Anda di halaman 1dari 25

Mata Kuliah : Pengelolaan Sampah

Analisis Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar

Disusun Oleh: Hamdana Suci Amirah Sri Wahyuningsih R. Puty Rani Jintan Teti Ervianti Reski Amelia

JURUSAN

ESEHATAN !AS"ARA AT ESEHATAN

#A U$TAS %$!U '()*

U % N A$AU&&%N !A ASSAR

&A#TAR %S% Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. R m !an Ma!ala" ............................................................................... # $. T % an .................................................................................................. & D. Man'aat................................................................................................. & BAB II TINJAUN PUSTAKA ............................................................................... ( A. Pengertian !am)a"................................................................................ ( B. Jeni! *an S m+er Sam)a"................................................................... , C. K-n!e) Pengel-laan Sam)a"................................................................ . D. Dam)ak /ang Da)at Ditim+ lkan Sam)a"....................................... 11 E. Peman'aatan Sam)a".......................................................................... 1& BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 1( A. De!kri)!i 0ila1a" .............................................................................. 1( B. Pengel-laan !am)a" ........................................................................... 1, $. Rek-men*a!i....................................................................................... 12 BAB I3 Ke!im) lan............................................................................................. 14 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................i5 LAMPIRAN6LAMPIRAN......................................................................................5

+A+ % PEN&AHU$UAN A. $atar +elakang !asalah Pem+ang nan na!i-nal )a*a "akikatn1a a*ala" )em+ang nan man !ia In*-ne!ia !e t "n1a *an )em+ang nan ma!1arakat 1ang +erlan*a!kan )a*a Pan7a!ila *an UUD 14(,. Pem+ang nan ter!e+ t "ar ! men1ent " !el r " a!)ek ke"i* )an ma!1arakat *i +er+agai +i*ang. Pem+ang nan *aera" !e+agai +agian integral *ari )em+ang nan na!i-nal ma!a !ekarang ini mengalami )erkem+angan 1ang 7 k ) )e!at ter tama *alam )em+ang nan k-ta8 +aik )em+ang nan k-ta )r-5in!i8 ka+ )aten8 ke7amatan8 +a"kan !am)ai ke )e*e!aan 1ang !eiring *engan kema% an ek-n-mi *an )ert m+ "an )en* * k 1ang *it n% kkan *engan )ert m+ "an kegiatan )r-* k!i *an k-n! m!i. J ga *engan !emakin meningkatn1a % mla" )en* * k *i k-ta maka akan menim+ lkan +er+agai )erma!ala"an8 !ala" !at n1a a*ala" )erma!ala"an lingk ngan. Perma!ala"an lingk ngan 1ang +agian !i!a akti'ita! man !ia )erl m m ter%a*i *i )erk-taan a*ala" *ikel-la *engan +aik agar ti*ak )engel-laan !am)a" )erk-taan 1ang k rang +aik. Sam)a" 1ang mer )akan menim+ lkan +er+agai )erma!ala"an ter"a*a) ke"i* )an man !ia ma ) n gangg an )a*a lingk ngan !e)erti )en7emaran lingk ngan8 )en1e+aran )en1akit8 men r nn1a e!tetika *an !e+agai )em+a9a )en1akit. Pengel-laan !am)a" *i k-ta6k-ta *i In*-ne!ia !am)ai !aat ini +el m men7a)ai "a!il 1ang -)timal. Ber+agai ken*ala ma!i" *i"a*a)i *alam melak!anakan )engel-laan !am)a" ter!e+ t +aik ken*ala ek-n-mi8 !-!ial + *a1a ma ) n )enera)an tekn-l-gi. Sala" !at tantangan 1ang *i"a*a)i -le" )engel-la )erk-taan a*ala" )enanganan ma!ala" )er!am)a"an. Ber*a!arkan *ata6*ata BPS ta" n #:::8 *ari &2( k-ta 1ang menim+ lkan !am)a" !e+e!ar 2:.#&,82; t-n !etia) "ari8 )enanganan !am)a" 1ang *iangk t ke *an *i+ ang ke Tem)at Pem+ angan

Ak"ir <TPA= a*ala" !e+e!ar (8# >8 1ang *i+akar !e+e!ar &;8. > 8 1ang *i+ ang ke ! ngai (84 > *an ti*ak tertangani !e+e!ar ,&8& >. Ber*a!arkan in'-rma!i 1ang *i)er-le" melal i me*ia internet (http://www.makassarterkini.com) men1atakan +a"9a )engel-laan !am)a" *i k-ta Maka!!ar ma!i" !angat + r k. Dengan tingkat )r-* k!i !am)a" &..2: meter k +ik <m&= )er "ari8 1ang tertangani -le" Dina! Pertamanan *an Ke+er!i"an "an1a &.#;: m&. Se+an1ak (1: m& lainn1a ti*ak terangk t *an "an1a men m) k *i tem)at )em+ angan !ementara <TPS= !am)a". Lim+a" 1ang ti*ak terangk t ini +an1ak +er!erakan *i %alan *an menim+ lkan +a ti*ak !e*a). Ber*a!arkan *ata Dina! Ke+er!i"an8 *i K-ta Maka!!ar *engan % mla" )en* * k 18& % ta %i9a8 !etia) "ari % mla" !am)a" 1ang *i"a!ilkan men7a)ai &..2: m& )er "ari. Akan teta)i8!am)a" 1ang tertangani "an1a &.#;: m&. Dengan *emikian8 ma!i" a*a !ekitar (1: m & !am)a" )er "ari 1ang ti*ak terkel-la. Serta lam+atn1a )engangk tan !am)a" *ari TPS ke TPA ma ) n )ela1anan !am)a" *ari r ma" ke r ma" karena % mla" arma*a )engak t !am)a" ma!i" !angat k rang8 % mla" m-+il )engangk t !am)a" "an1a 1&4 nit )a*a"al nt k mengangk t !am)a" &..2: m& )er "ari i*ealn1a *i+ t "kan #,: nit. Sementara arma*a )engak t !am)a" 1ang a*a !ekarang % ga ti*ak +er' ng!i mak!imal karena a*a 1ang ! *a" t a *an !ering r !ak. +. Rumusan !asalah Ber*a!arkan latar +elakang *i ata!8 maka *a)at *itarik r m !an ma!ala"8 1ait ? 1. Bagaimana *e!kri)!i 9ila1a" Kel ra"an Mari!-@ #. Bagaimana )engel-laan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-@ &. Bagaimana anali!i! ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-@ (. A)a rek-men*a!i ter"a*a) )erma!ala"an )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-@

,.

