Anda di halaman 1dari 31

Aptitud Am Tahun 3 Sesi 2 Instrumen Ujian dan Pentadbiran Ujian

LEMBAGA PEPERIKSAAN

Teori Pembelajaran
Pendapat baharu cara murid belajar
Behaviourism
Pemerhatian tingkah laku sebagai faktor yang mempengaruhi pembelajaran

Cognitivism

Skema (perwakilan mental) menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda

Constructivism

Pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfkir menggunakan pengetahuan sedia ada

Pentaksiran Pendidikan
Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan (professional judgement) tentang produk sesuatu program pend d kan (prestas mur d)

Dapatkan maklumat

Buat keputusan

Pentaksiran Pendidikan
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan

asional
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Membangunkan potensi pelajar secara holistik supaya dapat melahirkan individu yang mempunyai intelek, rohani, emosi dan fizikal yang seimbang dan harmoni, berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan

Fokus terhadap pembelajaran


Mentaksir pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid Mengurangkan penekanan terhadap pembelajaran berorientasikan peperiksaan

Konsep PBS# Pentaksiran bersi"at $olistik


Kebolehan akal Emosi dan kerohanian Fizikal, Motor halus & kasar

A"ekti" Kogniti"

Ps komoto r

Konsep PBS# Pengumpulan !aklumat Komprehensi"


!aklumat diri murid Akademik dan bukan akademik

Profil (P)

Pencapaian ( )

Pengumpulan maklumat komprehensif

Perkembangan (!)

Penglibatan (")
Akti'iti pembelajaran dalam dan luar kelas

Pembelajaran% "i&ikal% emosi% kematangan

Konsep PBS# Pentaksiran Seimbang

Pentaksiran Seimbang
Declarative, procedural, conditional Kema# ran Asas$ Kema# ran tekn ka% dan bukan&tekn ka% S kap$ budaya$ ke'arganegaraa n n %a kemanus aan

Pengetahuan

Kemahiran

(ilai

Konsep PBS# Pentaksiran Berpusatkan !urid


Kemahiran belajar cara untuk belajar% bertanggungja)ab terhadap pembelajaran sendiri

Situasi kehidupan sebenar

Pembelajar an Kendiri

Teamwork% kerjasama% toleransi dll*

Autentik

Pembelajar an Kolaborati"
Pentaksira n Berpusatk an !urid

Pro"il !urid dalam PBS Sejajar dengan Aspirasi !urid dan -PK
Pemimpin +Berkemahiran !emimpin, Pemikir +berkemahiran Ber"ikir, Komunikator +Berkemahiran berkomunikasi, Beradab dan beretika

Berpengetahuan

Seimbang

Sumber* KPM$ 2+,2

Perkembangan potensi holistik# kogniti"% a"ekti"% psikomotor

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan +Sekolah endah, #


Peperiksaan Pusat

9ontoh Item In'entori Personaliti


.* Introspekti"% Sensiti"% e"lekti" 2* Berdikari% Tak Kon'ensional% Tak Tersangkut 3* Dinamik% Akti"% /kstro'ert 0* Terus1terang% Seimbang% $armoni 2* Pro"esional% Pragmatik% 3akin Diri 4* Tenang% Berhati1 hati% Tak Agresi" 5* Tanpa Bimbang% Berkelakar% iang 6* omantis% Pelamun% Beremosi

7* Analitik% Amanah% Ke8akinan Kendiri

Instrumen Ujian Aptitud Am +IUAA,


3: item menguji aptitud Bahasa Inggeris

3: item menguji aptitud Bahasa !ela8u

2: item menguji aptitud matematik

6: item aneka pilihan bagi instrumen ini

Pengurusan Pelaksanaan Ujian Aptitud Tahun 3

;P
<P( PPD

!uatnaik di laman sesa)ang

S/K=; A$ !uatturun dan cetak

2ABA0AN PEN-I-IKAN NEGERI (Pega'a Sektor Peper ksaan dan Pen %a an)

Memak%um kepada Pega'a PBS -aera# dan Pega'a Pend d kan -aera# .n t B mb ngan Kaunse% ng dan Ker/aya mengena ./ an Apt tud Am 0a#un 1

Menge%uarkan ara#an kepada Pe/abat Pend d kan -aera# me%a%u Pega'a PBS -aera# dan Pega'a Pend d kan -aera# .n t B mb ngan Kaunse% ng dan Ker/aya untuk mengara#kan guru memuatturun nstrumen Apt tud 0a#un 1 d %aman sesa'ang

Pemantauan pe%aksanaan ./ an Apt tud 0a#un 1 d per ngkat PP-

PE2ABA0 PEN-I-IKAN -AERA3 (Pega'a PBS -aera# dan Pega'a Pend d kan -aera# .n t B mb ngan Kaunse% ng dan Ker/aya)

