P. 1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

|Views: 55|Likes:
Dipublikasikan oleh Sarah Nadia Suhaini
Rancangan Pelajaran Tahunan 2014 Bahasa Melayu Tingkatan 3
Rancangan Pelajaran Tahunan 2014 Bahasa Melayu Tingkatan 3

More info:

Published by: Sarah Nadia Suhaini on Jan 14, 2014
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

M’GU
TAJUK/
UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
1 & 2
2/1
Hingga
10/2
LAMAN
ILMU
Karangan
Ringkaan
!an
"#$a%a$an
&#k
Ta&a'a%aa
1(Ka&a
na$a )$
1*+
A,a&
$a-$.k
K/$a
P(Tra!(
1(Pan&.n
Nai%a&
2( Pan&.n
B#ra&. %a&i
0(Pan&.n
B#rkai&(
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(B#r'.a1 &#n&ang i.
,ang !i'#ri(
2(M#n.1i a,a&
%.raian '#r!aarkan
a,a& &/"ik(
0(
0(M#n.1i "#r#nggan
,ang k/%#i3 !#ngan
$#ngg.nakan
"#nan!a 4a5ana
,ang &#"a&(
1(M#n,#naraikan ii6
ii "#n&ing ,ang a!a
!a1a$ "#&ikan(
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i
!an &#"a&
1(k#na1 "a&i k/n#"
KN(
2(M#ng#an KN
!a1a$ "#&ikan(
0(M#n5ari !an
$#$'#&.1kan
k#a1a%an KN !a1a$
a,a&
1(M#1a3a7 "an&.n
1(M#n,a&akan
$ak.! "an&.n
2(M#n,a&akan a"#k
k/$a "a!a "an&.n
HPU 1(0 B#rin&#raki .n&.k $#n-a1in !an $#$"#r#ra&
%.'.ngan $#ra(
HPK 1(0 M#n,a&akan "an!angan !#ngan $#ng%.raikan
$ak.! &#r.ra& !an &#rira& !ari"a!a "#1'agai .$'#r(
Ara 1)i8+HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an
'.kan kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 1)i+ 9 1)iii+
12(0 M#$'ina a,a& &/"iK !an a,a& %.raian .n&.k
$#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#i3(
Ara 1)i+9 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii
Si&#$ 'a%aa 2
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!6
KBKK
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B1<L1E1
B1<B1L1
M#n,a$'.
ng 'i5ara6
i.
B1<T1E1
M#$'a5a
"#&ikan
".ii9"r/a
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
N/8#1
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
M’GU
TAJUK/UNI
T
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
0 & ;
10/1
Hingga
2;/1
SELAUT
BU<I
<ALAM
INGATAN
Karangan
P#r'in5ang
an
Karangan
'a%an
rangangan
6Ga$'ar
&.ngga1
Ta&a'a%aa
Ka&a A!-#k&i3
)$ 0*
K/$a
Sa-ak6
1(Frag$#n
S#'.a%
K#%i!."an
2(Ka&a6ka&a
0(K#.angan
B.!a,a
Pa!a ak%ir
"#1a-aran "#1a-ar
!a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,#naraikan ii6
ii "#n&ing(
0( $#n,..n !an
$#ng#$'angkan
i!#a(
;(M#n.1i karangan
1#ngka"(
1(M#ngana1ii
/a1an !an 'a%an
rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in
ii6ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#n,a&akan $akna
ka&a a!-#k&i3(
2($#n5ari ka&a
a!-#k&i3 !a1a$
"#&ikan(
0(M#n5ari !an
$#$'#&.1kan
k#a1a%an K A!-#k&i3
!a1a$ a,a&(
1(M#$'#ri
$ak.!a-ak
2(M#n,a&akan a"#k
k/$a !a1a$ a-ak
0( M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.(
HPK =(; M#ng/1a% $ak1.$a& #5ara k/%#r#n .n&.k &.-.an
&#r&#n&.(
Ara 1)ii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
12(0 M#$'ina a,a& &/"iK !an a,a& %.raian .n&.k
$#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#i3(
Ara 2)ii+9 2)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)ii+
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.
