Anda di halaman 1dari 3

Piedvjuma datums: Piedvjuma samjs:

2014. gada 16. janvris Dzvnieku veselbas entrs! "#$

1. Portatvais valtas detektors DL-01

%& lam'a( )lu*res j*+* zmju detekt+anai ,alt lam'a( -denszmes detekt+anai P*rtatvs! liet*tj*t .4 $$ ti'a baterijas

Klienta cena EUR ar PVN 14!00

. UV detektors PR! "

&iena %& lam'a ,ankn*tes un iti d*kumenti var tikt 'rbaudti sistemtiski #es'jams ieek*n*mt darbavietu! 'atei *ties mazajiem izmriem /ultival-tu 'rbaude

Klienta cena EUR ar PVN 10.00

#.

Piedvjuma datums: Piedvjuma samjs:

2014. gada 16. janvris Dzvnieku veselbas entrs! "#$

$%to&'tiskais valtas detektors N(-##0

Prbauda divus val-tu veidus 1 2%3! 4,P 5trgaitas 'rbaude ,ankn*+u autentiskuma 'rbaude: ( %& 6%ltravi*let 'rbaude7 ( /8 6/agn.k*ds7 ( /4 6/agn.krsa7 ( #3 6#n)rasarkans! 'a'ra kvalittes analze7 ( 2D 6)*rmts! izmra analze7 ( 9#" 69*l*r #mage "ens*r7 ,ankn*+u autentiskuma 'rbaude: :rti 'rskatms ;9D dis'lejs! kas uzrda: ( val-tas veidu ( bankn*tes n*minla vrtbu ( derg* bankn*+u k*'summu #ekrta ir a'sti'rinta 2ir*'as 9entrls ,ankas 2ur* iekrtu sarakst Klienta cena EUR ar PVN 10>.00

". )ankno*% skaitt'+s N(-, 0

<=ir*tm bankn*tm ar vilt*juma at'az+anu Detek+anas sens*ri: %& Partiju dal+anas )unk ija $ut*mtiskais starts Paredzts visa ti'a val-tm

Klienta cena EUR ar PVN 200.00

Piedvjuma datums: Piedvjuma samjs:

2014. gada 16. janvris Dzvnieku veselbas entrs! "#$

,.
/*ntu skaittjs P3? 9"(@02

&ienlai gi skaita! krt* unsumm "trd ar 2#3? val-tu &iegli un rti liet*jams vadbas 'anelis #estatjumus var saglabt iek+j atmi DaAdas ie'ak*+anas met*des B*m'akts izmrs Pazemints tr*k+u lmenis

Klienta cena EUR ar PVN 2C2.00