Anda di halaman 1dari 16

Gangguan Kecemasan

Disusun Oleh : Rizka Dwi Rahayu Laksmi Wienur Audina Zulfikar Amelia Syahrani Dewi anun!un 1207010001 1207010008 1207010010 120701001"

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 20 !


#A$A %&'A&$AR

Assalamu(alaikum Wr)W*) u+i syukur senan!iasa kami ha!urkan ke,ada Allah SW$) #arena *erka! lim,ahan rahma! dan karunia-&ya. makalah ini da,a! diselesaikan den/an *aik dan !e,a! ,ada wak!unya) $erimakasih ke,ada seluruh mahasiswa ,sik0l0/i an/ka!an 2012 yan/ !elah iku! mem*an!u sehin//a makalah da,a! !erselesaikan den/an *aik) 1akalah ini selain di,erun!ukkan dalam ,emenuhan !u/as sik0l0/i A*n0rmal dan sik0,a!0l0/i. +u/a *er/una dalam mem*erikan ,emahaman dan menam*ah ,en/e!ahuan ke,ada ,em*a2a !en!an/ 3'an//uan #e2emasan() Dalam makalah ini masih +auh dari ka!a sem,urna. 0leh karena i!u kami san/a! men/hara,kan kri!ik dan saran yan/ mem*an/un dari ,ara ,em*a2a) Demikian yan/ da,a! kami sam,aikan. sem0/a makalah ini da,a! *ermanfaa! *a/i ki!a semua) $erimakasih) Wassalamu(alaikum Wr)W*)

urw0ker!0. 20 Ok!0*er 2014

DAFTAR ISI

5alaman 6udul)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 #a!a en/an!ar)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 Daf!ar 7si))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4 #eran/ka 5alaman)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8 9A9 7 endahuluan)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))" 9A9 77 em*ahasan))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))7 #esim,ulan))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))14 Daf!ar us!aka))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))18

KERANGKA HALAMAN

5ALA1A& 6:D:L #A$A %&'A&$AR #%RA&'#A 5ALA1A& DA;$AR 7S7 %&DA5:L:A& %19A5ASA& #%S71 :LA& DA;$AR :S$A#A

"A" I PENDAHULUAN

A# La$a% &e'a(ang 'an//uan ke2emasan adalah masalah yan/ selalu ak!ual dan ham,ir selalu dihada,i 0leh se!ia, 0ran/) 'an//uan ke2emasan adalah sua!u kelainan dalam diri sese0ran/ dimana 0ran/ yan/ men/alami /an//uan ini akan *erada ,ada keadaan khawa!ir yan/ men/eluhkan *ahwa sesua!u yan/ *uruk akan se/era !er+adi Sehu*un/an den/an i!u dalam ran/ka menin/ka!kan Sehu*un/an den/an i!u dalam ran/ka menin/ka!kan ,en/e!ahuan !en!an/ *er*a/ai ma2am /an//uan ke,ri*adian yan/ ada maka lewa! makalah ini kami akan menya+ikan *e*era,a hal !en!an/ /an//uan ke,ri*adian. yakni a,akah yan/ dimaksud den/an ke2emasan< 9a/aimana ,er*edaan an!ara /an//uan ke2emasan menuru! *e*era,a ahli< 9a/aimana ,ula 2ara men2e/ah dan men/0*a!i /an//uan !erse*u!) "# Pe%masa'a)an 9erdasarkan dari *anyaknya +enis dan ma2am dari /an//uan ke,ri*adian. maka kami memu!uskan un!uk men/an/ka! /an//uan ke2emasan se*a/ai isi dari makalah kami. yan/ mana didalamnya nan!i akan di+elaskan meli,u!i : 1) en/er!ian /an//uan ke2emasan 2) 'e+ala /an//uan ke2emasan 4) =ara men2e/ah /an//uan ke2emasan 8) =ara men/a!asi /an//uan ke2emasan

*# "a$asan masa'a) Dalam ,em*ahasan masalah. ,enulis mem*a!asi ruan/ lin/ku, hanya ,ada as,ek-as,ek yan/ !er!era dia!as) D# Tu+uan Penu',san Ada,un !u+uan ,enulisan makalah ini yai!u un!uk menam*ah wawasan ,en/e!ahuan mahasiswa>mahasiswi ,ada ma!a kuliah ,sik0l0/i a*n0rmal dan ,sik0,a!0l0/i !eru!ama !en!an/ /an//uan ke,ri*adian. khususnya /an//uan ke2emasan a!au *iasa dise*u! an?ie!as dis0rders sesuai den/an makalah yan/ ,enulis susun)

