Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Dua 2012 [ Semester 1 ]

(4 Januari 2012 2! Mei 2012"


Minggu Minggu 1 04-06 Jan #idang Pem$ela%aran(#P"1& 'ilai #erkaitan dengan Perkem$angan Diri #P 101 (e1erca2aan (e1ada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. (andungan )kademik Perca2a ke3u%udan Tuhan asas kese%ahteraan hidu1 gama benteng hidup manusia Keperluan beragama dalam kehidupan manusia !ikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan. gama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup i. "engamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup ii Rujuk juga #bjekti$ %embelajaran &-' (nit & dalam )uku Teks. i. )erbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan. ii. "enghasilkan esei bertema *)uat baik dibalas baik+ iii.Rujuk juga akti,iti buku teks (nit & *$%ekti+ , -asil Pem$ela%aran )kti.iti Pem$ela%aran Panduan /uru, #uku Teks

4nit 1 )gama )sas (ese%ehteraan Manusia

i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. .

Minggu 2
0--&. Jan

#P 102 )manah !ikap bertanggungjawab yang b#leh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan #rang lain.

)manah men%amin 1erhu$ungan 2ang harmonis !ikap amanah menimbulkan kepercayaan #rang lain !ikap amanah dalam setiap perhubungan ngg#ta keluarga Rakan sebaya /arga sek#lah ngg#ta masyarakat

i. )ersikap amanah dalam hubungan dengan angg#ta keluarga dan indi,idu lain ii. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit ' dalam )uku teks. &. "enghindari amalan yang b#leh menjejaskan maruah diri '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit . dalam buku teks.

i. "elak#nkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan ii. "enyenaraikan cirri amanah dalam pelbagai situasi K#perasi sek#lah )endahari persatuan0kelab iii. Rujuk juga akti,iti buku teks (nit ' i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . i. 1eramah yang bertema *Tingkatkan "aruah 2iri+ ii. !imulasi0main peranan sebagai murid yang mengelak daripdaa terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri. iii. Rujuk juga akti,iti )uku Teks (nit .. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras

4nit 2 )manah Mencerminkan Peri$adi Mulia

Minggu 5
&6-'0 Jan

#P 105 -arga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

!ayang akan diri membentuk peribadi mulia %erlakuan yang baik membentuk jati diri Tingkah laku yang mer#sakkan diri perlu dijauhi Kumpulan k#ngsi gelap %enyalahgunaan dadah "er#k#k %ergaulan bebas

4nit 5 Rema%a -ara1an 'egara

&

pencapaian murid. .

Minggu Minggu 4 '.-'3 Jan Minggu ! .0-.& Jan 0&-0. 4eb

'ilai dan Penerangan

(andungan )kademik

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru , #uku Teks

6uti Tahun #aru 6ina (25 7 24 Jan" 6uti Peristi3a 1 (2! Jan" 6uti #erganti (28 7 29 Jan" #P 104 #ertanggunga%3a$ Kesanggupan diri sese#rang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Sika1 $ertanggung%a3a$ men%amin kese%ahteraan hidu1 malan bertanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas !ikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas Rumah !ek#lah "asyarakat 4nit 4 &. "enjalankan tanggungjawab di rumah5 sek#lah dan dalam masyarakat dengan sempurna. ' Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit 4 dalam buku teks. i "enyenaraikan tanggungjawab diri di rumah5 sek#lah dan dalam masyarakat. ii. "ain peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi iii. Rujuk juga akti,iti )uku Teks (nit 4. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

#ertanggung%a3a$ )malan Ter1u%i

Minggu 8 06-&0 4eb

#P 10! -emah Tinggi )eradab s#pan dan berbudi %ekerti mulia dalam %ergaulan seharian.

-emah tinggi mencerminkan 1eri$adi mulia Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan n#rma masyarakat Tutur kata dan tingkah laku terpuji "engh#rmati #rang lain )erterima kasih atas pemberian Jauhi sikap negati$ ngkuh )ercakap besar "ementingkan diri

&. "engamalkan peraturan dan tingkah laku yang sesuai dengan n#rma masyarakat. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit 6 dalam buku teks.

i. "emerhati tingkah laku rakan di sek#lah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah ii. Rujuk juga akti,iti buku teks (nit 6. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. .

