Anda di halaman 1dari 18

PENULISAN KERANGKA DASAR PROPOSAL

DR. dr. SURYANI ASAD, MSc

KERANGKA DASAR (OUTLINE) PROPOSAL Daftar bagian-bagian utama yang akan m mb ntuk !r"!"#a$ % n&a'i k rangka yang akan 'ii#i ' ngan bagian-bagian !r"!"#a$ # #uai ' ngan mat ri KERANGKA DASAR ( %ETODE) () ) ni# ! n $itian * +) % ng nai a!a ,) Sia!a -) Ka!an .) Dimana /) 0ara a) Kum!u$ 'ata b) Ana$i#a #tati#tik KERANGKA DASAR PROPOSAL I1 ) U D U L 2 S $ ngka! mungkin t ta!i #ingkat 'an & $a# 2 bagu# (mam!u m mb rikan k #an t ntang a!a i#i !r"!"#a$) 2 K $ ngka!an &u'u$* 2 ) ni# ' #ain ! n $itian 2 A!a (3ariab $ ' ! n' n 'an in' ! n' n) 2 Sia!a (!"!u$a#i ! n $itian) 2 Ka!an (4aktu ! ngum!u$an 'ata) 2 Dimana (t m!at ! n $itian) -----5 A6STRAK PROPOSAL ISI A6STRAK * Ra#i"na$ ! n $itian Latar b $akang ma#a$a7 %a#a$a7 i$mia7 % t"' Anti#i!a#i 7a#i$ I1 PENDA8ULUAN 2 % muat 9uku! inf"rma#i #u!aya ! mba9a 'a!at m ma7ami 'an m ni$ai 7a#i$ ! n $itian tan!a ! r$u m mba9a !ub$ika#i # b $umnya 2 % muat ra#i"na$ ! n $itian: ma#a$a7 'an tu&uan II1 6A8AN DAN 0ARA 2 0uku! inf"rma#i #u!aya ! n $itian 'a!at 'iu&i-u$ang 2 6ata#an !"!u$a#i: ' #ain: t knik sampling: m t"' #tati#tik 6AGIAN PENDA8ULUAN

% mb rikan gambaran t ntang ! nting 'an ! r$unya ! n $itian t r7a'a! ma#a$a7 yang $ayak untuk 'it $iti T rtu$i# $atar b $akang; ! ri7a$ yang t r&a'i # b $unmya yang m n'"r"ng kita untuk m n $iti t"!ik t r# but ISI 6AGIAN PENDA8ULUAN LATAR 6ELAKANG: a'a masalah yang LA<AK 'it $iti ungka!an ba74a ! n $itian ini ! nting (im!"rtant) 'an ! r$u (urg nt) krit ria * = > * >EASI6LE = I * I%PORTANT AND URGENT = N* NO?EL = E* = R*REPRODU0I6LE PENGURAIAN 6AGIAN PENDA8ULUAN Singkat 'an !a'at (9"n9i# ) S 9ara #i#t matik m nguraikan $"gika (&u#tifika#i) % n'ukung k $ayakan ! n $itian Gaya ! nu$i#an agak b ba# ALASAN %E%ILI8 %ASALA8 6 $um ! rna7 'it $iti % m!ri7atinkan ma#yarakat Pri"rita# k bi&akan ! m rinta7 LATAR 6ELAKANG KUAT LOGIS SISTE%ATIK ALASAN KELA<AKAN o PENTING o PERLU o 6A8ARU @ #tat "f t7 art* in* ng t"! >akt"r yang m narik ! r7atian ! nu$i# A'a k"ntr"3 r#i 7a#i$ ! n $itian # b $umnya Langka: baru ! rtama ka$i 'i$akukan L bi7 ' tai$ 'ari ! n $itian # b $umnya P rna7 'it $iti 'i t m!at $ain: ti'ak 'i#ini P rna7 'it $iti: ti'ak t rbukti (n gati3 #tu'y) P rna7 'it $iti: ' #ainnya ti'ak t !at1 Pr"!"#a$ m nga&ukan ' #ain yang $ bi7 t !at ! rna7 'it $iti: ' #ainnya $ain1Pr"!"#a$ m nga&ukan ' #ain $ain ' ngan tu&uan yang #ama <ang ! r$u 'i! r7atikan !a'a PENDA8ULUAN La9k "f inf"rmati"n n '# #tu'y P nting P r$u

>INER: k7u#u#nya NO?EL #ingkat (9"n9i# ) Pa'at (9"m!a9t) )itu (!r 9i# ) L"gi# (&u#tifi9ab$ ) Pikiran # n'iri ti'ak $ang#ung k r f r n#i

PERU%USAN %ASALA8 ! rtanyaan ! n $itian tu&uan ! n $itian 7i!"t #i# manfaat k t rbata#an 3ariab $ ! n $itian 1. Pertanyaan penelitian Ungka!an b rna'a ! rtanyaan t ntang ma#a$a7 a!a yang 'i! rtanyakan: # #uatu yang ! r$u 'i&a4ab " $7 ! n $itian yang akan 'i$akukan Masalah dapat dilihat dari 3 hal : 6anyak t r&a'i 'a$am !"!u$a#i 'inyatakan ' ngan tingginya fr ku n#i ! nyakit K kurangan ! ng ta7uan t ntang t"!ik yang akan 'it $iti untuk m ngungka!kan k ti'akta7uan i$mia7 t ntang t"!ik A#! k ma#a$a7 'a$am m t"' $"gi ! n $itian itu # n'iri a#! k-a#! k $ainnya yang b $um t rungka! P rumu#an ma#a$a7 $ bi7 'ik na$ ' ngan i#ti$a7 Research question P rumu#an ma#a$a7 7 n'aknya 'irumu#kan # 9ara * Rati"na$ 6 rmakna;! r$u untuk 'it $iti 6 r$atar b $akang t "ri PERU%USAN %ASALA8 A RESEAR08 BUESTION % n9"ba m rumu#kan ma#a$a7 'a$am b ntuk ! rtanyaan Ra#i"na$ 6 rmakna (! r$u untuk 'it $iti) 6 r$atar b $akang t "ri 2. Tujuan penelitian Dibagi ata# * tu&uan umum 'an tu&uan k7u#u# Tu&uan umum m nyam!aikan 7a$ yang akan 'iungka!kan # bagai 7a#i$ ! n $itian (# t $a7 g n ra$i#a#i): bia#anya # ara7 ' ngan )UDUL !r"!"#a$1 Tu&uan k7u#u# m ngungka!kan k a'aan t rt ntu yang # 9ara m t"'"$"gik akan 'ik ta7ui 'ari 7a#i$ ! n $itian (# bagai 7a#i$ ana$i#i# ! ngu&ian 7i!"t #i#)

