Anda di halaman 1dari 5

Pengenalan Apakah itu pemikiran?

- setiap orang berfikir - tidak perlu diajar seperti berjalan - mengapa perlu belajar/mengajar berfikir ? supaya berfikir seperti mana yg sepatutnya supaya membuat keputusan yang baik dan selesaikan masalah - terdapat banyak definisi bagi pemikiran tetapi maksud sebenarnya masih dipertikaikan kerana kebanyakan tokoh mempunyai pendapat yang berbezabeza. - Namun begitu , kebanyakan tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan maasalah. Dapatlah dirumuskan bahawa Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

mendapat latihan berfikir se!ara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir se!ara lebih praktik sama ada dalam atau luar sekolah menghasilkan idea atau !iptaan yang kreatif dan ino"atif mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru, ber!alaru, kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujjah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.

Apakah kemahiran berfikir secara kritis? #$ se!ara kritis ialah ke!ekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. Apakah contoh-contoh kemahiran berfikir bagi setiap komponen itu? Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:

membanding dan membeza membuat kategori, meneliti bahagian-bahagian ke!il dan keseluruhan. menerangkan sebab. membuat sekuen / urutan. menentukan sumber yang diper!ayai, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens

Ciri-Ciri Pemikir Bijak

%ekal &uwes 'eflektif #urang impulsif (ngin tahu )engambil risiko )ahir menyoal *idak mudah putus asa +sertif $erkerjasama

,.- Ciri-Ciri

Pemikir Yang Bijak/Baik

!ekal melaksanakan tugas mendengar se!ara aktif/pendengar yang baik bekerjasama dengan orang lain jujur dan terbuka . menerima pandangan orang lain / peka dengan fikiran sendiri serta dapat menjelaskan langkah-langkah dan sekuen yang digunakan mahir dalam menyoal dapat mengubahsuai konsep dan kemahiran dalam pelbagai situasi yang berlainan

sifat ingin tahu dan inisiatif yang tinggi kesediaan mengambil risiko dan !abaran

0.- Kesilapan

Dalam Berfikir

i. $erfikir se!ara terburu-buru


o

beri masa untuk berfikir

ii.1ikiran yang sempit


o o

akti"iti perbahasan, perbin!angan dan sumbangsaran latihan menggunakan penyusun grafik banding beza

iii. 1ikiran yang kabur


o o o

latih pelajar memperjelaskan sesuatu idea dalam bentuk penulisan latih membuat definisi dasarkan kategori dan !iri-!iri sesuatu objek/perkara membuat kerangka karangan

i". 1ikiran yang ber!elaru


o o o -

&atih pelajar menyusun idea dengan lebih sistematik dalam lisan dan penulisan menyusun isi-isi penting untuk karangan !arta aliran

enis Kemahiran Berfikir

- pelbagai jenis kemahiran berfikir analitikal, logikal, kritikal, objektif, sistematik, pragmatik, positif, negatif, konstruktif, proaktif, projektif, kreatif, perspektif, lateral, emotif dsb. - se!ara amnya #$ dibahagikan kepada 2 domain utama
o o

#$ se!ara kritis #$ se!ara kreatif KB secara kritis 3 4 ke!ekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu

hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah 4 !ontoh #$ kritis
o o o o o o o o o

banding beza membuat kategori teliti bahagian ke!il dan keseluruhan membuat sekuens menerang sebab membuat ramalan usul periksa andaian membuat inferens mengesahkan sumber maklumat

KB secara kreatif 3 4 ke!ekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan 4 !ontoh #$ kreatif
o o o

menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai men!ipta analogi men!ipta metafora

- kemahiran-kemahiran lain
o o

kemahiran membuat keputusan kemahiran menyelesaikan masalah

5.-

enis Bahan Yang Digunakan

- $ahan merupakan rangsangan yang digunakan untuk melatih /mewujudkan suasana berfikir dikalangan pelajar - $ahan boleh berbentuk i. 6rosa - !erita, !erpen, ren!ana, berita ii. 6uisi - pantun, syair, sajak, lirik lagu

iii. 7rafik - gambar, rajah, graf, kartun - 8emua bahan tersebut boleh dibahagikan kepada 0 kategori i. $ahan seronok - menggalakkan pelajar menggunakan banyak daya imaginasi yang memerlukan pelajar membuat ramalan yang berbagai-bagai 4 bagaimana jari anda ada 9 4 ii. $ahan asing - bahan yang berlaku tetapi di luar pengalaman remaja/pelajar. $ahan ini datang dari dunia orang dewasa. 4 $agaimana !ara nak menyekat pemuda yang menunggang motor dengan laju 4 iii. $ahan persekitaran - bahan datang dari dunia remaja yang mereka alami dan gemari. 4 #amu tahu kawan kamu mengambil makanan dari kantin tanpa membayarnya. +pa yang kamu akan lakukan ? 4 i". $ahan berat - $ahan yang mempunyai implikasi serius pada kehidupan remaja. 4 #amu ingin masuk kumpulan ro!k, tapi ibubapa kamu menentang. +pa yang patut kamu buat ? 4

- $ahan ini hendaklah digunakan mengikut tujuan/objektif, isi pelajaran serta #$ yang hendak diajar