Anda di halaman 1dari 26

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) BAGI MATA PELAJARAN SAINS

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KERANGKA KURSUS 3
Tajuk Topik Ma a A! O"j#k$i% Pada akhir sesi ini, peserta dapat: 1. menama dan melakar lapan jenis peta pemikiran 2 men!!"nakan lapan peta pemikiran den!an tepat #a!i akti$iti dalam PdP %ains Tin!katan & ata" 2 B! Ka&'u&(a& P#&(aja)a& & Pen!enalan kepada k'nsep peta pemikiran 2 (apan Peta pemikiran (i-Think) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SAINS SEKOLAH MENENGAH PETA PEMIKIRAN (i-Think) 6 jam

*! Ka#'a+ 'a& $)a$#(i


Kand"n!an Pen!enalan kepada k'nsep peta pemikiran - +', -is"al Is ."r /'rld0 - i-Thinkin! Maps1 - +asil Pem#elajaran - 2enis-jenis $is"al peta $is"al Peta #"latan (7ir6le map) K"liah %trate!i ) Pr'ses Masa 34 minit Peranan 25: Pen6eramah Peserta: makl"m#alas *ahan %laid pen!ajaran

*en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan - pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan - pem#entan!an :;aller< /alk= k"mp"lan *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan - pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan - pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan - pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk=

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Tool-kit, %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note

Peta *"ih (*"##le map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Peta *"ih *er!anda (?'"#le #"##le Map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Peta P'k'k (Tree Map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Peta ?akap (*ra6e Map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Peta Alir (>l', Map)

*en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= *en!kel hands-on - Peneran!an ) dem'nstrasi - k"mp"lan 8 9 6 'ran! - edaran #ahan pem#entan!an k"mp"lan :;aller< /alk= +ands-'n - k"mp"lan 2 'ran! - taj"k di#eri - #ina sat" task - pem#entan!an k"mp"lan Per#in6an!an - r"m"skan #e#erapa misk'nsepsi sepanjan! #en!kel - #an!kitkan is"-is" pelaksanaan dalam PdP di sek'lah - #an!kitkan @"n!si KP se#a!ai ment'r)6'a6h kepada !"r" - halan!an dan 6a#aran pem#"da<aan pen!!"naan i-Think

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

%laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note %laid pen!ajaran, Keratan !am#ar, kertas se#ak, pen marker, Post It Note Kertas se#ak, Pen marker, Post It Note

Peta Pel#a!ai Alir (M"lti->l', Map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

Peta Titi (*rid!e Map)

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

T"!asan k"mp"lan

64 minit

25: >asilitat'r Peserta: #ina dan #entan!

R"m"san

34 minit

25: >asilitat'r Peserta: Makl"m#alas

D! Ba+a& P#&(aja)a& & Tool-kit: A n'ta k's'n! peta pemikiran 2 %laid pen!ajaran E! A,a$a& & 2 3 Peralatan I7T Keratan !am#ar, kertas se#ak, Pen marker

4. Post it Note B Blu-tac ) masking tape

F! P#&i,aia& & K"aliti hasil kerja k"mp"lan

G! R#%,#k i

NOTA

Peta Pemikiran dalam iTHINK

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global
Identiti nasional Kemahiran berfikir Kemahiran memimpin Kemahiran dwibahasa

Pengetahuan

Etika dan Kerohanian


8

JENIS-JENIS PETA VISUAL


Pengurusan Grafik berkaitan tugas
Kitaran #idup$Sains Kronologi$ Sejarah &ambar rajah "enn$ Matematik

P#$a P#.iki)a&
Mendefinisikan mengikut konteks
Menerangkan menggunakan kata/ frasa adjektif

Su."a&( a)a&
Peta minda webbing Kluster Peta konsep

Membanding beza Pengelasan Sebahagian daripada keseluruhan Membuat turutan Sebab dan kesan Analogi Visual pemikiran ang umum untuk kelas dan sekolah &4

!ntuk pengetahuan indi"idu

!ntuk tugasan ang lebih terperin%i

I-THINK MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR A4C daripada in@'rmasi <an! diterima 'leh 'tak adalah dalam #ent"k -I%5A( 84C daripada sara@ !entian dalam #adan <an! disam#"n! ke #aha!ian 'tak adalah dih"#"n!kan den!an retina

36,444 mesej dalam #ent"k $is"al dapat diterima 'leh mata dalam masa sat" jam KENAPA PETA PEMIKIRAN/ *erdasarkan kajian ke6erdasan, Peta Pemikiran telah men!!a#"n!kan pr'ses pem#elajaran se6ara k'!niti@ dan persem#ahan makl"mat se6ara $is"al dalam #ent"k !ra@ik

GAMBARAN SE*ARA UMUM

1. Peta bulatan

Proses pemikiran: Mendefinisikan mengikut konteks - Sumbangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.

