Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN PENDAHULUAN MYOMETRITIS 1. Pengertian Myometritis / Metritis adalah radang miometrium.

Metritis adalah infeksi uterus setlah persalinan yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu.Penyakit ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan lanjutan dari endometritis, sehingga gejala dan terapinya seperti endometritis. 2. Klasifikasi M !"etritis a. Metritis Akut Metritis akut biasanya terdapat pada abortus septik atau infeksi postpartum. Penyakit ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari infeksi yang lebih luas yaitu merupakan lanjutan dari endometriosis. Kerokan pada wanita dengan endometrium yang meradang dapat menimbulkan metritis akut. Pada penyakit ini miometrium menunjukkan reaksi radang berupa pembengkakan dan infiltrasi sel-sel radang. Perluasan dapat terjadi lewat jalan limfe atau lewat tromboflebitis dan kadang kadang dapat terjadi abses. b. Metritis Kronik Metritis Kronik adalah diagnosa yang dahulu banyak dibuat atas dasar menometroragia dengan uterus yang lebih besar dari biasanya, sakit pinggang dan leukore. Akan tetapi pembesaran uterus pada multipara umumnya disebabkan oleh penambahan jaringan ikat akibat kehamilan, sedang gejala gejala yang lain mungkin mempunyai sebab lain. ila pengobatan terlambat ataukurang adekuat dapat menjadi abses, peritonitis, !yok septik, infeksi pel"ik yang menahun, penyumbatan tuba dan infertilitas.

#. Tan$a $an ge%ala #ejala metritis sama dengan gejala yang mun$ul pada %ndometritis & a. 'emam b. (yeri perut bawah, keluar lo$hea berbau / purulent $. Perdarahan "aginal d. !akit pinggang e. (yeri tekan uterus &. Diagn!sa Pada metritis diagnosa hanya dapat dibuat se$ara Patologi Anatomis '. K!"(likasi 'apat terjadi penyebaran ke jaringan sekitar seperti & a. Parametritis ) infeksi sekitar rahim * b. !alpingitis ) infeksi saluran otot * $. +oforitis ) infeksi indung telur * d. Pembentukan nanah sehingga terjadi abses pada tuba atau indung telur ),lmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Pendidikan idan, -./* ). Penanganan 0erapi miometritis & a. Antibiotika spektrum luas Ampisilin 1 g i" / 2 jam #entamisin 3 mg kg / Metronidasol 3.. mg i" / 4 jam eren$ana untuk

b. Profilaksi Antitetanus $. %"akuasi sisa hasil konsepsi Antibiotik kombinasi 0ransfusi jika diperlukan

)http&//ranuyoso1..5.blogspot.$om/1..5/6./pengertian-myometritis.html*

LANDASAN ASKE* ,. P%(#KA7,A( 'A0A A. 'ata !ubjektif 6. 1. ,dentitas Klien Keluhan 8tama ,bu mengatakan nyeri abdomen, keluar keputihan yang berbau tidak sedap, serta demam. 9. -. 3. 2. /. 4. 5. 66. :iwayat Menstruasi :iwayat perkawinan :iwayat kebidanan lalu :iwayat pemakaian alat kontrasepsi :iwayat laktasi :iwayat ginekologi ,bu mengatakan pernah mengalami keguguran dan kemudian dikuret. :iwayat Penyakit pasien io-psiko-sosial-spiritual - Pola nutrisi - Pola Akti"itas - Personal ;ygiene & wanita yang kurang menjaga hygiene rentan terhadap infeksi - Pola !eksual &ibu mengatakan sakit saat melakukan hubungan seksual pada daerah panggul 61. Pengetahuan ibu 6.. :iwayat penyakit keluarga

. 'ata +bjektif 6. Pemeriksaan 8mum K8, Kesadaran, 0' ) 66. 6/. mm;g *, (adi ) <6.. =/mnt *, !uhu ) < 9/,3o> *,:espirasi ) <1- =/mnt *

