Anda di halaman 1dari 4

Hak Ingkar Wraking) Terhadap Hakim (Lanjutan : UPAYA PERDAMAIAN) Pihak ang diadi!

i mempun ai hak ingkar terhadap hakim ang mengadi!i perkaran a" Yang dimak#ud dengan hak ingkar ada!ah hak #e#e$rang ang diadi!i untuk mengajukan ke%eratan ang di#ertai dengan a!a#an terhadap #e$rang hakim ang mengadi!i perkaran a" &e#ungguhn a tanpa haru# menunggu perm$h$nan hak ingkar dari pihak ang %erperkara maupun dari ketua pengadi!an' hakim (aji% mengundurkan diri dari per#idangan apa%i!a terikat hu%ungan ke!uarga #edarah atau #emenda #ampai derajat ketiga' atau hu%ungan #uami atau i#teri me#kipunte!ah %er)erai" Ha! ini dimak#udkan untuk menjamin peradi!an ang $% ekti* dan tidak memihak" Apa%i!a diketahui hakim ang akan men idangkan terkait hu%ungan+hu%ungan #e%agai mana ter#e%ut di ata# dengan pihak+pihak ang %erperkara dan tidak mengundurkan diri' maka ,etua Pengadi!an Agama haru# memerintahkan hakim ter#e%ut untuk mundur" Apa%i!a hakim ter#e%ut ada!ah ketua pengadi!an #endiri' maka perintah pengunduran di!akukan $!eh ,etua Pengadi!an Tingkat -anding' apa%i!a hakim ang #eharu#n a mengundurkan diri ma#ih tetap me!akukan pemerik#aan dan #ampai pada putu#an' maka perkara haru# #egera diperik#a dan diputu# u!ang dengan #u#unan maje!i# ang %er%eda' dan putu#an ang te!ah ter!anjur diu)apkan menjadi %ata! demi hukum" ." /" Peru%ahan 0ugatan Peru%ahan %ia# %erarti menam%ah' mengurangi %ahkan %ia# jadi men)a%ut gugatan" Ha! ini %ia# di!akukan penggugat' dengan ketentuan haru# diajukan pada #idang pertama ang dihadiri pihak tergugat da!am per#idangan' namun demikian haru# dita(arkan kepada pihak tergugat untuk me!indungi hakn a' dike)ua!ikan da!am ha! pen)a%utan' akni gugatan dapat di)a%ut #e)ara #epihak jika perkara %e!um diperik#a' tetapi jika perkara #udah diperik#a dan tergugat te!ah mem%erikan ja(a%an' maka pen)a%utan perkara haru# mendapat per#etujuan dari tergugat" Peru%ahan ang %er#i*at men empurnakan' menega#kan atau menje!a#kan #urat gugatan ada!ah diper%$!ehkan' demikian juga da!am ha! mengurangi tuntutan' menurut putu#an ka#a#i N$m$r 123 ,4&ip45362 tangga! 7 Maret 5365' %ah(a peru%ahan gugatan tidak %ertentangan dengan a#a#+a#a# hukum perdata' dengan )atatan tidak mengu%ah atau men impang dari kejadian materii!' (a!aupun tidak ada tuntutan #u%#ider" -e%erapa kemungkinan me!akukan peru%ahanda!am #uatu gugatan ada!ah me!iputi ha!+ha! #e%agai %erikut : 5) Peru%ahan T$ta!' gugatan diu%ah %aik mengenai p$#itan a maupun petitumn a' ha! ini tidak di%enarkan karena mengaki%atkan tergugat mera#a dirugikan hakn a untuk mem%e!a diri" 1) Per%aikan' mak#udn a ada!ah me!akukan per%aikan #urat gugatan ang men angkut ha!+ha! ang tidak prin#ip han a ter%ata# mengenai *$rmat' titik' k$ma atau kata" /) Pengurangan' mengurangipada %agian+%agian tertentu da!am p$#ita ataupun petitumn a' ha! ini diper%$!ehkan' #e%agai )$nt$h #emu!a penggugat menuntut