HPK =(2 M#n,..n $ak1.$a& $#ngik.& k#.&a$aan(
Ara 1)i8+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(2 M#$a%a$i !an $#n,a&akan $ak.! "#rka&aan
.kar '#r!aarkan k/n&#k(
Ara 1 )iii+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
Si&#$
'a%aa 2
E-aan9 k/a
ka&a9
.ngka"an9
A,a&9 P#nan!a
4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a
4a'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBKK+
9
k/n&r.k&i8i$
#6
K#5#r!aan
"#1'agai
6k/n&#k&.a1
PBS
B1<L1E1
B1<B1E1
B1<T1E1
M#ng#na1
"a&i a,a&
$a-$.k
Ga'.ngan9P
an5angan95a
$".ran
B1<T1E2
M#n.1i -#ni
a,a& $a-$.k
,g gra$a&i(
Ak'ar9
&#k9 B.k.
T#k9
L#$'aran
k#r-a9
Ga$'ar
N/8#1
2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
>UTI MAULI<UL RASUL 1;/1/1;
>UTI THAIPUSAM 1*/1/1;
>UTI TAHUN BARU >INA 01/1 HINGGA ;/2 )>UTI PERISTI?A <AN >UTI BERGANTI+
MIN
G
TAJUK/
UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
0
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
@ & A
)2*/1
6
*/2+
SELAUT
BU<I
<ALAM
INGATAN
Karangan
S.ra&
kiri$an &i!ak
ra$i(
Ringkaan
!an
"#$a%a$an
&#k
Ta&a'a%aa
P#ri'a%aa
)$ 1*
K/$a
Pr/a Tra!(
1(Hika,a&
S#ri
K#1an&an
2(Hika,a&
Pa&&ani
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a& /a1an(
2(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing(
0( $#n,..n !an
$#ng#$'angkan i!#a(
;(M#n.1i karangan
1#ngka"(
1(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing ,ang a!a !a1a$
"#&ikan(
2(M#ngga'.ng-a1in ii6ii
!a1a$ a&. "#r#nggan
!#ngan $#ngg.nakan
'a%aa ,ang gra$a&i(
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan a,a&
,ang gra$a&i !an &#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan i&.ai
,ang !i'#rikan
1M#n.1i in/"i
2(A"#k ka-ian a&#ra
6ni1ai !an "#nga-aran
0( M#n-a4a' S/a1an
P#$a%a$an(
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(1 M#n5#&.kan i!#a '#rna !an &#1i&i #$aa
$#$'#rikan "#n!a"a& !a1a$ "#r'in5angan(
Ara 1)i+9 1)ii+9 1)iii+
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(2 M#ng%.raikan i!#a '#rna #5ara kri&i !an ra"i(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan
kr#a&i3(
HPK12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggaan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a'
S#$anga& "a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!)KBKK
+k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai
k/n&#k&.a1
Ka-ian
$aa
!#"an
PBS
B2<L1E1
M#$'#ri
"#n!a"a&
1/gi5 B i.
B2<T1E1
K#na1/..
na,a& &/"i5
!an a,a&
%.raian(
Ak'ar9
&#k9 B.k.
