Anda di halaman 1dari 3

Kemahiran Pelbagai Rangsangan

Nama Guru Pelatih: .. Tarikh: Kumpulan: . Masa: .

Bulatkan nombor yang paling jelas sekali menyatakan pandangan anda tentang prestasi guru dalam Kemahiran Pelbagai Situasi Rangsangan.

Bil " # $ % ) +

Aspek Kepelbagaian Gerakerja! Pergerakan guru Gerakisyarat! Pergerakan anggota guru &uara! 'orak pertuturan guru (entian Pemusatan lisan! bukan lisan &aluran deria! perubahan *okus deria Pola interaksi ,a- Guru dengan kumpulan ,b- Guru dengan indi.idu ,'- Murid dengan guru

" " " " " " " " " "

# # # # # # # # # #

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

% % % % % % % % % %

/atatan! 0lasan: . Tarikh: Nama Pemerhati .

Latihan

Berdasarkan senarai semak pelbagai rangsangan di atas, minta kawan anda membuat pemerhatian setiap 30 saat perlakuan anda semasa menyampaikan pengajaran. Bincangkan bagaimana anda memperbaiki kemhiran komunikasi anda. 1aripada pemerhatian ka2an3 saya mendapati baha2a kemahiran

berkomunikasi saya adalah kurang baik. Kemahiran komunikasi yang lemah membuatkan saya sukar hendak menyampaikan pemikiran dan perasaan kepada murid4murid. 5a menimbulkan kebanyakan masalah3 seperti salah *aham yang memba2a kepada kekeliruan serta kon*lik dan seterusnya menyebabkan tekanan dan kemarahan. Kemahiran berkomunikasi yang baik dapat berkongsi pemahaman dan membina perhubungan yang kukuh dengan orang lain. 6leh itu3 pembelajaran3 latihan dan penguasaan kemahiran komunikasi berkesan adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. 0ntuk meningkatkan kemahiran komunikasi3 perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menaikkan keyakinan diri. Tahap keyakinan diri dan harga diri mempengaruhi 'ara kita berkomunikasi. Perkara kedua adalah habit untuk belajar. Adalah lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu pengetahuan sekiranya kita mempunyai banyak maklumat tentang sesuatu topik. struktur ayat dan ke'erdasan otak saya. Ber'ampur gaul dengan orang yang mempunyai komunikasi berkesan serta belajar daripada mereka juga dapat menolong memperbaiki 'ara komunikasi saya. &elain itu3 saya harus bersikap positi* dan terbuka dengan menerima pendapat3 kritikan serta respon orang lain. &aya juga harus menunjukkan kepada murid4murid baha2a saya mengambil berat dengan memberikan *okus terhadap pertanyaan mereka. Pandangan mata yang baik membuatkan orang yang sedang berkomunikasi dengan saya itu *okus3 memberikan satu perasaan yang saya sememangnya ber'akap dengannya3 seterusnya murid4murid akan memberi sepenuh perhatian terhadap apa yang saya ingin sampaikan. 1i samping itu3 saya harus menga2al komunikasi bukan lisan3 yang mana merupakan bahagian penting dalam komunikasi. Komunikasi berkesan lebih &aya seharusnya banyak memba'a buku3 ren'ana3 suratkhabar dan majalah untuk meningkatkan kosa kata3

memerlukan yang bukan lisan. Perkara4perkara seperti ekspresi muka3 pergerakan tangan3 'ara anda melihat orang itu3 respon anda memainkan peranan yang penting dalam komunikasi berkesan. &aya juga perlu ber'akap mengikut tahap pendengar3 kata4kata yang tepat dan nada suara yang sesuai. &aya harus menggunakan ayat yang mudah di*ahami dan elakkan daripada merungut3 mengadu dan ber'akap dengan laju. Akhir sekali3 saya seharusnya memberi perhatian terhadap keperluan murid semasa akti.iti berkumpulan. &aya juga harus me2ujudkan pelbagai pola komunikasi dalam P7P di mana saya dapat berinteraksi dengan murid dalam kumpulan dan membolehkan murid berkomunikasi dengan saya.