4nit ! -emah Tinggi Mencerminkan (e1eri$adian :ndi.idu

'

Minggu Minggu 9 &.-&3 4eb

'ilai dan Penerangan #P 108 Toleransi Kesanggupan bert#lak ansur5 sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan $aham dan kesejahteraan hidup.

(andungan )kademik0 Toleransi men%amin kemesraan malan t#leransi mengekalkan hubungan yang mesra T#leransi dalam perhubungan ngg#ta keluarga Rakan sebaya /arga sek#lah "asyarakat

*$%ekti+,-asil Pem1ela%aran &. )ert#lak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan #rang lain. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit 6 dalam buku teks.

)kti.iti Pem$ela%aran i. )erk#ngsi pengalaman tentang sikap bert#leransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan #rang lain. ii. %erbincangan tentang kesan jika sikap bert#leransi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit 6. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Panduan /uru, #uku Teks 4nit 8 Toleransi Men%amin (emesraan

Minggu ; '0-'4 4eb

#P 109 #erdikari Keb#lehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada #rang lain.

#erdikari mem$a3a ke%a2aan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari. Keupayaan menyelesaikan masalah !ecara indi,idu !ecara kumpulan &. )erkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara indi,idu atau berkumpulan. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit 3 dalam buku teks. i. "ain peranan sebagai anak0murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah0sek#lah. ii. "enceritakan angg#ta keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri iii.Rujuk akti,iti buku teks (nit 3. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

4nit 9 #erdikari Mencerminkan (ede3asaan

Minggu < '3-'4eb Minggu < 10 0&-0"ac

4langka%i 4%ian Pertengahan Penggal 1

Minggu Minggu 11 06-0"ac

'ilai dan Penerangan #P 10; (era%inan (saha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan5kecekalan5 kegigihan5 dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

(andungan )kademik0 Ra%in dan usaha tangga ke%a2aan Kegigihan dalam kehidupan seharian (saha yang gigih menjamin kejayaan 2iri Keluarga !ek#lah

*$%ekti+,-asil Pem1ela%aran &. )erusaha dengan gigih demi kepentingan diri5 keluarga dan sek#lah. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit 7 dalam buku teks.

)kti.iti Pem$ela%aran

i "engumpul dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema kerajinan ii. "ewawancara atau kajian kes tentang indi,idu yang telah berjaya. iii.Rujuk kti,iti )uku Teks (nit 7. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. .

Panduan /uru, #uku Teks 4nit ; 4saha Tangga (e%a2aan

Minggu 12 &0-&7 "ac Minggu 15 &--'. "ac

6uti Pertengahan Semster 1


#P 10< (asih Sa2ang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. (asih sa2ang asas kese%ahteraan hidu1 Kasih dan sayang semua hidupan di dunia !ayangi semua hidupan "anusia 4auna 4l#ra 4nit < &. "enyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit - dalam buku teks i. "enghayati dan membincangkan kirik lagu bertemakan kasih sayang. ii. 8awatan ke rumah kebajikan5 9##5 hutan rekreasi dan membuat lap#ran. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit -. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

(asih Sa2ang Mem$a3a (e$ahagiaan0

Minggu 14 '6-.0 "ac

#P 1010 (eadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan menjamin kesejahteraan bersama Keadilan membentuk budaya sek#lah Keadilan di sek#lah tanggungjawab bersama :ukuman dan gajaran 8ayanan antara murid Kemudahan

4nit 10 &. "enerima dan mengamalkan prinsip keadilan di sek#lah. i. "enulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sek#lah. ii. "ain peranan - %elaksanaan prinsip keadilan di sek#lah. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &0. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . (eadilan -ak Semua

'. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &0 dalam buku teks.

Minggu Minggu 1! 0'-06 pril

'ilai dan Penerangan #P 1011 Rasional )#leh ber$ikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

(andungan )kademik !ikap rasinal membentuk pemikiran yang matang %emikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa $act#r sebelum membuat keputusan - )ukti yang kukuh - %engetahuan - %engalaman

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran &. "embuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai $act#r. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &&dalam buku teks.

