RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

M’GU
1&2
2/1
Hingga
10/2

TAJUK/
UNIT
LAMAN
ILMU
Karangan
Ringkasan
dan
pemahaman
tek
Tatabahasa
1.Kata
nama (ms
17)
Ayat
majmuk
Komsas
P.Trad.
1.Pantun
Nasihat
2. Pantun
Bersatu hati
3.Pantun
Berkait.

OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Berbual tentang isu
yang diberi.
2.Menulis ayat
huraian berdasarkan
ayat topik.
3.
3.Menulis perenggan
yang kohesif dengan
menggunakan
penanda wacana
yang tepat.
1.Menyenaraikan isiisi penting yang ada
dalam petikan.
2.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis
dan tepat
1.kenal pasti konsep
KN.
2.Mengesan KN
dalam petikan.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan KN dalam
ayat
1.Melafaz pantun
1.Menyatakan
maksud pantun
2.Menyatakan aspek
komsas pada pantun

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
hubungan mesra.
HPK 1.3 Menyatakan pandangan dengan menghuraikan
maksud tersurat dan tersirat daripada pelbagai sumber.
Aras 1(iv)HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan
bukan kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)
12.3 Membina ayat topiK dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan yang kohesif.
Aras 1(i), 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii

1

SISTEM
BAHASA
Sistem bahasa :
Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

KBT

BBM

Menjana
mindKBKK
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Novel

PBS
B1DL1E1
B1DB1L1
Menyambu
ng bicaraisu
B1DT1E1
Membaca
petikan
puisi,prosa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

M’GU
3&4
13/1
Hingga
24/1

TAJUK/UNI
T
SELAUT
BUDI
DALAM
INGATAN
Karangan
Perbincang
an
Karangan
bahan
rangsangan
-Gambar
tunggal

Tatabahasa
Kata Adjektif
(ms 37

Komsas
Sajak1.Fragmen
Sebuah
Kehidupan
2.Kata-kata
3.Keusangan
Budaya

OBJEKTIF
Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyenaraikan isiisi penting.
3. menyusun dan
mengembangkan
idea.
4.Menulis karangan
lengkap.
1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin
isi-isi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Menyatakan makna
kata adjektif.
2.mencari kata
adjektif dalam
petikan.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan K Adjektif
dalam ayat.
1.Memberi
maksudsajak
2.Menyatakan aspek
komsas dalam sajak
3. Menjawab soalan
pemahaman

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.
HPK 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan
tertentu.
Aras 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
12.3 Membina ayat topiK dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan yang kohesif.
Aras 2(ii), 2(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(ii)
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
sukar berdasarkan konteks.
Aras 1 (iii)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

2

SISTEM
BAHASA
Sistem
bahasa :
Ejaan, kosa
kata,
ungkapan,
Ayat, Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungja
wab
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

KBT

BBM

Menjana
minda(KBKK)
,
kontruktivism
eKecerdasan
pelbagai
-kontekstual

Akbar,
teks, Buku
Teks,
Lembaran
kerja,
Gambar
Novel

PBS
B1DL1E1
B1DB1E1
B1DT1E1
Mengenal
pasti ayat
majmuk
Gabungan,P
ancangan,ca
mpuran
B1DT1E2
Menulis jenis
ayat majmuk
yg gramatis.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
CUTI MAULIDUL RASUL 14/1/14
CUTI THAIPUSAM 17/1/14
CUTI TAHUN BARU CINA 31/1 HINGGA 4/2 (CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI)

MIN
G

TAJUK/
UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
3

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

5&6
(27/1
7/2)

SELAUT
BUDI
DALAM
INGATAN
Karangan
Surat
kiriman tidak
rasmi.

Ringkasan
dan
pemahaman
teks

Tatabahasa
Peribahasa
(ms 17
Komsas
Prosa Trad.
1.Hikayat
Seri
Kelantan
2.Hikayat
Pattani

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format soalan.
2.Menyenaraikan isi-isi
penting.
3. menyusun dan
mengembangkan idea.
4.Menulis karangan
lengkap.
1.Menyenaraikan isi-isi
penting yang ada dalam
petikan.
2.Menggabungjalin isi-isi
dalam satu perenggan
dengan menggunakan
bahasa yang gramatis.
3.Menjawab soalan
pemahaman dengan ayat
yang gramatis dan tepat
1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan situasi
yang diberikan
1Menulis sinopsis
2.Aspek kajian sastera
-nilai dan pengajaran
3. Menjawab Soalan
Pemahaman.

HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat dalam perbincangan.
Aras 1(i), 1(ii), 1(iii)
HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawab
Semangat patriotic
Kesedaran
Keberanian

Menjana
mind(KBKK
)kontruktivi
sme,
Kecerdasa
n pelbagai

Akbar,
teks, Buku
Teks,
Lembaran
kerja,
Novel

kontekstual
Kajian
masa
depan

HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

PBS
B2DL1E1
Memberi
pendapat
logic – isu

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

B2DT1E1
Kenal/susu
nayat topic
dan ayat
huraian.

CUTI TAHUN BARU CINA 28 DAN 29.02.2014

MING
7& 8

TAJUK /
UNIT
DI

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

Pada akhir pelajaran
4

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

(10/2
21/2)

SINILAH
KASIHK
U
TERTUM
PAH
Karanga
n
Gambara
n/
keperihal
an
Karangan
bahan
rangsang
Tatabahas
a
Kata kerja
(ms 48)
Komsas
Antalogi
HSL
.Cerpen
1.Mutiara
Bonda
2.Segala
yg
Tercinta
Ada di
sana

pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format soalan.
2.Menyenaraikan isi-isi
penting.
3. menyusun dan
mengembangkan idea.
4.Menulis karangan
lengkap.
1.Analisis soalan
B.Rans.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isi-isi
menjadi satu karangan
yang baik.
1.kenal pasti kata kerja
transitif dan tidak
transitif.
2.Memberikan contoh
setiap kata kerja.
3.Mencari dan
membetulkan kesalahan
kata kerja dalam ayat
1.Menyatakan sinopsias
2.Perbincangan Aspek
kajian sastera.
3.Menjawab soalan
pemahaman.

HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat dalam perbincangan.
Aras 1(i), 2(iv)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.
Aras 1(iv), 2 (iv)

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Gambar
Novel

PBS
B2DL1E
Memberi
pendapat
B2DB1E1
Menyataka
n Maklumat
penting
B2DT1E1
Mengenal/
Meyusun
ayat Topik
dan ayat
Huraian
B2DT1E2
Susun dan
tulis ayat
dalam
perenggan.

3.HSL
UJIAN PRESTASI 1 24 HINGGA 26.02.2014

MING

TAJUK
/UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
5

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

9 & 10
(24/2
7/3)

DI
SINILAH
KASIHKU
TERTUM
PAH.
Karangan
Surat
kiriman
rasmi
Ringkasan
dan
pemahama
n teks
Tatabahas
a
Peribahasa
(ms 36)
Komsas
Novel
Merenang
Gelora

MING

TAJUK
/UNIT

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format soalan.
2.Menyatakan format
penulisan surat rasmi.
3.Menyenaraikan isi-isi
yang menepati soalan.
4.Gabungjalin isi-isi
menjadi karangan yang
lengkap dan menarik.
1.Menyenaraikan isi-isi
penting yang ada dalam
petikan.
2.Menggabungjalin isi-isi
dalam satu perenggan
dengan menggunakan
bahasa yang gramatis.
3.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis dan
tepat
1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan
situasi
1.MenyatakanlSinopsis
novel
2.Tema/persoalan
3. Menjawab soalan
pemahaman

OBJEKTIF

HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
hubungan mesra.
HPK 1.2 Mendengar dan memberaikan respons secara
lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh
orang lain.
Aras 2(iii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)
Aras 1(i), 1(iii)
HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
HPK10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.
Aras 2(iv), 3(ii)

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

6

Ejaan,
kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

PBS
B3DT1E1
Membina
kerangka tulisn
Bukan keatif

Menjana
mindaKBK
,
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Novel

Kontekstua
l
PBS
B3DL1E1
Kemuka
pendapat
rasional utk
tolak pdt
org lain
B3DB1
Menyataka
n fakta drp
bhn
bacaan
B3DB1E1
Pdgn
sendiri utk
hubungkait
fakta
diperoleh

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

11 &
12
(10/3
21/3)

SELAGI
NADI
BERDEN
YUT
Karangan
Fakta
Karangan
bahan
rangsanga
n.
Gambar
tunggal.
Tatabahas
a
Kata tugas
(ms 68)
Komsas
Novel
Merenang
Gelora