"A" II PEM"AHASAN

'A&'':A& #%=%1ASA& Penge%$,an An?ie!as a!au ke2emasan adalah sua!u keadaan a,rehensi a!au keadaan khawa!ir yan/ men/eluhkan *ahwa sesua!u yan/ *uruk akan se/era !er+adi) #e2emasan *ermanfaa! *ila hal !erse*u! mend0r0n/ ki!a un!uk melakukan ,emeriksaan medis se2ara re/uler a!au mem0!ifasi ki!a un!uk *ela+ar men+elan/ u+ian) #e2emasan adalah res,0n yan/ !e,a! !erhada, an2aman. !a,i ke2emasan *isa men+adi a*n0rmal *ila !in/ka!an !idak sesuai den/an ,r0,0rsi an2aman a!au *ila se,er!inya da!an/ !an,a ada ,enye*a*nya. yai!u *ila *ukan meru,akan res,0n !erhada, ,eru*ahan lin/kun/an) #e2emasan da,a! diar!ikan se*a/ai keadaan men!al yan/ !idak enak yan/ di!andai 0leh kekhawa!iran. ke!idakenakan. dan ,erasaan yan/ !idak *aik yan/ !idak da,a! dihindari 0leh sese0ran/ @%liza*e!h 9) 5url02k. 1AA8B) 1enuru! A!kins0n @2001B ke2emasan adalah ,erasaan !idak menyenan/kkan. yan/ di!andai den/an is!ilah-is!ilah se,er!i kekhawa!iran. ke,riha!inan. dan rasa !aku! yan/ kadan/-kadan/ dialami dalam !in/ka!an yan/ *er*eda-*eda) 'an//uan #e2emasan menuru! ,ers,ek!if sik0dinamika. /an//uan ke2emasan adalah usaha e/0 un!uk men/endalikan mun2ulnya im,uls-im,uls yan/ men/an2am ke kesadaran) Dimana ,erasaan-,erasaan ke2emasan adalah !anda-!anda ,erin/a!an *ahwa im,uls-im,uls yan/ men/an2am mendeka! ke kesadaran) %/0 men//erakkan defense mechanism a!au mekanisme ,er!ahanan diri un!uk men/alihkan im,uls-im,uls !erse*u!. yan/ kemudian men/arah men+adi /an//uan-/an//uan ke2emasan lainnya ada ,ers,ek!if *ela+ar di+elaskan *ahwa ke2emasan di,er0leh melalui ,r0ses *ela+ar. !eru!ama melalui conditioning dan *ela+ar 0*serCasi0nal) Se,er!i yan/ ki!a !ahu

*ahwa dalam ,r0ses ,em*ela+aran ki!a *iasanya akan le*ih mudah merasa 2emas +ika dihada,kan ,ada sesua!u yan/ *erhu*un/an den/an kelan/sun/an hidu, ki!a)

Gangguan Kecemasan Men-e'u%u) Sese0ran/ yan/ men/alami /an//uan ke2emasan meyeluruh (generalized anxiety disorder) se!ia, hari hidu,nya dalam keadaan !e/an/) enderi!a merasa ser*a salah a!au khawa!ir ser!a 2enderun/ mem*eri reaksi yan/ *erle*ihan !erhada, s!res yan/ rin/an) #eluhan fisik yan/ mun2ul an!ara lain adalah: !idak !enan/. !idur !er/an//u. kelelahan. saki! ke,ala. ,enin/. dan +an!un/ *erde*ar-de*ar) Selain i!u. ,enderi!a !erus-menerus men/khawa!irkan se/ala ma2am masalah yan/ mun/kin !er+adi dan suli! sekali un!uk *erk0nsen!rasi a!au men/am*il ke,u!usan) 6ika ke,u!usan diam*il. maka yan/ akan mun2ul kemudian adalah kekhawa!iran le*ih lan+u! @A!kins0n dkk). 1AA2B) enderi!a yan/ men/alami ke2emasan menyeluruh +u/a da,a! men/alami seran/an ,anik (panic attack), sua!u keadaan se2ara !i*a-!i*a ,enuh den/an ke,riha!inan a!au !er0r yan/ aku! dan melua,-7ua,) ada saa! seran/an ,anik !i*a. ,enderi!a merasa yakin *ahwa sesua!u yan/ men/erikan akan !er+adi) Seran/an ini umumnya +u/a di!andai den/an /e+ala-/e+ala fisik se,er!i: keha*isan nafas. *erkerin/a!. 0!0!-0!0! *er/e!ar. ,usin/. dan rasa muak) Dalam seran/an ,anik ini. ,enderi!a !aku! *ahwa dirinya akan ma!i @A!kins0n dkk). 1AA2B) Oran/ yan/ men/alami /an//uan ke2emasan. *aik ke2emasan menyeluruh mau,un /an//uan ,anik *iasanya !idak men/e!ahui se*a*nya men/a,a mereka !erke2am ke!aku!an. sehin//a ke2emasan ini dise*u! den/an Dmen/am*an/ den/an *e*asE ke2emasan yan/ !idak +elas ,enye*a*nya: s!imulus a!au ,eris!iwa a,a @A!kins0n dkk). 1AA2B) Ge+a'a Gangguan Kecemasan