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru, #uku Teks 4nit 11 Rema%a #erdisi1lin 'egara )man

i. "enyenaraikan kebaikan mambuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai $act#r. ii. "engumpul keratin akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram5 rasuah5 penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &&. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 18 0--&. pril

#P 1012 (esederhanaan )ersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran5 pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan #rang lain.

-idu1 sederhana asas kese%ehteraan $ersama !ikap sederhana dalam hubugan Keupayaan mengimbangan kepentingan diri dan #rang lain - %ergaulan - "embantu mengikut kemampuan diri.

4nit 12 &. "engambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan #rang lain. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit &' dalam buku teks. i. "elengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhanaan dalam hubungan dengan #rang lain. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &'. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

(esederhanaan )sas Perhu$ungan -armoni

Minggu 19 &6-'0 pril

#P 201 (asih Sa2ang terhada1 (eluarga %erasaan cinta 5 kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

(asih sa2ang asas keluarga $ahagia Kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama Kasih dan sayang terhadap angg#ta keluarga :ubungan keluarga yang harm#nis &. "enyayangi ibu bapa dan angg#ta keluarga yang lain '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit &. dalam buku teks. i. %eta minda tentang cirri-ciri keluarga bahagia ii. main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan angg#ta keluarga yang lain. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &.. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

4nit 15 (asih Sa2ang Teras (eluarga #ahagia0

Minggu Minggu 1; '.-'3 pril

'ilai dan Penerangan #P201 -ormat dan Taat ke1ada )nggota (eluarga "emuliakan setiap angg#ta keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bers#pan untuk mewujudkan keluarga yang harm#ni.

(andungan )kademik Pegangan agama men%amin keluarga $ahagia :#rmat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama Kedudukan ibu bapa mengikut perspekti$ agama - ;slam - )uddha - :indu - Kristian - !ikh

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru , #uku Teks 4nit 14 Memuliakan dan Mentaati :$u #a1a

&. "emulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &4 dalam buku teks.

i. "enyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap h#rmat dan taat kepada angg#ta keluarga. ii. "engumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan kedudukan ibu bapa mengikut perspekti$ agama. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &4 i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 1<= 20 > 21 .0 pril < &6 "ei Minggu 22 '&-'6 "ei

Pe1eriksaan Penggal 1 ( 5 7 1! Mei"


#P 205 Mengekalkan Tradisi (ekeluargaan "enerima5 mengh#rmati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan5 adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Tradisi kekeluargaan 3arisan $erharga malan adapt menghidupkan tradisi kekeluargaan malan tradisi #leh keluarga sejak turun-temurun - !ambutan sesuatu perayaan bersama keluarga. 4nit 1! &. "ematuhi adat dan tradisi yang diamalkan #leh keluarga. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &6 dalam buku teks. i. "engumpul gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &6 iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

)dat Tradisi Mengeratkan -u$ungan (ekeluargaan

Minggu 25 24 2; Mei 0; Jun

6uti Pertengahan Tahun (28 Mei 7 10 Jun"

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 2 Semester 2 2012 11 Jun 7 < 'o. 2012
Minggu #idang Pem$ela%aran (#P"5& 'ilai #erkaitan dengan )lam Sekitar #P 204 Tanggung%a3a$ terhada1 (eluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan #leh setiap indi,idu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia5meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. (andungan )kademik *$%ekti+,-asil Pem$ela%aran )kti.iti Pem$ela%aran Panduan /uru , #uku Teks 4nit 18 &. )elajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga. '. "enjalankan tanggungjawab terhadap keluarga .. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &6 dalam buku teks. i. "embina carta r#da masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &6. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . (eluarga Pendorong (e%a2aan

Minggu 2! &&-&6 Jun

Tanggung%a3a$ terhada1 keluarga ialah satu amanah "aju diri demi kebahagiaan hidup keluarga !ikap bertanggunjawab untuk memajukan diri dan keluarga. - %endidikan - Kerjaya

Minggu 28 &7-'' Jun

#P 501 Men2a2angi dan Menghargai )lam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ek#sistem.