Tu-uan ). Tu-uan Umum Unt k mengeta" i )engel-laan !am)a" *i Kel ra"an Mari!Ke7amatan Mari!- K-ta Maka!!ar. '. Tu-uan husus

a. Unt k mengeta" i *e!kri)!i 9ila1a" Kel ra"an Mari!-. +. Unt k mengeta" i )engel-laan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. Unt k mengeta" i tim+ lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. Unt k mengeta" i )enanganan !am)a" *i tem)at *i Kel ra"an Mari!-. Unt k mengeta" i )e9a*a"an !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. Unt k mengeta" i )-la )eng m) lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. Unt k mengeta" i )engangk tan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. 7. Unt k mengeta" i anali!i! ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-@ *. Unt k mengeta" i rek-men*a!i 1ang te)at ter"a*a) )erma!ala"an )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-.

&.

!an.aat

1. Mengeta" i *e!kri)!i 9ila1a" Kel ra"an Mari!-. #. Mengeta" i )engel-laan !am)a" *i Kel ra"an Mari!a. Mengeta" i tim+ lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. b. Mengeta" i )enanganan !am)a" *i tem)at *i Kel ra"an Mari!-. c. Mengeta" i )e9a*a"an !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. d. Mengeta" i )-la )eng m) lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. e. Mengeta" i )engangk tan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. &. Mengeta" i anali!i! ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-. (. Mengeta" i rek-men*a!i 1ang te)at ter"a*a) )erma!ala"an

)er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-. +A+ %% T%NJAUAN PUSTA A A. Pengertian Sam/ah Sam)a" memiliki +an1ak )engertian *alam +ata!an ilm )engeta" an. Nam n )a*a )rin!i)n1a !am)a" a*ala" ! at +a"an 1ang ter+ ang ata *i+ ang *ari ! m+er "a!il akti5ita! man !ia ma ) n alam 1ang +el m memiliki nilai ek-n-mi!. Bent k !am)a" +ia!a +era*a *alam !etia) 'a!e materi8 1ait )a*at8 7air *an ga!. AA9ar <144:= mengatakan +a"9a !am)a" a*ala" !e+agian *ari !e! at 1ang ti*ak ter)akai8 ti*ak *i!enangi ata !e! at 1ang *i+ ang8 m mn1a +era!al *ari kegiatan man !ia *an +er!i'at )a*at. De'ini!i lain *ikem kakan -le" Ha*i9i%-t- <142&=8 !am)a" a*ala" !i!a6!i!a +a"an 1ang tela" mengalami )erlak an +aik tela" *iam+il +agian taman1a8 tela" mengalami )eng-la"an8 *an ! *a" ti*ak +erman'aat8 *ari !egi ek-n-mi ! *a" ti*ak a*a "argan1a !erta *ari !egi lingk ngan *a)at men1e+a+kan )en7emaran ata gangg an kele!tarian alam.

A*a) n men r t R-+ert J. K-*-atie <#::&=8 !am)a" a*ala" lim+a" ata + angan 1ang +er!i'at )a*at8 !etenga" )a*at 1ang mer )akan "a!il !am)ingan *ari kegiatan )erk-taan ata !ikl ! ke"i* )an man !ia8 "e9an ma ) n t m+ "6t m+ "an. Sam)a" *alam ilm ke!e"atan lingk ngan "ar ! *i+ ang8 <refuse= !e+enarn1a "an1a !e+agian *ari +en*a ata "al6"al 1ang *i)an*ang ti*ak *ig nakan8 ti*ak *i)akai8 ti*ak *i!enangi ata !e*emikian r )a !e"ingga ti*ak mengangg kelang! ngan "i* ). Ber*a!arkan Un*ang6 n*ang N-m-r 12 Ta" n #::2 Tentang Pengel-laan Sam)a"8 *e'ini!i !am)a" a*ala" !i!a kegiatan !e"ari6"ari man !ia *an ata )r-!e! alam 1ang +er+ent k )a*at. Se*angkan !am)a" !)e!i'ik a*ala" !am)a" 1ang karena !i'at8 k-n!entra!i8 *anBata 5-l men1a memerl kan )engel-laan k" ! !. Ber*a!arkan )engertian *iata! maka *a)at *i!im) lkan +a"9a !am)a" a*ala" +a"an + angan ata !i!a6!i!a +aik +er+ent k )a*at ata !etenga" )a*at *ari Aat -rganik *an an-rganik 1ang *i)r-* k!i -le" man !ia *alam akti5ita!n1a ma ) n )r-!e! alam *an +el m mem) n1ai nilai ek-n-mi!. +. Jenis dan Sum0er Sam/ah Men r t Ha*i9i1-t-8 !am)a" )a*a m mn1a *i+agi * a %eni! 1ait ? 1. Sam)a" -rganik ? 1ait Um mn1a !am)a" !am)a" 1ang mengan* ng !en1a9a6!en1a9a *a)at ter rai !e7ara alami -le" -rganik8 karena it ter! ! n *ari n! r6 n! r !e)erti $8 H8 C8 N8 *ll. -rganik mikr--rgani!me8 7-nt-"n1a !i!a makanan8 kart-n8 kain8 karet8 k lit8 !am)a" "alaman. #. Sam)a" an-rganik ? !am)a" 1ang +a"an kan* ngann1a n-n -rganik8 m mn1a !am)a" ini !angat ! lit ter rai -le" mikr--rgani!me. $-nt-"n1a? ka7a8 kaleng8 al mini m8 *e+ 8 l-gam6l-gam lain. Jeni! *an ! m+er !am)a" men r t 0i*1atm-k- *a)at *ikel-m)-kkan men%a*i? 1. Sam)a" r ma" tangga ter*iri *ari ?