na*kah madhi ah da!am k$mu!a#i perkara per)eraian' namun ha! ter#e%ut dihi!angkan karena tidak ingin%er%e!it+%e!it" 8) Penam%ahan' me!akukan penam%ahan da!am p$#itaatau petitumn a' ha! ini #ering terjadi di mana da!am p$#itan a te!ah diungkap panjang !e%ar' namun pada petitumn a tidak terdapat tuntutan" Peru%ahan gugatan %i!a di!akukan #e)ara tertu!i# juga%i#a dengan !i#an di muka per#idangan maje!i# hakim' peru%ahan %i#a di!akukan #epanjang tergugat %e!um mem%erikan ja(a%an' apa%i!a #udah mem%erikan ja(a%ann a' maka tergugat %erke#empatan untuk #etuju atau tidak #etuju" Peru%ahan tidak di%enarkan di!akukan #ete!ah pem%uktian' dimana tingga! menunggu putu#an maje!i# hakim" Apa%i!a penggugat %er#ikukuh mempertahankan gugatanatau perm$h$nan ang diajukan dan tidak me!akukan peru%ahan da!am #urat gugatann a #erta tidak mau %erdamai' maka #idang di!anjutkan ke tahap %erikutn a' aitu ja(a%an tergugat" ." 8" 9a(a%an Tergugat 9a(a%an tergugat %i#a di!akukan #e)ara tertu!i# dan %i#a di!akukan #e)ara !i#an" Di da!am mengajukan ja(a%an' tergugat %i#a hadir #e)ara pri%adi atau me(aki!kan kepada kua#a hukumn a" ,etidakhadiran tergugat #e)ara pri%adi atau (aki!n a da!am #idang' (a!aupun mengirimkan #urat ja(a%an' maka da!am ha! #eperti ini hakim haru# mengen ampingkann a' ke)ua!i da!am ha! ja(a%an %erupa ek#ep#i atau tangki#an %ah(a pengadi!an ang %er#angkutan tidak %er(enang mengadi!i perkara itu" Pada tahap ja(a%an tergugat' ada %e%erapa kemungkinan ang %ia# di!akukan tergugat' akni : a" Ek#ep#i Ada!ah #anggahan atau per!a(anan ang di!akukan pihak tergugat terhadap gugatan penggugat ang tidak mengenai p$k$k perkara dengan mak#ud agar hakim menetapkan gugatan din atakan tidak diterima atau dit$!ak" Penggugat ang mengajukan ek#ep#i di#e%ut :e;)ipien<" Ada 1 (dua) %entuk ek#ep#i' akni da!am %entuk :pr$#e#ua! ek#ep#i< (ek#ep#i *$rmi!) akni ek#ep#i ang %erda#ar hukum *$rmi! dan da!am %entuk :materii! ek#ep#i< aitu ek#ep#i da!am %entuk materii!" %" Mengakui &epenuhn a Apa%i!a #e!uruh da!i!+da!i! gugatan ang diajukan penggugat diakui #epenuhn a da!am tahap ja(a%an tergugat di per#idangan' maka perkara dianggap te!ah ter%ukti dan gugatan dapat dika%u!kan#e!uruhn a' dike)ua!ikan da!am ha! gugatan per)eraian" ,hu#u# perkara per)eraian' me#kipun mungkin tergugat te!ah mengakui #epenuhn a mengenai a!a#an+a!a#an )erai ang diajukan penggugat' namun hakim tidak #erta merta meneriman a' hakim haru# %eru#aha menemukan ke%enaran materii! a!a#an )erai ter#e%ut dengan a!at %ukti ang memadai" Ha! ini mengingat %ah(a : 5) Per)eraian ada!ah #e#uatu ang dimurkai A!!ah" ,arena me#kipun per)eraian itu te!ah men)apai #uatu k$ndi#i hukum ang ha!a! karena te!ah mempun ai a!a#an+ a!a#an ang )ukup namun tetap di%en)i $!eh A!!ah &=T" Apa!agi per)eraian ang makruh !e%ih+!e%ih ang haram"