ada umumnya /an//uan ke2emasan yan/ dialami 0leh sese0ran/ *isa dide!eksi dan diliha! dari /e+alanya. se,er!i @ sik0l0/i A*n0rmal +ilid 1B:
8

=iri-2iri ke2emasan

fisik

dari

=iri-2iri *ehaCi0ral ke2emasan erilaku men/hindar erilaku de,enden meleka!

dari

=iri-2iri k0/ni!if ke2emasan

dari

#e/elisahan. ke/u/u,an $an/an a!au an//0!a !u*uh *er/e!ar a!au /eme!ar

#hawa!ir !en!an/ sesua!u dan erasaan !er/an//u akan ke!aku!an a!au a,rehensi !erhada, sesua!u yan/ !er+adi di masa de,an #eyakinan *ahwa sesua!u yan/ men/erikan akan !er+adi. !an,a ada ,en+elasan yan/ +elas $er,aku akan ke!u*uhan sensasi

Sensasi dari ,i!a ke!a! yan/ men/ika! di seki!ar dahi

erilaku !er/un2an/

#eken2an/an ,ada ,0ri,0ri kuli! ,eru! a!au dada 9anyak kerin/a!

1erasa !eran2am 0leh 0ran/ a!au ,eris!iwa yan/ n0rmalnya hanya sediki! a!au !idak menda,a! ,erha!ian yan/ #e!aku!an akan kehilan/an 20n!r0l #e!aku!an ke!idakmam,uan men/a!asi masalah akan un!uk

$ela,ak !an/an *erkerin/a! enin/ a!au ,in/san

1ulu! a!au ker0n/k0n/an !erasa kerin/ Suli! *er*i2ara Suli! *ernafas

9erfikir *ahwa dunia men/alami kerun!uhan 9erfikir *ahwa semuanya !idak la/i *isa dikendalikan 9erfikir *ahwa semuanya !erasa san/a! mem*in/un/kan !an,a *isa dia!asi #hawa!ir akan hal-hal
9

9ernafas ,endek

se,ele 6an!un/ yan/ keras a!au ken2an/ *erde*ar *erde!ak 9erfikir !en!an/ hal yan/ men//an/u yan/ sama se2ara *erulan/-ulan/ 9erfikir *ahwa harus *isa ka*ur dari keramaian. kalau !idak ,as!i akan ,in/san ;ikiran !erasa *er2am,ur aduk a!au ke*in/un/an $idak men/hilan/kan fikiran !er/an//u mam,u fikiran-

Suara yan/ *er/e!ar

6ari-+ari a!au an//0!a !u*uh yan/ men+adi din/in 1erasa lemas a!au ma!i rasa Suli! menelan

9erfikir akan se/era ma!i. meski,un d0k!er !idak menemukan sesua!u yan/ salah se2ara medis #hawa!ir sendirian akan di!in//al

Leher a!au ,un//un/ !erasa kaku Sensasi se,er!i a!au !er!ahan !er2ekik

Suli! *erk0nsen!rasi a!au memf0kuskan fikiran

*a%a Mencega) Gangguan Kecemasan

Se*a/ai se0ran/ manusia !en!unya se!ia, diri manusia san/a! in/in !erhindar dari /an//uan. se,er!i /an//uan ke2emasan salah sa!unya) A/ar !erhindar dari /an//uan ke2emasan. *eriku! adalah sekilas men/enai 2ara un!uk men2e/ah an?ie!as a!au ke2emasan :