2. Peta buih

Proses pemikiran: Menerangkan atau memerihalkan menggunakan adjektif - Memperkaya kebolehan pelajar bagi mengenalpasti atau menunjukkan kualiti. Ia biasanya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian

3. Peta buih berganda ". Peta pokok

Proses pemikiran: anding be!a - Membanding be!a sesuatu Proses Pemikiran: Membuat pengelasan - Mengklasifikasikan bahan atau idea

#. Peta dakap

Proses Pemikiran: $ubungan bahagian-seluruh Menganalisis objek fi!ikal. %arisan sebelah kiri adalah nama atau imej keseluruhan objek. %arisan pada bahagian kedua adalah bahagian utama

&. Peta alir

Proses Pemikiran: 'rutan - Membuat urutan sesuatu Proses Pemikiran: Sebab dan akibat

(. Peta pelbagai alir

- Menunjuk dan menganalisis hubungansebab dan akibat. Segi empat yang berada di bahagian tengah adalah peristi)a yang penting. Pada sebelah kirinya adalah sebab-sebab peristi)a tersebut* manakala sebelah kanan pula adalah akibat peristi)a tersebut. Proses Pemikiran: ,nalogi* hubungan yang sama* men-ari faktor penghubungan - Mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan.
PETA PEMIKIRAN DAN PROSES PEMIKIRAN

+. Peta titian

PETA BULATA

P)o # P#.iki)a&0 MEN?E>INI%IKAN MEN;IK5T K.NTEK%

!onto" Peta Bulatan

PETA BU#$

Proses Pemikiran:
PENERAN;AN MEN;;5NAKAN KATA )>RA%A A?2EKTI>

PETA BUIH BULATAN *ONTOH PETA BUIH BERGANDA

PETA P%&%&

Pr'ses pemikiran: MEM*5AT PEN;KE(A%AN

PETA 'A&AP

P)o # P#.iki)a&0 HUBUNGAN SELURUH - BAHAGIAN

*ONTOH PETA DAKAP

PETA AL#(

Pr'ses pemikiran : 5R5TAN

*ONTOH PETA ALIR

PETA PELBA)A# AL#(

Pr'ses pemikiran : %E*A* ?AN KE%AN

*ONTOH PETA PELBAGAI ALIR

PETA T#T#
as as

as

Relating Factor (RF) = Faktor penghubung As = sama seperti/ seperti mana /seperti juga / sama dengan

Pr'ses pemikiran: ANA(.;I (PR.%E% PEMIKIRAN DAN; %AMA, MEN7ARI >AKT.R PEN;+5*5N;)
7.NT.+ PETA TITI

BINGKAI RUJUKAN

*ONTOH BINGKAI RUJUKAN

RUMUSAN
Pen!li#atan dalam #e#erapa akti$iti sek'lah dapat menin!katkan #"da<a kemahiran #er@ikir !"r", tetapi men!hasilkan m"rid <an! memp"n<ai KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI <an! palin! "tama E ?apat

T)a& %o). 1ou) S2+oo,

*o&$o+ Ra&2a&(a& P#&(aja)a& Ha)ia& 3 Mata pelajaran Kelas Masa Tema Taj"k +asil Pem#elajaran : %ains : Tin!katan & : A4 minit : Man"sia dan Kepel#a!aian Kehid"pan : %el se#a!ai "nit asas kehid"pan : Pada akhir pr'ses pem#elajaran m"rid dapat: (i) Men<atakan persamaan dan per#eFaan antara sel t"m#"han dan sel hai,an (ii) Men!h"#"n!kait antara 6iri-6iri sel dan peranan <an! dimainkan Pen!etah"an sedia ada :(i) M"rid memp"n<ai pen!etah"an asas tentan! sel (ii) (iii) Kemahiran sainti@ik Kemahiran #er@ikir M"rid telah didedahkan den!an peta pemikiran i-Think M"rid tah" men!!"nakan mikr'sk'p den!an #et"l

.#jekti@ Pem#elajaran : Memahami sel

: *erk'm"nikasi : Mem#andin! dan mem#eFa, men6iri, menjanakan idea dan mem#"at kesimp"lan

%ikap %ainti@ik dan nilai m"rni : Minat dan #ersi@at in!in tah" tentan! sel, #ekerjasama dan #erani men6"#a

*ahan #ant" men!ajar : %laid sel hai,an, slaid sel t"m#"han, Mikr'sk'p, (em#aran kerja dan slaid p',erp'int Pendekatan : Peta Pemikiran

Fa a4.a a .rientasi (&4 minit)

I i Ka&'u&(a& %el +ai,an Memp"n<ai #ent"k tidak tetap Tiada dindin! sel Memp"n<ai n"kle"s Tidak memp"n<ai dindin! sel Memp"n<ai mem#ran sel Memp"n<ai sit'plasma %el T"m#"han Memp"n<ai dindin! sel Memp"n<ai #ent"k <an! tetap Memp"n<ai kl'r'plas Memp"n<ai $ak"'l Memp"n<ai sit'plasma Memp"n<ai n"kle"s

Ak$i5i$i P#."#,aja)a& Akti$iti & & M"rid dit"nj"kkan slaid pel#a!ai jenis sel (sel hai,an dan sel t"m#"han) 2 ;"r" #ertan<a s'alan kepada m"rid

