Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 2013 NAMA GURU : NAMA SEKOLAH : MATAPELAJARAN DICERAP: KELAS DICERAP: BILANGAN

DICERAP: TARIKH: NO. 4.1 Justifikasi juka skor 6 : Pengurusan pembelajaran murid 4.2 Justifikasi juka skor 6 : Hasil kerja murid 4.3 Justifikasi juka skor 6 : Perancangan dan persediaan guru 4.4 Justifikasi juka skor 6 : Kaedah penyampaian 4.5 Justifikasi juka skor 6 : Kemahiran komunikasi 4.6 Justifikasi juka skor 6 : Penggunaan sumber pendidikan 4.7 Justifikasi juka skor 6 : Penilaian 4.8 Justifikasi juka skor 6 : Teknik penyoalan 4.9 Justifikasi juka skor 6 : Penguasaan isi kandungan 4.10. Justifikasi juka skor 6 : Pengurusan kelas 4.11 Justifikasi juka skor 6 : Amalan profesionalisme keguruan 4.12 Justifikasi juka skor 6 : PERATUS 190-100 80-89 60-79 40-59 20-39 0-19 TARAF PENCAPAIAN CEMERLANG BAIK HARAPAN MEMUASKAN LEMAH SANGAT LEMAH JUMLAH SKOR DIPEROLEH SKOR MIN ( JUMLAH SKOR DIPEROLEH / 12 ) PERATUS PENCAPAIAN ( SKOR MIN - 1/5X100 ) Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru 6 72 6 100% Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan P&P 6 Penguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat 6 6 Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid 6 Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu pengajaran guru 6 Komunikasi yang berkesan memudah dan mempercepat pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. 6 Kaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkan pencapaian objektif pelajaran 6 Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran 6 6 Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan 6 ASPEK Penglibatan murid KOD SEKOLAH: NO K.P GURU: OPSYEN: BILANGAN MURID: MASA: STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KRITERIA KRITIKAL Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan

SKOR

TARAF PENCAPAIAN Ulasan Pencerap :

Tandatangan Pencerap :

Tandatangan yang dicerap :

Tarikh :

Tarikh :