3. Hipotesis P rnyataan 7ubungan 3ariab $ ' ! n' n 'an in' ! n' n yang 'it $iti P nu$i#an ! rnyataan 7i!"t #i# 'i# #uaikan * D #ain ! n $itian 0ara atau ukuran 7ubungan yang 'i!akai ?ariab $ yang 'it $iti Krit ria ! nu$i#an 7i!"t #i# * D k$aratif# bua7 7i!"t #i# a'a$a7 # bua7 ka$imat ! rtanyaan Unik (#! #ifi9) 7i!"t #i# ti'ak m ru!akan ! rtanyaan m ngambang T rukur (% a#urab$ ) m nyatakan 3ariab $ ! n $itian 'a$am b ntuk yang 'a!at 'iukur T ru&i (T #tab$ ) b ri#i kata yang 'a!at 'iu&i # 9ara #tati#tik enis hipotesis R # ar97 8y!"t7 #i# Nu$$ 8y!"t7 #i# A$t rnati3 8y!"t7 #i# Sub7y!"t7 #i# Ri3a$ 8y!"t7 #i# 8i!"t #i# n"$ 'an 7i!"t #i# * ! n' katan #tati#tik 'a$am ! ngu&ian 7i!"t #i# #ub7i!"t #i# 'i! r$ukan &ika 7i!"t #i# #angat $ua# 'an m m r$ukan ! n' katan $angka7 ' mi $angka7 untuk m mbuktikannya 7i!"t #i# tan'ingan * 7i!"t #i# yang 7aru# 'i!ikirkan t r&a'i 'an t rbukti yang m nan'ingi ' ngan 7i!"t #i# yang 'ia&ukan: t ta!i 7i!"t #i# ini$a7 # b narnya yang b nar1 KRITERIA PENULISAN 8IPOTESIS DEKLARATI> ka$imat ! rnyataan: 'a$am b ntuk !"#itif atau aktif b ri#i ! rnyataan k t r7ubungan # $uru7 3ariab $ ! n $itian UNIK (SPESI>IK) ti'ak m ru!akan ! rnyataan yang m ngambang;t r$a$u $ua# t rara7 'an #! #ifik k ara7 tu&uan k7u#u# TERUKUR (%EASURA6LE) !unya ' fini#i "! ra#i"na$ TERU)I (TESTA6LE) b ri#i kata-kata yang 'a!at t ru&i # 9ara #tati#tik m makai kata 7ubungan 6 rbagai b ntuk kata 7ubungan A##"9iati"n R $ati"n#7i! 0"rr $ati"n Eff 9t R gr ##i ! makaian kata t ru&i 'i# #uaikan ' ngan ' #ain ! n $itian 'an ara7 u&i #tati#tik yang akan 'i!akai

!. Man"aat 6 ru!a t "riti# t ta!i bia#anya 'it kankan !a'a manfaat !rakti# b ru!a ! m nu7an k butu7an ma#yarakat A!a manfaat yang 'i! r"$ 7 &ika ! n $itian mam!u m n&a4ab ma#a$a7 yang 'ia&ukan %anfaat t "riti# %anfaat !rakti# b ru!a ! m nu7an k butu7an ma#yarakat banyak %anfaat #uatu ! n $itian * Digunakan # bagai 'a#ar untuk ! n $itian $an&ut b rmanfaat 'a$am a!$ika#i 'a$am bi'ang ! n $itian yang 'i$akukan b rguna untuk k manu#iaan 'an i$mu ! ng ta7uan # 9ara umum #. $eter%atasan Satu ! n $itian ti'ak akan mam!u m n&a4ab # $uru7 ! rtanyaan: ba7kan ti'ak mam!u untuk m n&a4ab tunta# #atu ! rtanyaan # ka$i!un1 K t rbata#an yang a'a 'a$am m n&a4ab tunta# ma#a$a7 itu$a7 yang ! r$u 'itu$i# !a'a bagian k t rbata#an K t rbata#an ! n $itian ! r$u 'itu$i# %i#a$nya* a'a (C fakt"r yang m m! ngaru7i fakt"r ' ! n' nt: namun 7anya . 3ariab $yang 'a!at 'i$akukan &. 'aria%el penelitian S butkan$a7 ma9am-ma9am 3ariab $ yang akan 'it $iti 'a$am 7a$ #tatu#;& ni# 'an #ka$a 3ariab $1 L ngka!i ' ngan ' fini#i "! ra#i"na$nya1 6 rbagai ma9am 3ariab $ ?ariab $ b ba# ?ar1 T rgantung ?ar1 P rantara ?ar1 %"' rat"r ?ar1 K n'a$i ?ar1 Liar 8aru# !unya ' fini#i "! ra#i"na$ ()T*H)+ Tu$i#kan k rangka !r"!"#a$ P n'a7u$uan P rumu#an ma#a$a7 ' ngan m nguraikan P rtanyaan ! n $itian Tu&uan ! n $itian 8i!"t #i# %anfaat K t rbata#an ?ariab $ ! n $itian 08E0K LIST PENILAIAN )u'u$ maka$a7