Memast kan semua seko%a# d ba'a# PP-mas ng&mas ng mener ma ba#an ./ an Apt tud Am

Mengadakan tak% mat kepada semua Guru Besar d PP- mas ng& mas ng berka tan ./ an Apt tud Am

Memast kan pe%aksanaan u/ an d per ngkat seko%a#

G.R. BESAR

Mengadakan perb n4angan bersama guru ke%as dan Guru B mb ngan d seko%a# mas ng& mas ng mengena pe%aksanaan ./ an Apt tud Am

Mengadakan tak% mat kepada semua guru mengena ./ an Apt tud Am

Memast kan guru ke%as dan Guru B mb ngan me%aksanakan ./ an Apt tud Am berdasarkan proses ker/a yang te%a# d tetapkan

Memak%umkan kepada bubapa berka t dengan pe%aksanaan ./ an Apt tud Am

G.R. BIMBINGAN SEK9LA3 REN-A3 (GBSR)

Berb n4ang bersama Guru Besar tentang prosedur pe%aksanaan ./ an Apt tud Am Member tak% mat kepada semua guru mengena Pentaks ran Ps kometr k 5 ./ an Apt tud Am Member tak% mat kepada pe%a/ar Mentadb r ./ an Apt tud Am bersama guru %a n Menyed akan pro6 % Membuat nter7ens $ konsu%tas dan ses berdasarkan dapatan pro6 % Meny mpan pro6 % Memast kan dokumen skor d s mpan d tempat yang se%amat dan mematu# prosedur kese%amatan8 Kertas soa%an bo%e# d s mpan sebaga ba#an ru/ukan

G.R.

Mentadb r u/ an Apt tud Am kepada mur d 0a#un 1 bersama Guru B mb ngan

Menggunakan #as % dapatan pro6 % yang te%a# d b n4angkan bersama Guru B mb ngan untuk penamba#ba kan serta peran4angan penga/aran dan pembe%a/aran

Menggunakan #as % dapatan pro6 % yang te%a# d b n4angkan bersama Guru B mb ngan dan Kaunse% ng untuk perkembangan mur d

Pentadbiran Ujian
Murid dikumpulkan Edaran kertas ujian dan borang ja$apan Penerangan Murid menja$ab soalan %uru mengumpul kertas ja$apan dan soalan &a$atankuasa 'imbingan dan Kaunseling menguruskan pemeriksaan %uru 'imbingan (%') memasukkan skor %' membuat pentafsiran skor %' serahkan skor murid kepada guru kelas %' men(impan skor dalam fail
Menja$ab di atas borang ja$apan.kertas soalan Masa) / jam -0 minit +oalan) 10 aneka pilihan Masa) 'ulan *ktober +asaran)Murid ,ahun ,empat) +esuai dan kondusif ('ilik darjah atau de$an)

Men(erahkan skor kepada %uru 'imbingan (%') %' mencatatkan skor secara manual %' mentafsirkan skor dan men(ediakan profil Men(impan skor dan profil murid mengikut kelas2 Pengesahan.tandatangan %'K .%' Fail 3nit 'imbingan dan Kaunseling !isimpan di 3nit 'imbingan dan Kaunseling

Penskoran dan Penta6s ran Skor


!omain 'ahasa Mela(u Kemahiran perkataan Konsep 7erbal Pen(elesaian masalah dalam aplikasi kritikal 'ahasa "nggeris :ord skills <erbal concept >ritical application Matematik.numerik Pen(elesaian masalah Penaakulan numerik untuk membuat persepsi Penaakulan numerik untuk logik nombor dan sistem numerik ? 9 @ 4 @ %ood, 6 @ ;o$ potential 4 - %ood, 6 - ;o$ potential 4 8 %ood, 6 8 ;o$ potential 8 =0 8 4 9 %ood, 6 9 ;o$ potential 4 /8 %ood, 6 /8 ;o$ potential 4 9 %ood, 6 9 ;o$ potential +kor Markah penuh /0 /8 8 "nterpretasi

4 5 'aik, 6 5 Kurang potensi 4 /0 'aik, 6 /0 Kurang potensi 4 9 'aik, 6 9 Kurang potensi

Borang Pro6 % .mum Mur d ./ an Apt tud Am 0a#un 1

Kelas # Tahun # (ama sekolah# Bil * . 2 3 0 2 4 (ama !urid A&i& Ahmad <amaiah Abu Shamsuddin Daud Intan S8uhada Shahril !ohd (or&ila !ohd 3uso" B! BI !at e

9atatan

Sekolah Kebangsaan +P, Kapar (ama murid# Kelas # (o kad pengenalan > sijil lahir # Alamat # (o* tele"on #

Pro"il Indi'idu !urid

:9N093 IN0ER;ENSI
,8 Program LIN.S < Ke%as Intens 6 ba#asa 28 Me%at # penggunaan Peta Pem k ran (I&03INK) Peta M nda 18 Me%at # penggunaan KBA0 (Kema# ran Ber6 k r Aras 0 ngg )

2a'apan kepada =A>


.* Bilakah soalan boleh dipulangkan kepada murid? Soalan boleh dipulangkan kepada murid han8a setelah semua murid mengambil ujian tersebut*

2* Adakah ;P men8ediakan soalan 'ersi B9 dan BT untuk domain !atematik>numerik?

