Anda di halaman 1dari 7

1. http://blogallimalai.blogspot.com/2012/08/pendekatan-kepedulian-caringapproach.html 2. http://kulanzsalleh.blogspot.com/2010/02/pendekatan-kepedulian-caringapproach.html Pendekatan Kepedulian (Caring Approach) Secara ringkasnya, endekatan !

epedulian "#aring $pproach% adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penga&aran endidikan 'oral di sekolah. endekatan &enis ini telah dipelopori oleh (oddings "1)8*%. (oddings telah membuat beberapa sumbangan yang signi+ikan kepada bidang pendidikan. $ntaranya beliau telah mengka&i etika kepedulian dan hubungannya terhadap persekolahan, dan &uga terhadap proses penga&aran dan pembela&aran di dalam keluarga dan komuniti tempatan. ,eliau &uga telah ber&aya mendemonstrasikan signi+ikan kepedulian dan perhubungan sebagai matlamat pendidikan. -ari segi moral, pendekatan kepedulian merupakan kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain. !epedulian, atau dalam istilah yang lain ialah .ambil peduli/, .mengambil berat/ dan .menyayangi/, yang melibatkan responsi+ sensiti+ terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. erkataan .care/ itu sendiri daripada .caring approach/ diambil daripada konteks $nglo Sa0on, dimana ia memba1a maksud kesedihan atau keresahan. 2leh yang demikian, kepedulian bolehlah dide+inisikan sebagai perasaan ambil berat terhadap orang lain. (odings melihat pendidikan sebagai medium yang penting dalam mengembangkan perasaan kasih sayang dalam masyarakat. ,eliau mende+inisikan pendidikan sebagai tempat per&umpaan yang dirancang atau tidak dirancang yang menggalakkan perkembangan melalui penimbaan ilmu pengetahuan, kemahiran, pemahaman dan penghargaan. -engan itu, beliau menyatakan rumah sebagai tempat utama untuk menimba ilmu pengetahuan. 3ni sebenarnya bukan menolak peranan sekolah tetapi untuk mengenalpasti apa yang boleh dilakukan oleh rumah untuk memperkembangkan kanak-kanak dan orang muda. 4ntuk melihat dengan lebih &elas bagaimana pendekatan ini akan dapat meningkatkan penga&aran guru, perbincangan akan meru&uk kepada empat komponen penting dalam pendekatan ini, iaitu: 1. 'odeling !omponen ini adalah penting dalam menun&ukkan bagaimana kita mengambil berat terhadap orang tersayang. 2leh itu, kita menun&ukkan kepada mereka bagaimana untuk mengambil berat dan menyayangi dengan cara membuat hubungan yang baik terhadap mereka. !eupayaan untuk mengambil berat mungkin bergantung kepada pengalaman yang cukup dalam disayangi. 'eru&uk kepada komponen ini, sekiranya guru mengamalkannya dalam penga&aran dan pembela&aran di bilik dar&ah, guru akan dapat menamkan perasaan sayangkan

murid-murid. erasaan sayang ini pula akan membolehkan guru mengambil berat terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Sebagai contoh, seorang guru yang sedang menga&ar terlihat seorang muridnya sedang murung dan kelihatan pucat. 5uru yang memiliki perasaan kasih sayang terhadap muridnya sudah tentu akan bertanya kepada murid berkenaan sama ada dia mempunyai masalah atau sebaliknya. Sikap guru sedemikian akan di&adikan contoh oleh murid lain di kelas itu. 'ereka &uga sudah tentu akan lebih menyayangi dan mengambil berat perihal rakan sekelas. !eadaan seumpama ini sudah tentu akan dapat men&alinkan hubungan rapat di antara guru dan murid. 2. -ialog !omponen ini bukan saha&a percakapan atau perbualan semata-mata, tetapi ianya mempunyai pembuka dan penutup, dimana kedua-dua pihak mengetahui keputusan atau matlamat yang akan dicapai melalui aki6iti berdialog. 3a memberikan pela&ar peluang untuk bertanya dan membantu kedua-dua pihak mencapai keputusan yang seimbang dan dipersetu&ui. 5uru yang mengamalkan komponen ini pula akan sentiasa me1u&udkan komunikasi di dalam kelasnya. !omunikasi yang baik di antara guru dan murid sudah tentu akan meningkatkan penglibatan murid dalam penga&aran dan pembela&aran. 3ni seterusnya akan dapat meningkatkan lagi kualiti penga&aran guru. 7. raktis !omponen ketiga ini menyatakan baha1a sikap dan mentaliti sedikit sebanyak dihasilkan oleh pengalaman. raktis yang diberikan mesti dengan orang yang boleh mendemonstrasi sikap penyayang, kerana kita tidak mahu anak-anak kita mempela&ari kemahiran menyayangi dan mengambil berat tanpa ciri-ciri sikap penyayang. !omponen ini &uga hampir sama dengan komponen modeling di masa guru akan mempraktikkan bagaimana untuk menun&ukkan kasih sayang di antara guru dan murid. Sebagai contoh, guru bertanya khabar kepada seorang murid. $pabila guru berbuat demikian, murid itu mengucapkan terima kasih. ertanyaan guru dan maklum balas murid itu merupakan salah satu praktis. raktis yang dilakukan secara bersungguh-sungguh &uga akan dapat menggalakkan hubungan baik di antara guru dan murid. *. !epastian !omponen ini boleh dide+inisikan sebagai perlakuan yang menggalakkan sesuatu yang terbaik daripada orang lain "'artin ,uber, 1)89%. $pabila kita pasti seseorang itu mampu melakukan yang terbaik, kita dapat meningkatkan dan menggalakkan perkembangan mereka. !ita boleh melakukan ini hanya sekiranya kita mengenali seseorang dengan cukup rapat untuk mengenalpasti apa yang mereka hendak capai. Sebagai contoh, &ika guru tahu baha1a minat murid-murid di kelas berkenaan adalah lebih kepada bela&ar menggunakan teknologi maklumat, misalnya komputer, guru perlu menggalakkan akti6iti tersebut. :angkah guru ini sudah tentu akan me1u&udkan rasa penghargaan di kalangan murid-murid dan mereka sudah tentu akan melibatkan diri secara akti+ dalam penga&aran guru.