P ngarang 'an in#titu#i Ab#trak P n'a7u$uan % t"' 8a#i$ Di#ku#i U9a!an t rima ka#i7 Daftar !u#taka Lain-$ain

)UDUL %AKALA8 A!aka7 &u'u$ ti'ak t r$a$u !an&ang atau t r$a$u ! n' kD A!aka7 &u'u$ m nggambarkan i#i utama ! n $itianD A!aka7 &u'u$ 9uku! m narikD A!aka7 &u'u$ m nggunakan #ingkatan # $ain yang bakuD A6STRAK A!aka7 ab#trak m ru!akan ( !aragraf atau ab#trak t r#trukturD A!aka7 #u'a7 t r9aku! k"m!"n n imra' D A!aka7 # 9ara k # $uru7an ab#trak inf"rmatifD A!aka7 ab#trak $ bi7 +CC: +.C: ,CC kataD PENDA8ULUAN A!aka7 ! n'a7u$uan t r'iri 'ari + !aragraf atau + bagianD A!aka7 !aragraf atau bagian ! rtama m ng mukakan a$a#an 'i$akukannya ! n $itianD A!aka7 !aragraf atau bagian k 'ua m nyatakan 7i!"t #i# atau tu&uan ! n $itian: 'an ' #ain yang 'igunakanD A!aka7 ! n'a7u$uan 'i'ukung "$ 7 !u#taka yang kuat atau r $ 3an A!aka7 ! n'a7u$uan $ bi7 'ari ( 7a$aman (1 K"n#um n a'mini#tra#i * - $a!"ran b rka$a k uangan - $a!"ran b rka$a k ma&uan ! n $itian - $a!"ran ak7ir ! n $itian +1 K"n#um n ma#yarakat umum ,1 K"n#um n ! ngambi$ k !utu#an 2 Singkat ( , 7a$aman) 2 m nggunakan ba7a#a 'an mana& r ; bir"kra#i 'an # # 'ikit mungkin ! ri#ti$a7an i$mia7 2 ' #ain ! n $itian E ! r7itungan #tati#tik gari# b #ar #a&a 'an amat #ingkat 2 bagian yang !a$ing ! nting a'a$a7 k #im!u$an E #aran-#aran 2 banyak ! r#amaan ' ngan executive

summary -1 K"n#um n ma#yarakat i$mia7 PEN<USUNAN ARTIKEL P r#yaratan artik $ (1 Pub$ika#i ! r'ana 7a#i$ original research yang b $um ! rna7 'i!ub$ika#ikan; 'i!r # nta#ikan +1 Da$am b ntuk yang m mungkinkan ! n $itian 'iu$angi "$ 7 i$mu4an $ain untuk m ngu&i k ab#a7an k #im!u$an ,1 Di !ub$ika#ikan 'i journal / source documnent yang b ba# t r# 'ia 'i ma#yarakat i$mia7 III1 Daftar !u#taka 2 8anya m muat !u#taka yang 'ia9u 'a$am tu$i#an !r"!"#a$ 2 Ti'ak m muat !u#taka $atar b $akang yang umum 2 % ngikuti tata 9ara ! nu#unan 'aftar !u#taka yang #u'a7 $aFim int rna#i"na$ LAPORAN PENELITIAN 6a7a#a 'an gaya ! nu$i#an $a!"ran 7aru# 'i# #uaikan ' ngan k"n#um n IL%U PENGETA8UAN T r'iri ata# * (1 6"'y "f kn"4$ 'g +1 P ng mbangannya A ! n $itian

PENELITIAN* K giatan i$mia7 untuk m ng7a#i$kan ! ng ta7uan baru PENGETA8UAN 6ARU


TI NGKAT NALAR KONSEP I NFORMASI DATA

PARADI GMA

PROSES

PERKE%6ANGAN IPTEK (1 I1!1 'a#ar 'an in'u#tri

(1 %akin ' kat: ! ruba7an ! ran E k 'u'ukan: 'aya #aing in'u#tri: k '"kt ran E k # 7atan +1 Sin rgi#m antar b rbagai bi'ang i!t k ,1 6i"inf"rmati9a: !r"'uk#i bi"$"gi9a$# "$ 7 tanaman E 7 4an: 'rug 'i#9"3 ry E 7ig7-t7r"ug7!ut -1 %ana& m n ! ng ta7uan .1 K"m!ut ri#a#i: & &aring inf"rma#i g$"ba$ (int rn t) (1 Tantangan $ingkungan ka"ti$ /1 L"m!atan ! rk mbangan i!t k: n 4 m rging 'i# a# #: m"bi$ita# ! n'u'uk: g$ba$i#a#i ! $ayanan k # 7atan: k b r'ayaan manu#ia ; ma#yarakat