T#k9
L#$'aran
k#r-a9
N/8#1
>UTI TAHUN BARU >INA 2= <AN 2:(02(201;
MING
TAJUK /
UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
*& = <I Pa!a ak%ir "#1a-aran
;
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
)10/2
6
21/2+
SINILAH
KASIHK
U
TERTUM
PAH
Karanga
n
Ga$'ara
n/
k#"#ri%a1
an
Karangan
'a%an
rangang
Ta&a'a%a
a
Ka&a k#r-a
)$ ;=+
K/$a
An&a1/gi
HSL
(>#r"#n
1(M.&iara
B/n!a
2(S#ga1a
,g
T#r5in&a
A!a !i
ana
0(HSL
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a& /a1an(
2(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing(
0( $#n,..n !an
$#ng#$'angkan i!#a(
;(M#n.1i karangan
1#ngka"(
1(Ana1ii /a1an
B(Ran(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6ii
$#n-a!i a&. karangan
,ang 'aik(
1(k#na1 "a&i ka&a k#r-a
&rani&i3 !an &i!ak
&rani&i3(
2(M#$'#rikan 5/n&/%
#&ia" ka&a k#r-a(
0(M#n5ari !an
$#$'#&.1kan k#a1a%an
ka&a k#r-a !a1a$ a,a&
1(M#n,a&akan in/"ia
2(P#r'in5angan A"#k
ka-ian a&#ra(
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an(
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(1 M#n5#&.kan i!#a '#rna !an &#1i&i #$aa
$#$'#rikan "#n!a"a& !a1a$ "#r'in5angan(
Ara 1)i+9 2)i8+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a 4a5ana
.n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggaan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.
HPK =(2 M#n,..n $ak1.$a& $#ngik.& k#.&a$aan(
Ara 1)i8+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(A M#ng.1a kar,a a&#ra !ari a"#k 4a&ak
"#r4a&akan9 1a&ar9 "1/&9 ga,a 'a%aa !an .!.& "an!angan(
Ara 1)i8+9 2 )i8+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B2<L1E
M#$'#ri
"#n!a"a&
B2<B1E1
M#n,a&aka
n Mak1.$a&
"#n&ing
B2<T1E1
M#ng#na1/
M#,..n
a,a& T/"ik
!an a,a&
H.raian
B2<T1E2
S..n !an
&.1i a,a&
!a1a$
"#r#nggan(
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
Ga$'ar
N/8#1
UJIAN PRESTASI 1 2; HINGGA 2A(02(201;
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
@
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
: & 10
)2;/2
6
*/0+
<I
SINILAH
KASIHKU
TERTUM
PAH(
Karangan
S.ra&
kiri$an
ra$i
Ringkaan
!an
"#$a%a$a
n &#k
Ta&a'a%a
a
P#ri'a%aa
)$ 0A+
K/$a
N/8#1
M#r#nang
G#1/ra
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a& /a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
"#n.1ian .ra& ra$i(
0(M#n,#naraikan ii6ii
,ang $#n#"a&i /a1an(
;(Ga'.ng-a1in ii6ii
$#n-a!i karangan ,ang
1#ngka" !an $#narik(
1(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing ,ang a!a !a1a$
"#&ikan(
2(M#ngga'.ng-a1in ii6ii
!a1a$ a&. "#r#nggan
!#ngan $#ngg.nakan
'a%aa ,ang gra$a&i(
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i !an
&#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan
i&.ai
1(M#n,a&akan1Sin/"i
n/8#1
2(T#$a/"#r/a1an
0( M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU 1(0 B#rin&#raki .n&.k $#n-a1in !an $#$"#r#ra&
%.'.ngan $#ra(
HPK 1(2 M#n!#ngar !an $#$'#raikan r#"/n #5ara
1ian !an '#r&.1i &#n&ang #.a&. ,ang !i"#ri%a1kan /1#%
/rang 1ain(
Ara 2)iii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan
kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 1)i+ 9 1)iii+
Ara 1)i+9 1)iii+
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(2 M#ng%.raikan i!#a '#rna #5ara kri&i !an ra"i(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan
kr#a&i3(
HPK12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggaan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
HPK10(A M#ng.1a kar,a a&#ra !ari a"#k 4a&ak
"#r4a&akan9 1a&ar9 "1/&9 ga,a 'a%aa !an .!.& "an!angan(