Persekitaran $erkualiti kese%ahteraan $ersama Keceriaan sek#lah tanggungjawab bersama Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sek#lah - Kebersihan dan penghijauan persekitaran sek#lah. &. "enjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit &3 dalam buku teks. i. "enjaga dan menceriakan kawasan di sek#lah. ii. "embuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sek#lah. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &3. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

4nit 19 Sekolah 6eria Murid /emilang

Minggu 29 '6-'Jun

#P 502 (eharmonian antara Manusia dengan )lam Sekitar0 Keadaan saling memerlukan hubungan yang harm#nis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

)ir sum$er alam $erharga ir nadi kehidupan Kepentingan air dalam kehidupan - %unca air dan kegunaannya - Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air. - %enjimatan air &. "enjaga kebersihan sumber air dan mengekalkan pemba9iran. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit &7 dalam buku teks. 3 i "enghasilkan p#ster bertemakan * ir+ ii. )uku skrap = - Kepentingan air iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &7. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. .

4nit 1; -argai )ir

Minggu

'ilai dan Penerangan 505 (ema1anan )lam Sekitar %engekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

(andungan )kademik Perlindungan santauri hidu1an tanggung%a3a$ $ersama >#n persisiran pentai perlu dilindungi %embangunan terkawal di 9#n persisiran pantai %engekalan kawasan terumbu karang untuk pembaikan hidupan marin

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran &. "elibatkan diri dalam melindungi 9#n persisiran pantai. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit &- dalam buku teks. & %eka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenal pasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit '0 dalam buku teks .

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru , #uku Teks 4nit 1< Pantai :ndah 'egara Permai

i. Tayangan ,#de# tentang perlindungan santuari. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit &-. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 2; 0'-06 Julai

504 Peka terhada1 isu isu )lam Sekitar %rihatin terhadap pers#alan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

#encana alam ialah +enomena semula%adi %eka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama Kesan bencana alam kepada alam sekitar %ersediaan menghadapi bencana alam

4nit 20 i. "embina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam. ii. "engumpul maklumat daripada media catak atau elektr#nik dan berbincang tentang bencana alam iii. "elak#nan satu latihan kecemasan i,. Rujuk akti,iti buku teks (nit '0 , kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . Menangani #encana )lam Tanggung%a3a$ #ersama

Minggu 2< 0--&. Minggu 50 &6-'0 Julai

4%ian Pertengahan Penggal 2 (< 7 15 Julai"


401 6inta akan 'egara %erassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . 'ikmat dan keselesaan hidu1 tanda kemakmuran negara Kemudahan dan perkhidmatan s#sial negara tanggungjawab bersama %erasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan s#sial negara !ikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan s#sial yang terdapat dalam negara 4nit 21 &. )erbangga serta menggunakan sebaikbaik segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan #leh kerajaan. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-. (nit '&dalam buku teks. 7 i. !urat kepada sahabat di luar negeri menceritakan rasa bangga terhadap kemudahan awam0perkidmatan s#sial yang ada dalam negara ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit '&. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . 'egara Makmur Rak2at Se%ahtera

Minggu Minggu 51 '.-'3 Julai

'ilai dan Penerangan 402 Taat Setia ke1ada Ra%a dan 'egara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

(andungan )kademik Ra%a dan 1emim1in 1a2ung negara Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat Tata laku dalam majlis yang dihadiri #leh pembesar negara Taat setia kepada raja dan negara :ari Keputeraan :ari Kebangsaan %ertabalan Raja

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru , #uku Teks 4nit 22 Ra%a Pa2ung 'egara

& "engh#rmati dan mentaat upacara dan majlis rasmi yang dihadiri #leh pembesar negara '."eny#k#ng dan menyertai pr#grampr#gram sambutan hari kebesaran negara. ..Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '' dalam buku teks.

i. "enunjukkan rakaman pertabalan ?ang 2ipertuan g#ng0!ultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut. ii."erancang dan menyertai pr#gram :ari Kebangsaan di peringkat sek#lah - "elukis0mewarna0mengibar )endera "alaysia - !udut patri#tisme di dalam kelas. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit ''. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 52 .0-.& Julai &-. @g#s

