Anda di halaman 1dari 43

DRAF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT ( SK ) 2013

MINGGU
1

TEMA / TAJUK
KEKELUARGAAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam dan mneyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan


menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama

2.2 Membaca dan memahami perkataan,


frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,


frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan


secara mekanis dengan betul dan
kemas.

Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan berbahasa

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.

KB
Menjana idea
Kontekstual

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks.

EMK :
Kreativiti dan inovasi
TMK

TKP
Verbal Linguistik,
Interpersonal

MINGGU
2

TEMA / TAJUK
KEKELUARGAAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,


frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas tak hidup
dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual
TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

MINGGU
3

TEMA / TAJUK
KEKELUARGAAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
soalan tanpa kata tanya secara
lisan dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan


pinjaman dengan ejaan
yang tepat secara imlak

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual
TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

MINGGU
4

TEMA / TAJUK
KEKELUARGAAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada


perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat secara imlak

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Moral
Nilai murni
Kasih sayang
Bekerjasama
EMK :
Kreativiti dan inovasi
TMK
Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan berbahasa
KB :
Menjana idea
Kontekstual
TKP :
Verbal Linguistik,
Interpersonal

MINGGU
5

TEMA / TAJUK
KEMASYARAKATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif dan kata penguat
dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat
Kewarganegaraan
- Semangat Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual, BCB,
TKP, TMK

MINGGU
6

TEMA / TAJUK
KEMASYARAKATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa


dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan
keterangan dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat
Kewarganegaraan
- Semangat Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual, BCB,
TKP, TMK

MINGGU
7

TEMA / TAJUK
KEMASYARAKATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
diri orang dan kata ganti nama diri
tanya dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada bahan prosa
dengan betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa


dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka untuk menulis


pelbagai jenis karangan dengan
betul

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1 Mendeklamasi sajak


dengansebutan dan intonasi yang
betul dan jelas secara didik hibur
serta memahami maksud sajak
tersebut

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat
Kewarganegaraan
- Semangat Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual, BCB,
TKP, TMK

MINGGU
8

TEMA / TAJUK
KEMASYARAKATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan
menggunakan kata dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2 Membina dan memahami sajak


secara terkawal dan
mendeklamasikannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan


imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- KajianTempatan
- Pend. Sivik
Kewarganegaraan
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
bermasyarakat
Kewarganegaraan
- Semangat Kekitaan
KBT
- KB, Kontekstual, BCB,
TKP, TMK

MINGGU
9

TEMA / TAJUK
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

Kewarganegaraan
Mengetahui
keistimewaan herba
tempatan

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan


kata ganda separa dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan fakta
dengan pendapat
Kecerdasn Pelbagai
-naturalis

MINGGU
10

TEMA / TAJUK
KESIHATAN
KEBERSIHAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

DAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media

Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti nilai murni.

Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta
menegaskan kesantunan
berbahasa

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Kewarganegaraan
Mengetahui
keistimewaan herba
tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan fakta
dengan pendapat
Kecerdasn Pelbagai
-naturalis

10

MINGGU
11

TEMA / TAJUK
KESIHATAN
KEBERSIHAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

DAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,


frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara
bertatasusila
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk surat,
laporan dan cerita dengan jelas
serta menggunakan bahasa yang
santun

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang


betul dalam pelbagai situasi

5.3.1 Memahami dan membina ayat


tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraan
Mengetahui
keistimewaan herba
tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan fakta
dengan pendapat
Kecerdasn Pelbagai
-naturalis

11

MINGGU
12

TEMA / TAJUK
KESIHATAN
KEBERSIHAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

DAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.7.1 Menghasilkan rangka
pendahuluan, isi dan penutup
dalam penulisan kreatif dengan
betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur

5.3 Memahami dan membina ayat yang


betul dalam pelbagai situasi

5.3.2 Memahami dan membina ayat


aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Sains
Perubatan
Astronomi
Nilai Murni
Kerajinan
Rasional
Berdikari
Kewarganegaraan
Mengetahui
keistimewaan herba
tempatan
Peraturan
Sosiobudaya
Sopan santun
KBT
Kemahiran Berfikir
-menyelesaikan
masalah
-membezakan fakta
dengan pendapat
Kecerdasn Pelbagai
-naturalis

12

MINGGU
13

TEMA / TAJUK
KESELAMATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang
mengandungi wacana
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan
deskriptif dengan betul
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur
5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan
penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraan
Mencintai negara yang
aman dan selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan suka
menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan
Kecerdasan pelbagai
-naturalis
-interpersonal

13

MINGGU
14

TEMA / TAJUK
KESELAMATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betu.l