Penulisan TINJAUAN PUSTAKA dan METODOLOGI PENELITIAN


DR. dr. SURYANI ASAD, MSc T*+ ),)+ P,-T)$) A'a$a7 m mba9a # 9ara kriti# # mua $a!"ran 7a#i$ ! n $itian # b $umnya yang b rkaitan rat ' ngan t"!ik ! n $itian untuk m n'a!atkan #uatu a#! k t rt ntu yang b $um 'it $iti1 Tu&uan ! nu$i#an tin&auan !u#taka * I' ntifika#i ma#a$a7 % ng mbangkan 7i!"t #i# % ng mbangkan m t"' ! n $itian yang # #uai Untuk m n9a!ai tu&uan ! nu$i#an 7 n'aknya b r#ifat # bagai #uatu ! n $u#uran k !u#takaan yang * m n9aku! # $uru7 ! n $itian t rkait b r#ifat kriti# m m! r$i7atkan 7 t r"g nita# 7a#i$ ! n $itian mam!u m m! r$i7atkan #u'ut ! n $itian yang ma#i7 ! r$u ! n $itian $an&ut 6 rbagai b ntuk ! nu$i#an 7a#i$ ! n $itian La!"ran 7a#i$ ! n $itian 'i &urna$-&urna$ R 3i 4@ bi#a 'i&urna$ ba7kan bi#a 'a$am b ntuk buku;!ub$ika#i # n'iri 'i# rta#i # b $umnya $R*T*- artinya ba7an $a!"ran ! n $itian itu ti'ak# k 'ar 'iba9a 'an 'itu$i# k mba$i t ta!i 7 n'aknya m m! r$i7atkan k $ bi7an 'an k $ ma7an ! n $itian # b $umnya untuk 'iambi$ 7ikma7nya1 H.T.R/0.+*T)- 7a#i$ ! n $itian b rarti k ragaman yang 'it mukan 'ari 7a#i$ ! n $itian # b $umnya (!r 3i"u# #tu'i #)1 K ragaman ! n $itian # b $umnya 'a!at b ru!a * k #amaan (#imi$arity) ! rb 'aan ('iff r n9ia9y) P rt ntangan (9"ntr"3 r#i"n) K ti'ak# !a7aman ( Gui3"9a$;ambigu"u#) Sa$a7 #atu b ntuk ! n' katan yang 'a!at 'i!akai untuk m $i7at k ragaman 7a#i$ ! n $itian # b $umnya a'a$a7 m mbuat ta%el sintesa: b ri#i tabu$a#i: ta7un ! n $itian: ma#a$a7: #ub& k: mat ri: m t"' 'an t muannya1

-,1,T (.M)H P.+.(*T*)+ SE6ELU%N<A a'a$a7 bagian yang 7aru# 'a!at 'i$i7at "$ 7 ! nu$i# !r"!"#a$ 'a$am m nu$i# tin&auan !u#taka Su'ut $ ma7 * K $ ma7an m t"'"$"gik ! n $itian # b $umnya >akt"r-fakt"r atau 3ariab $ t rt ntu $ainnya yang b $um 'it $iti K ti'akt !atan ' #ain yang 'igunakan 6agian 'ari #uatu 7a#i$ ! n $itian 'a!at 'it mukan $"9u# min"ri# 'a!at 'i9ari !a'a bagian* k t rbata#an 'i#ku#i;! mba7a#an #aran Tinjauan pusta2a henda2nya diarah2an 2epada %acaan men3enai hu%un3an yan3 a2an dinyata2an dalam hipotesis. Ruang $ingku! ! nu$i#an tin&uan !u#taka a'a$a7 * 3ariab $ t rgantung 3ariab $ b ba# k t r7ubungan 3ariab $ t rgantung 'an b ba# P '"man umum $angka7-$angka7 ! nu$i#an tin&auan !u#taka * 0ari 'an kum!u$kan 7a#i$ ! n $itian # b $umnya Lakukan ba9aan # 9ara kriti# ' ngan m $i7at k $ bi7an 'an k $ ma7an ! n $itian # b $umnya P r7atikan k ragaman 7a#i$ 'an buat$a7 tab $ #int #a Da!atkan 'an tu$i#kan # 9ara k#!$i#it #u'ut k $ ma7an yang ! r$u ! n $itian $an&ut P nu$i#an tin&aun !u#taka # b narnya m ru!akan #uatu kum!u$an 'ari b b ra!a $angka7 #i#t matik yang m $i!uti * Lit ratur S ar97ing Lit ratur R a'ing Lit ratur Ana$yFing Lit ratur Synt7 #iFing Lit ratur OrganiFing Lit ratur Hriting 8a$ ! nting 'a$am ! nu$i#an tin&aun !u#taka %at ri i#i Tin&auan Pu#taka bukan $ak#ana buku t k# (t Itb""k) yang m n9aku! # muanya1 8 n'aknya # $ ktif 'an t rara7 # #uai ' ngan bata#an ! rma#a$a7an ! n $itian #a&a1 P nu$i#annya 7 n'aknya m m! r7atikan fakt"r 7i#t"rik: # 7ingga b r#ifat kr"n"$"gi# atau # ku n#ia$1 $.R)+0$) $/+-.P ISI LANGKA8 * & $a#kan$a7 7ubungan k"n# !tua$ antara #atu 3ariab $ ' ngan 3ariab $ $ainnya1 K rangka k"n# ! ti'ak # k 'ar m nun&ukkan k t r7ubungan #atu 3ariab $ ' ngan $ainnya t ta!i 'a!at m nggambarkan b ntuk;& ni# 7ubungan itu # 7ingga # &a$an 'an # #uai ' ngan 7i!"t #i# 'an 'a!at m ngara7kan b ntuk ana$i#i# yang 'i! r$ukan1

