Anda di halaman 1dari 2

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH 2009 Bil.

1 Pelan Tindakan Edaran surat siaran Pelaksanaan PKS Berasaskan SKPM (ditandatangani oleh KPPM) KP(JNJK)1100/4/C bertarikh ! Januari 00" Pro$osi SKPM Peringkat %ala$an & JNJK Negeri 'akli$at Pengu$(ulan dan (enghantaran ke(utusan PKS Tarikh Januari Tindakan Sektor Kualiti dan Pen#elidikan Sektor Kualiti dan Pen#elidikan

Pro$osi SKPM 0 Peringkat Kebangsaan (Pega.ai Sektor Kurikulu$ dan1Ja$inan Kualiti JPN) 'akli$at Pengu$(ulan / Penghantaran Ke(utusan PKS

!&) *eb+ (Se$enan,ung )&- *eb+ (Sabah/Sara.ak) 1! *eb+ (/P JNJK) 4 *eb+ (Se$enan,ung) ) *eb (Sara.ak) 2 *eb (Sabah) *eb & Mei *eb & Mei Ma5 & Mei Ma516(r1 Mei Mei 0 Jun Pada atau sebelu$ 10 6(ril+ 10 Mei 10 Jun Pada/sebelu$ 0 6(ril 0 Mei 0 Jun

Sektor Kualiti dan Pen#elidikan

4 ) 2 7 "

Pro$osi SKPM & Peringkat Negeri (Sekolah) (3leh JNJK Negeri) Sekolah $elaksanakan PKS Sekolah $enge$ukakan kepu u!an PKS ke(ada PP% $asing&$asing PP% $enge$ukakan ke(utusan PKS ke(ada JNJK negeri $asing&$asing (setia( akhir bulan) 'indakan Susulan ke atas sekolah #ang gagal ke$ukakan ke(utusan PKS (ada/sebelu$ !1 Mei JNJK Negeri $enghantar 8u$usan Ke(utusan PKS ke(ada /P JNJK (Sektor Kualiti dan Pen#elidikan)

4ntuk JNJK Negeri Sekolah Sekolah PP% KNN KNN

10

Sektor Kualiti dan Pen#elidikan (JNJK) $engu$(ul dan $en#ediakan ru$usan ke(utusan PKS 0 (eringkat kebangsaan

11 1 1! 14

Sektor Kualiti dan Pen#elidikan $enganalisi1 $en#ediakan ru$usan ke(utusan PKS 0 (eringkat kebangsaan Pe$9eri:ikasian PKS & SKPM Pen#ediaan ;a(oran <eri:ikasi PKS 0 SKPM Pe$bentangan ;a(oran <eri:ikasi PKS & SKPM

0 Jun 0 Jun 7 3gos 1)&17 Se(t 3ktober