Anda di halaman 1dari 3

SMK KOTA MASAI 2

RINGKASAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

Minggu

Tarikh
1$1 ' ($1

T !i k

T"#a$ Ni%ai

Ca&a&an

Ori"n&a)i P"%a*ar &ingka&an 1 +P1 , NILAI +ERKAITAN PERKEM+ANGAN DIRI

2 3 4 5 # $ ( ) 1* 11 12 13

-$1 .11$1 12$1 .1/$1 10$1 .2-$1 21$1 ' 30$1 2$2 ' /$2 0$2 .1-$2 11$2 .22$2 23$2 ' 2/$2 2$3 ' ($3 ($3 ' /$3 0$3 ' 1-$3 11$3 ' 20$3

1 2 3 4 5 # $ ( ) 1* 11 12

Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggung a!a" Hemah Tinggi T%&eran'i Berdikari Kera inan Ka'ih Sayang Keadi&an +a'i%na& Ke'ederhanaan Cu&i P"r&"ngahan P"ngga% 1

+P2 , NILAI +ERKAITAN KEKELUARGAAN


14 15
1$(' -$( 1$( ' 12$(

13 14

Ka'ih Sayang Terhadap Ke&uarga H%rmat Dan Taat Kepada Angg%ta Ke&uarga

1# 1$

13$( ' 10$ ( 20$( ' 21$(

15 1#

Menggeka&kan Tradi'i Keke&uargaan Tanggung a!a" Terhadap Ke&uarga


+P3, NILAI +ERKAITAN ALAM SEKITAR

SMK KOTA MASAI 2

1( 1)

1$- ' 3$($- . 10$-

1$ 1(

Menyayangi Dan Menghargai A&am Sekitar Keharm%nian antara Manu'ia Dengan A&am Sekitar Kemapanan A&am Sekitar ,eka Terhadap I'u-i'u A&am Sekitar +P(, NILAI +ERKAITAN PATRIOTISME

2* 21

11$- ' 12$1/$ - ' 2($-

1) 2*

22

2-$- ' 22$-

21

.inta Akan /egara Cu&i P"r&"ngahan Tahun

23 24

1-$1 ' 21$ 22$1 ' 2/$1

22 23

Taat Setia Kepada +a a Dan /egara Sanggup Berk%r"an 0ntuk /egara

+P-, NILAI +ERKAITAN HAK ASASI MANUSIA


25 2# 2$ 2(
20$1 ' -$2 1$2 ' 12$2 13$2 ' 10$2 20$2 ' 21$2

24 25 2# 2$

Me&indungi Hak Kanak-Kanak Mengh%rmati Hak 1anita Me&indungi Hak ,eker a Mengh%rmati Hak 2%&%ngan Kurang 0paya

CUTI HARI RA3A AIDIL4ITRI


2)
3$/ ' 0$/

2(

Me&indungi Hak ,engguna +P1 , NILAI +ERKAITAN DEMOKRASI

3* 31 32 33

10$/ ' 11$/ 12$/ ' 23$/ 2($/ ' 31$/ 1$0 ' 1$0

2) 3* 31 32

Mematuhi ,eraturan Dan 0ndang-undang Ke"e"a'an Ber'uara Ke"e"a'an Beragama ,eng&i"atan Diri Da&am ,em"angunan /egara Sikap Ter"ukaan

34

2$0 ' 12$0

33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

SMK KOTA MASAI 2

+P2 , NILAI +ERKAITAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


35 3# 3$
21$0 ' 22$0 2/$0 ' ($10 -$10 ' 11$10

34 35 3#

Hidup Ber'ama Secara Aman Sa&ing Mem"antu Dan Beker a'ama Sa&ing Mengh%rmati Antara /egara3 Cu&i Akhir Tahun 5 11$11$13 ' 1$1$201( 6