7. -a6e rogers "2008%, penerbit libri, &akarta, a1esome coaching strategi dan teknik untuk memberikan dampak memuaskan di tempat ker&a. 4. www.oocities.org/zulmz65/Hbme1103moral.doc ;2 3! 9 < endekatan penga&aran moral yg terkini 1. endekatan kepedulian "(odding-1))*% -!esanggupan sesorg utk berkorban demi org lain - endidikan sebagai medium dlm mengembang nilai kasih sayang dlm masyarakat. =sekolahku rumahku> -a. penga&aran ttg kepedulian bukan sa&a mberitahu apa yg hendak mereka bela&ar b. kepedulian mlibatn keinginan,moti6asi dan kemahuan c. sesorg melihat reality org lain sebagai satu kemungkinan d. elemen utama adalah menerima org yg dikasihi e. kepedulian yg asli boleh di&adikan pengalaman yg bermakna. +. 3mpak org yg dikasihi terhadap org yg mengasihi utk mengekalkan hubungan baik. g. kepedulian dan tindakan- mengambil berat utk melindungi. - * kompenan etika kepedulian dlm pendidikan moral a. 'odeling < role model terhadap org tersayang b. -ialog < beri peluang pela&ar bertanya utk mencapai keputusan yg seimbang. c. raktis < mendemonstrasi sikap penyayang hasil pengalaman . d. !epastian < perlakuan menggalakkan sesuatu yg terbaik drp orang lain. 5. http://111.scribd.com/doc/1?)7918*7/pendekatan-kepedulian-doc0 *.1.1 endekatan !epedulian "#aring $pproach < (odding% -ari segi moral, pendekatan kepedulian merupakankesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain.!epedulian, atau dalam istilah yang lain ialah .ambil peduli/,.mengambil berat/ dan .menyayangi/, yang melibatkan responsi+ sensiti+ terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan danperhatian terhadap pengalaman mereka. erkataan .care/ itu sendiri daripada .caring approach/ diambil daripada konteks $nglo Sa0on, dimana ia memba1amaksud kesedihan atau keresahan. 2leh yang demikian,kepedulian bolehlah dide+inisikan sebagai perasaan ambil beratterhadap orang lain. endekatan ini adalah bertu&uan untuk mengekal danmengukuhkan amalan penyayang di dalam diri sendiri dansesiapa saha&a yang seorang indi6idu itu mempunyaiperhubungan dengannya. 3ni bermaksud baha1aperkembangan penyayang seorang indi6idu adalah sesuatuyang dalaman. #ara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melaluiempat aspek yang berikut iaitu modeling, dialog, praktis dankepastian. 'odeling ialah tumpuan harus diberikan kepadaperkembangan pela&ar sebagai seorang yang memberi sayang "carer% dan

