Anda di halaman 1dari 9

- PLANUL DE CONTURI GENERAL CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE 101. Capital*1) 1011. Capital subscris nevarsat 1012. Capital subscris varsat 1015. Patrimoniul regiei 1016. Patrimoniul public 104. Prime legate de capital 1041. Prime de emisiune 1042. Prime de fuziune 104 . Prime de aport 1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 105. !ezerve din reevaluare 106. !ezerve 1061. !ezerve legale 1062. !ezerve pentru actiuni proprii 106 . !ezerve statutare sau contractuale 106". #lte rezerve 11. REZULTATUL REPORTAT 11$. !ezultatul reportat 12. REZULTATUL EXERCITIULUI 121. Profit si pierdere 12%. !epartizarea profitului 13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII 1 1. &ubventii pentru investitii 15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 151. Provizioane pentru riscuri si c'eltuieli 1511. Provizioane pentru litigii 1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor 151". #lte provizioane pentru riscuri si c'eltuieli 16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 161. (mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 162 . Credite e)terne guvernamentale 1624. Credite bancare e)terne garantate de stat 1625. Credite bancare e)terne garantate de banci 1626. Credite de la trezoreria statului 162$. Credite bancare interne garantate de stat 166. *atorii ce privesc imobilizarile financiare 1661. *atorii catre societatile din cadrul grupului 1662. *atorii catre societatile care detin interese de participare 16$. #lte imprumuturi si datorii asimilate 16". *obanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 16"1. *obanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 16"2. *obanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16"5. *obanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului 16"6. *obanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare 16"$. *obanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

16%. Prime privind rambursarea obligatiunilor *1) (n functie de forma +uridica a persoanei +uridice se va inscrie, capital social- patrimoniul regiei etc.

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI


20. IMOBILIZARI NECORPORALE 201. C'eltuieli de constituire 20 . C'eltuieli de dezvoltare 205. Concesiuni- brevete- licente- marci comerciale si alte drepturi si valori similare 20$. .ond comercial 20". #lte imobilizari necorporale 21. IMOBILIZARI CORPORALE 211. /erenuri si amena+ari de terenuri 2111. /erenuri 2112. #mena+ari de terenuri 212. Constructii 21 . (nstalatii te'nice- mi+loace de transport- animale si plantatii 21 1. 0c'ipamente te'nologice 1masini- utila+e si instalatii de lucru) 21 2. #parate si instalatii de masurare- control si reglare 21 . 2i+loace de transport 21 4. #nimale si plantatii 214. 2obilier- aparatura birotica- ec'ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 23. IMOBILIZARI IN CURS 2 1. (mobilizari corporale in curs 2 2. #vansuri acordate pentru imobilizari corporale 2 . (mobilizari necorporale in curs 2 4. #vansuri acordate pentru imobilizari necorporale 26. IMOBILIZARI FINANCIARE 261. /itluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 262. /itluri de participare detinute la societati din afara grupului 26 . (mobilizari financiare sub forma de interese de participare 265. #lte titluri imobilizate 26$. Creante imobilizate 26$1. &ume datorate de filiale 26$2. *obanda aferenta sumelor datorate de filiale 26$ . (mprumuturi acordate pe termen lung 26$4. *obanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung 26$5. Creante legate de interesele de participare 26$6. *obanda aferenta creantelor legate de interesele de participare 26$$. #ctiuni proprii 3 active imobilizate*2) 26$". #lte creante imobilizate 26$%. *obanzi aferente altor creante imobilizate 26%. 4arsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 2"0. #mortizari privind imobilizarile necorporale 2"01. #mortizarea c'eltuielilor de constituire 2"0 . #mortizarea c'eltuielilor de dezvoltare 2"05. #mortizarea concesiunilor- brevetelor- licentelor- marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare 2"0$. #mortizarea fondului comercial 2"0". #mortizarea altor imobilizari necorporale 2"1. #mortizari privind imobilizarile corporale 2"11. #mortizarea amena+arilor de terenuri

2"12. #mortizarea constructiilor 2"1 . #mortizarea instalatiilor- mi+loacelor de transport- animalelor si plantatiilor 2"14. #mortizarea altor imobilizari corporale 2 . PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR 2%0. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 2%1. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale 2% . Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs 2%6. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare *2) &unt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an- stabilita cu ocazia ac'izitiei sau reclasarii.