1. Pemeriksaan ?isik 6*. Kepala dan muka & tidak ada masalah 1*. Mata & kalau perdarahan banyak biasanya konjungti"a pu$at, sklera putih. 9*. 0elinga & tidak terdapat masalah -*. ;idung & tidak terdapat masalah 3*. Mulut dan #igi & tidak terdapat masalah 2*. @eher & tidak terdapat masalah /*. 'ada & tidak terdapat masalah 4*. Abdomen & terdapat nyeri tekan pada perut dan terasa sakit pada perut 5*. #enetalia & adanya keluaran terdapat pengeluaran berupa darah/keputihan kental dan berbau busuk 6.*. Anus & tidak terdapat hemoroid 66*. %kstremitas & tidak terdapat masalah 9. Pemeriksaan penunjang & ; & 4 6. grA ,,. ,(0%:P:%0A!, 'A0A 'A!A: 'alam langkah ini data subjektif dan data objektif yang sudah dikaji kemudian dianalisa menggunakan teori-teori fisiologis dan teori-teori patologis sesuai dengan perkembangan kondisi ibu selama di berikan asuhan. ;asil analisis dan interpretasi data menghasilkan rumusan diagnosis . a. 'iagnosa kebidanan 'iagnosa kebidanan adalah merupakan kesimpulan yang ditegakkan oleh bidan dalam lingkup praktik kebidanan dengan memenuhi standar diagnosa nomenklatur kebidanan. b. Masalah Masalah merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangan fisiologis. $. Kebutuhan Merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh ibu atau menurut bidan hal itu harus diketahui oleh ibu tapi tidak dirasakn oleh ibu. ;al yang dibutuhkan oleh ibu dapat berupa informasi/tindakan

,,,. ,'%(0,?,KA!, ',A#(+!A 'A( MA!A@A; P+0%(!,A@ Pada tahap ini setelah bidan merumuskan diagnosa atau masalah dituntut untuk memikirkan masalah atau diagnosa potensial yang merupakan akibat dari masalah/diagnosa yang ada. @angkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pen$egahan. idan diharapkan dapat bersiap-siap bila

diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. ,B. M%:8M8!KA( K% 808;A( AKA( 0,('AKA( !%#%:A, 0,('AKA( K+@A +:A!, 'A( :878KA( Kebutuhan akan tindakan segera untuk mengantisipasi an$aman yang fatal, sehingga nyawa ibu dapat terselamatkan. 0indakan segera bisa merupakan inter"ensi langsung oleh bidan bisa juga berdasarkan hasil kolaborasi dengan profesi lain. B. M%(C8!8( :%(>A(A A!8;A( 'alam menyusun ren$ana asuhan yang menyeluruh menga$u kepada diagnosa, masalah asuhan serta kebutuhan yang telah sesuai dengan kondisi klien saat diberi asuhan. B,. P%@AK!A(AA( A!8;A( !%!8A, '%(#A( P%:%(>A(AA( !%>A:A %?,!,%( Pada langkah ini bidan melaksanakan langsung tindakan yang telah diren$anakan pada langkah sebelumnya, baik yang bersifat antisipasi, tindakan segera, support, kolaborasi, bimbingan konseling, pemeriksaan dan follow up. B,,. %BA@8A!, Pada langkah terakhir ini melakukan e"aluasi terhadap keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan. ;al ini menyangkut apakah kebutuhan klien terpenuhi, masalah yang ada terpe$ahkan, masalah potensial dihindari, klien dan keluarga mengetahui kondisi kesehatannya dan klien mengetahui apa yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kesehatannya.

Daftar P+staka )http&//ranuyoso1..5.blogspot.$om/1..5/6./pengertian-myometritis.html* Manuaba.6554. ,lmu Kebidanan, Penyakit Kandungan 8ntuk Pendidikan idan. %#>& 7akarta dan Keluarga eren$ana