Ko.u&ika i KBAT4 *a$a$a&

Slaid po)erpoint menunjukkan sel-sel hai)an dan tiumbuhan. erdasarkan kepada pemerhatian* bolehkah kamu kelaskan sel ini kepada kumpulan tertentu.
i)

ii/ erapakah bilangan kelas sel yang dapat anda bentuk. iii/ agaimanakah anda membuat pengelasan tersebut. 0angkaan ja)apan 1a/ oleh 1b/ 2ua 1-/ erdasarkan entuk sel - 3ehadiran dinding sel - 3ehadiran 4akoul
Kemahiran #er@ikir: menjana idea %%NM: Minat dan #ersi@at in!in tah" tentan! sel KP%: *erk'm"nikasi Kemahiran #er@ikir: men6irikan

Pen6et"san Idea (&B minit)

Peta Pemikiran *"latan

*erdasarkan akti$iti & & M"rid-m"rid di#aha!iakan kepada B k"mp"lan dan #er#in6an! "nt"k

Sel hai)a n

meneran!kan de@inisi pen!elasan sel <an! telah di#"at den!an men!!"nakan Peta *"latan
Sel 5umbuhan

2 M"rid-m"rid mem#"at pem#entan!an hasil kerja mereka di hadapan kelas

Penstr"kt"ran Persamaan sel hai,an %em"la Idea dan sel t"m#"han (3B minit) Memp"n<ai sit'plasama Memp"n<ai n"kle"s Per#eFaan %el +ai,an Memp"n<ai mem#ran sel *ent"k tidak tetap %el t"m#"han Memp"n<ai dindin! sel Memp"n<ai $ak'"l

Akti$iti 2 & %etiap k"mp"lan akan di#ekalkan den!an slaid sel t"m#"han, slaid sel hai,an dan mikr'sk'p, kertas se#ak dan pen marker 2 M"rid dikehendaki mem#"at pemerhatian tentan! 6iri-6iri sel <an! diperhatikan pada slaid mener"si mikr'sk'p 3 *erdasarkan kepada pen6irian <an! telah di#"at, m"rid diminta "nt"k mem#"at #andin! #eFa den!an men!!"nakan Peta Pemikiran *"ih *er!anda 8 +asil kerja m"rid di#entan!kan dihadapan kelas B M"rid di#im#in! 'leh !"r" "nt"k mem#"at kesimp"lan akti$iti <an! dilaksanakan Kemahiran #er@ikir: menjana idea %%NM: *ekerjasama & Pada pendapat anda, #a!aimanakah kesan terhadap hai,an jika sem"a sel hai,an memp"n<ai dindin! sel 2an!kaan ja,apan i) %etiap hid"pan memp"n<ai #ent"k <an! sama ii) Tiada kelent"ran pada hai,an iii) kes"karan "nt"k hai,an #er!erak

S e l 5 u m b u h a n

S e l $ a i ) a n

Aplikasi Idea (&4 minit)

?indin! sel #erperanan "nt"k melind"n!i sel ?indin! sel mem#ina dan mem#eri s'k'n!an kepada 'r!anisma m"ltisel %el hai,an tidak memerl"kan dindin! sel kerana hai,an memp"n<ai "nit s'k'n!an <an! khas iait" sistem ran!ka

;"r" #ertan<a s'alan kepada pelajar

(i) *erikan pendapat anda, men!apa sel t"m#"han amat memerl"kan dindin! sel0 (ii) *a!aimanakah $ak'"l memainkan peranan pada sel t"m#"han0 (iii) *erikan pendapat anda, men!apa sel hai,an tidak memiliki dindin! sel0 2an!kaan ja,apan: i) 5nt"k mem#eri #ent"k dan j"!a sistem s'k'n!an pada t"m#"han ii) -ak'"l mem#eri kese!ahan sel dan tempat men<impan makanan <an! dihasilkan iii) T"m#"han tidak memp"n<ai sistem s'k'n!an seperti hai,an Kemahiran #er@ikir: menjana idea %%NM: *erani men6"#a

Re@leksi (&4 minit)

Pendapat dan perasaan m"rid-m"rid

&

M"rid di#im#in! 'leh !"r" "nt"k mem#"at kesimp"lan akti$iti <an! dilaksanakan M"rid men"lis r"m"san rin!kas #erdasarkan ke@ahaman sendiri atas pem#elajaran dan diserahkan kepada !"r" "nt"k disemak

%%NM: *er@ikir se6ara rasi'nal

*ahan "nt"k %et Ind"ksi

%ambar ,

%ambar

%ambar 6

%ambar 2

Peta *"latan

S78 5umbuhan

S78 $ai)a n

Peta *"ih *er!anda

Sel 5umbuhan

Sel $ai)an

2an!kaan ja,apan pelajar

Sel $ai)an

Membran sel 9ukleus Sel $ai)anSito plasma

Sel 5umbuhan

2inding sel :akoul 9ukleus Sel 5umbuhan 3loroplas Sitoplasma

Persamaan dan Perbe!aan Sel $ai)an dan Sel 5umbuhan


Dinding S el
Nukleus

Membran sel

Kloroplas

Sel Tumbuhan

Sel Haiwan

S itoplasma

Vakoul