Di'ukung "$ 7 t "ri yang 'i'a!atkan 'ari ! n $u#uran ba9aan yang m ma'ai untuk mam!u m ngara7kan b ntuk k rangkan yang akan 'i#u#un 'an ! nga$aman ! n $itian yang ! rna7 'i$akukan 'i $a!angan1 1. 1asar $eran32a 4erpi2ir K rangka k"n# ! 'imak#u'kan # bagai k rangka yang 'a!at m n& mbatani k ran9uan t "riti# ' ngan k # ' r7anaan ! $ak#anaan ! n $itian yang akan 'i$akukan 'i $a!angan1 % ru!akan bagian kriti# yang m m r$ukan k ta&aman ! na$aran t "riti# 'an k !rakmati#an a!$ika#i m t"'"$"gi1 2. 'aria%el Penelitian Untuk ! n&abaran 3ariab $ ! n $itian ini 'ik na$ a'anya ' fini#i "! ra#i"na$ 'an krit ria "b& ktif D fini#i "! ra#i"na$ a'a$a7 ! n&abaran ! ngukuran #uatu 3ariab $ # 7ingga 'atanya 'a!at 'ikum!u$ # 9ara "! ra#i"na$ 'i$a!angan # 4aktu ! n $itian b r$ang#ung1 Krit rian "b& ktif 'i&abaran untuk m mba9a 7a#i$ ! ngukuran #uatu 3ariab $ ,ntu2 menunju22an 2eter2aitan antara suatu 5aria%el den3an 5aria%el lainnya dapat di3un2aan 3aris pen3hu%un36 tanda panah dan modi"i2asi 3aris M)T.R* P.+.(*T*)+ ISI LANGKA8 : gambaran t ntang mat ri a!a yang akan 'i$ibatkan 'a$am ! n $itian1 Untuk bagian %ETODE ini: uraikan # rin9i mungkin 9ara ! $ak#anaan ! n $itian yang m n9aku! mu$ai 'ari 9ara ! ngum!u$an 'ata 'am!ai r n9ana ana$i#i# 'ata yang t $a7 akan 'i! r"$ 71 P r$u &uga 'i$ ngka!i ' ngan $ama ! n $itian: 4aktu 'an $"ka#i ! n $itian1 ?ariab $ ! n $itian ini ! r$u 'i! r& $a# 'a$am b b ra!a 7a$ * (1 D fini#i "! ra#i"na$ +1 Krit ria "b& ktif ,1 Ska$a ukuran -1 0ara m m! r"$ 7 'atanya S 9ara umum bagian mat ri 'a!at 'ii#i ' ngan @ P"!u$a#i;#am! $;#ub& k ' ngan krit ria ink$u#i 'an k#$u#inya ba7an;mat ri !i#ik yang 'i! r$ukan 8a$ ini b rarti bagian mat ri ini m n&a4ab t ntang a!a 'an #ia!a yang 'i$ibatkan 'a$am ! n $itian P mbi9araan !"!u$a#i akan m nyangkut * !"!u$a#i yang m n&a'i #a#aran;ruang $ingku! ! n $itian &um$a7 #am! $ yang 'i! r$ukan 6 ra!a b #ar #am! $ yang akan 'itarik 'a!at b ru!a * % narik # banyak-banyaknya # #uai ' ngan ka#u# yang a'a 'i7itung ' ngan f"rmu$a #tati#tik 6a7an;a$at ! n $itian akan b r7ubungan ' ngan * 6a7an kimia4i atau bi"$"gi# A$at ! ngukur A$at ! ngum!u$ 'ata: mi#a$nya ku #i"n r D fini#i "! ra#i"na$ m mb rikan bata#an t ntang 3ariab $ ! n $itian # 9ara t k7ni# # 7ingga 3ariab $ itu 'a!at 'ikum!u$kan 'atanya 'i $a!angan1 Krit ria "b& ktif 3ariab $ ! n $itian untuk m n ntukan bata#an-bata#an ni$ai #uatu 3ariab $1 Ska$a ukuran 3ariab $@ a!aka7 k"ntinyu: "r'ina$ atau 7anya n"mina$ A#! k m t"' m n9aku! * D #ain ! n $itian

' #ain ! n $itian yang 'i!i$i7 ! r$u 'inyatakan # 9ara k#!$i#it 'an & $a# P ngum!u$an 'ata 'a$am 7a$ #am! $ ! r$u 'i& $a#kan m ng nai 9ara m m! r"$ 7 #am! $ yang t $a7 'it ntukan b #arnya1 P ng"$a7an 'ata Ana$i#i# 'ata KRITERIA INKLUSI 'an EKSKLUSI POPULASI PENELITIAN !"!u$a#i ! n $itian 7aru# m m nu7i krit ria t rt ntu1 Krit ria yang m n&a'i #yarat #uatu #ub& k ma#uk ! n $itian 'i# but krit ria ink$u#i: # 'angkan #ub& k yang #u'a7 ma#uk ! n $itian 'a!at 'ik $uarkan kar na a$a#an t rt ntu yang 'itu&ukan "$ 7 krit ria k#k$u#i . 0ara ! narikan #am! $ * Ran'"m atau n"n-ran'"m 0ara-9ara # ' r7ana: #i#t matik: #tratifika#i: k$u#t r 0ara ! ngum!u$an 'ata * Pakai ku #i"n r yang 'itanyakan "$ 7 ! 4a4an9ara I#i f"rmu$ir b r'a#arkan 7a#i$ ! m rik#aan !i#ik; 'iagn"#tik Lang#ung 'ii#i "$ 7 r #!"n' n L 4at !"# L 4at t $ !"n: '$$ 0ara ana$i#a 'ata S #uaikan ' ngan m t"' #tati#tik yang 'igunakan P r7atikan ' ra&at k maknaan Akan 'iba7a# $ bi7 rin9i

KONTROL KUALITAS
PERTI%6ANGAN ETIK A'a ! rnyataan ba74a ! n $itian ini 'i# tu&ui "$ 7 k"mi#i tik 8aru# a'a inf"rm ' 9"n# nt Tuga# 6uat #uatu !r"!"#a$ $ ngka!: t r'iri 'ari* = 8a$aman &u'u$ (( 7a$aman) )u'u$ Nama: #tambuk 'an in#titu#i: bi$a m mungkinkan 'i# rtai $"g" = Ab#trak !r"!"#a$ (( 7a$aman) 1Ab#trak ($atar b $akang:tu&uan: m t"' : anti#i!a#i 7a#i$) Kata kun9i *si proposal penelitian P n'a7u$uan = Latar b $akang = P rma#a$a7an 'an ! rtanyaan ! n $itian = Tu&uan ! n $itian = %anfaat ! n $itian Tin&auan !u#taka = T "ri yang 6 rkaitan ' nga 3ariab $ yang 'it $iti: ' f ni#i k t rkaitan 'an ! ngukuran K rangka k"n# ! = 8i!"t #i#