Ara 2)i8+9 0)ii+
E-aan9
k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
PBS
B0<T1E1
M#$'ina
k#rangka &.1in
B.kan k#a&i3
M#n-ana
$in!aKBK
9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
K/n&#k&.a
1
PBS
B0<L1E1
K#$.ka
"#n!a"a&
rai/na1 .&k
&/1ak "!&
/rg 1ain
B0<B1
M#n,a&aka
n 3ak&a !r"
'%n
'a5aan
B0<B1E1
P!gn
#n!iri .&k
%.'.ngkai&
3ak&a
!i"#r/1#%
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
N/8#1
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
A
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
11 &
12
)10/0
6
21/0+
SELAGI
NA<I
BER<EN
CUT
Karangan
Fak&a
Karangan
'a%an
ranganga
n(
Ga$'ar
&.ngga1(
Ta&a'a%a
a
Ka&a &.ga
)$ A=+
K/$a
N/8#1
M#r#nang
G#1/ra
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#n,a&akan &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an
2(M#n,#naraikan ii6
ii "#n&ing(
0(M#n.1i a,a& %.raian
'#r!aarkan a,a&
&/"ik(
;(M#n.1i "#r#nggan
,ang k/%#i3 !#ngan
$#ngg.nakan
"#nan!a 4a5ana ,ang
&#"a&(
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an
rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#n,a&akan $ak.!
ka&a &.ga(
2(M#n,#naraikan
5/n&/%65/n&/% ka&a
&.ga(
0(M#n5ari !an
$#$'#&.1kan
k#a1a%an ka&a &.ga
!a1a$ a,a
1(M#n,a&akan 'inaan
"1/&6&#knik "1/&(
2(M#n#rangkan 1a&ar
!a1a$ n/8#1(
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(1 M#n5#&.kan i!#a '#rna !an &#1i&i #$aa
$#$'#rikan "#n!a"a& !a1a$ "#r'in5angan(
Ara 1)i+
HPK2(2 M#ng%.raikan i!#a '#rna #5ara kri&i !an ra"i(
Ara 1)ii+
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.
HPK =(2 M#n,..n $ak1.$a& $#ngik.& k#.&a$aan(
Ara 1)i8+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.
HPK =(2 M#n,..n $ak1.$a& $#ngik.& k#.&a$aan(
Ara 1)i8+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(2 M#$a%a$i !an $#n,a&akan $ak.! "#rka&aan
.kar '#r!aarkan k/n&#k(
Ara 1 )iii+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
10(; M#n,a&akan -#ni95irri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B2<L1E1
B2<T1E1
B2<T1E2
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
Ga$'ar
N/8#1
*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
>UTI SEMESTER PERTAMA 22 HINGGA 00 (00(201;
10 &
1;
)01/0
6
11/;+
SELAGI
NA<I
BER<EN
CUT(
Karangan
U5a"an
Ringkaan
!an
"#$a%a$a
n &#k
Ta&a'a%a
a
P#ri'a%aa
)$ AA+
K/$a
HSL
N/8#1
M#r#nang
G#1/ra
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
.5a"an(
0(M#n,#naraikan ii6ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"(
1(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing ,ang a!a
!a1a$ "#&ikan(
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i !an
&#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan
i&.ai ,ang !i'#rikan
1(M#n,a&akan ni1ai !an
"#nga-aran !1$ n/8#1(
2(M#n#rangkan ga,a
'a%aa(
2(M#$'#rikan 5/n&/%
,ang &#"a& 'agi #&ia"
-4"
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBKK+9
k/n&r.k&i8i$#9
K#5#r!aan
"#1'agai9
k/n&#k&.a1
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B0<L1E1
B0<T1 E1
B0<T2E1
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
N/8#1
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
=
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
1@ &
1A
)1;/;
6
2@/;+
>EMER
LANG
<I
MATA
<UNIA
Karanga
n
P#ri'a%
aa
Karanga
n 'a%an
rangang
an
Ba%an
Gra3ik
Ta&a'a%a
a
Ka&a
"rak1a.
a )$ =*+
K/$a
HSL
<ra$a
1(S#'.a%
"#r-.ang
an(
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii /a1an (
2( M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
0(M#ngarang 5#ri&a
'#r!aarkan $ak.!
