Anda di halaman 1dari 8

MAKNA GURINDAM 12 RAJA ALI HAJI Pasal Pertama (1) Gurindam 12 Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali

tiada boleh dibilang nama. (Setiap ran! "arus memili#i a!ama #arena a!ama san!at pentin! $a!i #e"idupan manusia% Sese ran! &an! tida# memili#i a!ama a#an $uta ara" men'alan#an "idupn&a) Barang siapa mengenal yang empat, maka yaitulah orang yang marifat. (Untu# men(apai #esempurnaan di dalam men'alani "idup) manusia "arus men!enal empat elemen &an! men'adi#ann&a manusia sesuai den!an #e"enda# *u"an) Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah. (Sese ran! &an! men!enal Alla") tentun&a a#an mela#u#an se!ala perinta"+N&a dan men'au"i laran!an+N&a) ,arang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. (-ran! &an! tida# $era!ama tida# a#an memili#i identitas diri dan tida# a#an de#at den!an *u"an) Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. (Sese ran! &an! "an&a $er rientasi pada #e$a"a!iaan atau "an&a men(ari #e$a"a!iaan di dunia sa'a) se$enarn&a tertipu dan men&adari $a".a ia "idup di dunia "an&a sesaat) Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. (Sese ran! "idup di dunia "an&a sesaat) setela" menin!!al a#an diminta#an pertan!!un!'a.a$ann&a di a#"irat nanti) Pasal Kedua (2) Gurindam 12 Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. (Sese ran! &an! sema#in de#at dan men!eta"ui tentan! a!aman&a tentun&a a#an ta#ut a#an *u"an) Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. (Sese ran! &an! tida# sem$a"&an! $a!ai#an ruma" &an! tida# mempun&ai tian! &aitu tida# memili#i pe!an!an "idup) Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasya. (Sese ran! &an! menin!!al#an i$ada" puasa a#an #e"ilan!an $er#at dari dunia dan a#"irat) Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. (Harta dari ran! &an! tida# mem$a&ar /a#at atau $eramal tida# a#an mendapat restu dan $er#at dari *u"an) "idupn&a pun ta# a#an merasa $a"a!ia)

Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. (Sese ran! &an! tida# nai# "a'i (apala!i 'i#a ia mampu) tida# men&empurna#an 'an'in&a se$a!ai ran! Islam) Pasal Keti!a (0) Gurindam 12 Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. (Mata "arus diper!una#an se$ai#+$ai#n&a) 'an!an sampai meli"at apa &an! dilaran! *u"an) Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. (*elin!a "arus di'au"#an dari se!ala ma(am $entu# !un'in!an dan "asutan) den!ar#an apa &an! $ai# untu# diri #ita) Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. (Sese ran! &an! men'a!a per#ataann&a a#an mendapat#an man1aat $ai# untu# dirin&a sendiri) Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan, daripada segala berat dan ringan. (Jan!anla" men!am$il $aran! &an! $u#an men'adi "a# #ita) Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tidak senonoh. (Na1su "arus di'a!a supa&a tida# mela#u#an per$uatan &an! terlaran!) Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. (Sese ran! "arus selalu men'alani "idup den!an penu" seman!at) Hendaklah peliharakan kaki, daripada berjalan yang memba a rugi. (Jan!an meru!i#an diri sendiri den!an mela#u#an "al+"al &an! tida# $enar dan tida# $er!una) Pasal #eempat (2) Gurindam 12 Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh. (Hati adala" pusat se!alan&a dari manusia) 'i#a "ati suda" tern dai) se!ala u(apan dan per$uatan 'u!a a#an men'adi tida# $ai#) Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. (Sese ran! &an! merasa iri "ati a#an meru!i#an dirin&a sendiri) !engumpat dam memuji hendaklah pikir, di situlah banyak orang yang tergelincir. (Ji#a #ita in!in $er#ata+#ata "enda#n&a dipi#ir terle$i" da"ulu supa&a tida# (ela#a #arenan&a) "ekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. (Amara" adala" per$uatan &an! sia+sia) 'i#a #ita men!utama#an #emara"an) #ita tida# a#an $isa $erpi#ir 'erni")

