Anda di halaman 1dari 8

NO.

KOD EDU 3105 BAHAGIAN A (20 MARKAH) Jawab semua soalan Teknologi Pendidikan dianggap sesuai dan berkesan untuk membantu ... (A) (B) (C) ( ) pembelajaran supaya lebih realistik. pembelajaran ke tahap sebenar individu. pengajaran supaya lebih berkesan dan menarik. pengajaran merentas kurikulum pengajaran.

Teknologi pendidikan adalah penting dalam kurikulum pendidikan guru sebab ia dapat... (!) (") (#) (%) meningkatkan peratusan kelulusan peperiksaan memberi kesedaran tentang teknologi pendidikan penting kepada guru membiasakan guru$guru pelatih menggunakan alat bantu mengajar memberii ke&ahaman dan kemahiran tentang aplikasi media' sistem' pendekatan dan teknik kepada guru$guru Berdasarkan kon pengalaman boleh memilih pendekatan... (() (J) (*) (+) lawatan tunjuk )ara tontonan video paparan teks melalui tayangan Powerpoint ale' guru yang ingin memberikan pengalaman ikonik kepada pelajar

#ambaran tentang empangan hidro sebagai sumber tenaga dapat disaksikan oleh murid melalui media tayang. *eadaan ini lebih tepat merujuk kepada... (,) (-) (.) (P) media membantu mengatasi keterbatasan kos media membantu mengatasi keterbatasan pan)a indera media membantu mengatasi keterbatasan ruang media membantu mengatasi keterbatasan waktu

Berikut adalah &ungsi media pengajaran kecuali (/) (0) (1) (T) pelaksanaan proses pengurusan berkesan. pelaksanaan pembelajaran kendiri. pelaksanaan pembelajaran se)ara langsung. pelaksanaan pendidikan jarak jauh.

Berdasarkan model A1120! antara prosedur pembinaan dan pemilihan bahan mengajar ialah...

NO. KOD EDU 3105 (2) (3) (4) (5) analisis kos men)etak bahan kemudahan )apaian kenal pasti objekti& pengajaran

4arna pertengahan merujuk kepada... (6) (7) (AA) (BB) )ampuran warna primer dan sekunder. )ampuran dua warna tertier. )ampuran dua warna sekunder. )ampuran dua warna primer.

Bagi menghasilkan satu reka bentuk gra&ik yang baik' prinsip berikut adalah perlu kecuali (CC) ( ) (!!) ("") Unity. mudah. penegasan. kepelbagaian .

#uru ingin menunjukkan satu suasana atau keadaan hidupan di dasar laut. ,edia tiga dimensi (8 ) yang paling sesuai ialah... (##) (%%) ((() (JJ) spesimen model keratan rentas diorama tayangan video

+ensa yang merakamkan gambar selari dengan pandangan mata manusia ialah... (KK) (LL) (MM) (NN) wide angle lens standard lens telephoto lens micro lens

Bagaimanakah (1. ber&ungsi9 (..) (PP) (//) (00) ,embolehkan lebih banyak )ahaya masuk ke dalam kamera ,enetapkan tahap sensitiviti sensor terhadap )ahaya. ,emberikan hasil &oto yang lebih menarik. ,embolehkan kamera merakan &oto dengan lebih banyak.

*eadaan :key stone atau herotan semasa menggunakan .%P berlaku kerana... (11) kedudukan .%P yang terlalu dekat dengan skrin

NO. KOD EDU 3105 (TT) (22) (33) pertemuan garisan )ahaya pada skrin tidak pada kedudukan ;<= tombol laras pada tiang penganjur tidak ber&ungsi kedudukan skrin yang tidak di)ondongkan .

,enggunakan bahan lut sinar >>>>>>>>>>>> akan membolehkan guru menayangkan dan menutup gambar atau perkataan se)ara satu persatu atau kesemuanya pada satu masa. (44) (55) (66) (77) Jenis tindan$tindih Jenis tetingkap Jenis tulis$terus Jenis )etakan

,ikro&on jenis :klip= atau :lavalier mi)= merujuk kepada pick up pattern jenis... (!!!) uni directional (""") #i directional (CCC) omni directional ($$$) super directional Antara peralatan yang diperlukan untuk menerbitkan sesuatu video adalah seperti berikut' kecuali (%%%) &irewire (""") mikro&on (###) kamera video (%%%) projektor i dalam pangkalan data' setiap rekod adalah unik. *eunikan ini boleh dibina melalui )iri... (((() (''') (LLL) primary key ta#le (uerry