"#ri'a%aa(
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(k#na1 "a&i ka&a
"rak1a.a(
2(M#n,#naraikan -#ni6
-#ni ka&a "rak1a.a(
0(M#1#ngka"kan a,a&
!#ngan ka&a "rak1a.a(
1(M#n,a&akan in/"i
<ra$a
2(M#ng%.raikan a"#k
ka-ian a&#ra !a1a$
<ra$a(
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an(
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 1)i+ 9 1)iii+
12(0 M#$'ina a,a& &/"iK !an a,a& %.raian .n&.k
$#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#i3(
Ara 1)i+9 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.
HPK =(2 M#n,..n $ak1.$a& $#ngik.& k#.&a$aan(
Ara 1)i8+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
ka&a9 .ngka"an9
A,a&9 P#nan!a
4a5ana
Ni1ai 2
An&/1/gi
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B2 <B1E1
B2<T1E1
B;<B1E1
Ta3iran
'a%an
Gra3ik .&k
!"&
$ak1.$a&
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
An&/1/gi
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA @62* MEI 201;
1* & >EMERL Pa!a ak%ir "#1a-aran
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3( E-aan9 k/a ka&a9 Ak'a
:
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
1=
)1;/;
6
2@/;+
ANG <I
MATA
<UNIA
Karanga
n
>#ra$a%
Karanga
n
B(Rana
ngan
Ringkaan
!an
"#$a%a$
an &
Ta&a'a%a
a
P#ri'a%a
a )$ =A+
K/$a
2(<ra$a
"#1a-ar !a"a&
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
.5a"an(
0(M#n,#naraikan ii6
ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i
!an &#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan
i&.ai ,ang !i'#rikan
( 1(M#n,a&akan
in/"i
!ra$a
2(M#ng%.raikan a"#k
k/$a !a1a$ !ra$a
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a 4a5ana
.n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 !#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a
)KBKK+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B; <L1
E1
M#n-#1a
"#n!"&
#5ara
rai/na
B;<T1E1
M#n.1i
karangan
'#r3/r$a&
a&a. &i!ak
'#r3/r$a&1
r9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'
aran
k#r-a9
An&/1
/gi
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
1: & >EMERL Pa!a ak%ir "#1a-aran Ak'ar9
10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
20
)2=/;
6
:/@+
ANG <I
MATA
<UNIA
Karangan
>#ra$a%
Ringkaan
!an
"#$a%a$a
n &#k
Ta&a'a%a
a
P#ri'a%aa
)$ =A+
K/$a
HSL
P.ii
Tra!ii/na1
i( S,air
1(Pan!.an
.n&.k Para
R#$a-a
2(S,air
B#r'.a&
Jaa
0(S,air
Li6A&&ar
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a& /a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
.5a"an(
0(M#n,#naraikan ii6ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
1(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing ,ang a!a !a1a$
"#&ikan(
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i !an
&#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan
i&.ai ,ang !i'#rikan
( 1(M#n,a&akan $ak.!
,air
2(M#ng%.raikan a"#k
k/$a !a1a$ "an&.n(
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan
kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an & Ak'ar9
&#k9 B.k. T#k9 L#$'aran k#r-a9 An&/1/gi #r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B@<L1E1
M#$'.a&
in3#r#n
&%!"