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 01. 2aterii prime 02. 2ateriale consumabile 021. 2ateriale au)iliare 022. Combustibili 02 . 2ateriale pentru ambalat 024. Piese de sc'imb 025. &eminte si materiale de plantat 026. .ura+e 02". #lte materiale consumabile 0 . 2ateriale de natura obiectelor de inventar 0". *iferente de pret la materii prime si materiale 33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 1. Produse in curs de e)ecutie 2. 5ucrari si servicii in curs de e)ecutie 3!. PRODUSE 41. &emifabricate 45. Produse finite 46. Produse reziduale 4". *iferente de pret la produse 35. STOCURI AFLATE LA TERTI 51. 2aterii si materiale aflate la terti 54. Produse aflate la terti 56. #nimale aflate la terti 5$. 2arfuri aflate la terti 5". #mbala+e aflate la terti 36. ANIMALE 61. #nimale si pasari 6". *iferente de pret la animale si pasari 3". MARFURI $1. 2arfuri $". *iferente de pret la marfuri 38. AMBALA#E "1. #mbala+e "". *iferente de pret la ambala+e 3 . PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE %1. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime %2. Provizioane pentru deprecierea materialelor %21. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile %22. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar % . Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de e)ecutie

%4. Provizioane pentru deprecierea produselor %5. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti %6. Provizioane pentru deprecierea animalelor %$. Provizioane pentru deprecierea marfurilor %". Provizioane pentru deprecierea ambala+elor

CLASA ! - CONTURI DE TERTI


!0. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401. .urnizori 40 . 0fecte de platit 404. .urnizori de imobilizari 405. 0fecte de platit pentru imobilizari 40". .urnizori 3 facturi nesosite 40%. .urnizori 3 debitori 40%1. .urnizori3debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 40%2. .urnizori3debitori pentru prestari de servicii si e)ecutari de lucrari !1. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411. Clienti 4111. Clienti 411". Clienti incerti sau in litigiu 41 . 0fecte de primit de la clienti 41". Clienti 3 facturi de intocmit 41%. Clienti 3 creditori !2. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 421. Personal 3 salarii datorate 42 . Personal 3 a+utoare materiale datorate 424. Participarea personalului la profit 425. #vansuri acordate personalului 426. *repturi de personal neridicate 42$. !etineri din salarii datorate tertilor 42". #lte datorii si creante in legatura cu personalul 42"1. #lte datorii in legatura cu personalul 42"2. #lte creante in legatura cu personalul !3. ASIGURARI SOCIALE$ PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 4 1. #sigurari sociale 4 11. Contributia unitatii la asigurarile sociale 4 12. Contributia personalului la asigurarile sociale 4 1 . Contributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4 14. Contributia anga+atilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4 $. #+utor de soma+ 4 $1. Contributia unitatii la fondul de soma+ 4 $2. Contributia personalului la fondul de soma+ 4 ". #lte datorii si creante sociale 4 "1. #lte datorii sociale 4 "2. #lte creante sociale !!. BUGETUL STATULUI$ FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE 441. (mpozitul pe profit6venit 442. /a)a pe valoarea adaugata 442 . /.4.#. de plata 4424. /.4.#. de recuperat 4426. /.4.#. deductibila 442$. /.4.#. colectata 442". /.4.#. nee)igibila 444. (mpozitul pe venituri de natura salariilor 445. &ubventii

446. #lte impozite- ta)e si varsaminte asimilate 44$. .onduri speciale 3 ta)e si varsaminte asimilate 44". #lte datorii si creante cu bugetul statului 44"1. #lte datorii fata de bugetul statului 44"2. #lte creante privind bugetul statului !5. GRUP SI ASOCIATI 451. *econtari in cadrul grupului 4511. *econtari in cadrul grupului 451". *obanzi aferente decontarilor in cadrul grupului 452. *econtari privind interesele de participare 4521. *econtari privind interesele de participare 452". *obanzi aferente decontarilor privind interesele de participare 455. &ume datorate asociatilor 4551. #sociati 3 conturi curente 455". #sociati 3 dobanzi la conturi curente 456. *econtari cu actionarii6asociatii privind capitalul 45$. *ividende de plata 45". *econtari din operatii in participatie 45"1. *econtari din operatii in participatie3pasiv 45"2. *econtari din operatii in participatie3activ !6. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 461. *ebitori diversi 462. Creditori diversi !". CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE 4$1. C'eltuieli inregistrate in avans 4$2. 4enituri inregistrate in avans 4$ . *econtari din operatii in curs de clarificare !8. DECONTARI IN CADRUL UNITATII 4"1. *econtari intre unitate si subunitati 4"2. *econtari intre subunitati ! . PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 4%1. Provizioane pentru deprecierea creantelor 3 clienti 4%5. Provizioane pentru deprecierea creantelor 3 decontari in cadrul grupului si cu asociatii 4%6. Provizioane pentru deprecierea creantelor 3 debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE


50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 501. (nvestitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului 502. #ctiuni proprii 50 . #ctiuni 505. 7bligatiuni emise si rascumparate 506. 7bligatiuni 50". #lte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate 50"1. #lte titluri de plasament 50"". *obanzi la obligatiuni si titluri de plasament 50%. 4arsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt 51. CONTURI LA BANCI 511. 4alori de incasat 5112. Cecuri de incasat 511 . 0fecte de incasat 5114. 0fecte remise spre scontare 512. Conturi curente la banci 5121. Conturi la banci in lei 5124. Conturi la banci in valuta 5125. &ume in curs de decontare

51". *obanzi 51"6. *obanzi de platit 51"$. *obanzi de incasat 51%. Credite bancare pe termen scurt 51%1. Credite bancare pe termen scurt 51%2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 51% . Credite e)terne guvernamentale 51%4. Credite e)terne garantate de stat 51%5. Credite e)terne garantate de banci 51%6. Credite de la trezoreria statului 51%$. Credite interne garantate de stat 51%". *obanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53. CASA 5 1. Casa 5 11. Casa in lei 5 14. Casa in valuta 5 2. #lte valori 5 21. /imbre fiscale si postale 5 22. 8ilete de tratament si odi'na 5 2 . /ic'ete si bilete de calatorie 5 2". #lte valori 5!. ACREDITIVE 541. #creditive 5411. #creditive in lei 5412. #creditive in valuta 542. #vansuri de trezorerie 58. VIRAMENTE INTERNE 5"1. 4iramente interne 5 . PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE 5%1. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului 5%2. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii 5% . Provizioane pentru deprecierea actiunilor 5%5. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate 5%6. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor 5%". Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI


60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. C'eltuieli cu materiile prime 602. C'eltuieli cu materialele consumabile 6021. C'eltuieli cu materialele au)iliare 6022. C'eltuieli privind combustibilul 602 . C'eltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. C'eltuieli privind piesele de sc'imb 6025. C'eltuieli privind semintele si materialele de plantat 6026. C'eltuieli privind fura+ele 602". C'eltuieli privind alte materiale consumabile 60 . C'eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. C'eltuieli privind materialele nestocate 605. C'eltuieli privind energia si apa 606. C'eltuieli privind animalele si pasarile 60$. C'eltuieli privind marfurile 60". C'eltuieli privind ambala+ele 61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 611. C'eltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. C'eltuieli cu redeventele- locatiile de gestiune si c'iriile 61 . C'eltuieli cu primele de asigurare 614. C'eltuieli cu studiile si cercetarile 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 621. C'eltuieli cu colaboratorii 622. C'eltuieli privind comisioanele si onorariile 62 . C'eltuieli de protocol- reclama si publicitate 624. C'eltuieli cu transportul de bunuri si personal 625. C'eltuieli cu deplasari- detasari si transferari 626. C'eltuieli postale si ta)e de telecomunicatii 62$. C'eltuieli cu serviciile bancare si asimilate 62". #lte c'eltuieli cu serviciile e)ecutate de terti 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE$ TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 6 5. C'eltuieli cu alte impozite- ta)e si varsaminte asimilate 6!. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. C'eltuieli cu salariile personalului 645. C'eltuieli privind asigurarile si protectia sociala 6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452. Contributia unitatii pentru a+utorul de soma+ 645 . Contributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate 645". #lte c'eltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Pierderi din creante si debitori diversi 65". #lte c'eltuieli de e)ploatare 65"1. *espagubiri- amenzi si penalitati 65"2. *onatii si subventii acordate 65" . C'eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 65"". #lte c'eltuieli de e)ploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 66 . Pierderi din creante legale de participatii 664. C'eltuieli privind investitiile financiare cedate 6641. C'eltuieli privind imobilizarile financiare cedate 6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate 665. C'eltuieli din diferente de curs valutar 666. C'eltuieli privind dobanzile 66$. C'eltuieli privind sconturile acordate 66". #lte c'eltuieli financiare 6". CHELTUIELI EXTRAORDINARE 6$1. C'eltuieli privind calamitatile si alte evenimente e)traordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE 6"1. C'eltuieli de e)ploatare privind amortizarile si provizioanele 6"11. C'eltuieli de e)ploatare privind amortizarea imobilizarilor 6"12. C'eltuieli de e)ploatare privind provizioanele pentru riscuri si c'eltuieli 6"1 . C'eltuieli de e)ploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor 6"14. C'eltuieli de e)ploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 6"6. C'eltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 6"6 . C'eltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare 6"64. C'eltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 6"6". C'eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 6 . CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE 6%1. C'eltuieli cu impozitul pe profit 6%". #lte c'eltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