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,


frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan


secara mekanis dengan betul dan
kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas tak hidup dengan
betul mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraan
Mencintai negara yang
aman dan selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan suka
menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan
Kecerdasan pelbagai
-naturalis
-interpersonal

14

MINGGU
15

TEMA / TAJUK
KESELAMATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul
3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas
4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak
tersebut.
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraan
Mencintai negara yang
aman dan selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan suka
menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan
Kecerdasan pelbagai
-naturalis
-interpersonal

15

MINGGU
16

TEMA / TAJUK
KESELAMATAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
soalan tanpa kata tanya secara
lisan dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan


pinjaman dengan ejaan yang
tepat secara imlak.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2 Membina dan memahami sajak


secara terkawal dan
mendeklamasikannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kajian tempatan
Geografi
Nilai murni
Hemah tinggi
Bekerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kewarganegaraan
Mencintai negara yang
aman dan selamat
Peraturan
Sosiobudaya
Budaya timur yang
berhemah dan suka
menolong
KBT
Kemahiran berfikir
-mentafsir
-mengenal pasti idea
utama dan idea
sampingan
Kecerdasan pelbagai
-naturalis
-interpersonal

16

MINGGU
17

TEMA / TAJUK
PERPADUAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

Ilmu
- Pend.Jasmani dan
Kesihatan
- Sains

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Rasional

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada


perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat secara imlak.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik
hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat
dengan betul mengikut konteks.

Kewarganegaraan
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati orang
lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

17

MINGGU
18

TEMA / TAJUK
PERPADUAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan
keterangan dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- Pend.Jasmani dan
Kesihatan
- Sains
Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Rasional
Kewarganegaraan
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati orang
lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

18

MINGGU
19

TEMA / TAJUK
PERPADUAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

Ilmu
- Pend.Jasmani dan
Kesihatan
- Sains

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Rasional

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa


dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis


dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

Kewarganegaraan
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati orang
lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

19

MINGGU
20

TEMA / TAJUK
PERPADUAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama
diri orang dan kata ganti nama diri
tanya dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa


dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka untuk menulis


pelbagai jenis karangan dengan
betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
- Pend.Jasmani dan
Kesihatan
- Sains
Nilai Murni
- Hemah tinggi
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Rasional
Kewarganegaraan
- Berusaha dan
produktif
Peraturan
Sosiobudaya
- Menghormati orang
lain
KBT
- KB
- BCB
- Kontekstual
- Konstruktivisme
- TKP

20

MINGGU
21

TEMA / TAJUK
KEBUDAYAAN,
KESENIAN DAN
ESTETIKA
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan sastera yang
sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan


kata ganda separa dengan betul
dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

21

MINGGU
22

TEMA / TAJUK
KEBUDAYAAN,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bukan sastera
untuk mengenal pasti nilai murni.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

TAJUK :

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

22

MINGGU
23

TEMA / TAJUK
KEBUDAYAAN,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media
cetak dalam bentuk pengumuman
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

TAJUK :

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta
menegaskan kesantunan
berbahasa.
4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak
tersebut.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

5.3.1 Memahami dan membina ayat


tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

23

MINGGU
24

TEMA / TAJUK
KEBUDAYAAN,
KESENIAN DAN
ESTETIKA

STANDARD KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

TAJUK :
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk surat,
laporan dan cerita dengan jelas
serta menggunakan bahasa yang
santun.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai

4.4.2 Membina dan memahami sajak


secara terkawal dan
mendeklamasikannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

Tatabahasa
Kata Ganda
Kata Majmuk

5.3.2 Memahami dan membina ayat


aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

24

MINGGU
25

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

JATI DIRI,
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu
PATRIOTISME DAN
perkara semula dengan tepat
KEWARGANEGARAAN
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
TAJUK :
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu
perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

3.7.1 Menghasilkan rangka


pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

25

MINGGU
26

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

JATI DIRI,
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu
PATRIOTISME DAN
perkara semula dengan tepat
KEWARGANEGARAAN menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
TAJUK :
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang dilihat dan yang ditonton dengan
tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan dalam
pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan


lirik lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara
didik hibur.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.

Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

26

MINGGU
27

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

JATI DIRI,
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut
PATRIOTISME DAN
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
KEWARGANEGARAAN perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
TAJUK :

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,
frasa
dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada pelbagai bahan
untuk menjana idea dengan betul.
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan
kemas.
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan idea
yang tepat semasa bercerita secara
didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah
Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

27

MINGGU
28

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

JATI DIRI,
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
PATRIOTISME DAN
respons terhadap sesuatu arahan, soalan
KEWARGANEGARAAN dan pesanan yang didengar dengan betul.
TAJUK :

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,
frasa
dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan
berdasarkan ayat perintah dengan
betul.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan
Sejarah

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai bahan
untuk membuat penilaian dengan betul.