menerima sayang " cared +or %. !onsep penyayangdapat ditun&ukkan dalam tingkah laku melalui teladan di mana iaboleh diperhati dan diikuti. -ialog diadakan dengan pela&ar tentang konseppenyayang dengan membimbing pela&ar membuat re+leksi danmenganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yangdapat memberi sayang "carer% dan perhubungannya denganorang yang diberikan sayang "cared +or% raktis dilaksanakan dalam men&alankan usahapenyayang bersama dengan model de1asa seperti melibatkandalam khidmat sosial atau komuniti manakala kepastian pulaboleh dide+inisikan sebagai perlakuan yang menggalakkansesuatu yang terbaik daripada orang lain "'artin ,uber, 1)89%3a &uga ber+ungsi untuk mengesah dan menggalakkan .the bestin others dalam perhubungan antara indi6idu. 6. ppdhl.net/.../PENDEKATAN%20MO !"%20#$$ .p.. PENDEKATAN PENYAYANG / @ KEPEDUL AN (CA! NG)

endekatan penyayang/kepedulian atau %caring dalam pendidikan moral berasaskan kepada kritikan pendekatan yang memberi tumpuan kepada konsep saling pergantungan dan prihatin dalam sesuatu perhubungan dan pertalian dengan orang lain. endekatan penyayang ini bertu&uan untuk mengekal dan mengekuhkan amalan penyayang di dalam diri sendiri dan sesiapa saha&a seorang indi6idu itu mempunyai perhubungan. 3ni bermaksud baha1a perkembangan penyayang seorang indi6idu adalah sesuatu yang dalaman. #ara elaksanaan

#ara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melalui empat aspek yang berikut. "a% 'odeling - tumpuan harus diberika kepada perkembangan pela&ar sebagai seorang yang memberi sayang "%carer&% dan menerima sayang "%cared%'or %. 'elalui teladan, maka konsep penyayang dapat ditun&ukkan dalam tingkah laku yang mereka boleh memerhati dan mengikuti. "b% -ialog - diadakan dengan pela&ar tentang konsep penyayang dengan membimbing pela&ar membuat re+leksi dan menganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yang dapat memberi sayang %(carer& dan perhubungannya dengan orang yang memberikan sayang %(cared%'or&. "c% $mali - mengadakan amali dalam men&alankan usaha penyayang bersama dengan model de1asa seperti melibatkan dalam khidmat sosial atau komuniti. "d% engesahan - mengesah dan menggalakkan = %%%%%the%best%in%others > dalam perhubungan antara indi6idu.

N"# $#!AL @ endekatan penyayang ini mengembangkan tingkah laku moral yang mengekalkan prihatin/penyayang dalam masyarakat dengan cara %caregi)ing%% bukan %%careta*ing.% 2leh kerana pendekatan ini lebih mengutamakan prinsip penyayang "%%%%care& , maka guru disarankan supaya menggabungkan pendekatan yang mengembangkan prinsip keadilan dalam penga&aran dan pembela&aran pendidian moral.

7. http://111.slideshare.net/Aan(orBaezah/pendekatan-penyayang-caringapproach C D(-D!$;$(!D D-4:3$( "#$E3(5$ E2$#F% C 2. berasaskan kepada kritikan pendekatan yang memberi tumpuan kepada konsep saling pergantungan dan prihatin dalam sesuatu perhubungan dan pertalian dengan orang lain. bertu&uan untuk mengekal dan mengukuhkan amalan penyayang di dalam diri sendiri dan sesiapa saha&a seorang indi6idu itu mempunyai perhubungan. 3ni bermaksud baha1a perkembangan penyayang seorang indi6idu adalah sesuatu yang dalaman. C 7. #ara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melalui empat aspek yang berikut. "a% 'odeling - tumpuan harus diberikan kepada perkembangan pela&ar sebagai seorang yang memberi sayang " carer% dan menerima sayang " cared +or %. 'elalui teladan, maka konsep penyayang dapat ditun&ukkan dalam tingkah laku yang mereka boleh memerhati dan mengikuti.#$E$ D:$!S$($$( C "b% -ialog - diadakan dengan pela&ar tentang konsep penyayang dengan membimbing pela&ar membuat re+leksi dan menganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yang dapat memberi sayang "carer% dan perhubungannya dengan orang yang memberikan sayang "cared +or%. C 9. "c% $mali / raktis - mengadakan amali dalam men&alankan usaha penyayang bersama dengan model de1asa seperti melibatkan dalam khidmat sosial atau komuniti. "d% engesahan / !epastian- !omponen ini boleh dide+inisikan sebagai perlakuan yang menggalakkan sesuatu yang terbaik daripada orang lain "'artin ,uber, 1)89%.mengesah dan menggalakkan =the best in others > dalam perhubungan antara indi6idu. C 8. endekatan penyayang ini mengembangkan tingkah laku moral yang mengekalkan prihatin/penyayang dalam masyarakat dengan cara caregi6ing bukan caretaking. 2leh kerana pendekatan ini lebih mengutamakan prinsip penyayang "care%, maka guru disarankan supaya menggabungkan pendekatan yang mengembangkan prinsip keadilan dalam penga&aran dan pembela&aran pendidian moral. http://111.slideshare.net/Aan(orBaezah/pendekatan-kaedah-dan-strategipendidikan-moral C endekatan !epedulian "#aring $pproach < (odding%-ari segi moral, pendekatan kepedulian merupakankesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain.!epedulian, atau dalam istilah yang lain ialah .ambil peduli/,.mengambil berat/ dan .menyayangi/, yang melibatkan responsi+sensiti+ terhadap orang lain