Domain matematik mempun8ai 'ersi bahasa 9ina dan bahasa Tamil* Pihak ;P akan membuat penterjemahan tersebut*

3* Bagaimana pula dengan sekolah 8ang tidak mempun8ai @B? Siapa perlu menerajuin8a?

Sekolah 8ang tidak mempun8ai guru bimbingan% @uru Besar boleh melantik samada guru BI atau guru B! atau guru !atematik atau @uru $/! sendiri untuk mengetuai pentadbiran ujian tersebut*

=A>
0* Bagaimana kedudukan murid 8ang selalu tidak hadir ke sekolah? !urid 8ang mempun8ai masalah kehadiran perlu diberi peluang untuk menjalani ujian tersebut * !urid tidak boleh dipandu se)aktu menja)ab ujian kerana ada kebarangkalian guru membantu untuk memberikan makna sesuatu perkataan tersebut*

2* Bolehkah murid ditolong semasa ujian ditadbirkan?

=A>
4* Bolehkah ja)apan murid 8ang cepat siap dikumpulkan terlebih dahulu daripada murid 8ang belum selesai? <a)apan murid boleh dikumpul )alaupun mereka menja)ab dalam kadar masa 8ang kurang dari masa 8ang telah ditetapkan* Tiada tambahan masa* !urid ;I(US 8ang masih tidak melepasi tahap boleh mengambil ujian 8ang sama* Ujian ini menentu sahkan keupa8aan murid membaca* Ujian ini membantu guru mendapatkan maklumat mengenai potensi bahasa dan numerik* Data ini boleh membantu guru membuat perancangan untuk pdp* Ujian Aptitud 8ang kedua akan dijalankan untuk murid Tahun 4 pada 2:.4 bagi menggantikan Ujian Aptitud Tahun 4 8ang ada sekarang*

5* Bolehkah murid ;I(US 8ang belum melepasi tahap mengambil ujian ini?

6* Apakah signi"ikan mentadbir ujian ini?

=A>
7* Adakah peruntukan pertambahkan untuk mentadbir ujian ini? Tiada peruntukan tambahan bagi mentadbir ujian ini* Segala peruntukan perlu dibincangkan di peringkat sekolah bersama pentadbir* <a)apan% kaedah pengiraan skor% intepretasi dan penjelasan akan disertakan bersama dengan soalan*

.:* Bagaimana penskoran dan interpretasi dibuat?

=A>
,,8 Adaka# guru d benarkan berkongs mak%umat dengan mur d mengena skor mereka? Guru d benarkan untuk berkongs skor dapatan u/ an untuk membantu perkembangan mur d8

,28 Adaka# LP memer%ukan 6ormat k#usus untuk pro6 % mur d?

0 ada 6ormat k#usus untuk pro6 % mur d$ tap bo%e# guna temp%ate yang terdapat yang ada buku manua%8

,18 Baga mana dengan mur d yang berp nda#?

Mur d berp nda# per%u memba'a pro6 % tersebut dan guru per%u tu% s da%am 4atatan ke mana mur d tu berp nda# dan seko%a# yang baru8 Bag PP- yang t dak mempunya Peno%ong Penga'a Pend d kan .n t B mb ngan Kaunse% ng dan Ker/aya$ Pega'a PBS per%u bertanggung/a'ab d atas tugasan tersebut8

,@8 Baga mana dengan PP- yang t dak mempunya Peno%ong Penga'a Kaunse% ng dan Ker/aya ?

=A>
.2* Bagaimana dengan perubahan1perubahan dengan pentadbiran ujian? Bagaiman kami nak tahu? Segala maklumat pentadbiran akan dimaklumkan dari masa ke semasa*

.4* Adakah ;P akan men8ediakan borang ja)apan?

;P tidak membekalkan borang ja)apan% tiada "ormat 8ang standard untuk borang ja)apan% murid boleh menja)ab di kertas atau buku latihan* Kaedah penandaan adalah di atas budi bicara <a)atankuasa Bimbingan dan Kaunseling sekolah* @uru boleh minta bantuan @uru Bimbingan*

.5* Bagaimana dengan kaedah penandaan?

0ERIMA KASI3