(KKK) &orm

Antara berikut &ungsi manakah yang membolehkan kita membuat penjajaran teks dalam Microso&t )ords kecuali (,,,) menggunakan hentian ta# (---) menggunakan pembaris (ruler) words (...) menggunakan butang penjajaran (align #utton) (PPP) menggunakan kemudahan page #reak

Berikut adalah kegunaan Microso&t Powerpoint kecuali (///) menyelitkan transisi (000) men)ipta rumus matematik

NO. KOD EDU 3105 (111) menghasilkan imej 8 (TTT) mempersembahkan in&ormasi dalam &ormat gra&ik

*arya yang telah berakhir tempoh hak )ipta boleh ... (222) diambil' di)etak dan dijual tanpa perlu i?in dari pemiliknya (333) diambil' di)etak dan dijual dengan i?in dari pemiliknya (444)diambil' di)etak dan dijual dengan membayar separuh royalti kepada pemiliknya (555) diambil di)etak dan dijual dengan meminta kebenaran daripada tribunal hak)ipta. ua &aktor yang penting dalam penggunaan in&ormasi dari internet untuk kegunaan akademik ialah... (666) popular dan bebas (popular and independant) (777) tepat dan kebolehper)ayaan (acurate and relia#le) (AAAA) kebolehper)ayaan dan poular (relia#le and popular) (BBBB) tepat dan popular (acurate and popular)

BAHAGIAN B ( 0 MARKAH) Jawab semua soalan.

NO. KOD EDU 3105 (a) %uraikan empat )ara bagaimana media dikatakan dapat mengatasi masalah dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan murid yang pelbagai kebolehan. (i) (ii) (iii) (iv) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (@ markah) (b) Pilih satu media pengajaran dan jelaskan pembahagian media tersebut berdasarkan konsep media menurut Torkelson. Jenis media >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (i) (ii) (iii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (A markah)

(a)

Apabila anda meletakkan mod kamera kepada A! lalu mem&okus kepada suatu objek tetapi lensa tidak dapat mem&okus subjek tersebut. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku9 (i) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(ii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (iii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (@ markah) (b) ,od A pada kamera -ikon atau A" pada kamera Canon ber&ungsi dengan )ara (i) (ii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (A markah)

(a)

1enaraikan empat )ara terbaik untuk memilih password. (i) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NO. KOD EDU 3105 (ii) (iii) (iv) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (A markah) (b) 1ebagai seorang pengguna' anda dipertanggungjawabkan ke atas semua tindakan terhadap aset (CT di tempat anda bertugas. 1enaraikan tiga tanggungjawab atau akauntabiliti anda sebagai pengguna (CT. (i) (ii) (iii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (@ markah) (a) 1eorang guru hendak menerbitkan satu video pendidikan untuk tujuan pengajaran. -yatakan @ langkah penerbitan yang diperlukan mengikut urutan. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (@ markah)

(b)

1enaraikan dan huraikan empat jenis pergerakan kamera video. (i) (ii) (iii) (iv) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (A markah)

BAHAGIAN # ( 0 ma$ka%) Jawab &ua s'ala( sahaja.

NO. KOD EDU 3105

B.

(a) 1eorang guru telah menggunakan gambar di atas sebagai bahan bantu dalam proses pengajaran di kelas. %uraikan prinsip reka letak visual berdasarkan gambar tersebut. (B< markah) (b) ,enghasilkan media bahan bantu mengajar memerlukan ketelitian dan peran)angan. %uraikan bagaimana anda menggunakan ,odel A (! untuk menghasilkan media yang anda pilih. (B< markah)

C.

(a) ,enggunakan media gambar &oto sebagai bahan bantu mengajar merupakan satu pilihan kepada guru. Jelaskan )i*a kekuatan dan &ua kelemahan media ini dalam pengajaran dan pembelajaran. (B< markah) (b) Terdapat pelbagai jenis bahan audio yang boleh dijadikan bahan rangsangan sepanjang proses pengajaran. 1enaraikan lima jenis aktiviti yang boleh dipadankan dengan bahan audio. Berikan huraian anda. (B< markah)

8.

(a) Perisian %amparan !lektronik amat membantu tugas seorang guru. Anda dikehendaki menyenaraikan lima peranan perisian ini. Berikan penjelasan bagi setiap peranan melalui )ontoh yang anda pilih. (B< markah) (b) Penggunaan media interakti& dalam pengajaran dan pembelajaran dikatakan memberi kesan yang amat baik kerana melibatkan pan)aindera serta pelbagai media. Anda diminta untuk membina satu bahan bantu mengajar yang dapat dikategorikan sebagai media interakti&. Buat satu gambaran mental' senaraikan lima )iri media interakti& yang anda akan terapkan dalam bahan bantu tersebut.. (B< markah) 1oalan tamat.

NO. KOD EDU 3105