a. Sam)a" +a!a" 1ait !am)a" 1ang ter*iri +a"an6+a"an -rganik 1ang m *a" mem+ ! k 1ang !e+agian +e!ar a*ala" !i!a makanan8 )-t-ngan "e9an8 !a1 ran *an lain6lain. +. Sam)a" kering 1ait !am)a" 1ang ter*iri *ari l-gam !e)erti +e!i8 kaleng +eka! *an !am)a" kering 1ang n-n l-gam mi!aln1a kerta!8 ka1 8 ka7a8 keramik8 +at 6+at an *an !i!a kain. 7. Sam)a" lem+ t8 mi!aln1a !am)a" *e+ 1ang +era!al *ari )en1a) an lantai8 )enggerga%ian ka1 *an a+ *ari !i!a )em+akaran ka1 . *. Sam)a" +e!ar 1ait !am)a" 1ang ter*iri *ari + angan r ma" tangga 1ang +e!ar6+e!ar !e)erti me%a8 k r!i *an lain6lain. #. Sam)a" K-mer!ial8 1ait !am)a" 1ang +era!al *ari kegiatan k-mer!ial !e)erti )a!ar8 )ert-k-an8 r ma" makan8 tem)at "i+ ran8 )engina)an *an lain6lain. &. Sam)a" Bang nan8 1ait !am)a" 1ang +era!al *ari kegiatan )em+ang nan terma! k )em garan *an )em+-ngkaran ! at +ang nan !e)erti !emen8 ka1 8 +at +ata *an !e+again1a. (. Sam)a" 'a!ilita! m m8 1ait !am)a" 1ang +era!al *ari kegiatan )em+er!i"an *an )en1a) an %alan8 tr-t-ar8 taman8 la)angan8 tem)at rekrea!i *an 'a!ilita! m m lainn1a. Kla!i'ika!i !am)a" 1ang *ikel-la +er*a!arkan Un*ang6Un*ang N-.12 Ta" n #::2 tentang Pengel-laan Sam)a" 1ait ? 1. Sam)a" r ma" tangga Sam)a" r ma" tangga 1ait !am)a" 1ang +era!al *ari kegiatan !e"ari6 "ari *alam r ma" tangga8 ti*ak terma! k tin%a *an !am)a" !)e!i'ik. #. Sam)a" !e%eni! !am)a" r ma" tangga Sam)a" !e%eni! !am)a" r ma" tangga a*ala" !am)a" 1ang ti*ak +era!al *ari r ma" tangga8 1ait !am)a" 1ang +era!al *ari ka9a!an k-mer!il8 ka9a!an in* !tri8 ka9a!an k" ! !8 'a!ilita! !-!ial8 'a!ilita! *anBata 'a!ilita! lainn1a. &. Sam)a" !)e!i'ik m m8

Sam)a" !)e!i'ik meli) ti? Sam)a" 1ang mengan* ng +a"an +er+a"a1a *an +era7 nD Sam)a" 1ang mengan* ng lim+a" +a"an +er+a"a1a *an +era7 nD Sam)a" 1ang tim+ l aki+at +en7anaD P ing +-ngkaran +ang nanD Sam)a" 1ang !e7ara tekn-l-gi +el m *a)at *i-la"D *anBata . Sam)a" 1ang tim+ l !e7ara ti*ak )eri-*ik. ,. 1nse/ Pengel1laan Sam/ah Ber*a!arkan Un*ang6Un*ang N-m-r 12 Ta" n #::2 tentang Pengel-laan Sam)a"8 *e'ini!i )engel-laan !am)a" a*ala" kegiatan 1ang !i!temati!8 men1el r " *an +erke!inam+ ngan 1ang meli) ti )eng rangan *an )enanganan !am)a". Pengel-laan !am)a" *i!elenggarakan +er*a!arkan a!a! tangg ng %a9a+8 a!a! +erkelan% tan8 a!a! man'aat8 a!a! kea*ilan8 a!a! ke!a*aran8 a!a! ke+er!amaan8 a!a! ke!elamatan8 a!a! keamanan8 *an a!a! nilai ek-n-mi. Pengel-laan !am)a" +ert % an !e+agai ! m+er *a1a. Men r t Ha*i9i1-t- *e'ini!i )engel-laan !am)a" a*ala" )erlak an ter"a*a) !am)a" nt k mem)erke7il ata meng"ilangkan ma!ala"6ma!ala" 1ang +erkaitan *engan lingk ngan *alam " + ngann1a *engan !am)a" *an *i)er"atikan +e+era)a ta"a)an 1ait )eng m) lan8 )emi!a"an8 )em+akaran *a )em+ angan <)enim+ nan= !am)a". Selan% tn1a )engel-laan !am)a" a*ala" !a"a mengat r ata mengel-la !am)a" *ari )r-!e! )eng m) lan8 )emi!a"an8 )emin*a"an !am)ai )eng-la"an *an )em+ angan ak"ir <$i)ta Kar1a8 144&=. Pengel-laan !am)a" ter*iri *ari # %eni! 1ait )engel-laan !etem)at <in*i5i* = *an )engel-laan ter) !at nt k lingk ngan ata )erk-taan. Pengel-laan !am)a" a*ala" !em a kegiatan 1ang *ilak kan *alam menangani !am)a" !e%ak *itim+ lkan !am)ai *engan )em+ angan ak"ir. Se7ara gari! +e!ar8 kegiatan *i *alam )engel-laan !am)a" meli) ti )engen*alian tim+ lan !am)a"8 )eng m) lan !am)a"8 tran!'er *an nt k meningkatkan ke!e"atan ma!1arakat *an k alita! lingk ngan !erta men%a*ikan !am)a"

tran!)-rt8 )eng-la"an *an )em+ angan ak"ir <Kartika9an8 #::;= !e+agai +erik t? 1. Penim+ lan !am)a" <solid waste generated= Dari *e'ini!in1a *a)at *i!im) lkan +a"9a )a*a *a!arn1a !am)a" it ti*ak *i)r-* k!i8 teta)i *itim+ lkan <solid waste is generated, not produced=. Cle" karena it *alam menent kan met-*e )enanganan 1ang te)at8 )enent an +e!arn1a tim+ lan !am)a" !angat *itent kan -le" % mla" )elak *an %eni! *an kegiatann1a. I*ealn1a8 nt k mengeta" i +e!arn1a tim+ lan !am)a" 1ang ter%a*i8 "ar ! *ilak kan *engan ! at !t *i. Teta)i nt k ke)erl an )rakti!8 tela" *iteta)kan ! at !tan*ar 1ang *i! ! n -le" De)artemen Peker%aan Um m. Sala" !at n1a a*ala" SK SNI S6:(6 144&6:& tentang S)e!i'ika!i tim+ lan !am)a" nt k k-ta ke7il *an k-ta !e*ang. Dimana +e!arn1a tim+ lan !am)a" literB-rangB"ari ata nt k k-ta !e*ang a*ala" !e+e!ar #8;,6&8#, :8;6:82 kgB-rangB"ari. Se*angkan men r t

Sanr-)ie8 rata6rata la% tim+ lan !am)a" 1g *i"a!ilkan -le" ma!1arakat )erk-taan a* #6& lB-rgB"r. A*a) n men r t LPM ITB *an P !lit+ang Pem kiman8 la% tim+ lan !am)a" +er*a!arkan k-m)-nen ! m+ern1a a*ala" !e+agai +erik t?
N1 # & ( , . ; 2 4 1: K-m)-nen S m+er R ma" )ermanen R ma" !emi )ermanen R ma" n-n )ermanen Kant-r T-kSek-la" Jalan )r-t-k-l Jalan k-lekt-r Jalan )eng" + ng Pa!ar Sat an Per -rgB"r Per -rgB"r Per -rgB"r Per )egB"r Per )etB"r Per !i!9aB"r Per M&B"r Per M&B"r Per M B"r Per M&B"r
&

3-l me <liter= Berat <kg= #8#, E #8,: #8:: E #8#, 18;, E #8:: :8,: E :8;, #8,: E &8:: :81: E :81, :81: E :81, :81: E :81, :8:, E :81: :8#: E :8.: :8&,: E :8(:: :8&:: E :8&,: :8#,: E :8&:: :8#,: E :81:: :81,: E :8&,: :8:1: E :8:#: :8:#: E :81:: :8:1: E :8:,: :8::, E :8:#, :81:: E :8&::

#.

