Anda di halaman 1dari 14

KONTRAK LATIHAN MATA PELAJARAN: GEOGRAFI T1 NAMA GURU: SALWA HJ AHMAD BIL MGGU TARIKH TAJUK KELAS: 1A / 1F / 1S BIL

SET JUMLAH SOALAN SOALAN OBJ STRUKTUR ESEI 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI Kedudukan 1 10 Arah 1 1 Skala dan Jarak Graf 1 Peta 1 BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Bentuk Muka Bumi Potensi dan Hal. BMB Kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar Perger. Bumi & sistem suria Pengaruh cuaca & Iklim terhadap kegiatan manusia. Peng.manusia terhadap cuaca & iklim. Jenis dan taburan tumb. Semulajadi dan hidupan liar. Faktor mempengaruhi tumb. Semula jadi. Kepentingan tumbuhan semul. Kesan kegiatan manusia terhadap tumb. Semul. & hid. Liar. Pemeliharaan & pemuliharaan tumb. & hidupan liar. BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN Kajian Tempatan

Muka 1 dari 14

GeoT1 (old)/204270816.xlsx.ms_office

KONTRAK LATIHAN MATA PELAJARAN: GEOGRAFI T1 NAMA GURU: SALWA HJ AHMAD NAMA PELAJAR: BIL KELAS: 1A / 1F / 1S NO K/P: CATATAN

TEMPOH BIL SET JUMLAH SOALAN TAJUK MASA SOALAN OBJ STRUKTUR ESEI BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Kedudukan 1 10 5 2. Arah 1 10 5 JAN 3. Skala dan Jarak 1 10 5 MAC 4. Graf 1 10 5 5. Peta 1 10 5 BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Bentuk Muka Bumi dan Potensinya 6. Kepelbagaian bentuk muka bumi 1 15 10 7. APRIL - Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada 2 15 10 MEI kegiatan manusia 8. Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar 2 15 10 Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria 9. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan 2 10 10 iklim 10. Cuaca dan Iklim negara Malaysia 2 10 5 11. JUN - Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan 2 10 5 JULAI manusia 12. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan 2 5 5 ekonomi negara Malaysia 13. Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim 2 10 5 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 14. Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi 1 10 5 dan hidupan liar 15. Faktor mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan 1 10 5 semula jadi. 16. OGOS Kepentingan tumbuhan semula jadi 2 10 5 SEP 17. Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan 2 10 5 semula jadi dan hidupan liar. 18. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan 2 10 5 semula jadi dan hidupan liar.

Jumlah kontrak yang dicadangkan adalah pada tahap minimum. Guru boleh menambah bilangan latihan murid mengikut kesesuaian dan tahap pencapaian murid sekolah masing-masing.

Muka 2 dari 14

GeoT1/204270816.xlsx.ms_office

KONTRAK LATIHAN MATA PELAJARAN: GEOGRAFI T2 NAMA GURU: SALWA HJ AHMAD NAMA PELAJAR: TEMPOH TAJUK MASA BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Kedudukan 2. Arah 3. JAN - Skala dan Jarak 4. MAC Graf 5. Rajah 6. Peta BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA 7. 8. 9. APRIL MEI 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. BIL KELAS: 2A / 2F / 2S NO K/P: BIL SET JUMLAH SOALAN SOALAN OBJ STRUKTUR ESEI 1 1 1 1 1 1 10 10 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 CATATAN

Taburan penduduk 1 10 Perubahan penduduk 1 10 Migrasi penduduk 1 10 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar 1 10 Hubugan kependudukan dengan sumber 1 10 Petempatan dan Perkembangannya Petempatan 1 10 1 5 JUN - Pola petempatan JULAI Fungsi petempatan 1 5 Pembandaran 1 10 Pengangkutan dan Perhubungannya Keperluan pengangkutan dan perhubungannya 1 10 OGOS Perkembangan jaringan pengangkutan 1 10 SEP Perkembangan sistem pengangkutan 1 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Jumlah kontrak yang dicadangkan adalah pada tahap minimum. Guru boleh menambah bilangan latihan murid mengikut kesesuaian dan tahap pencapaian murid sekolah masing-masing.

Muka 3 dari 14

GeoT2/204270816.xlsx.ms_office

KONTRAK LATIHAN MATA PELAJARAN: PERDAGANGAN T4


NAMA GURU: SALWA HJ AHMAD NAMA PELAJAR: BIL TAJUK KELAS: 4F NO K/P: BIL SET SOALAN

JUMLAH SOALAN OBJ STRUKTUR ESEI

CATATAN

1. Asas kepada Perdagangan 1 1.1.Keperluan dan kehendak manusia -Maksud keperluan dan kehendak -Hierarki keperluan manusia 2 1.2 Pengeluaran -Maksud pengeluaran -Jenis pengeluaran -Cabang pengeluaran 3 1.3 Faktor-faktor pengeluaran -Tanah, buruh, modal dan usahawan -Usahawan dan peniaga -Peranan usahawan 4 1.4 Pengkhususan -Maksud pengkhususan -Pewujudan pengkhususan -Kesan pengkhususan dlm pengeluaran 5 1.5 Sistem Barter -Maksud sistem barter -Kelemahan sistem barter 2. Unsur Perdagangan 6 2.1 Perdagangan -Maksud perdagangan -Maksud perniagaan -Bantuan perniagaan -Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan 3. Perniagaan Dalam Negeri 7 3.1 Perniagaan Dalam Negeri -Maksud perniagaan dalam negeri 8 3.2 Saluran Agihan -Saluran Agihan 9 3.3 Perniagaan runcit -Fungsi peruncit dalam saluran agihan -Jenis perniagaan runcit 10 3.4 Perniagaan borong -Fungsi pemborong dalam saluran agihan -Jenis perniagaan borong -Pengambilalihan fungsi pemborong 11 3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri -Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan selepas urusniaga 3.6 Kaedah Jualan 12 a. Jualan Tunai -Maksud -Kelebihan dan kelemahan 13 b. Jualan Kredit -Maksud -Jenis (sewa beli & bayaran tertunda) -Kelebihan dan kelemahan 14 c. Jualan Prabayar -Maksud -Kelebihan dan kelemahan 15 d. Jualan Konsainan -Maksud -Kelebihan dan kelemahan