"#1'agai
"#n!a"a&
B@<L1E2
M#n-#1aka
n a1a an
,g
$#naa'a
% &%!"
in3#r#n
B@<B1E1
M#$'.a&
.1aan
.$.$ &&g
kar,a
'.kan
kr#a&i3
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
An&/1/gi
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
21&22 KHADAN Pa!a ak%ir "#1a-aran E-aan9 k/a ka&a9 M#n-ana
11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
)12/@
6
20/@+
AH MILIK
KITA
Karanga
n
P#ri'a%a
a
Karangan
'a%an
ranganga
n
Ba%an
gra3ik
Ta&a'a%a
a
Ka&a
"ra3raa
)$ 10;+
K/$a
Sa-ak
1(S#/rang
Inan
I&i$#4a
2(R.$".&
0(Orang
&.a(
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
0(M#n.1i karangan
5#ri&a '#r!aarkan
$ak.! "#ri'a%aa(
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an
rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#n,a&akan -#ni
ka&a "ra3raa(
2M#1#ngka"kan ka&a
"ra3raa !a1a$ a,a&(
( 1(M#n,a&akan
$ak.! "an&.n !an
2(M#ng%.raikan a"#k
k/$a !a1a$ "an&.n
!an
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a 4a5ana
.n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B;<T2E1
M#n.1i
5#ri&a a&a,.
5#r"#n !gn
"1/&
1#ngka"
B@<B1E2
E$'.a&
.1aan &&g
a"#k
ka-ian
a&#ra
!a1a$
kar,a
kr#a&i3
B@<T1E1
M#ng%ai1k
an 2 '.a%
".ii
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
>UTI PERTENGAHAN TAHUN 2=(0@(201; 61;(0A(201;
12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
20&2;
)1A/A
6
2*/A+
PENGORB
ANAN
MELANGKA
UI
SEMPA<A
N
Karangan
P#r'in5anga
n
Karangan
'a%an
rangangan
Ga$'ar
&.ngga1
Ta&a'a%aa
Fraa Na$a
)$ 120+
K/$a
Pr/a
Tra!ii/na1
0(Hika,a&
Marakar$a
;Hika,a&
In!#ra".&#ra
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
karangan
"#r'in5angan(
0(M#n,#naraikan ii6ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#n,a&akan 5/n&/%6
5/n&/% 3raa na$a(
2(M#$'#&.1kan
"#ngg.naan 3raa
na$a !a1a$ a,a&(
( 1(M#n,a&akan
in/"i
5#r"#n
2(M#ng%.raikan a"#k
k/$a !a1a$ !ra$a(
0(M#n-a4a' /a1an
"$%
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan
kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$ '#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an
&#n&ang 'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an
&#n&ang 'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9
"#$ikiran9 ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9
k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
KBT 2
M#n-ana
$in!a
)KBKK+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aan
"#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
B@<B1E1
M#$'.a&
.1aan
.$.$
Kar,a '.kan
kr#a&i3(
B@<T1E2
M#ng%ai1ka
n karangan
'#r3/r$a&
a&a. &i!ak
'#r3/r$a& B
ga,a
"#n.1ian
$#narik(
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
An&/1/gi
MING TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS SISTEM KBT BBM
10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
/UNIT BAHASA
2@
)00/A
6
@/*+
PENGO
RBANA
N
MELAN
GKAUI
SEMPA
<AN
Karanga
n
P#r'in5a
ngan
Karanga
n 'a%an
rangang
an
Ga$'ar
&.ngga1
Ta&a'a%a
a
Fraa
Na$a
)$ 120+
K/$a
U1angka-i
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
karangan
"#r'in5angan(
0(M#n,#naraikan ii6ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#n,a&akan 5/n&/%6
5/n&/% 3raa na$a(
2(M#$'#&.1kan
"#ngg.naan 3raa
na$a !a1a$ a,a&(
( 1(M#n,a&akan
in/"i 5
2(M#ng%.raikan a"#k
ka-ian k/$a !a1a$
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a 4a5ana
.n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r ,ang
!i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9
k/a ka&a9
.ngka"an
a,a
&
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
BA<L1E1
M#ni1ai
i!#a
BA<L1E2
P#ngg.naa
n
.ngka"an
!an ga,a
"#ng.5a"a
n .n&.k
$#,akinka
n "i%ak 1ain
Ak'ar9
&#k9
B.k.