Penanganan *i tem)at <on site handling=

Penanganan !am)a" )a*a ! m+ern1a a*ala" !em a )erlak an ter"a*a) !am)a" 1ang *ilak kan !e+el m !am)a" *i tem)atkan *i tem)at )em+ angan. Kegiatan ini +ert-lak *ari k-n*i!i *i mana ! at material 1ang ! *a" *i+ ang ata ti*ak *i+ t "kan8 !eringkali ma!i" memiliki nilai ek-n-mi!. Penanganan !am)a" *item)at8 *a)at mem+erikan )engar " 1ang !igni'ikan ter"a*a) )enanganan !am)a" )a*a ta"a) !elan% tn1a. Kegiatan )a*a ta"a) ini +er5aria!i men r t %eni! !am)a"n1a meli) ti )emila"an <shorting=8 )eman'aatan kem+ali <reuse= *an *a r <recycle=. T % an tama *an kegiatan *i ta"a) ini a*ala" mere* k!i +e!arn1a tim+ lan !am)a" <reduce=. lang nt k

&.

Peng m) lan <collecting= A*ala" kegiatan )eng m) lan !am)a" *an ! m+ern1a men % ke l-ka!i TPS. Berik *iagram )-la )eng m) lan !am)a" mener t Ba*an Stan*ari!a!i Na!i-nal <#::#=.

(.

Pengangk tan <transfer and transport= A*ala" kegiatan )emin*a"an !am)a" *ari TPS men % )em+ angan )eng-la"an !am)a" ata Pela1anan Minimal Bi*ang Penataan l-ka!i l-ka!i )em+ angan ak"ir. R ang8 Per ma"an *an nt k

Pe*-man Stan*ar Pela1anan Minimal Pe*-man Penent an Stan*ar Perm kiman *an Peker%aan Um m <Ke) t !an Menteri Perm kiman Dan Pra!arana 0ila1a" N-. ,&(BKPTSBMB#::1=. K" ! ! )ela1anan8 !e+agai +erik t? a. Tr k !am)a" *engan ka)a!ita! . m& *a)at mela1ani )engangk tan nt k ;:: 61::: KK !e*angkan *engan ka)a!ita! 2 m& nt k 1,::6 #::: KK <% mla" rita!i #6&B"ari=. b. Arm roll truck *engan k-ntainer 2 m& % ga *a)at mela1ani #:::6 &::: KK <% mla" rita!i &6,B"ari=. c. $-m)a7t-r tr 7k 2 m& mam) mela1ani #,:: KK. ,. Peng-la"an <treatment= )engangk tan *i7ant mkan +a"9a %eni! alat angk t mem)engar "i

Bergant ng *ari %eni! *an k-m)-!i!in1a8 !am)a" *a)at *i-la". Ber+agai alternati' 1ang ter!e*ia *alam )eng-la"an !am)a"8 *i antaran1a a*ala" ? a. Tran!'-rma!i 'i!ik8 meli) ti )emi!a"an k-m)-nen !am)a" <shorting= *an )ema*atan <compacting=8 1ang t % ann1a a*ala" mem)erm *a" )en1im)anan *an )engangk tan. +. Pem+akaran <incinerate=8 mer )akan teknik )eng-la"an !am)a" 1ang *a)at meng +a" !am)a" men%a*i +ent k ga!8 !e"ingga 5-l men1a *a)at +erk rang "ingga 4:64,>. Me!ki mer )akan teknik 1ang e'ekti'8 teta)i + kan mer )akan teknik 1ang *ian% rkan. Hal ini *i!e+a+kan karena teknik ter!e+ t !angat +er)-ten!i nt k menim+ lkan )en7emaran *ara. 7. Pem+ atan k-m)-! <composting=8 K-m)-! a*ala" ) ) k alami <-rganik= 1ang ter+ at *ari +a"an 6 +a"an "i%a an *an +a"an -rganik lain 1ang !enga%a *itam+a"kan nt k mem)er7e)at )r-!e! +ila *i)an*ang )erl 8 )em+ ! kan8 mi!aln1a k-t-ran ternak ata *. Energ1 re7-5er18 1ait

+i!a *itam+a"kan ) ) k + atan )a+rik8 !e)erti rea <0ie*8 #::(=. tran'-rma!i !am)a" men%a*i energi8 +aik 1ait )a*a in!tala!i 1ang energi )ana! ma ) n energi li!trik. Met-*e ini tela" +an1ak *ikem+angkan *i negara6negara ma% 7 k ) +e!ar *engan ka)a!ita! F &:: t-nB"ari *a)at *ilengka)i *engan )em+angkit li!trik !e"ingga energi li!trik <F 4..::: M0HBta" n= 1ang *i"a!ilkan *a)at *iman'aatkan nt k menekan +ia1a )r-!e! )engel-laan. .. Pem+ angan ak"ir Pa*a )rin!i)n1a8 )em+ angan ak"ir !am)a" "ar ! memen "i !1arat6 !1arat ke!e"atan *an kele!tarian lingk ngan. Teknik 1ang !aat ini *ilak kan a*ala" *engan open dumping8 *i mana !am)a" 1ang a*a "an1a *i tem)atkan *i tem)at tertent 8 "ingga ka)a!ita!n1a ti*ak lagi memen "i. Teknik ini !angat +er)-ten!i nt k menim+ lkan gangg an ter"a*a) lingk ngan. Teknik 1ang *irek-men*a!ikan a*ala" *engan

sanitary landfill. Di mana )a*a l-ka!i TPA *ilak kan kegiatan6kegiatan tertent &. nt k meng-la" tim+ nan !am)a".