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menyatakan tema,
fokus dan format
soalan
2.Menyenaraikan isiisi penting.
3.Menulis ayat huraian
berdasarkan ayat
topik.
4.Menulis perenggan
yang kohesif dengan
menggunakan
penanda wacana yang
tepat.
1.Menganalisis soalan
dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Menyatakan maksud
kata tugas.
2.Menyenaraikan
contoh-contoh kata
tugas.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan kata tugas
dalam aya
1.Menyatakan binaan
plot-teknik plot.
2.Menerangkan latar
dalam novel.
2.Menjawab soalan
pemahaman

HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat dalam perbincangan.
Aras 1(i)
HPK2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.
Aras 1(ii)
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

PBS
B2DL1E1
B2DT1E1

Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
sukar berdasarkan konteks.
Aras 1 (iii)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
10.4 Menyatakan jenis,cirri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

7

B2DT1E2

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Gambar
Novel

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

MING

TAJUK
/UNIT

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Novel

CUTI SEMESTER PERTAMA 22 HINGGA 30 .03.2014
13 &
14
(31/3
11/4)

SELAGI
NADI
BERDEN
YUT.
Karangan
Ucapan
Ringkasan
dan
pemahama
n teks
Tatabahas
a
Peribahasa
(ms 66)
Komsas
HSL
Novel
Merenang
Gelora

MING

TAJUK
/UNIT

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan format
ucapan.
3.Menyenaraikan isi-isi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap.
1.Menyenaraikan isi-isi
penting yang ada
dalam petikan.
2.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis dan
tepat
1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan
situasi yang diberikan
1.Menyatakan nilai dan
pengajaran dlm novel.
2.Menerangkan gaya
bahasa.
2.Memberikan contoh
yang tepat bagi setiap
jwp

OBJEKTIF

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian
Menjana
minda(KBKK),
kontruktivisme,
Kecerdasan
pelbagai,
kontekstual

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
8

PBS
B3DL1E1
B3DT1 E1
B3DT2E1

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

15 &
16
(14/4
25/4)

CEMER
LANG
DI
MATA
DUNIA
Karanga
n
Peribah
asa
Karanga
n bahan
rangsang
an
Bahan
Grafik
Tatabaha
sa
Kata
praklaus
a (ms 87)
Komsas
HSL
Drama
1.Sebuah
perjuang
an.

MING

TAJUK
/UNIT

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis soalan .
2. Menyatakan maksud
peribahasa.
3.Mengarang cerita
berdasarkan maksud
peribahasa.
1.Menganalisis soalan
dan bahan rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.kenal pasti kata
praklausa.
2.Menyenaraikan jenisjenis kata praklausa.
3.Melengkapkan ayat
dengan kata praklausa.
1.Menyatakan sinopsis
Drama
2.Menghuraikan aspek
kajian sastera dalam
Drama.
3.Menjawab soalan
pemahaman.

OBJEKTIF

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)
12.3 Membina ayat topiK dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan yang kohesif.
Aras 1(i), 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

kata, ungkapan,
Ayat, Penanda
wacana
Nilai :
Antologi
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1(iv)

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Antologi

PBS
B2 DB1E1
B2DT1E1

B4DB1E1
Tafsiran
bahan
Grafik utk
dpt
maklumat

HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA 5-27 MEI 2014

17 &

CEMERL

Pada akhir pelajaran

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

9

Ejaan, kosa kata,

Akba

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

18
(14/4
25/4)

ANG DI
MATA
DUNIA
Karanga
n
Ceramah
Karanga
n
B.Ransa
ngan

19 &

1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan format
ucapan.
3.Menyenaraikan isiisi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap

Ringkasan
dan
pemaham
an t

2.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis
dan tepat

Tatabahas
a
Peribahas
a (ms 86)

1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan
situasi yang diberikan

Komsas
2.Drama

MING

pelajar dapat

TAJUK
/UNIT
CEMERL

. 1.Menyatakan
sinopsis
drama
2.Menghuraikan aspek
komsas dalam drama
3.Menjawab soalan
pemahaman

OBJEKTIF

HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, dea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar,
Aras 1(i), 1(ii)

ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

Pada akhir pelajaran

Menjana
minda
(KBKK),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

r,
teks,
Buku
Teks,
Lemb
aran
kerja,
Antol
ogi

PBS
B4 DL1
E1
Menjelas
pendpt
secara
rasiona
B4DT1E1
Menulis
karangan
berformat
atau tidak
berformatl