CLASA " - CONTURI DE VENITURI


"0. CIFRA DE AFACERI $01. 4enituri din vanzarea produselor finite $02. 4enituri din vanzarea semifabricatelor $0 . 4enituri din vanzarea produselor reziduale $04. 4enituri din lucrari e)ecutate si servicii prestate $05. 4enituri din studii si cercetari $06. 4enituri din redevente- locatii de gestiune si c'irii $0$. 4enituri din vanzarea marfurilor $0". 4enituri din activitati diverse "1. VARIATIA STOCURILOR $11. 4ariatia stocurilor "2. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI $21. 4enituri din productia de imobilizari necorporale $22. 4enituri din productia de imobilizari corporale "!. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE $41. 4enituri din subventii de e)ploatare $41. 4enituri din subventii de e)ploatare $411. 4enituri din subventii de e)ploatare aferente cifrei de afaceri* ) $41$. 4enituri din subventii de e)ploatare aferente altor venituri "5. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE $54. 4enituri din creante reactivate si debitori diversi $5". #lte venituri din e)ploatare $5"1. 4enituri din despagubiri- amenzi si penalitati $5"2. 4enituri din donatii si subventii primite $5" . 4enituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital $5"4. 4enituri din subventii pentru investitii $5"". #lte venituri din e)ploatare "6. VENITURI FINANCIARE $61. 4enituri din imobilizari financiare $611. 4enituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului $612. 4enituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului $61 . 4enituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului $614. 4enituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului $615. 4enituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului $616. 4enituri din titluri de participare strategice in afara grupului $62. 4enituri din investitii financiare pe termen scurt $6 . 4enituri din creante imobilizate $64. 4enituri din investitii financiare cedate $641. 4enituri din imobilizari financiare cedate $642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate $65. 4enituri din diferente de curs valutar $66. 4enituri din dobanzi $6$. 4enituri din sconturi obtinute $6". #lte venituri financiare "". VENITURI EXTRAORDINARE $$1. 4enituri din subventii pentru evenimente e)traordinare si altele similare "8. VENITURI DIN PROVIZIOANE $"1. 4enituri din provizioane privind activitatea de e)ploatare $"12. 4enituri din provizioane pentru riscuri si c'eltuieli $"1 . 4enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor $"14. 4enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante $"6. 4enituri financiare din provizioane $"6 . 4enituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

$"64. 4enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante * ) &e ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE


80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI "01. #nga+amente acordate "011. 9iruri si garantii acordate "01". #lte anga+amente acordate "02. #nga+amente primite "021. 9iruri si garantii primite "02". #lte anga+amente primite "0 . #lte conturi in afara bilantului "0 1. (mobilizari corporale luate cu c'irie "0 2. 4alori materiale primite spre prelucrare sau reparare "0 . 4alori materiale primite in pastrare sau custodie "0 4. *ebitori scosi din activ- urmariti in continuare "0 6. !edeventa- locatii de gestiune- c'irii si alte datorii asimilate "0 $. 0fecte scontate nea+unse la scadenta "0 ". #lte valori in afara bilantului "0 %. &tocuri de natura obiectelor de inventar "04. #mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi+loacelor fi)e "045. #mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi+loacelor fi)e 8 . BILANT "%1. 8ilant de desc'idere "%2. 8ilant de inc'idere