T#k9
L#$'ara
n k#r-a9
An&/1/gi
TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS SISTEM KBT BBM
1;
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
MING /UNIT BAHASA
2A
)*/*
6
11/*+
PENGORB
ANAN
MELANGK
AUI
SEMPA<A
N
Karangan
La"/ran
P#ra&.an
Ringkaan
!an
"#$a%a$a
n &#k
Ta&a'a%a
a
P#ri'a%aa
)$ 1@A+
K/$a
>#r"#n
0(B.!i
S#$angk.
k <aging
;( B.!i
S#$angk.
k <aging(
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
2(M#n,a&akan 3/r$a&
1a"/ran(
0(M#n,#naraikan ii6ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
1(M#n,#naraikan ii6ii
"#n&ing ,ang a!a
!a1a$ "#&ikan(
2(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an !#ngan
a,a& ,ang gra$a&i !an
&#"a&
1(M#n,a&akan $ak.!
"#ri'a%aa(
2(M#$a!ankan
"#ri'a%aa !#ngan
i&.ai ,ang !i'#rikan
( 1(M#n,a&akan
,n/"i
5#ri&a
2(M#ng%.raikan a"#k
k/$a !a1a$ 5#r"#n
0(M#n-a4a' /a1an
"#$a%a$an
HPU =(0 M#$"r/# $ak1.$a& .n&.k k#"#r1.an &#r&#n&.(
HPK =(; M#ng/1a% $ak1.$a& #5ara k/%#r#n .n&.k &.-.an
&#r&#n&.
Ara 1)ii+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK 12(2 M#ng%.'.ngkan ii ,ang '#rna !an $#$'ina
k#rangka a,a&(
Ara 2)iii+
HPK 12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a
4a5ana .n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU :(0 M#n,a$"aikan $ak1.$a& .n&.k &.-.an &#r&#n&.(
HPK :(1 M#ngg.nakan ka&a9 i&i1a%9 3raa9 rangkaika&a9
"#ri'a%aa !an a,a& ,ang &#"a& #r&a in!a% .n&.k
$#n,a$"aikan $ak1.$a& #5ara &#r..n !an k/%#i3(
Ara 1)i+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aan
"#1'agai9
k/n&#k&.a1
PBS
BA<LE1
M#ni1ai
k#k.a&an
!an
k#1#$a%an
i!#a
A<B1E1
M#ni1ai
a"#k ka-ian
a&#ra !gn
a1aan
$.naa'a%
BA<B1E2
M#ni1ai !.a
'a%an
'.kan
kr#a&i3 !gn
a1aan
$.naa'a%
Ak'ar9
&#k9 B.k.
T#k9
L#$'aran
k#r-a9
An&/1/gi
1@
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
MING
TAJUK
/UNIT
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
SISTEM
BAHASA
KBT BBM
2*
)1;/*
6
1=/*+
MENUJU
KE
PUN>AK
JACA
Karangan
Ga$'aran
/
K#"#ri%a1a
n
Karangan
'a%an
rangangan
Ga$'ar
'#riri
Ta&a'a%aa
Fraa #n!i
na$a
)$1;2+
K/$a
U1angka-i
Pa!a ak%ir "#1a-aran
"#1a-ar !a"a&2
1(M#ngana1ii &#$a9
3/k. !an 3/r$a&
/a1an(
0(M#n,#naraikan ii6
ii(
;(M#n,..n rangka
karangan(
@(M#$'ina a,a&6a,a&
,ang gra$a&i .n&.k
$#$'#n&.k #'.a%
karangan 1#ngka"
1(M#ngana1ii /a1an
!an 'a%an
rangangan(
2(M#n,a&akan !an
$#n,#naraikan ii
&#r.ra& !an &#rira&(
0(M#ngga'.ng-a1in ii6
ii $#n-a!i a&.