?ariab $ yang akan 'it $iti:9ara ! ngukuran : ' fini'#i "! ra#i"na$ 'an krit ria "b& ktif % t"'"$"gi = D #ain ! n $itian: = P"!u$a#i ! n $itian: r #!"n' n 'an #am! $: &um$a7 #am! $ 'an 9ara ! ngambi$an #am! $: krit ria ink$u#i 'an k#k$u#i = 0ara ! ngukuran ! ngambi$an;! ngum!u$an 'ata = 0ara ana$i#a 'ata = K"ntr"$ kua$ita# = P rtimbangan tik = K t rbata#an ! n $itian Daftar !u#taka Lam!iran* Ku #i"n r

*-, P.()$-)+))+ P.+.(*T*)+ (1 P ngum!u$an 'ata - P"!u$a#i 'an #am!$ing - Data 'an ?ariab $ - P ngum!u$an 'ata +1 P ngukuran 3ariab $ - ) ni# ?ariab $ - %a#a$a7 9ara ! ngukuran - %a#a$a7 7a#i$ ! ngukuran ,1 Ana$i#i# 'ata - Ana$i#i# ' #kri!tif - Ana$i#i# #tati#tik - Ana$i#i# !i' mi"$"gi P.+.(*T*)+ $H/H/RT Karakt ri#ti umum * - 9"9"k untuk r I!"#ur # - untuk m $i7at 7ubungan #atu k#!"#ur ' ngan b b ra!a "ut9"m - m makai 4aktu $ama *su Penelitian $ohort (1 R # ar97 Gu #ti"n +1 8i!"t #i# ,1 D fini#i 'an 9ara i' ntifika#i k#!"#ur -1 D fini#i 'an k"m!ara#i n"n- k#!"#ur .1 D fini#i 'an 9ara i' ntifika#i ! nyakit /1 0"nf"un' r# J1 Krit ria ink$u#i 'an k#$u#i K1 P ngukuran untuk f"$$"4-u! yang #ama P.R7/4))+ $(*+*$ Tingkat-tingkat ! r9"baan k$inik * - Ta7a! I * ! n $itian in3itr" untuk farmak"$"gi 'an t"k#"$"gi# "bat - Ta7a! I * L >a# ( * P n $itian in 3i3i (manu#ia) untuk Saf ty 'an t"$ ran#i L >a# + * f ktifita# ('"# ff 9ti3ity) L >a# , * Efika#i ("bat t ru&i 3# "bat #tan'ar) L >a# - * P"#tmark ting untuk f k #am!ing "bat

P.+.(*T*)+ /4)T8/4)T T rutama 'a$am b ntuk ! r9"baan k$inik (0$ini9a$ tria$) I#u ! n $itian "bat * T"Ii9ita# L t7a$ '"# D"# r #!"n# Saf ty Efika#i Ef ktifita# Ef k #am!ingan

Jenis Informasi I nformasi kontak ekposure ekposure baru dana waktu

Retrospektif tidak lengkap dan akurat membantu tidak membantu murah pendek

Retrospektif lengkap dan akurat tidak membantu membantu mahal lama

KEUNTUNG N Resiko relatif dapat dihitung I nformasi mengenai insiden pen!akit dapat diketahui "ubungan antara ekposure dan pen!akit #elas KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN Efisiensi khususn!a untuk KOHORT mempela#ari ekposure !ang #arang ditemukan $apat memberikan informasi dari ekposure ganda $apat memberikan informasi efek ganda dari ekposure khusus %ias kurang $esign &enelitian obser'ational !ang powerfull !ang dapat menerangkan hubungan sebab akibat

KE(E) " N (ama Jumlah sampel besan )ahal Tidak efisiensi untuk pen!akit !ang #arang ditemukan $rop out sementara dalam pengamatan* pengamatan* kurang 'aliditas %ias oleh perubahan metode

PENGUKURAN FAKTOR EXPOSURE


&engukuran I ntensitas +aktu -ontoh Rata. Rata.rata tekanan darah minggu dari hipertensi

Reguler

#umlah side. side.efe/t pada kehamilan

,ariasi

range pengukuran tekanan darah

PETUN)UK UNTUK %ENENTUKAN SU6)EK <ANG TEREKPOSE DAN TIDAK TEREKPOSE (1 Sam! $ yang ti'ak t r k!"# 7aru# b ra#a$ 'ari #am! $ yang #ama ' ngan yang t r k!"# +1 K 'ua k $"m!"k 7aru# b ba# 'ari ! nyakit 'an #u9 !tib$ t r7a'a! ! rk mbangan ! nyakit !a'a ! rmu$aan #tu'i ,1 Karakt ri#tik #am! $ yang t r k!"# !a'a 'a#arnya ti'ak b"$ 7 b ra'a # 9ara #i#t matik 'ari #ub& k yang ti'ak t r k!"# : k 9ua$i untuk k!"#ur yang 'iamati -1 Inf"rma#i yang #ama baik # 9ara ka$ita# 'an kuantita# 7aru# t r# 'ia !a'a k!"#ur 'an #tatu# ! nyakit !a'a k 'ua k $"m!"k yang 'it $iti .1 K 'ua k $"m!"k 'a!at 'iamati /1 K $"m!"k ! mban'ing 'ari #ub& k yang ti'ak t r k!"# 'a!at 'i!i$i7 untuk m ningkatkan 3a$i'ita# 7a#i$ ! n $itian $.,+T,+0)+ , * $(*+*(1 D ngan 'i$akukannya ran'"mi#a#i maka bia# 'a!at 'ik"ntr"$ # 9ara f ktif +1 Krit ria ink$u#i: ! r$akuan 'an outcome t $a7 'it ntukan $ bi7 'a7u$u ,1 Stati#tik akan $ bi7 f ktif: "$ 7 kar na * a1 &um$a7 k $"m!"k ! r$akuan 'an k"ntr"$ # ban'ing

