Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTERI PANDAN 2 KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2014 2016 ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK SASARAN PRESTASI
TOV 2014 2015 2016 ETR

KPI

Pengetahuan mengenai pendidikan dadah kurang dikalangan murid

Pengetahuan yang kurang boleh menyebabkan terjebak dengan dadah

Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang bahaya dadah

1. Mewujudkan dan memperbaharui sudut pendidikan pencegahan dadah 2. Memperbaharui maklumat pencegahan dadah melalui PdP 90% 92% 94% 96% 98%

Pengetahuan mengenai bahaya dadah di kalangan murid meningkat

Pendedahan kepada gejala negatif yang meluas melalui media massa

Murid terdedah dengan pelbagai maklumat dan gejala negatif melalui media massa

Menerapkan nilai positif dan membentuk jati diri yang tinggi melalui pelbagai program anti dadah

1. Mengadakan program Minggu Anti Dadah peringkat sekolah 2. Menggalakkan penglibatan murid dalam program anti dadah di luar sekolah

50%

60%

70%

80%

90%

Penglibatan murid dalam aktivti anti dadah peringkat sekolah dan luar sekolah meningkat

ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT ) PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Kekuatan ( S) 2. S1: Penglibatan setiap pelajar dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat sekolah, zon dan negeri.

Kelemahan ( W )

W1: Terdapat kelemahan peranan yang perlu diperbaiki dalam Unit Kaunseling

3.

4. 5. 7.

S2: Ceramah / Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dibuat setiap Pe W2: Peranan Unit disiplin semata-mata sebagai sebuah badan tahun. pelaksana denda atau hukuman . Jenis denda dan hukuman yang dikenakan kepada pelajar yang melanggar disiplin kurang S3: Pendidikan Pencegahan Dadah diserapkan dalam P&P memberi pengajaran/ didikan. S4: Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap kelas dengan menyediakan sudut pendidikan antidadah dan buletin 5. W3: Pelajar yang mempunyai masalah kurang diberi peluang memperbaiki diri dan mengenali sifat diri dan potensi diri yang bahaya dadah. baik. S5: Perkhemahan pemantapan jati diri setiap tahun. Peluang ( O ) O1. Peruntukan kewangan yang diberi pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti. O2. Sekolah dan PIBG menggubal perlembagaan disiplin sekolah dan merancang aktiviti sekolah ke arah pembinaan fizikal, mental dan spiritual yang sihat. O3. Pihak ibubapa dan penjaga memberi kerjasama dan dorongan. O4: Pihak sukarelawan, penceramah bertauliah, badan kerajaan yang sentiasa memberi pelbagai bentuk sumbangan tenaga, idea, wang dan sebagainya. T4: Peranan media yang menyediakan pelbagai pendedahan kepada aktiviti tidak sihat. Cabaran / Ancaman ( T ) T1. Pengaruh persekitaran yang kurang kondusif seperti pergaulan bebas dan sebagainya. T2. Peranan ibubapa dan keluarga yang kurang membimbing dan memberi perhatian kepada anak- anak. T3. Institusi keluarga yang longgar seperti berlaku penceraian.

8.

TOWS MATRIK UNIT PPDa


Dalaman KEKUATAN ( S ) Luaran SO S1, S2, S5, O1, O4 Sekolah dapat mengadakan pelbagai aktiviti sihat dalam dan luar sekolah dengan sokongan dari pihak luar samada dalam bentuk kewangan, tenaga dan sebagainya. WO W1, W2, O2, O3 Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam unit tertentu di sekolah, tetapi dengan sokongan padu pihak ibubapa dan sekolah, menghadapi murid yang mempunyai masalah disiplin boleh diatasi. KELEMAHAN ( W )

PELUANG

ANCAMAN / S T CABARAN S3, S4, S5, T1, T4 Pelbagai aktiviti sihat yang boleh dijalankan di peringkat sekolah dan luar sekolah untuk menerapkan nilai hidup yang positif dan menanam jati diri yang kuat di kalangan murid dengan sokongan padu sekolah, ibubapa dan pihak lain yang bertanggungjawab.

WT W3, T2, T3 Penglibatan dan sokongan ibubapa dan guru perlu dipertingkatkan melalui program dan taklimat Saran Ibubapa dan Sekolah menerusi PIBG.

PELAN TAKTIKAL UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2014- 2016

PROGRAM/ PROJEK
1. Mengemaskini sudut/ pusat akses maklumat PPDa di sekolah

TANGGUNG TEMPOH JAWAB / MASA


Guru Besar, GPK Hal Ehwal Murid, AJK Unit PPDa Januari hingga April

KOS/ SUMBER
Sekolah/ PIBG/ NGO

OBJEKTIF
Murid- murid dapat akses maklumat mengenai pendidikan dan pencegahan dadah dengan mudah dan berkesan di sekolah

TOV
Pengetahuan murid mengenai pendidikan dadah masih kurang

ETR
Pengetahuan murid mengenai pendidikan dadah meningkat 60%- 80%

INDIKATOR PENCAPAIAN
Gejala negatif dan penglibatan murid dengan dadah adalah sifar

2. Program 5 minit anti- dadah

Guru Besar, GPK Hal Ehwal Murid, AJK Unit PPDa, semua guru

Sepanjang tahun

Sekolah

Mendedahkan murid mengenai bahaya dadah dan pencegahannya

Pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dan pencegahannya masih kurang

Pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dan pencegahannya meningkat 50%- 80%

Pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dan pencegahannya meningkat

3. Mengadakan program Minggu Anti Dadah peringkat sekolah

Guru Besar, GPK Hal Ehwal Murid, AJK Unit PPDa, semua guru

Mac

Sekolah/ PIBG/ NGO

Membentuk jati diri yang tinggi di kalangan murid disamping menyediakan alternatif aktiviti yang berfaedah bagi menyekat aktiviti negatif yang membawa kepada masalah dadah

Gejala dadah di kalangan murid adalah sifar

Penglibatan murid dalam aktiviti yang berfaedah sama ada di sekolah atau luar sekolah meningkat 50%

Murid melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti sihat yang berfaedah

PELAN OPERASI UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2014- 2016

NAMA PROGRAM

Kemaskini sudut PPDa

OBJEKTIF

Memberi pendedahan pendidikan dadah secara easy- acess kepada semua warga sekolah pada bila- bila masa.

TEMPOH

Sepanjang tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua guru, murid dan kakitangan SK. Puteri Pandan 2

GURU TERLIBAT

GPK HEM dan semua AJK Unit PPDa

PROSES KERJA

Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan.

KEKANGAN

1. Masa yang terhad 2. Birokrasi dari sumber kewangan

PEMANTAUAN

Guru Besar, GPK HEM, PK Kokurikulum, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN

Peningkatan pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dadah dan pencegahannya

NAMA PROGRAM

Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah 1. Ceramah PPDa 2. Pameran PPDa 3. Pertandingan Deklamasi Sajak 4. Pertandingan Melukis dan Mewarna Poster 5. Pertandingan Folio

OBJEKTIF

Menggalakkan murid melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti sihat yang berfaedah di samping membentuk jati diri yang tinggi

TEMPOH

Mac

KUMPULAN SASARAN

Semua murid

GURU TERLIBAT

Guru Besar, Guru- guru Penolong Kanan, Semua guru

PROSES KERJA KEKANGAN

Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan. 1. Masa yang terhad 2. Birokrasi dari sumber kewangan

PEMANTAUAN

Guru Besar, GPK HEM, PK Kokurikulum, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN

Penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti sihat dan berfaedah di dalam dan luar sekolah

NAMA PROGRAM

Program Lima Minit anti dadah

OBJEKTIF

Memperbaharui maklumat mengenai pendidikan dadah kepada murid

TEMPOH

Sepanjang tahun (mengikut takwim sekolah)

KUMPULAN SASARAN

Semua murid

GURU TERLIBAT

GPK HEM, AJK Unit dan guru- guru bertugas

PROSES KERJA

Mengikut jadual guru bertugas dan berdasarkan takwim sekolah

KEKANGAN

1. Masa yang terhad untuk carian maklumat

PEMANTAUAN

Guru Besar, GPK HEM, PK Kokurikulum, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN

Peningkatan pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dadah dan pencegahannya

PENDAHULUAN
Pada 28 Febuari 1983, Jawatankuasa Kabinet Antidadah telah mengisytiharkan Dadah Musuh Utama Negara. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah. Sasaran utama program ialah kepada murid, guru, kakitangan sekolah dan ibu bapa. Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi utama iaitu: 1. Pengurusan dan Kepimpinan 2. Kurikulum 3. Kokurikulum 4. Pembentukan Sahsiah

MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran Sekolah Bebas Dadah, seiring dengan visi dan misi sekolah bagi

menjana aspirasi negara yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui sistem pendidikan yang berkualiti, seiring dengan misi dan visi sekolah yang telah ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi menjana transformasi negara.

RASIONAL
Masalah penggunaan dadah yang berleluasa hari ini bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi menular kepada golongan remaja. Kejadian ini menjadi lebih genting disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan yang semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan murid kita sentiasa terdedah dan berada dalam keadaan risiko untuk turut terlibat. Menyedari hakikat ini Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah secara sistematik dan berkesan.

OBJEKTIF
1. Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan Pencegahan Dadah kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah. 2. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid supaya seimbang dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani. 3. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positif dan mengamalkan nilai-nilai murni. 4. Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usahan mencegah dadah.

PRINSIP
1. Semua sekolah rendah dan menengah hendaklah melaksanakan program PPDa. 2. Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) adalah untuk semua murid, guru, kakitangan sekolah dan ibu bapa. 3. Pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman, sikap dan kelakuan yang disampaikan kepada murid hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 4. Pendekatan yang digunakan hendaklah berupaya meningkat ketahanan dan jati diri murid. 5. PPDa adalah tanggungjawab semua warga sekolah. 6. Program PPDa hendaklah menjurus ke arah Sekolah Bebas Dadah.

STRATEGI
Hasil mesyuarat antara Menteri Pendidikan a.k.a Menteri Pelajaran dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 2 Januari 1998, beberapa persetujuan mengenai strategi PPDa di sekolah telah dicapai. Strategi utama PPDa yang dimaksudkan ialah melalui Kurikulum dan Kokurikulum.

Lanjutan daripada itu, beberapa proses pemantauan dan pemurnian dijalankan, dua lagi strategi digerakkan sebagai pelengkap kepada strategi yang sedia ada iaitu melalui Pengurusan dan Kepimpinan serta Penbangunan Sahsiah.