405 Sanggu1 #erkor$an untuk 'egara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggu1 $erkor$an demi ke$a%ikan mas2arakat dan kemakmuran negara Kesanggupan melibatkan diri dalam akti,iti kemasyarakatan !edia meng#rbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal Ak#n#mi Kesihatan %endidikan !ukan &.!anggup mengambil bahagian dalam akti,iti kemasyarakatan demi negara '.Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '. dalam buku teks. i. "embuat lap#ran tentang akti,iti kemasyarakatan yang pernah disertai. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit.'. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

4nit 25 #er$akti untuk 'egara

Minggu Minggu 55 6-&0 @g#s

'ilai dan Penerangan #idang Pem$ela%aran ! 'ilai #erkaitan dengan -ak )sasi Manusia0 !01 Melindungi -ak (anak kanak "embela5 memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

(andungan )kademik

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru, #uku Teks 4nit 24

Persekitaran mem1engaruhi 1ertum$uhan kanak kanak ;bu bapa pelindung kanak-kanak Tanggungjawab ibu bapa memastikan anak-anak mendapat kehidupan sempurna - %endidikan - %erlindungan &. "enyedari kanakkanak berhak mendapat pendidikan dan perlindungan untuk menjamin kehidupan yang sempurna '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '4 dalam buku teks. i. )erbincang dan menghasilkan buku skrap tentang persekitaran yang selesa untuk kanak-kanak Tempat tinggal !uasana pembelajaran ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit '4. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

:$u #a1a Pelindung (anak kanak

Minggu 54 &.-&3 @g#s

!02 Menghormati -ak ?anita "elindungi dan mengiktira$ wanita sebagai indi,idu yang b#leh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga5 masyarakat dan negara.

Pengiktira+an hak 3anita men%amin 1em$angunan insane :ak wanita tanggungjawab bersama %eka terhadap hak wanita - :al-hal kebajikan - %eluang kenaikan pangkat - %engekspl#itasian - ;klan &. )ersikap terbuka dalam mengiktira$ wanita sebagai g#l#ngan yang berkeb#lehan5 berp#tensi dan bermaruah. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '6dalam buku teks. i. "engumpul maklumat diri media cetak dan media elektr#nik tentang pengekspl#itasian wanita dan mempamerkan di kelas. ii. Rujuk juga akti,iti buku teks (nit '6. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. .

4nit 2! Menghormati -ak ?anita Tanggung%a3a$ Semua

Minggu 5! '0 -'4 @g#s

6uti Pertengahan Penggal 2 (1; 7 28 *gos"

&0

Minggu Minggu 58 '3-.& @g#s

'ilai dan Penerangan !05 Melindungi -ak Peker%a "engh#rmati5menghargai dan mengiktira$ perkhidmatan5jasa dan sumbangan g#l#ngan pekerja dalam pembangunan negara.

(andungan )kademik Ma%ikan 2ang 1rihatin meningkatkan 1rodukti.iti negara "ajikan prihatin pekerja berjaya tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja - Keselesaan tempat kerja - %eluang meningkatkan kerjaya - Kemudahan berekreasi /olongan kurang $eru1a2a insan ci1taan Tuhan %rihatin terhadap g#l#ngan kurang berupaya B#l#ngan kurang berupaya memerlukan layanan dan s#k#ngan daripada pelbagai pihak - Keluarga - Rakan sebaya ngg#ta masyarakat

*$%ekti+,-asil Pem$ela%aran &. "enerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' unit '6 dalam buku teks.