#ika sedikitpun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. (-ran! &an! perna" $er$ " n!) sedi#it apa pun dustan&a) a#an terus tampa# di mata ran! lain) Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. (-ran! &an! palin! (ela#a adala" ran! &an! tida# men&adari #esala"ann&a sendiri sampai "arus di#ata#an le" ran! lain) Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. (Si1at pelit a#an men!uras "arta diri sendiri) 'adi 'an!anla" #ita memupu# si1at #i#ir) Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. (Sese ran! &an! suda" de.asa "enda#n&a selalu men'a!a setiap per$uatan &an! dila#u#an) Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. (Kela#uan dan #ata+#ata "enda#la" selalu "alus dan $ersi") $i manakah salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. (Ji#a #ita $er$uat #esala"an "enda#n&a meminta maa1) Pasal Kelima (3) Gurindam 12 #ika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. (Sese ran! &an! mulia dan $er$an!sa dapat #ita li"at dari tin!#a" la#u dan tutur #atan&a) #ika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. (Sese ran! &an! $a"a!ia adala" ran! &an! tida# mela#u#an per$uatan &an! sia+sia) #ika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. (Untu# men!eta"ui apa#a" ran! itu mulia) dapat dili"at dari tin!#a" la#un&a) #ika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. (Sese ran! &an! pandai tida# perna" 'emu untu# $ela'ar dan memeti# pela'aran dari "idupn&a di dunia) #ika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. (-ran! &an! $era#al adala" ran! &an! mampu men!am$il ma#na di dunia) #ika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. (Ji#a in!in men!eta"ui si1at $ai# dan terpu'i dari sese ran! ma#a li"atla" saat ran! terse$ut $er!aul dalam mas&ara#at)

Pasal Keenam (4) Gurindam 12 %ahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat. (5arila" sa"a$at &an! setia dalam su#a dan du#a dan dapat mem$antu #ita) %ahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan tiap seteru. (5arila" !uru &an! tida# men&em$un&i#an "al+"al &an! $uru#) %ahari olehmu akan isteri, yang boleh menyerahkan diri. (5arila" istri &an! $er$a#ti) %ahari olehmu akan ka an, pilih segala orang yang setia an. (5arila" teman &an! selalu setia di saat su#a dan du#a) %ahari olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi. (Pem$antu atau pen!i#ut &an! $ai# untu# diam$il adala" &an! $er$udi) Pasal Ketu'u" (6) Gurindam 12 Apabila banyak berkata-kata, di situlah jalan masuk dusta. (Sese ran! &an! $an&a# $i(ara memper$esar #emun!#inan untu# $er$ " n!) Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itu tanda hampirkan duka. (*erlalu men!"arap#an sesuatu a#an menim$ul#an #e#e(e.aan &an! mendalam saat sesuatu itu tida# seperti &an! di"arap#an atau tida# mendapat#ann&a) Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. (Setiap pe#er'aan &an! dila#u#an "arus ada persiapann&a) Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapanya letih. (Ana# &an! tida# di didi# den!an $ai# semasa #e(iln&a) #eti#a ia tum$u" de.asa a#an men'adi se ran! ana# &an! pem$an!#an!) Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. (Sese ran! &an! su#a men!"ina ran! lain adala" ran! &an! memili#i si1at $uru#) Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sahajalah umur. (Jan!an men'adi ran! &an! su#a men&ia+n&ia#an .a#tu) Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. (Ji#a menerima #a$ar du#a atau #a$ar &an! #uran! men&enan!#an) ma#a #ita "arus sa$ar dan "enda#n&a meneriman&a den!an lapan! dada) Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. (Jan!anla" men'adi sese ran! &an! muda" terpen!aru" a#an m n!an ran! lain)

