Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/4 REKOD PENGESANAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR (1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran) NAMA GURU MA%A P&'A(ARAN %AHUN)%"NGKA%AN Nama Pemantau (Jawatan) / Tandatan an Ta!"#$ Pemantauan "A(AR : MOH !"R AU# A$RAHMAN

: MA%&MA%"K (%AHUN 1) : 1 *&R "K+ 1 P"N%AR

Ta%u#

&atatan Pemantau

,((anuari !e-ruari)

N'm('! )u*at $"n a 100 a) Men.atakan kuantiti se/ara intuiti0$ -) Mena1a 2an 1enentukan nilai$ /) Menentukan nilai no1-or 3ingga 100 2) Menulis no1-or 3ingga 100 2ala1 angka 2an 4erkataan N'm('! dan O+e!a," a) Melengka4kan se-arang rangkaian no1-or$ -) Me1-ilang no1-or 2ala1 lingkungan 100 /) Menentukan nilai te14at -agi no1-or$ 2) Menganggar e) Me1-un2arkan no1-or -ulat$ 0) Melengka4kan 4ola$ Tam(a$ dan t'*a# a) Mengenal 4asti 4asangan no1-or untuk 1e1-entuk satu no1-or$ -) Mengenal si1-ol$ /) %a1-a3 2ala1 lingkungan 100 2) Me1-ina 2an 1en.elesaikan 1asala3 .ang 1eli-atkan situasi /erita ta1-a3 2an tolak$

,(Ma/ (un)

Hak *i4ta %er4eli3ara 5 #ektor (a1inan Kualiti+ (a-atan Pelajaran (o3or 16 Ma/ 7017 8 Keluaran 09 : Pin2aan 00

PK01 Pengurusan Panitia

,((ulai Ogos)

Pe-a$an a) Mengenal4asti konse4 satu 4er2ua 2an satu 4ere14at$ .an $"n a R/10 a) Mengenal4asti ringgit 2an sen$ -) %a1-a3 2an tolak 1eli-atkan ;ang$ /a,a dan .a#tu a) Mena1akan 3ari 2an -ulan 2an 1enerangkan akti<iti sejajar 2engan 3ari 4ersekola3an$ -) Men.e-ut 2an 1enulis ;aktu Pan%an a) Menggunakan unit relati0 untuk 1engukur 4anjang$ T"m(an an a) Menggunakan unit relati0 untuk 1engukur -erat$ I,"+adu &e-a"! a) Menggunakan unit relati0 untuk isi4a2u /e/air Ruan a) Mengenal4asti -entuk tiga 2an 2ua 2i1ensi$ -)

,(#e4te1-er No<e1-er)

, Pe1antauan 3en2akla3 2ijalankan 1engikut te14o3 1asa .ang tela3 2iteta4kan$

Hak *i4ta %er4eli3ara 5 #ektor (a1inan Kualiti+ (a-atan Pelajaran (o3or 16 Ma/ 7017 8 Keluaran 09 : Pin2aan 00