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM
Akbar,

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

20
(28/4
9/5)

ANG DI
MATA
DUNIA
Karangan
Ceramah
Ringkasan
dan
pemahama
n teks
Tatabahas
a
Peribahasa
(ms 86)
Komsas
HSL
Puisi
Tradisional
i. Syair
1.Panduan
untuk Para
Remaja
2.Syair
Berbuat
Jasa
3.Syair
Li-Attar

MING
21&22

TAJUK
/UNIT
KHAZAN

pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format soalan.
2.Menyatakan format
ucapan.
3.Menyenaraikan isi-isi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap
1.Menyenaraikan isi-isi
penting yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis dan
tepat
1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan
situasi yang diberikan
. 1.Menyatakan maksud
syair
2.Menghuraikan aspek
komsas dalam pantun.
3.Menjawab soalan
pemahaman

OBJEKTIF

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat

HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan t Akbar,
teks, Buku Teks, Lembaran kerja, Antologi ertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

Pada akhir pelajaran

teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Antologi

PBS
B5DL1E1
Membuat
inferens
thdp
pelbagai
pendapat
B5DL1E2
Menjelaska
n alas an
yg
menasaba
h thdp
inferens
B5DB1E1
Membuat
ulasan
umum ttg
karya
bukan
kreatif

SISTEM
BAHASA
Ejaan, kosa kata,

11

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

KBT
Menjana

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

(12/5
23/5)

AH MILIK
KITA
Karanga
n
Peribaha
sa
Karangan
bahan
rangsanga
n
Bahan
grafik
Tatabahas
a
Kata
prafrasa
(ms 104)
Komsas
Sajak
1.Seorang
Insan
Istimewa
2.Rumput
3.Orang
tua.

MING

TAJUK
/UNIT

pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan maksud
peribahasa.
3.Menulis karangan
cerita berdasarkan
maksud peribahasa.
1.Menganalisis soalan
dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Menyatakan jenis
kata prafrasa.
2Melengkapkan kata
prafrasa dalam ayat.
. 1.Menyatakan
maksud pantun dan
2.Menghuraikan aspek
komsas dalam pantun
dan
3.Menjawab soalan
pemahaman

OBJEKTIF

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

PBS
B4DT2E1
Menulis
cerita atayu
cerpen dgn
plot
lengkap

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

B5DB1E2
Embuat
ulasan ttg
aspek
kajian
sastera
dalam
karya
kreatif
B5DT1E1
Menghasilk
an 2 buah
puisi

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28.05.2014 -14.06.2014

12

SISTEM
BAHASA

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

23&24
(16/6
27/6)

PENGORB
ANAN
MELANGKA
UI
SEMPADA
N
Karangan
Perbincanga
n
Karangan
bahan
rangsangan
Gambar
tunggal
Tatabahasa
Frasa Nama
(ms 123)
Komsas
Prosa
Tradisional
3.Hikayat
Marakarma
4Hikayat
Inderaputera

MING

TAJUK

Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan format
karangan
perbincangan.
3.Menyenaraikan isi-isi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap
1.Menganalisis soalan
dan bahan rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Menyatakan contohcontoh frasa nama.
2.Membetulkan
penggunaan frasa
nama dalam ayat.
. 1.Menyatakan
sinopsis
cerpen
2.Menghuraikan aspek
komsas dalam drama.
3.Menjawab soalan
pmh

OBJEKTIF

KBT :
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sum ber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan
tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)

Ejaan,
kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

13

PBS
B5DB1E1
Membuat
ulasan
umum
Karya bukan
kreatif.
B5DT1E2
Menghasilka
n karangan
berformat
atau tidak
berformat –
gaya
penulisan
menarik.

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS

Menjana
minda
(KBKK),
kontruktivis
me,
Kecerdasan
pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Antologi

SISTEM

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

25
(30/6
5/7)

/UNIT
PENGO
RBANA
N
MELAN
GKAUI
SEMPA
DAN
Karanga
n
Perbinca
ngan
Karanga
n bahan
rangsang
an
Gambar
tunggal
Tatabaha
sa
Frasa
Nama
(ms 123)
Komsas
Ulangkaji

TAJUK

BAHASA
Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan format
karangan
perbincangan.
3.Menyenaraikan isi-isi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap
1.Menganalisis soalan
dan bahan rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Menyatakan contohcontoh frasa nama.
2.Membetulkan
penggunaan frasa
nama dalam ayat.
. 1.Menyatakan
sinopsis c
2.Menghuraikan aspek
kajian komsas dalam
3.Menjawab soalan
pemahaman

OBJEKTIF

HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan ditonton.