)kti.iti Pem$ela%aran

Panduan /uru, #uku Teks 4nit 28 4tamakan (e$a%ikan Peker%a

i. "engumpul iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta $aeah yang ditawarkan ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit '6. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 59 0.-03 !ept

!04 Menghormati -ak /olongan (urang #eru1a2a "emberi layanan yang bers#pan kepada g#l#ngan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktira$ mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

4nit 29 &. "emberi layanan dan s#k#ngan yang baik kepada g#l#ngan kurang berupaya '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '3 dalam buku teks. i 8awatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat lap#ran. ii.Tayangan ,ide# berkaitan dengan g#l#ngan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit '3. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras pencapaian murid. . (eistime3aan /olongan (urang 41a2a

Minggu 5; &0-&4 !ept

!0! Melindungi -ak Pengguna "embela dan memelihara hak indi,idu untuk menjadi pengguna yang berilmu5mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah diekspl#tasi.

(esedaran 1engguna tanda mas2arakat %endidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna Kepakaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab - "aklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan - %erlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan

4nit 2; &. "enyedari dan mengenal pasti hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit '7 dalam )uku Teks. i. "engumpul5 membincangkan dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektr#nik. ii. "enulis surat aduan kepada %ersatuan %enguna tentang barangan0perkhidmatan yang tidak memuaskan. iii. Rujuk akti,iti buku teks (nit '7. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Pengguna 2ang #i%aksana

Minggu

'ilai dan Penerangan

(andungan )kademik &&

*$%ekti+,-asil

)kti.iti Pem$ela%aran

##M

Pem$ela%aran Minggu 5< &3-'& Se1t 805 (e$e$asan #eragama Kebebasan setiap indi,idu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam %erlembagaan "alaysia. (e$e$asan $eragama lam$ang mas2arakat ma%muk Rakyat "alaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan Kebebasan meraikan upacara keagamaan - !ambutan "aulidur-Rasul C;slamD - :ari /esak C)uddhaD- Thaipusam C:induD - B##d 4riday CKristianD - :ari Easakhi C!ikhD Minda 2ang sihat melalui akti.iti 2ang $erman+aat kti,iti kemsayarakatan dijayakan bersama %ernyertaan dalam akti,iti luar sek#lah yang membina dan ber$aedah kti,iti kebajikan dengan mesyarakat setempat Sika1 ter$uka tanda kematangan +ikiran Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama %endapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka - kademik - K#kurikulum - )imbingan dan kaunseling &. "eraikan upacara keagamaan sendiri dan mengh#rmati upacara keagaman #rang lain. '. Rujuk juga #bjekti$ pembelajaran &-' (nit .& dalam buku teks. i. %erbincangan tentang perayaan keagaman sendiri dan pentingnya mengh#rmati perayaan keagamaan #rang lain. ii."enghasilkan $#li# tentang perayaan keagamaan di "alaysia. iii.Rujuk akti,iti buku teks (nit .&. i, kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Panduan /uru ,#uku Teks 4nit 51 (e$e$esan #eragama Di Mala2sia

Minggu 40 '4-'7 !ept

804 Pengli$atan Diri dalam Pem$angunan 'egara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai akti,iti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan5undangundang dan %erlembagaan "alaysia.

4nit 52 &. "elibatkan diri dalam akti,iti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara. '. Rujuk juga @bjekti$ %embelajaran &-' (nit .' dalam )uku Teks (nit .'. i. "enyenaraikan akti,iti luar sek#lah yang ber$aedah dan mengkaji kesannya. ii Rujuk akti,iti buku teks (nit .'. iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

Pengli$atan Diri dalam )kti.iti (emas2arakatan

Minggu 41 0&-06 @kt

80! Sika1 (eter$ukaan )ersedia memberi dan menerima pandangan5 pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran $akta dan n#rma masyarakat "alaysia.

4nit 55 &. "enerma pandangan dan teguran #rang lain demi kebaikan bersama. '. Rujuk juga #bjekti$ %embelajaran &-' (nit .. dalam )uku Teks. i. "ain peranan - @rang yang memberi teguran dan #rang yang menerima teguran dalam sesuatu hal. ii. Rujuk akti,iti buku teks (nit ... iii kti,iti tambahan mengikut kreati,iti guru dan aras
pencapaian murid.

(ematangan #er+ikir Penting untuk (e$aikan #ersama

Pe1eriksaan Penggal 2 (0; 7 1< *kto$er" 6uti )khir Tahun (10 'o.em$er 2012 7 01 Januari 2015"
&'

Beri Nilai