Apabila perkataan yang lemah lembut,. lekaslah segala orang mengikut (Per#ataan &an! "alus dan s pan a#an le$i" diden!ar ran! daripada per#ataan &an! #asar) Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. (Sese ran! &an! $er#ata+#ata den!an #asar a#an mem$uat ran! &an! $erada di de#atn&a resa") Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. (-ran! &an! $enar 'an!an di1itna" atau disala"#an) Pasal Kedelapan (7) Gurindam 12 Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. (Sese ran! &an! men!in!#ari dirin&a sendiri adala" ran! &an! tida# dapat diper(a&a) &epada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. (-ran! &an! su#a men!annia&a diri sendiri a#an 'u!a su#a men!ania&a ran! lain) 'idah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. (Jan!an su#a men!an!!ap diri sendiri palin! $enar dan su#a men&ala"#an ran! lain) $aripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya khabar. (Pu'ian tida# usa" di$uat sendiri tetapi tun!!ula" datan!n&a dari ran! lain) (rang yang suka menampakkan jasa. setengah daripadanya syirik mengaku kuasa. (Jan!an men!in!in#an im$alan dari setiap per$uatan $ai# &an! tela" #ita per$uat) &ejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. (Si1at+si1at $uru# dalam diri #ita 'an!an ditampa##an) $e!itu pula #e$ai#an &an! tela" #ita per$uat) &eaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. (Jan!an su#a mem$u#a ai$ atau #e$uru#an dari ran! lain) #esala"an diri sendiri "arusla" disadari) Pasal #e Sem$ilan (8) Gurindam 12 Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia yaitulah syaitan. (Sese ran! &an! tetap mela#u#an sesuatu "al &an! dilaran! *u"an) tida# dapat dise$ut manusia) &ejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya pengga a. (Sese ran! &an! mela#u#an #e'a"atan $erarti dirin&a dipimpin le" setan) &epada segala hamba-hamba raja, di situlah syaitan tempatnya manja.

(Jan!an ter! da a#an #e#a&aan sese ran!) #arena di situla" setan $er#uasa untu# men!! da) &ebanyakan orang yang muda-muda, di situlah syaitan tempat berkuda. (Semasa muda 'a!ala" iman #ita) 'an!an sampai ter! da le" ra&uan setan) "erkumpulan laki-laki dengan perempuan, di situlah syaitan punya jamuan. (Ji#a terdapat se ran! lela#i dan se ran! perempuan $ersama) ma#a disitu pulala" setan $erada untu# men!!an!u iman mere#a) Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat, (Sese ran! &an! semasa mudan&a tida# men&ia+n&ia#an .a#tu dan selalu melan!#a" di 'alan *u"an) ma#a setan tida#la" mende#at) #ika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. (Sese ran! &an! #uat imann&a a#an di'au"i setan) Pasal #e Sepulu" (19) Gurindam 12 $engan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. (-ran! &an! dur"a#a #epada a&a"n&a a#an di#utu# *u"an) $engan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. (Setiap ana# "arus " rmat dan patu" ter"adap i$un&a #arena sur!a di telapa# #a#i i$u dan i$u mempertaru"#an n&a.an&a untu# mela"ir#an ana#n&a) se"in!!a tida# men!alami "al+"al &an! dapat men!!an!!u #eselamatan "idupn&a) $engan anak janganlah lalai, supaya dapat naik ke tengah balai. (Ja!ala" ana# #arena ana# merupa#an titipan :an! Ma"a Kuasa) $engan istri dan gundik janganlah alpa, supaya kemaluan jangan menerpa. (Jan!anla" se ran! suami melalai#an #e.a'i$an #epada istri) supa&a "al+"al &an! $uru# tida# menimpan&a) $engan ka an hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. (,ersi#ap adila" sesama teman) Pasal #e+11 (se$elas) Gurindam 12 Hendaklah berjasa, kepada yang sebangsa. (,er'asala" $a!i $an!sa dan ne!ara) ptimal#an setiap #emampuan &an! #ita pun&a se"in!!a $isa men!"arum#an nama $an!sa)

Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. (Jadila" se ran! pemimpin &an! tida# mempun&ai si#ap ter(ela atau si#ap+si#ap &an! $uru#)

Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. (Ja!ala" setiap #eper(a&aan &an! tela" di$eri#an le" ran! lain) Hendak marah, dahulukan hujjah. (Amara" se$ai#n&a dita"an untu# menda"ulu#an se!ala #eperluan) Hendak dimalui, jangan memalui. (Jan!an su#a menda"ulu#an #epentin!an diri sendiri) Hendak ramai, murahkan perangai. (,ila in!in disu#ai ran! lain) "enda#n&a #ita memili#i si1at dan si#ap &an! $ai#) Pasal #e+12 (Dua ,elas) Gurindam 12 )aja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. (Hu$un!an ra'a den!an menteri adala" salin! men'a!a satu sama lain dan $isa $e#er'a sama den!an $ai#) Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. (Ra'a &an! $ai# adala" ra'a &an! adil ter"adap ra#&atn&a) Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. (Hu#um &an! di$uat ra'a "arus didasari le" "a# asasi manusia) &an! tandan&a ra'a terse$ut memper le" "i#mat *u"an) &asihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. (-ran! &an! $erilmu a#an di#aruniai $er#at dari *u"an dan di" rmati ran! lain) Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. (Sese ran! &an! men!" rmati ran! lain a#an penu" den!an #e" rmatan) *ngatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. (,ila sese ran! men!in!at a#an #ematiann&a nanti) ia a#an le$i" $er$a#ti #epada ran! lain dan *u"an) Akhirat itu terlalu nyata, kepada hati yang tidak buta. (Sese ran! &an! selalu $er$uat #e$a'i#an a#an mendapat#an tempat di sur!a)