&am/ak "ang &a/at &itim0ulkan Sam/ah 1. Dam)ak ter"a*a) lingk ngan Sam)a" !e+agai +a"an )en7emar lingk ngan8 !am)a" 1ang ti*ak *ikel-la *engan +aik akan men%a*i )en1e+a+ gangg an *an keti*ak !eim+angan lingk ngan. Sam)a" )a*at 1ang men m) k ata ) n 1ang +er!erakan menim+ lkan ke!an k-t-r *an k m ". !e"ingga nilai e!tetika )em kiman *an ka9a!an *i !ekitar !am)a" terli"at !angat ren*a". Bila *i m !im " %an8 !am)a" )a*at *a)at memi7 +an%irD maka *i !aat kemara )em kiman. a. Pen7emaran *ara Sam)a" <-rganik *an )a*at= 1ang mem+ ! k m mn1a mengel arkan ga! !e)erti met"an <$H(= *an kar+-n *i-k!i*a <$C#= !erta !en1a9a lainn1a. Se7ara gl-+al8 ga!6ga! ini mer )akan !ala" !at )en1e+a+ men r nn1a k alita! lingk ngan < *ara= karena e'ek r ma" ka7a <green house effect= 1ang mem) n1ai !am)a" akan m *a" ter+akar. Ke+akaran !am)a"8 *ara % ga men%a*i an7aman +agi !elain men1e+a+kan )en7emaran

men1e+a+kan )eningkatan ! " 8 *an men1e+a+kan " %an a!am. Se*angkan !e7ara l-kal8 !en1a9a6!en1a9a ini8 !elain +er+a ti*ak !e*a) B +a + ! k8 % ga *a)at menggangg ke!e"atan man !ia. Sam)a" 1ang *i+ ang *i TPA ) n ma!i" teta) +eri!ik-D karena +ila TPA *it t ) ata *itim+ n ter tama *engan +ang nan akan mengaki+atkan ga! met"an ti*ak *a)at kel ar ke *ara. Ga! met"an 1ang terk r ng8 lama kelamaan akan !emakin +an1ak !e"ingga +er)-ten!i menim+ lkan le*akan. Hal !e)erti ini tela" ter%a*i *i !e+ a" TPA *i Ban* ng8 !e"ingga menim+ lkan k-r+an kematian. +. Pen7emaran air

Pr-!e! )en7 7ian !am)a" )a*at -le" air ter tama -le" air " %an mer )akan ! m+er tim+ ln1a )en7emaran air8 +aik air )erm kaan ma ) n air tana". Aki+atn1a8 +er+agai ! m+er air 1ang *ig nakan nt k ke+ t "an !e"ari6"ari <! m r= *i *aera" )em kiman tela" terk-ntamina!i 1ang mengaki+atkan ter%a*in1a )en r nan tingkat ke!e"atan man !ia B )en* * k. Pen7emaran air ti*ak "an1a aki+at )r-!e! )en7 7ian !am)a" )a*at8 teta)i )en7emar ter+e!ar % !tr +era!al *ari lim+a" 7air 1ang ma!i" mengan* ng Aat6Aat kimia *ari +er+agai %eni! )a+rik *an %eni! in* !tri lainn1a. Air 1ang ter7emar ti*ak "an1a air )erm kaan !a%a8 teta)i % ga air tana"D !e"ingga !angat menggangg *an +er+a"a1a +agi man !ia. 7. Pen1e+a+ +an%ir Fi!ik !am)a" <!am)a" )a*at=8 +aik 1ang ma!i" !egar ma ) n 1ang ! *a" mem+ ! kD 1ang ter+a9a ma! k ke g-t B !el-kan *an ! ngai akan meng"am+at aliran air *an mem)er*angkal ! ngai. Pen*angkalan mengaki+atkan ka)a!ita! ! ngai akan +erk rang8 !e"ingga air men%a*i tergenang *an mel a) men1e+a+kan +an%ir. Ban%ir tent n1a akan mengaki+atkan ker gian !e7ara 'i!ik *an mengan7am ke"i* )an man !ia <"an1 t B tergenang air=. Teta)i 1ang )aling mere!a"kan a*ala" aki+at lan% tan *ari +an%ir 1ang !elal mem+a9a )en1akit. #. Dam)ak ter"a*a) ke!e"atan Sam)a" mer )akan ! m+er )en1akit8 +aik !e7ara lang! ng ma ) n tak lang! ng. Se7ara lang! ng !am)a" mer )akan tem)at +erkem+angn1a +er+agai )ara!it8 +akteri *an )at-genD !e*angkan !e7ara tak lang! ng !am)a" mer )akan !arang +er+agai 5ekt-r <)em+a9a )en1akit= !e)erti tik !8 ke7-a8 lalat *an n1am k. Sam)a" 1ang mem+ ! kD ma ) n kaleng8 +-t-l8 )la!tikD mer )akan !arang )at-gen *an 5ekt-r )en1akit. Ber+agai )en1akit 1ang *a)at m n7 l karena !am)a" 1ang ti*ak *ikel-la antara lain a*ala"8 *iare8 *i!entri8 7a7ingan8

malaria8 kaki ga%a" <ele)"antia!i!= *an *emam +er*ara". Pen1akit6 )en1akit ini mer )akan an7aman +agi man !ia8 1ang *a)at menim+ lkan kematian. E. Peman.aatan Sam/ah Per!e)!i man !ia ter"a*a) !am)a" "ar ! +er +a"D +a"9a !am)a" ti*akla" mer )akan ! at +arang 1ang "ar ! *i+ ang teta)i *a)at *iman'aatkan. Sam)a" n-n-rganikD !e)erti )la!tik8 kerta! B kar* !8 kaleng8 +e!i B l-gam tela" +an1ak *iman'aatkan kem+ali <*a r lang=. Se+agian angg-ta ma!1arakat tela" meman'aatkann1a !e+agai mata )en7a"arian *engan meng m) lkann1a8 +aik 1ang ter!erak *i %alan8 *i tem)at6tem)at !am)a" ma ) n *i TPA. Akan teta)i ma!ala" !am)a" teta) +el m ter)e7a"kan karena !am)a" m mn1a mer )akan !am)a" -rganikD )a*a"al % !tr %eni! !am)a" inila" 1ang )aling ra9an *alam menim+ lkan )en1akit +agi man !ia. Sam)a" -rganik8 1ang mer )akan !i!a6!i!a r ma" tangga *an )a!ar B )ertanian8 !e)erti !a1 r *an + a" *a)at *i%a*ikan !e+agai +a"an +ak )em+ atan ) ) k -rganik <k-m)-!=8 makanan ternak *an ikan <bokashi= ata ) n +a"an +ak )em+ atan +atak-. Nam n *emikian8 *alam )em+ atan +-ka!"i8 +a"an6+a"an 1ang *ig nakan *an "a!il 1ang *i)er-le"8 teta) "ar ! *ik-ntr-l nt k meng"in*ari a*an1a +a"an 1ang +era7 n +agi ternak. Bila ma!1arakat men%a*ikan !am)a" !e+agai +a"an +ak 8 maka !am)a" ti*ak lagi *i+ ang teta)i *ik m) lkan *an *i-la". Peman'aatan !am)a" ti*ak "an1a akan +er*am)ak )-!iti' ter"a*a) ter)eli"aran1a e!tetika *an k alita! lingk ngan *an ke!e"atan man !iaD teta)i % ga *a)at men%a*i ! m+er )erek-n-mian +agi ma!1arakat.