10

1) =ara meres,0n k0ndisi yan/ sedan/ di ,ikirkan @akan !er+adiB a!au sedan/ *enar*enar dihada,i @sedan/ dialamiB) Semakin !enan/ sese0ran/ dalam men/hada,inya. semakin !in//i rasa nyaman yan/ dimiliki) 2) enuhi ha!imu den/an keyakinan *ahwa kau adalah 0ran/ *aik) #au disayan/i 0ran/ *anyak. kau 0ran/ yan/ kua!) Lalu. den/an *uk!i *ahwa kau masih *ernafas hin//a saa! ini. menun+ukkan *ahwa kau surCiCe @selama!B den/an +alan kehidu,an Anda selama ini) 4) $anamkan dalam lu*uk ha!i Anda yan/ ,alin/ dalam *ahwa Allah Fan/ 1aha en0l0n/ akan men0l0n/mu) 1eski kau dalam k0ndisi se!er,uruk > sehan2ur a,a ,un) 8) 9ila *erhu*un/an den/an ,erlakuan 0ran/ lain !erhada,mu. u*ah ,aradi/ma> ,0la ,andan/mu. /an!i den/an le*ih *aik) 'an!i ,0la /am*arnya den/an ,0la /am*ar lain yan/ menyenan/kan mu#

*a%a Menga$as, Gangguan Kecemasan

Ada *e*era,a 2ara un!uk men/a!asi /an//uan ke2emasan. dalam hal ini !erda,a! 20n!0h ,enan/anan un!uk /an//uan ke2emasan. dian!aranya : 1) #0nselin/ 6enis k0nselin/ yan/ ,alin/ serin/ di/unakan un!uk men/0*a!i /an//uan ke2emasan an!ara lain: Te%a., (/gn,$,01.e%,'a(u# $era,i ini mem*an!u anda men/iden!ifikasi ada awalnya anda

ke2emasan dan si!uasi yan/ memi2u ke2emasan anda)

mun/kin merasa !idak nyaman saa! menan/ani ke!aku!an si!uasi s0sial. !e!a,i hal ini meru,akan *a/ian ,en!in/ dari ,emulihan anda) 9e*era,a +enis !era,i k0/ni!if-,erilaku yan/ di/unakan un!uk men/0*a!i /an//uan ke2emasan s0sial. an!ara lain :
11

o Te%a., .a.a%an) Anda di*im*in/ 0leh k0nsel0r ,r0fesi0nal. akan mem*ayan/kan men/hada,i si!uasi s0sial yan/ di!aku!i sam,ai Anda !idak la/i !aku!. 20n!0hnya: makan di de,an umum) Selan+u!nya. anda dan k0nsel0r ,er/i ke !em,a! umum dan makan di de,an umum. sam,ai akhirnya Anda da,a! makan sendiri di de,an umum !an,a rasa !aku!) o La$,)an (e$e%am.,'an s/s,a') $era,i yan/ ini Anda mem*an!u *u!uhkan Anda dalam

men/em*an/kan

ke!eram,ilan

men/hada,i si!uasi s0sial den/an 2ara *erla!ih dan r0le,layin/) #e2emasan Anda akan *erkuran/ seirin/ Anda men+adi le*ih nyaman dan sia, men/hada,i si!uasi s0sial yan/ di!aku!i) o Res$%u($u%,sas, (/gn,$,0) $era,i ini mem*an!u Anda *ela+ar un!uk men/iden!ifikasi dan mem,er*aiki ,ikiran !aku! un!uk mem*an!u Anda le*ih mam,u menan/ani si!uasi s0sial) o Ke$e%am.,'an mana+emen ge+a'a) $era,i ini men/a+arkan Anda *a/aimana men/uran/i s!res den/an men/endalikan ,erna,asan Anda dan res,0n fisik lain !erhada, ke2emasan)

2)

em*erian O*a! enenan/ 1eski,un !idak ada !es la*0ra!0rium khusus un!uk mendia/n0sis /an//uan ke2emasan. *er*a/ai !es n0n la*0ra!0rium *isa dilakukan un!uk mende!eksi ada !idaknya masalah) asien da,a! men/0n!r0l a!au men/uran/i /e+ala den/an men/uran/i k0nsumsi s!imulan. 0lahra/a !era!ur. ser!a die! seha! dan seim*an/) 'an//uan ke2emasan @an?ie!y dis0rderB *isa dirin/ankan den/an men//unakan *er*a/ai 0*a!-0*a!an se,er!i 0*a! ,enenan/ dan !era,i ,erilaku k0/ni!if) Salah sa!u +enis ,en/0*a!an yan/ serin/ direse,kan un!uk men/a!asi ke2emasan adalah *e!a *l02ker)