10

10

15

10

10

15

3 3 3

15 15 15

3 3 3

2 1 2

15

15

15

15

10

10

Muka 4 dari 14

PerdT4/204270816.xlsx.ms_office

TAJUK

BIL SET SOALAN

JUMLAH SOALAN OBJ STRUKTUR ESEI

BIL

CATATAN

4. Perniagaan Antarabangsa 16 4.1 Perniagaan Antarabangsa -Maksud & sebab-sebab kewujudan -Kepentingan kepada pengguna, pengeluar dan negara 17 4.2 Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot -Maksud -Prosedur import dan eksport -Halangan dalam perniagaan ini 18 4.3 Dokumen Perniagaan Antarabangsa -Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa 5. Industri Kecil dan Sederhana 19 5.1 Industri Kecil dan Sederhana -Maksud -Ciri-ciri IKS -Kegiatan IKS -Kepentingan IKS -Kaitan IKS dengan industri berat -Masalah IKS 6. Pemilikan Perniagaan 20 6.1 Memulakan perniagaan -Cara memulakan perniagaan -Pengendalian perniagaan 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan 21 a. Milikan Tunggal 22 b. Perkongsian 23 c. Syarikat Sendirian Berhad 24 d. Syarikat Awam Berhad 25 e. Koperasi 26 f. Perbadanan Awam 27 6.3 Penswastaan -Maksud -Tujuan penswastaan 7. Pelaburan 28 7.1 Pelaburan -Maksud -Pelaburan dan spekulator 7.2 Jenis pelaburan 29 a. Simpanan tetap atau Akaun pelaburan 30 b. Harta tanah 31 c. Saham -Jenis -Pulangan atas saham -Peranan BSKL 32 d. Unit amanah 7.3 Panduan am melabur -Panduan asas membuat pelaburan

15

10

15

10

10

10

15

10

10

15

10

Jumlah kontrak yang dicadangkan adalah pada tahap minimum. Guru boleh menambah bilangan latihan murid mengikut kesesuaian dan tahap pencapaian murid sekolah masing-masing.

Muka 5 dari 14

PerdT4/204270816.xlsx.ms_office

KONTRAK LATIHAN MURID


MATA PELAJARAN: SAINS
NAMA NURUL AZZUIN IZWANTY BT GURU: MOHAMAD RAZALI
BIL TAJUK

TINGKATAN: 5
BIL SET SOALAN JUMLAH SOALAN OBJ
STRUKTUR

ESEI

CATATAN

1.0 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP 2.0 NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN 3.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR 4.0 SEBATIAN KARBON

5.0 GERAKAN 6.0 TEKNOLOGI MAKANAN DAN PENGHASILAN MAKANAN 7.0 BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI 8.0 ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

Page 6

KontrakLatihan

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Jumlah Murid: ____ orang JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

Tingkatan / Tahun: 1A Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Tingkatan / Tahun: 1A Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ Tingkatan / Tahun: 1A

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) Panduan skala: 1 - Lemah 2 - Sederhana 3 - Baik 4 - Cemerlang

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tingkatan / Tahun: 1A

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: Tingkatan / Tahun: 1A

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya CATATAN / ULASAN PENILAI: Tingkatan / Tahun: 1A

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) Nama Guru: ____________________________________ Tarikh: Tandatangan Penilai & Cop: Tingkatan / Tahun: 1A

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR


OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

(jika kurang daripada kontrak latihan)

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid Mata Pelajaran: BAHASA MALAYSIA Jumlah Murid: ____ orang Jumlah Buku Dihantar: 5 buah CATATAN JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT

BIL

JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN

JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA TARIKH BUKU DIHANTAR

REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran) JUMLAH LATIHAN Nama Guru: ____________________________________ MENGIKUT KONTRAK JENIS / TAJUK BUKU BIL SEHINGGA TARIKH BUKU LATIHAN DIHANTAR
OBJEKTIF STRUKTUR
ESEI

Tingkatan / Tahun: 1A JUMLAH SEBENAR (jika kurang LATIHAN YANG DIBUAT daripada kontrak latihan) ESEI OBJEKTIF STRUKTUR

BAHAGIAN B (diisi oleh penilai) 2 - Sederhana Panduan skala: 1 - Lemah Tandakan pada ruang berkenaan JENIS / TAJUK BUKU LATIHAN BUTIRAN 1 Jumlah Kerja Pelajar 2 Kesempurnaan Kerja Mutu Kerja (Kebersihan / Kekemasan) Pemeriksaan Guru 4 (Berterusan / Ketelitian) Tindak Ikut 5 (Pembetulan Kesalahan) Sistem Kerja 6 Cara Menulis Tajuk, Tarikh, dsbnya 3 CATATAN / ULASAN PENILAI: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 - Baik 4 - Cemerlang

BIL

Tarikh:

Tandatangan Penilai & Cop:

1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan 1. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid