Anda di halaman 1dari 11

P E R K A M A

BAHAGIAN 1 : AM
PISMP PSV Zul . Afiq . Fendi . Wan . Yanie . Fuza . Seha . Min . Ekin . Ika . Syaza

ETIKA

PERSATUAN
KAUNSELING

MALAYSIA

Amnya, Kod E ika kaun!elo" men##a"i!kan ! anda"d $e"lakuan kaun!elo" dalam %& Men'alinkan hu(un#an $"ofe!ional den#an klien, "akan&"akan kaun!elo", ma'ikan, indi)idu, dan $"ofe!ion lain !e" a ma!ya"aka ke!elu"uhannya. Penyediaan $e"khidma an $e"!endi"ian *me"an#kumi a!$ek $en#iklanan, $en#u"u!an + $em(aya"an,

A$akah Kod E ika Kaun!elo" Penyelidikan & Penerbitan (agar profesionalisme kaunselor sentiasa meningkat-merangkumi etika, persetujuan subjek, penerbitan hasil) Program latihan (beri penerangan jelas dan lengkap) Penggunaan instrumen penggukuran & penilaian (beri penerangan jelas tentang instrument & berhati-hati mentafsir)

KOMPONEN

PERSATUAN

Komponen Persatuan
1. Setiap ahli perlu m elibatkan diri dalam perkem bangan profesional kaunseling dengan usaha yang berterusan bagi m em pertingkatkan amalan profesional, pengajaran, perkhidm atan dan penyelidikan dalam bidang ini. 2. Perkem bangan profesionalism e yang berterusan sepanjang kerjaya ahli dan perlu digam barkan dengan setiap perkem bangan falsafah yang m enjelaskan m engapa dan bagaim ana ahli berfungsi dalam hubungan m em bantu.

mengumpulkan data tentang keberkesanan diri dan menggunakan keputusan tersebut sebagai panduan dalam men alankan pr!"esi!nal kaunseling# A$li bertanggung a%ab kepada setiap klien dan institusi &ang diberi perk$idmatan bagi menentukan ta$ap tingka$ laku pr!"esi!nal a$li adala$ tinggi#

Semua a$li dike$endaki mengamalkan tingka$ laku &ang sesuai dengan agama dan adat &ang men adi asas etika ini sekiran&a terdapat tingka$ laku a$li &ang b!le$ menimbulkan keraguan# Tindakan ini sebaikn&a dilakukan dengan saluran PERKAMA#

A$li'a$li tidak dibenarkan sama ada mendak%a atau mengakui kela&akan pr!"esi!nal &ang melebi$i dari apa &ang diper!le$n&a# A$li'a$li &ang lain bertanggung a%ab memperbetulkan pen&ala$ta"siran kela&akan &ang dibuat !le$ !rang lain#

(alam $al memberi perk$idmatan pr!"esi!nal) a$li dike$endaki menerima $an&a tanggung

a%ab atau tugas &ang ia sendiri mempun&ai kela&akan pr!"esi!nal#


Mereka $endakla$ bertanggung a%ab memastikan maklumat benar ) tepat dan !b

ekti" disamping

identiti klien adala$ dira$siakan#

TERIMA KASI*++

Sekian