12

9e!a *l02ker adalah 0*a! yan/ di*erikan ke,ada sese0ran/ yan/ menderi!a ke2emasan un!uk meminimalkan /e+ala fisik !erkai! ke2emasan se,er!i /eme!ar. mi/rain. hi,er!ensi. de!ak +an!un/ 2e,a!. dan s!res) O*a! ini mem*an!u menenan/kan saraf ,asien yan/ men/alami ke2emasan dan mem*an!unya men/hada,i rasa !aku! den/an le*ih *aik) 9e!a *l02ker +u/a men/el0la h0rm0n s!res. yan/ dikenal se*a/ai n0re,ine,hrine di dalam !u*uh. yan/ se2ara 0!0ma!is meminimalkan !in/ka! adrenalin) 1en/am*il *e!a *l02ker ,ada d0sis yan/ !e,a! mam,u mem,erlam*a! su,lai 0ksi/en dan darah ke +an!un/ sehin//a men/endalikan rasa !aku! dan ke2emasan dalam diri sese0ran/) %fek sam,in/ u!ama *e!a *l02ker adalah menye*a*kan ke!er/an!un/an ,ada ,asien) en//unaan +an/ka ,an+an/ +u/a da,a! menye*a*kan halusinasi. mim,i *uruk. dan masalah sis!em saraf ,usa!) %fek sam,in/ lain. *e!a *l02ker +us!ru *isa mem,er*uruk ke2emasan dalam diri sese0ran/) 5al ini karena *e!a *l02ker menin/ka!kan ,eris!al!ik. yai!u k0n!raksi 0!0!-0!0! di saluran ,en2ernaan yan/ *er,0!ensi mem,er*uruk efek ke2emasan ,ada sese0ran/) O*a! *e!a *l02ker +u/a *isa menim*ulkan /e+ala se,er!i kram. kelelahan. mual. dan diare ,ada se*a/ian ,asien) 1en//unakan *e!a *l02ker un!uk ,en/0*a!an ke2emasan memiliki *anyak manfaa! se+auh mam,u men/0n!r0l /e+ala yan/ di!im*ulkannya) &amun ,erlu *erha!i-ha!i karena +ika dik0nsumsi dalam d0sis !in//i a!au dalam +an/ka ,an+an/. *e!a *l02ker *isa menim*ulkan *er*a/ai masalah keseha!an) as!ikan *erk0nsul!asi den/an d0k!er se*elum men/am*il *e!a *l02ker un!uk men/a!asi ke2emasan @an?ie!yB)

13

KESIMPULAN

#esim,ulan 9erdasarkan hasil dari makalah !erse*u! ki!a da,a! men/e!ahui *ahwa ke2emasan adalah sua!u keadaan a,rehensi a!au keadaan khawa!ir yan/ men/eluhkan *ahwa sesua!u yan/ *uruk akan se/era !er+adi) Ada,un ,en//0l0n/an 2iri-2iri dari /an//uan ke2emasan di*edakan men+adi 4 yakni. fisik. *ehaCi0ral dan k0/ni!if) Sedan/kan 2ara ,en/0*a!an /an//uan ke2emasan adalah den/an 2ara k0nselin/ dan ,em*erian 0*a! ,enenan/)

14

DAFTAR PUSTAKA
15

1) h!!,:>>www)amazine)20>22G"1>,erdedaan-an!ara-seran/an-,anik-/an//uan-ke2emasan > 2) h!!,:>>www)amazine)20>22G"2>an?ie!y-dis0rder-8-,enye*a*-/an//uan-ke2emasan> 4) h!!,:>>d0ki!a)20>*l0/>men/0*a!i-/an//uan-ke2emasan-s0sial>


8) &eCid S). Ra!hus. A)S). H 'reene.9eCerly)200") sik0l0/i A*n0rmal +ilid 1) 6akar!a) %rlan//a

") 6urnal eneli!ian : 5u*un/an An!ara #e2emasan Dalam 9ela+ar Den/an 10!iCasi 9ela+ar Siswa - Su,ri Fan!i. %rlamsyah. Zikra h!!,:>>e+0urnal)un,)a2)id>inde?),h,>k0nsel0r G) Dik!a! A*n0rmal

16