Anda di halaman 1dari 11

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG, SELANGOR

11 SEPTEMBER 2012
10.30 pagi Muzik dimainkan

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

10.50 pagi Muzik dihentikan untuk pengumuman

MASURI: Assalammualaikum dan Selamat Pagi. Hadirin yang dihormati sekalian. Majlis akan bermula sebentar lagi. Dengan itu sukacita sekiranya hadirin sekalian mengambil tempat masing-masing. Terima kasih.

Para tetamu mengambil tempat

MASURI:

Setelah beberapa minit

Para hadirin yang dihormati. agi memastikan kelancaran program pada pagi ini! majlis ingin memaklumkan baha"a pengambilan gambar semasa majlis berlangsung hanya dibenarkan dari tempat duduk masing-masing sahaja. Hadirin juga dipohon untuk mematikan tele#on bimbit atau memilih silent mode sepanjang majlis berlangsung. $erjasama tuan%puan adalah sangat dihargai. Terima kasih.

&

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Setelah diberikan isyarat

MR X: Assalammualaikum ".b.t. dan Salam Sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mengumumkan ketibaan Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, Men$e & Ke#a'-an L-a Ban(a (an .&,a/a! Yang Be *a!ag&a Da$-0 I* a!&# *&n A!#a( Ke$-a Penga a! MARA Para hadirin diminta berdiri. CUE !ir " #ersedia utk menyanyikan $agu %egaraku & $agu M'('

Perarakan masuk ))*P melalui gerai dan beramah mesra dgn tetamu

'udien+e berdiri

MR X:

'

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Para hadirin diminta terus berdiri bagi menyanyikan (agu )egaraku dan (agu MA*A sambil diiringi oleh $oir pelajar $PM eranang. %yanyian $agu %egaraku & $agu M'('

MASURI : Para hadirin dipersilakan duduk. In(a! *e *a,a# 1& a2an +e$ang, Be a a0 (& 3e,a! +e+"!"n a a4 Pe#an&1 0a,a# 1e,a#a$ (a$ang, A2a, *&1#&,,a! +e#*-0a *&3a a5

Assalamualaikum ".b.t. dan salam sejahtera. Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, Men$e & Ke#a'-an L-a Ban(a (an .&,a/a! Yang Be *a!ag&a Da$-0 I* a!&# *&n A!#a( Ke$-a Penga a! MARA

Pengarah-Pengarah

ahagian +bu Pejabat MA*A!

Pengarah-Pengarah $olej

Pro#esional MA*A dan $olej MA*A, di#-di# jemputan! para pensyarah! kakitangan! para pelajar! "akil-"akil media serta sidang hadirin yang dihormati sekalian.- .kindly double check) Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, kerana sudi hadir bersama memeriahkan upacara Majlis Sambutan Hari *aya Aidil#itri MA*A &/1&.
0

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Syukur kita ke hadrat A((AH S.1.T kerana dengan kei2inan dan limpah kurnia)ya maka upacara pada hari ini dapat dilangsungkan.

,arian -apin bersedia

MR X : Para hadirin sekalian! Majlis diteruskan dengan Tarian 3apin dari 444444444444444444444444444444444444.

Persembahan ,arian -apin

Ustaz bersedia utk #'C''% ./' 0r!strum utama1

MR X : Terima kasih diucapkan kepada 4444444444444444444444 di atas Tarian 3apin itu tadi. 5ntuk keberkatan dan kesejahteraan! majlis dengan segala hormatnya menjemput A,6Fa(!&, U1$a7 ABDUSSAMAD BIN ABU HAMAD untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan 5sta2.

#'C''% ./' !leh Ustaz MASURI:

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Majlis mengucapkan terima kasih kepada A,6Fa(!&, U1$a7 ABDUSSAMAD atas bacaan doa itu tadi. Semoga kita semua akan sentiasa berada dalam limpah kurnia dan rahmat)ya. 2#34 .atuk *brahim bin 'hmad5 etua Pengarah M'('

bersedia utk ke r!strum MR X: Sidang hadirin sekalian! agi meneruskan acara kita pada hari ini! majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Be *a!ag&a Da$-0 I* a!&# *&n A!#a(, Ke$-a Penga a! MARA untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. 2ang #erbahagia .atuk *brahim bin 'hmad5 etua Pengarah M'(' memberikan u+apan

MASURI : Terima kasih diucapkan kepada Yang Be *a!ag&a Da$-0 I* a!&# *&n A!#a( atas ucapan alu-aluan itu tadi. 2ang #erh!rmat .at!6 Seri 3a7i M!hd Sha8ie bin 3a7i 'pdal bersedia utk ke r!strum MR X: Hadirin hadirat sekalian!