+A+ %%% PE!+AHASAN

A.

&eskri/si Wilayah K-ta Maka!!ar mer )akan k-ta ter+e!ar keem)at *i In*-ne!ia *an ter+e!ar *i Ka9a!an Tim r In*-ne!ia memiliki l a! areal 1;,8;4 km# *engan )en* * k 1.11#..228 !e"ingga k-ta ini ! *a" men%a*i k-ta Metr-)-litan. Se7ara a*mini!tra!i k-ta ini ter*iri *ari 1( ke7amatan *an 1(& kel ra"an. Kel ra"an Mari!- terma! k *alam 9ila1a" a*mini!tra!i Ke7amatan Mari!- K-ta Maka!!ar. L a! kel ra"an ini a*ala" #: Ha mer )akan ka9a!an ra9a8 ra9an +an%ir *an !e+agian 9ila1a"n1a mer )akan ka9a!an )e!i!ir. J mla" )en* * k *i kel ra"an ini a*ala" ;.:2, -rang8 ter*iri *ari &.,:; )en* * k laki6laki *an &.,;2 )en* * k )erem) an *engan 1..21 ke)ala kel arga <KK= 1ang +erm kim *i*alamn1a. A*a) n +ata! 9ila1a" Kel ra"an Mari!- a*ala"? 1. Se+ela" tara +er+ata!an *engan Kel ra"an Lette8 #. Se+ela" !elatan +er+ata!an *engan Kel ra"an B 1ang8 &. Se+ela" tim r +er+ata!an *engan Selat Maka!!ar *an (. Se+ela" +arat +er+ata!an *engan kel ra"an Ma77ini S-m+ala. A*a) n +e+era)a 'a!ilita! 1ang ter*a)at *alam kel ra"an ini !e+agai +erik t? 1. Kant-r kel ra"an *engan % mla" a)arat )emerinta"an !e+an1ak ; -rang. #. Kant-r n-tari! !e+an1ak & nit *engan % mla" tenaga ker%a !e+an1ak & -rang. &. Sek-la" a. TK !e+an1ak & nit *engan % mla" !i!9a !e+an1ak 1,2 -rang +. Sek-la" *a!ar <SD= !e+an1ak , nit *engan % mla" !i!9a !e+an1ak #.#2& -rang. 7. Sek-la" menenga" )ertama <SMP= !e+an1ak ( nit *engan % mla" !i!9a !e+an1ak &(# -rang. *. Sek-la" menenga" ata! <SMA= !e+an1ak 1 nit *engan % mla" !i!9a !e+an1ak &(# -rang.

+.

Pengel1laan Sam/ah ). Tim0ulan Sam/ah Anali!i! la% tim+ lan !am)a" Kel ra"an Mari!- ke7amatan Mari!- K-ta Maka!!ar? a. J mla" Pen* * k J mla" )en* * k kel ra"an mari!- a*ala" ;.:2, -rang. A*a) n men r t Sanr-)ie8 rata6rata la% tim+ lan !am)a" 1g *i"a!ilkan -le" ma!1arakat )erk-taan a*ala" #6& lB-rgB"r8 maka 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan )en* * k kel ra"an mari!- a*ala"? ;.:2, -rang G # literB-rangB"ari H 1(.1;: literB"ari ;.:2, -rang G & literB-rangB"ari H #1.##, literB"ari Ja*i 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan )en* * k Kel ra"an Mari!a*ala" 1(.1;: 6 #1.##, literB"ari. +. Kant-r Ber*a!arkan LPM ITB *an P !lit+ang Pem kiman8 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan )erkant-ran a*ala" :8,: E :8;,B)ega9aiB"ari8 maka? kant-r kel ra"an ; -rang G :8,: literB)ega9aiB"ari H &8, literB"ari. ; -rang G :8;, literB-rangB"ariH ,8#, liter "ari. Ja*i 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan -le" kant-r kel ra"an a*ala" &8,6,8#, literB"ari. Kant-r n-tari! & -rang G :8,: literBB)ega9aiB"ari H 18, literB"ari. & -rang G :8;, literB-rangB"ari H #8#, literB"ari Ja*i 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan -le" & kant-r n-tari! a*ala" 18, 6 #8#, literB"ari. Se"ingga 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan -le" akti5ita! )erkant-ran *i Kel ra"an Mari!- a*ala" , 6 ;8, literB"ari. 7. Sek-la"

Ber*a!arkan LPM ITB *an P !lit+ang Pem kiman8 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan -le" !ek-la" a*ala" :81: E :81, literB!i!9aB"ari8 maka 5-l me !am)a" *i !ek-la" 1ang a*a *i Kel ra"an Mari!a*ala" % mla" !el r " !i!9a TK8 SD8 SMP8 *an SMA a*ala" &.1#, &.1#, G :81:H &1#8, &.1#, G :81,H (2.8;, Ja*i 5-l me !am)a" 1ang *i"a!ilkan *i !ek-la" 1ang a*a *i Kel ra"an Mari!- a*ala" &1#8, 6 (2.8;, literB"ari. Ber*a!arkan anali!i! la% tim+ lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!a*ala" % mla" !am)a" 1ang *i"a!ilkan )en* * k I % mla" !am)a" 1ang *i"a!ilkan )erkant-ran I % mla" !am)a" 1ang *i"a!ilkan *i !ek-la" a*ala" /ang teren*a" 1(.1;: I , I&1#8 , H 1(.(2;8, literB"ari /ang tertinggi #1.##, I ;8, I(2.8;, H #1.;148#, literB"ari Ja*i8 % mla" t-tal !am)a" 1ang *i"a!ilkan *i Kel ra"an Mari!*ari ketiga ! m+er ter!e+ t a*ala" 1(.(2;8, 6 #1.;148#, literB"ari ata !etara *engan 1(8,6#18; m&B"ari. '. Penanganan sam/ah di tem/at 2sum0er3 Ber*a!arkan *ata 1ang *i)er-le" )a*a !aat -+!er5a!i8 ti*ak a*a )enanganan +er )a )emila"an <shorting=8 )eman'aatan kem+ali <reuse= *an *a r lang <recycle= 1ang *ilak kan -le" )en* * k Kel ra"an )a*a tingkat r ma" Mari!- )a*a !am)a" 1ang *i"a!ilkan8 +aik it tem)at )em+ angan !ementara. *. Pe4adahan sam/ah Sam)a" 1ang *i"a!ilkan )a*a tingkat r ma" tangga *i Kel ra"an Mari!- k rang *itangani *engan +aik8 *i kel ra"an ter!e+ t +el m ter*a)at tem)at !am)a" nt k !etia) r ma"8 !am)a" 1ang *i"a!ilkan "an1a *iletakkan *i *e)an r ma"8 !etela" men m) k8 +ar kem *ian *i+a9a -le" )emilik r ma" ke TPS 1ang tela" *i!e*iakan. A*a) n