Apa Itu S&ariat) *are#at) Ha#i#at) Ma#ri1at S&ariat Islam adalah hukum dan aturan *slam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat !uslim. +elain berisi hukum dan aturan, syariat *slam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. !aka oleh sebagian penganut *slam, syariat *slam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. +umber syariat adalah Al-,ur-an, As-+unnah. *are#at .Bahasa Arab/ , transliterasi/ *ari;a"0 berarti 1jalan1 atau 1metode1, dan mengacu pada aliran kegamaan tasa uf atau sufisme2 mistisme *slam. $i zaman sekarang ini, tarekat merupakan jalan .pengajian0 yang mengajak ke jalan *lahiyah dengan cara suluk .ta3arrub0 yang biasanya dilakukan oleh salik. Ha#i#at (Haqiqat) adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. 4ng berasal dari kata hak (al-Haq), yang berarti milik .kepunyaan0 atau benar .kebenaran0. kata Ha3, secara khusus oleh orang-orang sufi sering digunakan sebagai istilah untuk Allah, sebagai pokok .sumber0 dari segala kebenaran, sedangkan yang berla anan dengan itu semuanya disebut batil .yang tidak benar0 Ma#ri1at berarti pengetahuan yang hakiki tentang *lahiyah. $engan orang menjalankan +yari-at, masuk Tarekat, kemudian ber-Hakikat untuk mendapatkan !akrifatullah sehingga menjadi hamba yang selalu mendekatkan diri setiap detik hanya ke Allah. 'antas bagaimana jalannya Seharusnya orang yang mengaku ber-Tarekat, ber-Hakikat dan ber-!akrifat harus berada didalam +yari-at. +eharusnya perjalan spritual berasal dari !akrifat yang berarti berpengetahuan meluas dalam memahami *slam baik dalam Al-,ur-an, Hadis, 5sul 6i3ih, Balaghoh, -Ard, dan Bahasa. $engan keluasan makrifat orang akan mendapat Hakikat *lahiyah yang melahirkan gerakan tarekat dan berujung pada inti *slam yang tidak lain +yari-at. "erjalan 7abi !uhammad +a dimulai dari marifat, tarekat, hakikat dan akhirnya sampai pada syariat. !akrifat adalah bertemu dan mencairnya kebenaran yang hakiki/ yang disimbolkan saat !uhammad sa bertemu jibril, hakikat saat dia mencoba untuk merenungkan berbagai perintah untuk i3ra, tarekat saat muhammad sa berjuang untuk menegakkan jalannya dan syariat adalah saat muhammad sa mendapat perintah untuk sholat saat isra mikraj yang merupakan puncak pendakian tertinggi yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. !unculnya istilah Tarekat, Hakikat, dan !akrifat dalam akademisi kajian *slam jauh setelah afatnya )asulullah +a sekitar abad 8 Hijriyah. +ekitar zaman Hujjatul *slam +yeh *mam Al9hazaly Asy-+yafi-i yang menyendiri dari kajian ilmiyah .falsafah0 setelah menulis Tahafut alFalasifah. &emuadian Al-9hazali menjadi +ufi +ejati dengan menulis kitab sufi Ihya Ulumuddin. kemudian dunia *slam Timur Tengah tenggelam dalam sufi. $an kemajuan *slam hanya di daerah !ongol, Turki, dan +panyol yang diprakarsai *bn )usdi. Tidak seharusnya seorang muslim sejati mengkotak-kotakan ini +yari-ah, ini Tarekat, ini Hakekat, ini !akrifat, karena yang berkata demikian hanyalah orang yang tidak banyak mengetahui ke-ilmuan *slam secara holistik.