Anda di halaman 1dari 12

Sosialisasi adalah satu proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seseorang individu untuk menjadi anggota

sesuatu kelompok dengan mempelajari kebudayaan kelompok itu.individu tersebut akan mempelajari bagaimana berkelakuan sebagai seorang ahli masyarakat iaitu berkaitan nilai,sikap dan peranan yang sesuai dan diterima oleh kelompok atau masyarakat itu.Terdapat banyak agen-agen sosialisasi memainkan peranan dalam kehidupan.Mereka memainkan peranan dalam pembinaan penaakulan moral,emosi moral dan tingkahlaku moral. Agen-agen sosialisasi adalah seperti berikut: Keluarga Sekolah/Institut Rakan sebaya Komuniti/masyarakat Media massa

Selain itu,terdapat agensi tempatan dan juga antarabangsa sebagai agen yang memainkan peranan dalam pembinaan penaakulan moral,emosi moral dan tingkahlaku moral.Agen tempatan adalah seperti Yayasan Salam,Majlis AIDS Malaysia,PEMADAM .Agensi antarabangsa adalah !ES"#,$$% dan &I#!/Rotary "lub.

Peranan keluarga

Menurut banyak kajian, pengkaji teori pembelajaran social berpendapatan bahawa ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan moral seseorang kanak-kanak pada peringkat awal. ak kata pepatah,!melentur buluh biarlah dari rebung!."leh itu, ibu bapa benar-benar memainkan perana yang amat penting.#anak-kanak mudah dan akan diasuh menerusi proses praktis pemeliharaan dan menerusi tingkahlaku yang diteladani.$bu bapa yang bersikap penguasaan serta autokratik akan mendapati anak-anaknya begitu taat pada arahan teteapi menjadi pasi% dalam tingkahlaku mereka.sebaliknya,ibu bapa yang mengamalkan sikap bebas akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun,tidak bertanggungjawab dan tidak boleh berdikari.$bu bapa yang mengamalkan cara demokrasi akan mendapati anak-anak mereka lebih akti%,cerdas dan lebih bersopan-santun."leh itu, di sini jelas menunjukkan bahawa keluarga memainkan peranan dalam pembinaan penaakulan moral,emosi dan tingkahlaku moral.Selain itu,sai& keluaga juga akan mempengaruhi proses sosialisasi individu.'ontohnya di antara adik-beradik.$nteraksi membantu individu bercakap lebih awal serta memperkembangkan dan menambahkan perbendeharaan katanya.(ilai-nilai yang diwujudkan oleh adik-beradiknya akan disajung tinggi oleh seseorang individu.

Peranan Sekolah/Institusi

Menurut )urkheim,peranan pendidikan moral dan tugas sekolah adalah untuk mengajar pelajar-pelajar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. eliau berpendapat bahawa keluarga terlalu kecil dan terlalu berunsur peribadi untuk menggambarkan keseluruhan system social.Sekolah adalah agen kebudayaan dan sebahagian daripada %ungsi pengajaran adalah untuk melahirkan nilai-nilai kebudayaan.)engan itu,proses sosialisasi pelajarpelajar merupakan satu %ungsi yang sah serta positi% untuk dikendalikan oleh pihak sekolah."leh sebab pelajar-pelajar berada di sekolah setiap hari selama * hingga + jam,sekolah amat mempengaruhi perkembangan pelajarpelajar tersebut terutamanya penaakulan,emosi mengajar dan tindak tidak laku boleh moral.Sebagai contohnya,sekolah pelajar

merokok,bergaduh,merompak,hormat-menghormati dan sebagainya.

Peranan Rakan Sebaya

,aktor lain yang mempengaruhi proses sosialisasi ialah rakan sebaya.Apabila sampai pada peringkat remaja,pengaruh keluarga semakin merosot.Apabila kanak-kanak semakin dewasa,kumpulan sebaya menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses pembentukan budi pekerti mereka."leh sebab ingin diterima oleh kumpulan,seseorang remaja akan menepati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpulan itu.(amun begitu, ini akan membawa kebaikan dan juga keburukan.#umpulan remaja merupakan satu punca nilainilai dan memainkan peranan yang utama dalam menentukan kedudukan nilai yang diterima dan diamalkan oleh seseorang individu terutamanya mengenai corak dan tingkah laku yang mereka anggap perlu dipatuti.Maka,jelas dilihatkan bahawa rakan sebaya juga merupakan agensi sosialisai penting dalam pembinaan penaakulan,emosi dan tingkah laku moral.

Komuniti/Masyarakat

Masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan mempunyai peranan yabg tidak kurang pentingnya dalam membentuk personality anggotanya.Terdapat ahli psikologi menjalankan kajian ke atas beberapa masyarakat primiti%.#ajian beliau di Amerika Syarikat menunjukkan masyarakatnya tidak mempedulikan hal orang lain menyebabkan pelbagai perbuatan kurang bermoral dari peringkat kanak-kanak lagi.Sebaliknya,masyarakat di Samoa terdapat &aman perantaraan yang harmoni antara &aman kanak dan dewasa.Mereka dibimbing oleh masyarakat sekeliling dan hidup ditentukan dengan jelas melalui pemua%akatan dan tidak terdapat punca-punca nyata bagi menimbulkan sebarang kerunsingan.#anak-kanak perlu berinteraksi dengan masyarakat tidak kira tahap umur kerana ini membolehkan mereka bertindak laku sesuai dengan norma-norma masyarakat seperti orang dewasa.

Media Massa

Media massa merupakan salah satu %aktor ang mempengaruhi proses sosialisasi .-ada era globalisasit terdapat banyak jenis media massa seperti radio,surat khabar,internet,dan televisyen ataupun buku-buku yang memang mempengaruhi perkembangan moral mereka.$klan juga memainkan peranannya.Secara tidak disedari,melalui program dan bahan yang dihasilkan khas untuk kanak-kanak,pengajaran moral dan peranan kanak-kanak sebagai anggota masyarakat disamapikan kepada mereka.(amun begitu,masalah yang timbul adalah apabila program dan bahan bacaan yang tidak sesuai timbul.)engan perkembangan sains dan teknologi,media massa boleh mempengaruh kemoralan sesuatu kelompok atau masyarakat dengan mendedahkan yang masyarakat itu kepada norma dan nilai masyarakat yang tidak lain.)engan itu,maka perlulah diadakan satu tahapuntuk sebarang tindak laku membayangkan kemoralan masyarakat Malaysia tercemar.-elajar-pelajar pula hendaklah diberi perlindungan dan dididk sebaiknya agar mereka dapat menilai pengaruh luar,mana yang baik dan bermoral,mana pula yang sebaliknya.

Peranan Agensi tem'atan

() Yayasan Salam Sebuah organisasi bebas dan bukan mencari keuntungan. )itubuhkan untuk menggalakkan semangat khidmat sukarela di kalangan rakyat Malaysia. Tujuan adalah memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk berkhidmat sebagai sukarelawan di kalangan komuniti di dalam dan luar (egara yang memerlukan perkhidmatan. Sukarelawan berkongsi dengan mereka pengetahuan dan kemahiran serta keupayaan untuk memajukan dir sendiri.

*) Majlis AIDS Malaysia Satu inisiati% oleh #ementerian #esihatan Malaysia. -enggabungan badan-badan bukan kerajaan dalam usaha memerangi .$/0A$)S. "bjekti%nya adalah memastikan respon badan bukan kerajaan yang berkomited dan e%ekti%,mengelakkan penyebaran .$/,memastikan kualiti kehidupan yang paling tinggi kepada mereka yang telah dijangkiti .$/ dan menangkis diskriminasi dan prejudis yang berkaitan dengan .$/.

+) PEMADAM -ersatuan Mencegah )adah Malaysia Menolong mereka yang bermasalah berbangkit daripada penggunaan dadah,untuk memberi tunjuk ajar kepada orang ramai mengenai bahaya-bahaya penggunaan dadah dan juga mendapat kerjasama orang ramaidalam usaha membasmi dadah. -eranan utama adalah pendidikan pencegahan dan penyebaran maklumat mesej anti dadah.

Agensi Kebangsaan () !ES"#

Misi utama adalah meningkatkan pengetahuan,standard,dan koopersi intelektual dalam menggalakan trans%ormasi social yang kondusi% kepada nilai keadilan,kebebasan dan maruah kemanusiaan secara universal.

Tugas

1(2S'"

yang

penting

adalah

etika

dan

hak

kemanusiaan,%alsa%ah dan pembelajaran prospekti% dan kajian sains social empirical.

*) $$% )itubuhkan pada tahun 3456. Memulakan kerja-kerja pemuliharaan di Malaysia. -rojek yang dijalankan adalah seperti -rojek Marin yang melibatkan terumbu karang. Memberi bantuan kepada 'awangan Mergastua pada tahun 3454. Mengutamakan strategi pemuliharaan di Malaysia,kursus pendidikan dan sainti%ik,-lan -olar -erlancongan (egara dan -rogram -endidikan dan perkembangan 7uar andar.

+) &I#!/Rotary "lub Suatu organisasi terdiri dan kaum pria dan wanita se-dunia yang akti% dalam usaha atau pro%esi mereka masing-masing. Suatu organisasi sumbangkhidmat yang tertua di dunia. Ahlinya terdiri daripada ahli perniagaan dan pemimpin pro%essional. Matlamat ialah menambah peluang-peluang untuk berkhidmat,empunyai tara% etika yang tinggi di dalam pengendalian perniagaan dan perkidmatan,mengaplikasikan -iagam #hidmat dan peningkatan perse%ahaman antarabangsa,muhibbah dan keamanan.

a) Nyatakan bagaimanakah agen-agen sosialisasi memainkan peranan dalam pembinaan penaakulan, emosi moral dan tingkahlaku moral.

b)

Dengan menggunakan pengurusan

grafik,buat refleksi kendiri tentang sahsiah anda sebelum dan semasa mengikuti kursus ini.

Refleksi kendiri tentang sahsiah saya sebelum dan semasa mengikuti kursus Pendek PPPR
,il 3 6 Sebelum Semasa Tidak begitu mengambil berat 7ebih menitikberatkan -endidikan dalam -endidikan Moral. Moral. Malas untuk belajar dan mencari 7ebih tekun,gigih dan berusaha maklumat 8 Tidak pandai untuk menimba ilmu dan mencari maklumat. berkomunikasi 7ebih pandai berkomunikasi

dengan orang lain dan malu dengan orang lain dan berani 9 : untuk bertanya. Tidak pandai untuk untuk bertanya. mencari Tahu bagaimana mencari

maklumat. maklumat dari pelbagai saluran Tidak begitu bertanggungjawab Menjadi lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah dan amanah dan untuk memikul yang dan kerja yang diberikan. amanah kewajipan

Tidak

berdikari

diberikan. semasa 7ebih berdikari apabila melakukan sesutu kerja.

melakukan sesuatu kerja.