b1 k kuatan #tati#tik tinggi -1 U&i k$ini# # 9ara t "ri #angat m nguntung "$ 7 kar na banyak m t"' #tati#tik 7aru# b r'a#arkan ! mi$i7an #ub& k # 9ara ran'"m .1 K $"m!"k #ub& k m ru!akan k $"m!"k # ban'ing # 7ingga int r3 n#i 'ari $uar # t $a7 ran'"mi#a#i ti'ak banyak b r! ngaru7 t r7a'a! 7a#i$ ! n $itian # $ama int r3 n#i t r# but m ng nai k 'ua k $"m!"k #ub& k1 $.R,0*)+ , * $(*+*(1 D #ain 'an ! $ak#anaan u&i k$ini# k"m!$ k# 'an ma7a$ +1 U&i k$ini# mungkin 7aru# 'i$akukan ' ngan # $ k#i t rt ntu # 7ingga ti'ak r !r #ntatif t r7a'a! !"!u$a#i t r&angkau atau !"!u$a#i targ t ,1 U&i k$ini# !a$ing # ring 'i7a'a!kan k !a'a ma#a$a7 tik: mi#a$nya: a!aka7 ti# bi$a kita m mb rikan ! ng"batan !a'a k $"m!"k ! r$akuan namun ti'ak m ng"bati k $"m!"k k"ntr"$ -1 Ka'ang-ka'ang u&i k$ini# #angat ti'ak !rakti#

Variabel Penelitian
1.9*+*-* ?ariab $ a'a$a7 * Karakt ri#tik #uby k ! n $itian yang b ruba7 'ari #atu #uby k k #uby k yang $ain 6ukan b n'anya mi#a$nya* ba'an: k $amin: 'ara7 atau 7 m"g$"bin % $ainkan karakt ri#tiknya* b rat ba'an: tinggi ba'an: & ni# k $amin: t kanan 'ara7: ka'ar 7b1 -$)() ')R*)4.( KATEGORIKAL +/M*+)( /R1*+)( NU%ERIK *+T.R')( R)-*/ .+*- ')R*)4.( ?ariab $ b ba# (in' ! n' n: !r 'ikt"r: r #ik": kau#a: ! ny bab)* = 6i$a b ruba7 akan m ngakibatkan ! ruba7an 3ariab $ $ain ?ariab $ t rgantung (' ! n' n: f k: 7a#i$:"ut9"m : r #!"n#: 3 nt)* = ?ariab $ yang b ruba7 akibat ! ruba7an 3ariab $ $ain ?ariab $ P ran9u (0"nf"un' r) = ) ni# 3ariab $ yang b r7ubungan ' ngan 3ariab $ b ba# 'an 3ariab $ t rgantung t ta!i bukan m ru!akan 3ariab $ antara ?ariab $ Antara (Int rm 'iat ) = ) ni# 3ariab $ yang t r$ tak antara 3ariab $ ' ! n' n 'an in' ! n' n: !r"# #;&a$ur yang 'i$a$ui "$ 7 3ariab $ ' ! n' n akibat ! ruba7an 3ariab $ in' ! n' n % ng"ntr"$ 3ariab $ 9"nf"u' r I' ntifika#i # tia! 9"nf"un' r = Di$akukan "$ 7 ! n $iti

cara: - Stu'i $it ratur = Gunakan $"gika = %anfaatkan ! nga$aman E$iminir m $a$ui ! nggunaan ' #ign yang t !at ' ngan 9ara* = R #trik#i = %at97ing = Ran'"mi#a#i

R.-TR*$-* % nyingkirkan ?ariab $ P ran9u Dari S tia! Suby k P n $itian Matchin3 Pr"# # m nyamakan 3ariab $ ! ran9u 'iantara 'ua k $"m!"k A'a 'ua* = >r Gu n9y mat97ing = In'i3i'ua$ mat97ing Randomisasi 0ara f ktif untuk m nyingkirkan ! ngaru7 3ariab $ ! ran9u 0"nf"un' r akan t rbagi # imbang 'iantara + k $"m!"k Pr"# 'ur ran'"mi#a#i 'i$akukan ' ngan b nar )um$a7 #ub& k 9uku! b #ar )nalisis strati"i2asi 0ara untuk m nia'akan fakt"r ! ran9u 6i$a 7anya a'a ( ! ran9u Di$akukan t #t #tati#tik %ant $-8a n#F $ untuk ' #ain ! n $itian* = 0r"## # 9ti"na$ = Ka#u# k"ntr"$ = K"7"rt = U&i k$inik )nalisis multi5ariat T 7nik #tati#tika untuk # t 'ata ' ngan 3ariab $ t rgantung $ bi7 'ari #atu S ring 'igunakan = R gr #i mu$ti! $ = R gr #i $"gi#tik Pen3u%ah e"e2 :e"e2 modi"ier; A m"'ifika#i f k T r&a'i bi$a ' ra&at 7ubungan antara 3ariab $ 'it ntukan "$ 7 3ariab $ k , Ti'ak ! r$u 'i#ingkirkan &u#tru ! r$u 'i $ab"ra#i atau 'i! r& $a# maknanya 0"nt"7 yang bia#a m n&a'i f k m"'ifi r* = ) ni# k $amin = K $"m!"k umur = K a'aan k$ini# t rt ntu

Hu%un3an antar 5aria%el A'a fakt"r ! $uang

Hu%un3an se%a% a2i%at T m!"ra$ r $ati"n#7i!