karangan ,ang 'aik(
1(M#ng#na1"a&i 3raa
#n!i na$a !a1a$
"#&ikan(
2(M#$'#rikan 5/n&/%6
5/n&/% 3raa #n!i
na$a(
0($#$'#&.1kan
"#ngg.naan 3raa
#n!i na$a !a1a$
a,a&(
1(La&i%6&.'i /a1an
k/$a(
HPU2(0M#$'#rikan "#n!a"a& ,anag '#rna #'agai
.$'angan !a1a$ "#r'in5angan(
HPK2(1 M#n5#&.kan i!#a '#rna !an &#1i&i #$aa
$#$'#rikan "#n!a"a& !a1a$ "#r'in5angan(
Ara 1)i+9 2)i8+
HPU 12(0 $#ng%ai1kan "#n.1ian kr#a&i3 !an '.kan kr#a&i3(
HPK12(; M#n,..n ii !an $#ngg.nakan "#nan!a 4a5ana
.n&.k $#ng%ai1kan "#r#nggaan ,ang k/%#r#n(
Ara 1)iii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK *(1 M#ng#na1"a&i !an $#n,a&akan ga$'aran
k##1.r.%an9 i!#a .&a$a9 ii "#n&ing !an ii r#1#8an &#n&ang
'a%an ,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
Ara 1)i+9 1)ii+
HPU*(0 M#n!a"a& $ak1.$a& !ari"a!a "#1'agai .$'#r
,ang !i!#ngar9 !i'a5a !an !i&/n&/n(
HPK*(2 M#$a%a$i !an $#n,a&akan $ak.! "#rka&aan
.kar '#r!aarkan k/n&#k(
Ara 1)iii+
HPU 10(0 M#$a%a$i !an $#$'#rikan r#"/n "#ri'a!i
&#n&ang kar,a a&#ra(
HPK10(1 M#n5#ri&akan #$.1a ##'.a% kar,a #5ara
$#n,#1.r.%(
Ara 1)i+9
10(; M#n,a&akan -#ni95iri9 &#$a !an "#r/a1an9 "#$ikiran9
ni1ai !an "#nga-aran(
Ara 2)ii+
E-aan9 k/a ka&a9
.ngka"an9 A,a&9
P#nan!a 4a5ana
Ni1ai 2
B#k#r-aa$a
Pri%a&in
B#r.a%a
B#r&angg.ng-a4a
'
S#$anga&
"a&ri/&i5
K##!aran
K#'#ranian
M#n-ana
$in!a)KBK
K+9
k/n&r.k&i8i
$#9
K#5#r!aa
n "#1'agai9
k/n&#k&.a1
Ak'ar9
&#k9 B.k.
T#k9
L#$'aran
k#r-a9
An&/1/gi
1A
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
>UTI NUDUL EURAN 1@(0*(201;
2*
)21/*
6
2@/*+
UJIAN
/PER>UBAA
N
2 / PBSMR
>UTI HARI RACA PUASA 2=/* B 1/= 201; )>UTI PERISTI?A <AN >UTI BERGANTI+
2=
);/=
6
=/=+
PEPERIKSAAN
PER>UBAAN PBSMR
2:
)11/=
6
1@/=+
PERBIN>ANGAN
JA?APAN PEPERIKSAAN PER>UBAAN
00 B 00
)1=/=
6
12/:+
LATIH TUBI
BERFOKUS / GERAK GEMPUR
0;
)1@/: 6
1:/:+
>UTI PERTENGAHAN
PENGGAL ) 10 620 /:/10+
00 B 0A
)22/: 6
0/10+
LATIH TUBI
BERFOKUS )JUSA+
>UTI HARI RACA HAJI 0@(10(1;
0*
)10/10
1*/10+
PEPERIKSAAN PBSMR
20/10 >UTI <EEPAFALI
0= B ;2
)20/10
21/11+
AKTIFITI SELEPAS
PEPERIKSAAN PBSMR
1*

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->