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Sekarang! majlis dengan penuh hormat dan tak2imnya menjemput Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Sambutan Hari *aya Aidil#itri MA*A &/1&. Dipersilakan 8ang erhormat Dato9. 2ang #erh!rmat .at!6 Seri 3a7i M!hd Sha8ie bin 3a7i 'pdal Menyampaikan u+apan. MASURI: Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, atas ucapan beliau sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput 8ang erhormat Dato9 berserta isteri 8ang

erhormat Datin Seri Shuryani binti Shuaib untuk menyampaikan sumbangan Hari *aya kepada anak-anak yatim dari 444444444444444444444444444444444444. Dipersilakan 8ang erhormat Dato9 beserta Datin. Pemberian sumbangan 3ari (aya /rkestra dari !le7 M'(' #anting bersedia

MR X: :utaan terima kasih diucapkan kepada 8ang penyampaian sumbangan Hari *aya itu tadi. Majlis dengan ini menjemput 8ang menjamu selera. erhormat Dato serta hadirin sekalian untuk erhormat Dato9 dan Datin di atas

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

'8ter 5910 minutes....

MASURI : Hadirin sekalian. Sambil menikmati juadah yang terhidang! majlis diteruskan dengan persembahan <rkestra dari pelajar-pelajar $olej MA*A anting. Mereka akan mendendangkan ' buah lagu iaitu i= ii= iii= Lagu Raya (not sure yet) Standing in the >yes! dan Hotel ?ali#ornia

Dipersilakan.

%asyid bersedia

MR X : Terima kasih diucapkan kepada pelajar-pelajar $olej MA*A <rkestra yang sungguh 4444444444 itu. Para hadirin sekalian! Majlis diteruskan dengan persembahan )asyid dari pelajar-pelajar $olej Pro#esional MA*A eranang. Mereka akan mendendangkan dua buah lagu iaitu i= ii= Syurgamu dan Hambamu anting di atas dendangan

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Dipersilakan.

!ir bersedia

MASURI: Terima kasih diucapkan kepada pelajar-pelajar $olej Pro#esional MA*A atas nyanyian nasyid itu tadi. eranang di

agi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini! majlis

diteruskan dengan persembahan koir yang juga merupakan pelajar-pelajar $olej Pro#esional MA*A eranang. Mereka akan mendendangkan tiga buah lagu iaitu i= ii= iii= Setangkai Ma"ar 1arisan! dan Malaysia aru

Dipersilakan.

Persembahan

!ir

MR X : Terima kasih diucapkan kepada pelajar-pelajar $olej Pro#esional MA*A atas persembahan koir itu tadi. Sidang hadirin yang dihormati! Demikianlah tadi berakhirnya Majlis Sambutan Hari *aya Aidil#itri MA*A &/1&. Sekali lagi majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepadaA Yang Be !" #a$ Da$"% Se & Ha'& M"!( S!a)&e *&n Ha'& A+(a, Men$e & Ke#a'-an L-a Ban(a (an .&,a/a! eranang di

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Yang Be *a!ag&a Da$-0 I* a!&# *&n A!#a( Ke$-a Penga a! MARA

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat MARA, Pengarah-Pengarah Kolej

Pro esional MARA dan Kolej MARA! di -di je"#utan, #ara #ensyarah, kakitangan, #ara #elajar, $akil-$akil "edia serta sidang hadirin yang dihor"ati sekalian% & (kindly double check)

MASURI: Sebelum mengundurkan diri! kami ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menghulurkan bantuan! kerjasama dan sokongan! secara langsung mahupun tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Akhir kata! kami menyusun sepuluh jari! memohon kemaa#an jika ada terkasar bahasa tersilap bicara sepanjang tempoh kami mengendalikan majlis ini.

MASURI:

uning emas masaknya padi5 Ma:ar merah dalam 7ambangan5 u san7ung salam ku tatang budi5 Salah dan silap dip!h!n kemaa8an.

MR X: .iatas dahan burung tempua5

1/

MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI MARA 2012

Melihat rusa tepi perigi5 Salam perpisahan untuk semua5 .i lain masa bersua lagi.

MR X 8 MASURI: .ABILLAHITTAUFI9.ALHIDAYAH .ASSALAMMUALAIKUM .5B5T5

esemua ))*P bersedia untuk keluar de:an

11