikaSyarikatdan China
F5 Mengisytiharkankonsep7,.onArnan,Bebasdan Berkecuaii(ZOPFAN)
F5 bersama-sama
Pengisytiharan negaraanggotaASEAN
F7 Menjalinkanhubungandiplomatikdenganneg,ara berfahaman kontunis
-I'irnilr.Korea[-ltara,VietnantlJtara
F8 HubungandenganChirta,Jerman
danMong<llia
F9 Keinginanrnenjalinpersahabatan dengansemuanegara I
Ft0 Keinginanrnenjalinpersahabatan denganttegara.i iran I
Fl r Menjalinhubungandiplomatik dengan Vicinam I

masalahpelarianVietnarn
Ft2 fulengatasi I

Mana-mana8 x lm (8 rn

e(b) Apakah perkara yang ditekankan dalam dasar luar l\Ialaysia pada tahap
ketiga ?
Fl Mengekalkan dasartahapkedua
F2 Memberipenekanan kepadakepentingan ekonomi
F3 Penekanan isu-isuperdagarrgan / pelaburan
F4 Isu pemtrangunan dalamkalangannegara-negara membangun
Fr5 Mengadakan hubunganerratdettgannegaraASIIAN
F6 lvlalaysiamenyelesaikan krisisVietnarn/ Kampuchea
F7 Mernperkenalkar' Dasar Pandang ke Timur padatahun1982
F'8 MenjadikanJepundan KoreaSelatansebagairnodelmembangunkan
Malaysia
F 9 Menggalakkan rakyatMalaysiamengarnbildanmenerimapakainilai-
nilai yangbaik
F l0 Mengamalkan semangat mencintainegara
F'lr Mengan,alkankesungguhan dalampekerjaan
Ft2 Mengamalkan etikapengurusan kerjayangbaik
Fl3 lv{empertingkatkan ltubungandua haladengannegara-negara lain
Tun Mahathir
F 14 Lar,viitari ke Afiika / Asrerika I
Selatan Caribbean/ Pasifik
t.slgrol
124912O 2009 Huk Cipta,lahatctrtPeluiarctnJohor SULIT
SULTT 20
F l-s Miri pe;d"g"ig; nmt.vri, ,kun r"iut t.nu auiurntu-*rt*
F l6 Malaysiamenandatangani perjanjianperdagangan duahala
F17 Perjanjiannrenguntungkankedua-dua pihak
FI 8 Malaysiamenfalinkanhubunganpolitik / perdagangan dengannegara
majui negaraDuniaKetiga
Mana-mana6 x lm

9 Era gobalisasi memperlihatkan hutrungan antarabangsa rnenjadi lehih giat


dan penuh cabaran.
I
(c) I Sebagaiseorangpelajaroapakah usaha .vangperlu anda lakuktln supaya
MalaVsia terus bersaingdari segiekonomidan sosialdi peringkat dunia ?
Ii
If t Mencariilnru pengetahuan berkaitanteknologimaklumatdan komunikasi
I llnfbrmationandClo mmu n ic a t io n ' f e c k n o lo g y (lCT )
I F2 Mendapatkan kemahirandan latihan/ tenagamahir
Ol Mendalami ilmu perniagaandalartt skop yang luas / dunia tanpa
I
I sempaoan
I n+ Menvediakan diri untukmenceburidiri dalarnpelaburan modalintelek I

I F5 Melibatkan diri daiam perkenrbangan tcknologi I


Menerokailmu teknologiuntukmendapat maklumal: I
I f0
I F7 Memprrnyaijati diri i n ila ik e ma n u s ia ay n
a n gt in g g i I
pS Sentiasa bersedia menerima perubahan I
I
I t lvlana-manajawapanmunasabah ) I
I

i Mana-mana6 xlrn (6 m)
I
_ t____

124912O 2009Hak Cipta,lahatanPelaiaran,lohor SULIT