6ia# 8ubungan # bab akibat

T7 #tr ngt7 "f a##"9iati"n D"# ' ! n' nt 0"n#i#t n9y 0"7 r n9y 6i"$"gi9a$ P$au#ibi$ity K #amaan ' ngan 7a#i$ ! n $itian $ain

LAPORAN PENELITIAN
Dr.dr. Suryani Asad. msc
,ntu2 siapa laporan penelitian dituju2an (1 P nu$i#an 7a#i$ $a!"ran untuk ma#yrakat aka' mik L Skri!#i(untuk !ra#ar&ana):t #i#(untuk !r"gram magi#t r atau # & ni#):'an 'i# rta#i(untuk !r"gram '"kt"r) L %aka$a7 untuk &urna$ k '"kt ran L %"n"gram atau buku t r# n'iri +1 P nu$i#an $a!"ran untuk #!"n#"r ! n $itian ,1 P nu$i#an 7a#i$ ! n $itian untuk ma#yarakat umum 4entu2 umum laporan ilmiah (1 )u'u$ $a!"ran ! n $itian +1 Nama ! ngarang 'an in#titu#i ,1 Ab#trak 'an kata kun9i -Intr"'u9ti"n *a$a#an utama m nga!a ! n $itian 'i $akukan -% t7"'# *bagaimana ! n $itian 'i $akukan -R #u$t *7a#i$ utama yang 'i! r"$ 7 Discussion :simpulan utama penelitian -1 P n'a7u$uan .1 0ara k r&a D #ain ! n $itian T m!at 'an 4aktu ! n $itian Sumb r 'ata*!rim r atau # kun' r P"!u$a#i t r&angkau:#am! $:9ara ! mi$i7an #am! $(#am!$ing m t7"') Krit ria ! mi$i7an(ink$u#i 'an k#k$u#i) K t rangan k7u#u# # #uai ' ngan ' #ain yang 'i !akai T knik ! ngukuran R n9ana ana$i#i# yang 'i! rgunakan(u&i 7i!"t #i#:bata# k maknaan:!"4 r #tati#tik:int r3a$ k ! r9ayaan) Cara kerja(untuk tiap jenis desain diperlukan keterangan yang relevan misalnya : #ur3 i*a!aka7 #ur3 i b r#ifat r tr"#! ktif atau !r"#! ktif:b #ar #am! $ yang 'i! r$ukan: 'an m nga!a &um$a7 t#b 'i ! r$ukan Stu'i ka#u# k"ntr"$* 9ara ! mi$i7an ka#u# 'an k"ntr"$:a!aka7 ' ngan mat97ing atau tan!a mat97ing ' ngan a$a#annya:b #ar #am!$ Stu'i k"7"rt* a!aka7 !r"#! ktif atau r tr"#! ktif:b #ar #am! $ U&i k$ini#*a!aka7 ran'"mi#a#i:t knik ran'"mi#a#i :a!aka7 'i $akukan ! nyamaran

U&i 'iagn"#tik * "ut9"m yang 'ini$ai: baku ma# b #ar #am! $ Sur3i3a$ ana$i#i#

Penulisan s2ripsi6 tesis6 dan disertai %e%erapa catatan %i#a$nya 'a$am m t"' 'i # butkan ' #ain ' #kri!tif: namun 'a$am 7a#i$ 'i $akukan u&i 7i!"t #i#:ka'ang #angat banyak Ti'ak &arang ! nu$i#an m $akukan banyak u&i 7i!"t #i# yang t rk #an ti'ak 'i r n9anakan # b $umnya: yang # ring 'i# but # bagai fi#7ing I! 'iti"n atau 'ata 'r 'ging Ka'ang-ka'ang 'ata yang #u'a7 #u#a7 !aya7 'i kum!u$kan ti'ak 'i k ma# ' ngan m ma'ai: # 7ingga 'ata t r# but tingga$ # bagai 'ata1 -enarai %ulir Tuga# ak7ir ! n $iti 'a$am rangkain !r"# # ! n $itian a'a$a7 m mbuat $a!"ran ! n $itian La!"ran 'a!at 'i tu&ukan k !a'a ma#yrakat i$mia7:$a!"ran untuk #!"n#"r: # rta ! nu$i#an untuk ma#yrakat a4am S bagian b #ar ! n $iti m narg tkan untuk m m!ub$ika#ikan 7a#i$ ! n $itiannya 'i &urna$ i$mia7 >"rmat $a!"ran ! n $itian untuk # tia! &urna$ b r3aria#i:namun umumnya m n9aku! k"m!"n n I%RAD(Intr"'u9ti"n:% t7"'#R #u$t#:Di#9u##i"n) Da$am Intr"'u9ti"n 'ik mukakan a$a#an # rta tu&uan ! n $itian:'a$am % t7"'# 'iuraikan # 9ara rin9i bagaimana ! n $itian 'i$akukan:'a$am R #u$t# 'i#a&ikan 7a#i$ yang 'i! r"$ 7(' #kri!tif 'an ana$itik):'an 'a$am Di#9u##i"n 'iba7a# makna ! n muan ! n $itian1!a'a ak7ir ! mba7a#an 'itu$i#kan k #im!u$an K # $uru7an bagian maka$a7 7aru# m ru!akan rangkaian yang m nga$ir 'an $"gi#:'itu$i# 'a$am ba7a#a yang baik 'an b nar:'an mu'a7 'im ng rti %aka$a7 'itutu! ' ngan 'aftar !u#taka yang 'itu$i# ' ngan #i#t m yang 'it ta!kan "$ 7 &urna$