Nilai Murni:
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.
4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta bahasa
badan yang sesuai semasa bercerita
secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

28

MINGGU
29

TEMA / TAJUK
SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

TAJUK :
2.5 Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap soalan
tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul.

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

2.5.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan pinjaman dengan ejaan
yang tepat.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas, dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi
Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

29

MINGGU
30

TEMA / TAJUK
SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

TAJUK :
2.5 Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Mendengar, memahami dan
memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang betul
mengikut urutan.

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada bahan prosa dengan
betul.

Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari

3.4 Menulis imlak dengan tepat.


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang


ada perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat.
4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan rangsangan
untuk menyampaikan nilai dan
pengajaran dengan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi
Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

30

MINGGU
31

TEMA / TAJUK
SAINS, TEKNOLOGI
DAN INOVASI
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

Nilai Murni:
Kerajinan
Rasional
Berdikari

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan
dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak
tersebut.
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran
Teknologi
Maklumat
Kajian Masa Depan
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Adjektif
Kata Penguat
Kata Hubung

31

MINGGU
32

TEMA / TAJUK
ALAM SEKITAR DAN
TEKNOLOGI HIJAU
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.
2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan sastera yang sesuai
untuk meningkatkan daya berfikir
secara kreatif.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.
4.4.2 Membina dan memahami sajak
secara terkawal dan
mendeklamasikannya dengan sebutan
dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan
apitan pada kata kerja, kata nama dan
kata adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama

32

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Kata Adjektif
Kata Ganda

PENGISIAN
KURIKULUM

33

33

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU
TAJUK :

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri
orang dan kata ganti nama diri tanya
dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bukan sastera untuk
mengenal pasti nilai murni.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.
4.1.1 Menyebut dan memahami lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.2.2 Memahami dan menggunakan
kata ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Ilmu :
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN

34

KURIKULUM
34

ALAM SEKITAR DAN


TEKNOLOGI HIJAU
TAJUK :

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan menggunakan
kata dan bahasa badan yang sesuai
dalam
situasi tidak formal secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,


frasa
dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik


lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara
didik hibur.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
kata majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu :
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

35

MINGGU
35

TEMA / TAJUK
ALAM SEKITAR DAN
TEKNOLOGI HIJAU
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang
betul
dalam pelbagai situasi.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


bukan sastera yang didengar, ditonton
atau dibaca dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang gramatis.
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan idea
yang tepat semasa bercerita secara
didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul dalam pelbagai
situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Kajian Tempatan
Geografi
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni:
Bekerjasama
Mencintai Alam
Sekitar
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Tatabahasa
Imbuhan Akhiran
Imbuhan Apitan
Imbuhan Pinjaman
Kata Nama
Kata Adjektif
Kata Ganda

36

MINGGU
36

TEMA / TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang
betul
dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan
kesantunan berbahasa.
4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta bahasa badan
yang sesuai semasa bercerita secara
didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat
aktif dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

37

MINGGU
37

TEMA / TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan dalam
pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat.

Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat berbentuk surat, laporan dan
berita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas, dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan
secara didik hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

38

MINGGU
38

TEMA / TAJUK
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

Ilmu :
Kajian Tempatan
Geografi
Kemahiran Hidup

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.

Nilai Murni:
Patriotisme
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

TAJUK :
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

3.7.1 Menghasilkan rangka


pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan betul.
4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan rangsangan
untuk menyampaikan nilai dan
pengajaran dengan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1.2 Memahami dan menggunakan
kata nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Kata Nama
Penjodoh Bilangan

39

MINGGU
39

TEMA / TAJUK
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN
DAN PENGURUSAN
KEWANGAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang dilihat dan yang ditonton dengan
tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai bahan
untuk membuat penilaian dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak
tersebut.
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Kemahiran Hidup
Nilai Murni:
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Ganti Nama
Tunjuk
Kata Kerja Pasif

40

MINGGU
40

TEMA / TAJUK
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN
DAN PENGURUSAN
KEWANGAN
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis-jenis ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Kemahiran Hidup

2.5.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,


frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan


secara mekanis dengan betul dan
kemas.

Nilai Murni:
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Hemah Tinggi
Kerajinan
Kesyukuran

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4.2 Membina dan memahami sajak


secara terkawal dan
mendeklamasikannya dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan
Kecergasan
Pelbagai
Kemahiran Belajar
Cara Belajar
Tatabahasa
Kata Ganti Nama
Tunjuk
Kata Kerja Pasif

41

42

43

Anda mungkin juga menyukai