Anda di halaman 1dari 4

JENIS PERMAINAN DENGAN MENGGUNAKAN BOLA Bola Kaki. Gunakan bola plastik berukuran besar. Se ua pe ain reba!

"i lantai "en#an ke"ua kaki "ian#kat. $a!an bola "en#an ke"ua kaki "an usa!akan en#opern%a ke pe ain "i sebela!. Nik ati serun%a e in"a!kan bola "en#an kaki "an ketika bola ter&atu!. Per ainan ini &u#a e bantu en#asa! koor"inasi "an keta!anan otot anak. Bisa "ilakukan "i "ala ru a! atau "i !ala an ru put "i ta an bera ai'ra ai. Hias dan Hapus. Untuk en%ibukkan anak sela a An"a beker&a( berikan ia bola pantai "an spi"ol %an# bisa "i)u)i. Biarkan anak en##a bar pa"a bola sesuka !ati( lalu a&ak ia * an"ikan+ bola !in##a bersi!. Jika ia au( ia bisa en##a bar bola itu la#i setela! "i)u)i. Jan#an lupa beri pu&ian pa"a anak ketika ia enun&ukkan !asil kar%an%a %a( Ma. Bola Handuk. Per ainan ini "ilakukan se)ara berpasan#an. Setiap pasan#an e e#an# !an"uk( satu pe ain "i setiap u&un#n%a. Gunakan bola %an# rin#an untuk "ile par en##unakan !an"uk. Pasan#an la,an berusa!a untuk en#e balikan bola &u#a "en#an !an"ukn%a. -itun#la! berapa kali bola terle par ke setiap sisi sebelu ia &atu! ke lantai. Blind Walk $u&uan per ainan ini a"ala! untuk elati! kesei ban#an otak. Lan#ka! %an# !arus "ilakukan ole! peserta a"ala! tiap'tiap peserta "ala kelo pok "i inta ber&alan "en#an ata tertutup .ke)uali ketua kelo pok/ en#ikuti &alur %an# su"a! "ibuat. Den#an ara!an ketua kelo pok %an# ber&alan palin# belakan#( peserta ber&alan en#ikuti &alur tanpa en%entu! pe batas. Kelo pok %an# perta a e asuki #aris 0inis! "itetapkan seba#ai pe enan#. Pe aknaan "ala per ainan ini a"ala! ba#ai ana kelo pok en#atur strate#i "an elati! ke"isiplinan serta ker&asa a kelo pok.

1ire In $!e -ole Seoran# ener#i2er atau 0asilitator akan ber)erita kepa"a seluru! peserta seakan3 se"an# bera"a pa"a e"an peran# ."iirin#i elo"i "an nuansa usik "an soun" peran#/. Ener#i2er ta"i akan berlaku seoran# ko an"an peran# "an &ika ko an"an ini e berikan perinta! 1IRE IN $-E -OLE 4 aka seluru! peserta !arus ele"akan balon u"ara "en#an )ara berpasan#'pasan#an "en#an e akai pun##un# sen"iri "an te an pasan#ann%a. Untuk e eria!kan suasana biasan%a ener#i2er atau 0asilitator akan e berikan perinta! 5pelesetan6 seperti 1ire In $!e -o e 4 "an lain seba#ain%a. Sa son "an Delila! Per ainan ini berkisar pa"a kisa! Sa son "an Delila! "an sin#a. Peserta "iba#i en&a"i "ua ti "an ber"iri "ala "ua baris( "en#an pun##un# ereka ke ti lain. Setiap ti e utuskan apaka! ereka akan Sa son( Delila atau sin#a( tanpa e berita!u ti lain. Mereka berbalik untuk en#!a"api ti lain "an #a%a tin"akan e,akili siapa ereka. Misaln%a( pose seksi bisa e,akili Delila!( ene#an#kan otot'otot bisa Sa son( "an raun#an #anas bisa e,akili sin#a. Delila en#ala!kan Sa son( Sa son en#ala!kan sin#a( "an sin#a kekala!an Delila!. Ka"an#'ka"an#( kelo pok ti"ak akan en#ala!kan %an# lain karena ereka akan baik e ili! untuk !al %an# sa a4 E7er%bo"% Stan" Up

Di ulai "ari 3 oran#( setiap peserta !arus en)oba ke a puan "iri "an kelo pok ke)iln%a untuk beker&asa a ber"iri "en#an posisi se)ara bersa a3 "ari sikap "u"uk sa pai "en#an ber"iri. Setela! "irasa a pu( aka 0asilitator akan ena ba!kan peserta lainn%a satu "e i satu( se!in##a pa"a ak!irn%a se ua peserta akan serentak ber"iri bersa a3 e ban#un suatu tu&uan( %aitu KEBERSAMAAN. $rust an" E p!at% 1un Ga e Blind Leader Bentuk Per ainan8 Lan#ka! %an# !arus "ilakukan ole! peserta a"ala! tiap'tiap peserta "itutup atan%a( ke)uali %an# "itun&uk seba#ai lea"er( en#ikuti &alur %an# su"a! "ibuat. Den#an ara!an lea"er( peserta ber&alan en#ikuti &alur tanpa en%entu! pe batas. Oran# %an# perta a e asuki #aris 0inis! "itetapkan seba#ai pe enan#. Pe aknaan "ala per ainan ini a"ala! ba#ai ana seoran# bisa ta pil seba#ai pe i pin .lea"er/ "an ba#ai ana rasan%a "ipi pin oran# lain. Salin# per)a%a antar sesa a "i7isi "ala perusa!aan. $u&uan8 Kepe i pinan( ko unikasi satu ara!( konsentrasi "an untuk kesei ban#an otak peserta. De'In!ibiti2er 1un Ga e elati!

$I$ANI9 .0ol"in# )arpet/ Bentuk Per ainan8 Jenis #a es ini "i ainkan "en#an alat bantu sebua! karpet atau terpal plastik atau kain %an# ukurann%a : eter perse#i untuk ;':< oran#. Ukuran karpet "apat "isesuaikan "en#an &u la! peserta %an# akan ikut ber ain aupun tin#kat kesulitan %an# in#in "iberikan( lebi! ban%ak peserta aka "ibutu!kan karpet %an# lebi! luas. Perta a( seluru! peserta "i inta naik ke atas karpet "an setela! aba'aba "i ulai ereka !arus "apat e balik karpet tersebut( kelo pok !arus beker&a sa a "ala ene ukan )ara "an ke u"ian e balik karpet tersebut. Oran#'oran# %an# bera"a "i atas karpet tersebut ti"ak bole! turun ataupun en%entu! tana!( &ika elakukan pelan##aran tersebut aka kelo pok "ian##ap #a#al elakukan tu#asn%a. $u&uan8 Berstrate#i "i "ala e ba#i kekuatan "an kele a!an "iri sen"iri "an ti . $u&uan per ainan 8 Ker&asa a tea ( en#atur )ara ker&a %an# e0ekti0( pe ba#ian tu#as= ene patkan personel "en#an tepat( keko pakan antar an##ota tea .