1) Undang+undang Perka(inan mempun ai prin#ip memper#u!it per)eraian' karena %egitu %eratn a aki%at per)eraian ang terjadi %aik %agi %eka# #uami maupun %eka# i#teri dan terutama %agi anak+anak mereka" /) Untuk menghindari adan a ke%$h$ngan+ke%$h$ngan %e#ar da!am ha! per)eraian ter#e%ut" )" Mengingkari &epenuhn a 9ika tergugat da!am ja(a%ann a mengingkari #epenuhn a da!am a!a#an+a!a#an ang diajukan penggugat da!am #urat gugatann a' maka pemerik#aan di!anjutkan pada tahap %erikutn a #ampai dapat di%uktikan #e%a!ikn a" d" Mengakui dengan ,!au#u!a 9ika a!a#an+a!a#an atau #e%agian a!a#an gugatan diakui tergugat' maka pengakuan itu haru# #eutuhn a diterima dan hakim tidak %$!eh memi#ah+mi#ahkan' dan pemerik#aan di!anjutkan #e%agaimana %ia#a" e" 9a(a%an -er%e!it+%e!it (Re*erte) 9ika tergugat mem%erikan ja(a%an %er%e!it+%e!it atau men erahkan #epenuhn a (tidak mengingkari juga tidak mengakui) ke%ijakan maje!i# hakim' maka pemerik#aan %er!anjut #e%agaimana %ia#a" *" Rek$n>en#i Diantara hak tergugat da!am %erperkara di muka #idang ada!ah hak mengajukan gugat %a!ik (rek$n>en#i) terhadap penggugat" Da!am ha! demikian kedudukan tergugat da!am k$n>en#i %eru%ah menjadi penggugat da!am rek$n>en#i' #e%a!ikn a penggugat da!am k$n>en#i juga %eru%ah menjadi tergugat da!am rek$n>en#i" ." ?" Rep!ik Penggugat Tahapan %erikutn a #ete!ah tergugat men ampaikan ja(a%ann a ada!ah menjadi hak pada pihak penggugat untuk mem%erikan tanggapan (rep!ik) ata# ja(a%an tergugat #e#uai dengan pendapatn a" ,emungkinan da!am tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatann a dan menam%ah keterangan ang dianggap per!u untuk memperje!a# da!i!+da!i!n a' atau kemungkinan juga penggugat mengu%ah #ikap dengan mem%enarkan ja(a%an atau mem%antah ja(a%an tergugat" ." 7" Dup!ik Tergugat Apa%i!a penggugat te!ah men ampaikan rep!ikn a' dan tergugat da!am tahap ini di%erikan ke#empatan untuk menanggapi rep!ik penggugat" I#in a mem%antah ja(a%an #eka!igu# rep!ik penggugat" Yang per!u diketahui %ah(a a)ara ja(a% menja(a% (rep!ik+dup!ik) dapat diu!angi #ampai ada titik temu atau titik per#e!i#ihan antara penggugat dan tergugat' #e%agai ma#a!ah p$k$k ang akan di%a(a ke tahap pem%uktian" ." 6" Pem%uktian Pada tahap pem%uktian' ke#empatan untuk mengajukan a!at+a!at %ukti di%erikan kepada pihak penggugat maupun tergugat #e)ara %erim%ang' %ia#an a da!am praktik perkara per)eraian %e%an pem%uktian !e%ih ditekankan ke@ada pihak

penggugat 4 pem$h$n dimak#udkan untuk menguatkan gugatann a atau perm$h$nann a" ." A" ,e#impu!an (,$nk!u#i) Para Pihak Pada tahap ke#impu!an (k$nk!u#i)' %aik pihak penggugat maupun tergugat di%erikan ke#empatan ang #ama untuk mengajukan pendapat #e%agai kata akhir da!am pr$#e# pemerik#aan' ke#impu!an ter#e%ut #e#uai dengan pandangan ma#ing+ ma#ing pihak' di#ampaikan dengan #ingkat" ." 3" Putu#an atau Penetapan Hakim &ete!ah me!a!ui tahapan+tahapan da!am pemerik#aan' maka pada tahap akhir ang ditunggu+tunggu kedua %e!ah pihak %aik penggugat maupun tergugat ada!ah adan a putu#an atau penetapan" Pada tahap ini hakim merumu#kan duduk perkaran a dan pertim%angan hukum (%erda#ar pendapat hakim) mengenai perkara ter#e%ut di#ertai a!a#an+a!a#an dan da#ar hukumn a"