tangga8 kant-r ma ) n !ek-la". Sam)a" 1ang *i"a!ilkan akan *i+a9a ke

)e9a*a"an !am)a" *i kel ra"an ini +er!i'at k-m nal <TPS= tem)at8 +er )a 1 + a" k-ntainer +er k ran . m&. 5. P1la Pengum/ulan Sam/ah

nt k

menam) ngBmen1im)an !ementara !am)a" *ari !em a 9arga *i ! at

P-la )eng m) lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!- mer )akan )-la in*i5i* lang! ng8 1ait in*i5i* mem+a9a lang! ng !am)a" 1ang *i"a!ilkan ke tem)at )em+ angan !ementara <TPS= 1ang !elan% tn1a akan *iam+il -le" )et ga! ke+er!i"an mengg nakan tr k !am)a" nt k kem *ian *i+a9a ke tem)at )em+ angan ak"ir <TPA= *i TPA Tamangnga)a <)-la k-m nal lang! ng=. Selain it 8 *i Kel ra"an Mari!- % ga ter*a)at 1 kel-m)-k )et ga! ke+er!i"an 1ang akan mem+er!i"an %alanE%alan *i kel ra"an ter!e+ t <)-la )en1a) an %alan=. Nam n *ari "a!il -+!er5a!i la)angan 1ang *ilak kan8 ma!i" +an1ak !am)a" 1ang +er!erakan *i )inggir %alan8 "al ini men n% kkan kel-m)-k )et ga! ke+er!i"an 1ang tela" ter+ent k k rang +er' ng!i *engan +aik. 6. Pengangkutan Sam/ah Sam)a" 1ang *i"a!ilkan *i Kel ra"an Mari!- 1ang *i!im)an )a*a k-ntainer akan *iangk t -le" tr k !am)a" <dump truck= +erka)a!ita! . m&. Pengangk tan !am)a" *ilak kan # kali !e"ari )a*a ) k l :..:: 0ITA *an ) k l #1.:: 0ITA ata ketika k-ntainer !am)a" ter!e+ t )en ". Sam)a" ter!e+ t akan *iangk t ke Tam)at Pem+ angan Ak"ir <TPA= Tamangnga)a. ,. Analisis !asalah Persam/ahan &i elurahan !aris1

Ber*a!arkan "a!il )er-le"an la% tim+ lan8 % mla" t-tal !am)a" 1ang *i"a!ilkan *i Kel ra"an Mari!- a*ala" 1(.(2;8, 6 #1.;148#, literB"ari ata !etara *engan 1(8, 6 #18; m&B"ari. A*a) n % mla" k-ntainer !am)a" <TPS= a*ala" 1 + a" k-ntainer +er k ran . m &. Ja*i nt k menangani ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!- *i+ t "kan )engangk tan !am)a" *ari k-ntainer minimal # kali !e"ari8 nam n nt k le+i" memak!imalkan

)engel-laan !am)a" *i kel ra"an ini8 *i+ t "kan )engangk tan & kali 6 ( kali *alam !e"ari. A*a) n %a*9al )engangk tan !am)a" *i kel ra"an ini 1ait # kaliB"ari ata ketika k-ntainern1a )en ". Jika )engangk tan *ilak kan # kaliB"ari8 maka ma!i" a*a le+i" *ari #8, m& !am)a" 1ang ti*ak tertangani8 nam n men r t )et ga! *i Kel ra"an Mari!-8 )engangk tan !am)a" % ga *ilak kan ketika k-ntainer !am)a" )en "8 maka men r t kami )engangk tan !am)a" *i kel ra"an ini ! *a" +aik. Pengangk tan !am)a" 1ang *ilak kan )a*a ) k l :..:: 0ITA *an ) k l #1.:: 0ITA. Men r t kami 9akt ) k l :..:: 0ITA k rang e'ekti' )engangk tan )agi "ari 1ait nt k menangani ma!ala" !am)a" *i

kel ra"an ter!e+ t8 "al ini *ikarenakan ma!1arakat +ia!an1a mem+ ang !am)a"n1a *iata! ) k l :..::8 1ait antara ) k l :;.:: !am)ai ) k l :4.:: !aat )eker%aan r ma" tanggan1a !ele!ai. Hal ter!e+ t k rang e'ekti' karena !am)a" ! *a" *iangk t )a*a ) k l #1.::8 1ang +erarti k-ntainer !am)a" ! *a" k-!-ng )a*a malam "ari "ingga ! + " "ari8 a)a+ila !am)a" *iangk t ) k l :..::8 )en m) kan !am)a" +el m mak!imal )a*a )agi "arin1a. Se"inggga )a*a !ekitar ) k l 1:.::8 !am)a" ! *a" kem+ali men m) k *i k-ntainer 1ang tela" *i!e*iakan. Pengangk tan !am)a" !e+aikn1a *ilak kan minimal & kali !e"ari )a*a ) k l 1:.:: nt k menangani !am)a" 1ang +ia!an1a !e+agian +e!ar *ari !am)a" r ma" tangga8 )a*a ) k l 1,.:: nt k menangai !am)a" 1ang +ia!an1a !e+agian +e!ar +era!al *ari in!tan!iBkant-rB!ek-la"8 *an )a*a ) k l #1.:: nt k !am)a" 1ang +ia!an1a *i+ ang malam "ari -le" )en* * k agar k-ntainer +i!a k-!-ng !e+el m kem+ali *ii!i kee!-kan "arin1a. Pengangk tan *i Kel ra"an Mari!- *ilak kan *engan dump truk 1ang % ga +erka)a!ita! . m&. Ka)a!ita! ini !ama *engan ka)a!ita! k-ntainer. Hal ini +erarti a)a+ila i!i k-ntainer !am)a" mele+i"i ka)a!ita! <mem+ m+ ng tinggi mele9ati +ata! k-ntainer=8 -t-mati! "al !er )a % ga ter%a*i )a*a tr k )engangk t !am)a"8 1ang +i!a mem+ at !am)a" akan kem+ali +eter+angan

*i %alan !aat *iangk t. Cle" !e+a+ it 8 tr k !am)a" )erl

nt k *it t )