Ejaan,
kosa kata,
ungkapan
aya
t

Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
14

SISTEM

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembara
n kerja,
Antologi

PBS
B6DL1E1
Menilai
idea
B6DL1E2
Penggunaa
n
ungkapan
dan gaya
pengucapa
n untuk
meyakinka
n pihak lain

KBT

BBM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

MING
26
(7/7
11/7)

/UNIT
PENGORB
ANAN
MELANGK
AUI
SEMPADA
N

Karangan
Laporan
Persatuan
Ringkasan
dan
pemahama
n teks
Tatabahas
a
Peribahasa
(ms 156)
Komsas
Cerpen
3.Budi
Semangku
k Daging
4. Budi
Semangku
k Daging.

BAHASA
Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
2.Menyatakan format
laporan.
3.Menyenaraikan isi-isi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap
1.Menyenaraikan isi-isi
penting yang ada
dalam petikan.
2.Menjawab soalan
pemahaman dengan
ayat yang gramatis dan
tepat
1.Menyatakan maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa dengan
situasi yang diberikan
. 1.Menyatakan
synopsis
cerita
2.Menghuraikan aspek
komsas dalam cerpen
3.Menjawab soalan
pemahaman

HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.
HPK 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan
tertentu
Aras 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan isi yang bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

15

Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasan
pelbagai,
kontekstual

PBS
B6DLE1
Menilai
kekuatan
dan
kelemahan
idea
6DB1E1
Menilai
aspek kajian
sastera dgn
alasan
munasabah
B6DB1E2
Menilai dua
bahan
bukan
kreatif dgn
alasan
munasabah

Akbar,
teks, Buku
Teks,
Lembaran
kerja,
Antologi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU

MING
27
(14/7
18/7)

TAJUK
/UNIT
MENUJU
KE
PUNCAK
JAYA
Karangan
Gambaran
/
Keperihala
n
Karangan
bahan
rangsangan
Gambar
bersiri
Tatabahasa
Frasa sendi
nama
(ms142)
Komsas
Ulangkaji

OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran
pelajar dapat:
1.Menganalisis tema,
fokus dan format
soalan.
3.Menyenaraikan isiisi.
4.Menyusun rangka
karangan.
5.Membina ayat-ayat
yang gramatis untuk
membentuk sebuah
karangan lengkap
1.Menganalisis soalan
dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
3.Menggabungjalin isiisi menjadi satu
karangan yang baik.
1.Mengenalpasti frasa
sendi nama dalam
petikan.
2.Memberikan contohcontoh frasa sendi
nama.
3.membetulkan
penggunaan frasa
sendi nama dalam
ayat.

HASIL PEMBELAJARAN /ARAS
HPU2.0Memberikan pendapat yanag bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat dalam perbincangan.
Aras 1(i), 2(iv)
HPU 12.0 menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang
bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan ditonton.
HPK7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
sukar berdasarkan konteks.
Aras 1(iii)
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

1.Latih-tubi soalan
komsas.

16

SISTEM
BAHASA
Ejaan, kosa kata,
ungkapan, Ayat,
Penanda wacana
Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungjawa
b
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

KBT
Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivis
me,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstual

BBM
Akbar,
teks, Buku
Teks,
Lembaran
kerja,
Antologi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2014 SMK KUALA KUBU BHARU
CUTI NUZUL QURAN 15.07.2014

27
(21/7
25/7)

UJIAN
/PERCUBAA
N

2 / PBSMR

CUTI HARI RAYA PUASA

28
(4/8
8/8)
29
(11/8
15/8)
30 – 33
(18/8
12/9)
34
(15/9 19/9)
33 – 36
(22/9 3/10)

28/7 – 1/8 2014 (CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI)

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN PBSMR

PERBINCANGAN
JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

LATIH TUBI
BERFOKUS / GERAK GEMPUR

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL ( 13 -20 /9/10)

LATIH TUBI
BERFOKUS (JUSA)
CUTI HARI RAYA HAJI 05.10.14

37
(13/10
17/10)
23/10
38 – 42
(20/10
21/11)

PEPERIKSAAN PBSMR
CUTI DEEPAVALI
AKTIVITI SELEPAS
PEPERIKSAAN PBSMR

17

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.