berdasarkan sikap keterbukaan danperhatian terhadap pengalaman mereka. erkataan .care/ itu sendiri daripada .caring approach/diambil daripada konteks $nglo Sa0on, dimana ia memba1amaksud kesedihan atau keresahan. 2leh yang demikian,kepedulian bolehlah dide+inisikan sebagai perasaan ambil beratterhadap orang lain. endekatan ini adalah bertu&uan untuk mengekal danmengukuhkan amalan penyayang di dalam diri sendiri dansesiapa saha&a yang seorang indi6idu itu mempunyaiperhubungan dengannya. 3ni bermaksud baha1aperkembangan penyayang seorang indi6idu adalah sesuatuyang dalaman.#ara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melaluiempat aspek yang berikut iaitu modeling, dialog, praktis dankepastian. 'odeling ialah tumpuan harus diberikan kepadaperkembangan pela&ar sebagai seorang yang memberi sayang "carer% dan menerima sayang " cared +or %. !onsep penyayangdapat ditun&ukkan dalam tingkah laku melalui teladan di mana iaboleh diperhati dan diikuti.-ialog diadakan dengan pela&ar tentang konseppenyayang dengan membimbing pela&ar membuat re+leksi danmenganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yangdapat memberi sayang "carer% dan perhubungannya denganorang yang diberikan sayang "cared +or%. C 7. 1) raktis dilaksanakan dalam men&alankan usahapenyayang bersama dengan model de1asa seperti melibatkandalam khidmat sosial atau komuniti manakala kepastian pulaboleh dide+inisikan sebagai perlakuan yang menggalakkansesuatu yang terbaik daripada orang lain "'artin ,uber, 1)89%3a &uga ber+ungsi untuk mengesah dan menggalakkan .the bestin others/ dalam perhubungan antara indi6idu. 8. D(-D!$;$( -$:$' D(-3-3!$( '2E$: ro+. 'adya -r. #hang :ee Foon Bakulti endidikan, 4ni6ersiti 'alaya changlhG+p.um.edu.my

C . endekatan enyayang "#aring% endekatan penyayang atau caring dalam pendidikan moral berasaskan kepadakritikan pendekatan yang memberi tumpuan kepada konsep saling pergantungan danprihatin dalam sesuatu perhubungan dan pertalian dengan orang lain. endekatanpenyayang ini bertu&uan untuk mengekal dan mengekuhkan amalan penyayang di dalamdiri sendiri dan sesiapa saha&a seorang indi6idu itu mempunyai perhubungan. 3nibermaksud baha1a perkembangan penyayang seorang indi6idu adalah sesuatu dalaman.#ara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melalui empat aspek yang berikut."a% 'odeling tumpuan harus diberika kepada perkembangan pela&ar sebagai seorang yang memberi sayang "carer% dan menerima sayang "cared +or%. 'elalui teladan, maka konsep penyayang dapat ditun&ukkan dalam tingkah laku yang mereka boleh memerhati dan mengikuti."b% -ialog - diadakan dengan pela&ar tentang konsep penyayang dengan membimbing pela&ar membuat re+leksi dan menganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yang dapat memberi sayang "carer% dan perhubungannya dengan orang yang memberikan sayang "cared +or%."c% $mali mengadakan amali dalam men&alankan usaha penyayang bersama dengan model de1asa seperti melibatkan dalam khidmat sosial atau komuniti."d% engesahan mengesah dan menggalakkan =the best in others> dalam perhubungan antara indi6idu. 9 C 8. endekatan penyayang ini mengembangkan tingkah laku moral yang mengekalkanprihatin/penyayang dalam masyarakat dengan cara caregi6ing bukan caretaking. 2lehkerana pendekatan ini lebih mengutamakan prinsip penyayang

"care%, maka gurudisarankan supaya menggabungkan pendekatan yang mengembangkan prinsip keadilandalam penga&aran dan pembela&aran pendidian moral.