*engan ten*aBter)al nt k men7ega" !am)a" ter+ang !aat *iangk t. &. Rek1mendasi Unt k menangai ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-8 )erl *ilak kan +e+era)a "al8 antara lain? 1. Di le5el r ma"8 kegiatan 1ang )ri-rita! a*ala" )emila"an !am)a"8 antara !am)a" -rganik *engan !am)a" an-rganik !e"ingga akan mem)erm *a" )eng-la"an !am)a" *i tingkat !elan% tn1a. Kegiatan reduce *an reuse "ar ! *i)ri-rita!kan nt k *ilak kan karena )ert m+ "an !am)a" *a)at *itekan *engan !angat +aik %ika )engg naan )r-* k6)r-* k 1ang *a)at meng"a!ilkan !am)a" *ik rangi. #. Setia) r ma" *i"ara)kan nt k men1e*ikan tem)at !am)a" *i r ma"n1a agar !am)a" 1ang !e+el mn1a *iletakkan *i *e)an r ma" ti*ak meng rangi e!tetika lingk ngan ata !am)a" 1ang *i"a!ilkan lang! ng *i+a9a ke TPS 1ang ter!e*ia. &. Pengangk tan !am)a" !e+aikn1a *ilak kan minimal & kali !e"ari *i Kel ra"an Mari!nt k menangani ma!ala" !am)a" *i kel ra"an ter!e+ t. Pengangk tan ter!e+ t !e+aikn1a *ilak kan )a*a ) k l 1:.::8 ) k l 1,.:: *an ) k l #1.:: nt k men7ega" !am)a" men m) k *i k-ntainer !am)a" !e"ingga kel ra"an ter!e+ t %a " *ari ke!an k m " *an k-t-r. 4. Kel ra"an *a)at men%a*i 9a*a" +agi 9arga !aling mem+ant nt k mengel-la !am)a". Sam)a" *ari 9arga 1ang ma!i" memiliki nilai man'aat *ik m) lkan kem *ian *i*a r lang men%a*i +arang 1ang +erman'aat. Pr-!e! )eng m) lan !am)a" +i!a mengg nakan )r-gram J+ank !am)a"K. ,. Memak!imalkan kiner%a )et ga! ke+er!i"an agar !am)a" 1ang *i"a!ilkan ter tama 1ang +er!erakan *i)inggir %alan *a)at tertangani *engan +aik.

+A+ %7 ES%!PU$AN

Kel ra"an Mari!- terma! k *alam 9ila1a" a*mini!tra!i Ke7amatan Mari!- K-ta Maka!!ar. L a! kel ra"an ini a*ala" #: Ha *engan % mla" )en* * k !e+an1ak ;.:2, -rang8 ter*iri *ari &.,:; )en* * k laki6laki *an &.,;2 )en* * k )erem) an *engan 1..21 ke)ala kel arga <KK= 1ang +erm kim *i*alamn1a. J mla" t-tal !am)a" 1ang *i"a!ilkan *i Kel ra"an Mari!- a*ala" 1(.(2;8,6#1.;148#, literB"ari ata !etara *engan 1(8,6#18; m&B"ari. Di kel ra"an Mari!-8 ti*ak ter*a)at )enanganan ata tin*akan 1ang *ilak kan nt k meng rangi % mla" !am)a" 1ang *i"a!ilkan. Unt k )e9a*a"an !am)a" *i kel ra"an ini8 ti*ak ter*a)at tem)at !am)a" nt k !etia) r ma"8 !am)a" 1ang *i"a!ilkan akan *iletakkan *i *e)an r ma" !e+el m *i+a9a ke TPS. P-la )eng m) lan !am)a" *ilak kan !e7ara in*i5i* lang! ng ke TPS8 )-la k-m nal lang! ng ke TPA *an )-la )en1a) an %alan. Pengangk tan !am)a" *ilak kan -le" tr k !am)a" # kali ata le+i" *alam !e"ari. Pengangk tan !am)a" 1ait !e+an1ak # kali +el m mam) menangani ma!ala" tim+ lan !am)a" *i Kel ra"an Mari!-. 0akt )engangk tan 1ait ) k l :..:: 0ITA % ga k rang e'ekti' kel ra"an ter!e+ t. Unt k menangai ma!ala" )er!am)a"an *i Kel ra"an Mari!-8 )erl *ilak kan )enangan !am)a" )a*a tingkat r ma" tangga8 !etia) r ma" *i"ara)kan nt k men1e*ikan tem)at !am)a" *i r ma"n1a ma!ing6ma!ing8 meningkatkan )engangk tan !am)a" men%a*i & kali !e"ari8 meli+atkan ma!1arakat *alam tingkat kel ra"an !e)erti )r-gram J+ank !am)a"K *an memak!imalkan kiner%a )et ga! ke+er!i"an agar !am)a" 1ang *i"a!ilkan ter tama 1ang +er!erakan *i)inggir %alan *a)at tertangani *engan +aik. nt k menangani ma!ala" )er!am)a"an *i

&A#TAR PUSTA A

An-nim. #::&. Profil Kabupaten / Kota tanggal #,

akassar !ulawesi !elatan. Diak!e! #:1& )a*a

N-5em+er

"tt)?BB7i)takar1a.) .g-.i*B)r-'ilB)r-'ilBtim rB! l!elBmaka!!ar.)*' Ariant- 0i+-9- L Dar9in T D%a%a9inata. #::#. Penanganan !ampah Perkotaan "erpadu. Ja!tam8 M. Sale". #:1&. Pengelolaan #imbah Padat. Fak lta! Ilm Ke!e"atan? Uni5er!ita! I!lam Negeri Ala **in Maka!!ar. J-!e)" $"ri!tian S. #:11. Analisis !istem Pengangkutan !ampah Kota $engan Kasus: Kecamatan ama'ang). Fak lta! Teknik? akassar

etode Penyelesaian %ehicle &outing Problem (%&P) (!tudi Uni5er!ita!

Ha!an **in Maka!!ar M. Arie' B *i"ar*%- Dan Ba*r ! Maman. #::;. (ptimasi Pengumpulan $an Pengangkutan !ampah Kota $engan enggunakan odel Powersim. Fak lta! Teknik? Uni5er!ita! Di)-neg-r-. Ra"ma*i 0i%a1a. #::4. Pengelolaan !ampah Kota !olusi asalah #ingkungan dan asalah )asional. Fak lta! Farma!i? Uni5er!ita! M la9arman Samarin*a

$A!P%RAN 8 $A!P%RAN

1ntainer sam/ah

elurahan !aris1

Sam/ah yang 0erserakan di -alan de/an rumah /enduduk !aris1.

elurahan