Anda di halaman 1dari 5

KOMPUTER GENERASI PERTAMA (1940-1959)

Komputer dihasilkan adalah elektronik sepenuhnya. Saiznya hampir menyamai sebuah bilik tidur dan dikategorikan kepada Kerangka Utama (Mainframe), la menggunakan tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat. la menggunakan tiub vakum dan tenaga elektrik dengan banyak. Pada tahun !"#, komputer elektronik sepenuhnya direka oleh $r. %ohn Mau&hly. Prosper '&kert telah men&ipta '()*+ ('le&troni& (umeri&al )ntegrator *nd +al&ulator). '()*+ mengambil ruang sebanyak ", meter persegi, berat -, ton, menggunakan -, kilo.att tenaga dan /,, tiub vakum. )ngatannya disimpan diluar dengan menggunakan suiz dan .ayar. la berupaya melakukan 0,,, pen&ampuran dan -,, pendaraban sesaat. la dikendalikan oleh 1urutera terlatih. %ohn 2on (eumann men&adangkan penggunaan Konsep *tur&ara 3ersimpan iaitu komputer menyimpan ingatan di dalam storan utama. la menggunakan nombor binari. $r. %ohn Mau&hly dan Prosper '&kert sekali lagi men&ipta '$2*+ ('le&troni& $is&rete 2ariable *utomati& +omputer) yang mengurangkan penggunaan tiub vakum. la lebih &ekap dari '()*+ dan menggunakan Konsep *tur&ara 3ersimpan. '$S*+ ('le&troni& $elay Storage *utomati& +al&ulator) yang menggunakan raksa dan tiub vakum untuk menyimpan ingatan telah di&ipta. U()2*+ (Universal *utomatik +al&ulator) &iptaan $r. %ohn Mau&hly dan Prosper '&kert mula dikeluarkan pada tahun !0 adalah komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. la 1uga menggunakan raksa untuk storan.

GENERASI KEDUA (1959-1964) 3ransistor dan diod digunakan bagi menggantikan tiub vakum .alaupun ia mudah terbakar. +ara baru untuk menyimpan ingatan iaitu 3eras Magnetik diperkenalkan. la menggunakan besi4besi halus yang dililit oleh litar elektrik. Keupayaannya memproses lebih besar. la mula menggunakan bahasa pengatur&araan peringkat tinggi iaitu 5637*(( !0") dan +6869( !0!) bagi menggantikan bahasa mesin. Minikomputer dihasilkan. la lebih murah dan lebih ke&il berbanding dengan Kerangka Utama. la digunakan bagi tu1uan memproses data perniagaan, universiti selain di bidang ketenteraan. +ontoh: . $'+ P$P4/ ;. )8M <,!, -. )8M <,!"

GENERASI KETIGA (1964-1980)

la bermula apabila )8M ()nternatinal 8usiness Ma&hine) memperkenalkan Sistem=-#, iaitu Kerangka Utama yang mengandungi alatan4 alatan yang lengkap bagi memenuhi semua keperluan pengatur&araan pada masa tersebut.Sistem=-#, memperkenalkan &iri baru Sistem Pengoperasian iaitu Konsep Perkongsian Masa. Sistem ini adalah satu kumpulan atur&ara yang mengurus dan menyelaras keseluruhan operasi komputer, la memudahkan penggunaan komputer. $isimpan se&ara kekal dalam )ngatan Utama (76M) &omputer atau storan sekunder. Konsep ini membenarkan penggunaan banyak stesen se&ara berasaingan dan dika.al oleh Sistem )nduk dimana pemprosesan boleh dilakukan serentak pada sesuatu masa .alaupun stesen yang lain digunakan. Super&omputer seperti +ray4 diperkenalkan bagi mengka1i &ua&a dan alam semula1adi.

GENERASI KEEMPAT (1980-sekaran )

Penyelidikan mi&roelektronik telah ber1aya menghasilkan 9itar 8ersepadu=3erkamir atau +ip dimana beribu transistor dipadatkan didalam kepingan empat segi silikon melalui proses Pengamiran Skala 8esar (9arge S&ale )ntegration). +ip mula menggantikan transistor sebagai bahan logik komputer. Mi&roKomputer merupakan yang terke&il didalam keluarga komputer digital mula dinasilkan seperti *pple )), )8M P+, ('+ P+ dan Sin&lair. 8ahasa pengatur&araan 8*S)+, Pas&al, P9= + dan 9ogo mula digunakan. Kebanyakan komputer dibekalkan dengan bahasa se&ara >bina4dalam> di dalam 76M untuk bahasa 8*S)+. 8ahasa ini merupakan bahasa yang paling popular untuk mi&rokompuler. Perisian tambahan 1uga diperkenalkan bagi membantu penyelesaian masalah. 9aptop, (otebook, ?andheld dan Palmtop diperkenalkan. la lebih ke&il dari Mi&rokomputer serta mudah diba.a ke mana4mana. )nternet iaitu Sistem 7angkaian yang luas menggunakan protokol 3+P=)P diperkenalkan sebagai rangkaian perkongsian maklumat se&ara global. (Pro&essor #,/#,/,;/#, /,-/#,/,"/#, Pentium, +eleron, Pentium )), Pentium dan Pentium ")

P'98*@*) %'()S K6MPU3'7 K)()

$esktop

9aptop

(otebook

)pad

?andheld