Anda di halaman 1dari 3

2013-14 Didctica de lEducaci Fsica de lEducaci Gr.D (33647) Pr !

ess ra" #le$a%dra &ale%cia Peris

'()*E +#&#+,#-./...
Hi ha 3 itineraris davaluaci: A B $ .ti%erari ! r0atiu c %ti%u .ti%erari 0i$te .ti%erari e$a0e% !i%al Per a lalumnat que assisteix regularment a classe Per a lalumnat que no assisteix al 80% de les classes (o no realit a el 80% de les !r"ctiques i tasques encomanades# Per a lalumnat que no assisteix a classe%

#) .1.2E*#*. F(*3#1., -(21.2,


&a nota 'inal del quadrimestre ser" el resultat de la suma de les seg(ents notes: 21 4 22 4 23 4 24 4 25 6 2 ta !i%al (cal a!rovar totes les !arts !er !oder ser avaluat# -(2-EP1E )* )/ +issen, duna -nitat +id"ctica . ex!osici (gru!# Activitats de classe i tre0alls no !resencials (gru! i individual# &#+(*#-./ (s 7re % ta !i%al) 30% /0% /0% *0% /0%
Fi8ura #9aluad ra !ro'essora . coavaluaci . autoavaluaci !ro'essora . coavaluaci . autoavaluaci !ro'essora . autoavaluaci !ro'essora. coavaluaci !ro'essora

Partici!aci en el 0loc de lassignatura i )3 en activitats de car"cter transversal (individual# 2re0all 2em"tiques 34 . ex!osici )1 (gru!# Prova escrita so0re les !reguntes )5 !lante6ades al 'inal de cada tema (individual#

E$:licaci de cada c %ce:te" 21" Ela7 raci du%a ,%itat Didctica 4 e$: sici (30; de la % ta !i%al) 7ealit aci duna -nitat did"ctica !er gru!s de 5 8 !ersones 'ormats !er la !ro'essora dun contingut dun 0loc del curr9culum que constar" duna s:rie da!artats% Al tractar;se dun !ro6ecte tutorit at< es cele0raran tres reunions al llarg del quadrimestre !er anar su!ervisant el tre0all (cal concertar cita !r:viament#:
1E3P(*#+.1<#-./ 1*E)#++ ,2.1#1 D.D=-1.-# *= reuni /= reuni 3= reuni Assaig ex!osici sessions 3x!osicions sessions 3ntrega del tre0all +el /3 al /> de setem0re +el /* al /5 doctu0re +el ** al *5 de novem0re *8 i /* de novem0re */ <*8 i *@ de desem0re *@ de desem0re Presentaci de la recerca 0i0liogr"'ica i !la de tre0all Presentaci marc te?ric $orrecci marc te?ric i !resentaci -%+%

Al 'inal del quadrimestre el gru! ex!osar" una sessi de la -nitat +id"ctica al gimn"s en la que tots els mem0res del gru! han de !artici!ar activament% &avaluaci del tre0all es corres!on am0 un >5% de la nota daquest a!artat i lex!osici am0 un /5%% 22" #cti9itats de classe i tre7alls % :rese%cials (20; de la % ta !i%al) 3n aquest a!artat es valoraran totes les activitats que anem 'ent al llarg de lassignatura< 6a siguen !resencials (classe i gimn"s# o no !resencials% &es activitats !oden ser quali'icades am0 nota num:rica o atenent a la !artici!aci activa en lactivitat< com !er exem!le en un de0at o en un role;!la,ing% 23" Partici:aci e% el 7l c de lassi8%atura i e% acti9itats de carcter tra%s9ersal (20; de la % ta !i%al) 3l requeriment !er a!rovar aquest a!artat es 'er un m9nim de *0 comentaris al 0loc de lassignatura: 8 comentaris al 0loc de lassignatura (htt!:AAde'e!/0*1%0logs!ot%com%esA#: 1 relatius a les !reguntes dexamen i 1 en entrades relatives a altres as!ectes (not9cies< v9deos< o!ini%%%#% / comentaris re'erents als posts so0re les 2em"tiques d34% 24" 1re7all 1e0ti>ues EF4 e$: sici (10; de la % ta !i%al) 3s realit ar" un tre0all !er gru!s de 1 !ersones duna s:rie de tem"tiques !ro!osades !er la !ro'essora% &es ex!osicions duraran *0 min% m"xim (deixant / 3 min% al 'inal !er a !reguntes# i comenBaran a 'er;se al 'inal de la classe a !artir doctu0re (/ m"xim !er dia#% &es ex!osicions consistiran en !resentar el tema

elegit< se0:re relaci %a%t-l a07 lEducaci Fsica< a !artir del material consultat< el qual !ot ser am!liat !er !art dels estudiants i estudiantes% $adascun dels com!onents del gru! !resentar" el tre0all de 'orma oral (se%se utilit?ar les 1.-# a la resta de com!an,s en !etits gru!s de tre0all i ser" avaluat !er !art daquestos% 3ls criteris davaluaci seran esta0lerts !er !art del gru!;classe de 'orma !r:via% 2am0C shaur" de%tre8ar u% resu0 del tre7all (al voltant de /50 !araules# a la !ro'essora !erqu: el !enge al 0loc i es !uga continuar el de0at de 'orma virtual% 25" Pr 9a escrita s 7re les :re8u%tes :la%te@ades al !i%al de cada te0a (20; de la % ta !i%al) 3l /0 de gener de /0*1 (*= convocat?ria# es realit ar" una !rova escrita so0re les !reguntes dexamen que shan tractat al 0loc de lassignatura%

)) .1.2E*#*. 3.A1E
&a nota 'inal del quadrimestre ser" el resultat de la suma de les seg(ents notes: 21 4 22 6 2 ta !i%al
($al a!rovar am0dues !arts#

-(2-EP1E )* )/ +issen, duna -nitat +id"ctica . ex!osiciD 3xamen

&#+(*#-./ (s 7re % ta !i%al) 10% 80%

B 3s realit ar" una ex!osici oral de la -nitat did"ctica realit ada davant la docent%

-) .1.2E*#*. EA#3E2 F.2#+


&a nota 'inal del quadrimestre es corres!on am0 el resultat o0tingut a un examen te?ric 'inal am0 su!?sits !r"ctics *00% de la nota 'inal%