Anda di halaman 1dari 2

(B1D5E1) Menyatakan 2 tujuan pemasuan semula tanaman hiasan

+'#' #"(',

1) Berikut merupakan tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. dialih nutrien

Isi: memenuhka n maklumat dijaga

1. Mudah _____________. 2. Mudah _____________ dimana-mana tempat yang dikehendaki. 3. Mudah menerima air, _____________ dan cahaya matahari yang secukupnya. 2) Mengapakah tanaman hiasan memerlukan pemasuan semula !. Mudah disiram !!. Mudah dijaga !!!. Mudah dialih !". Mudah dilihat #) B) $) %) ! dan !! !! dan !!! !!! dan !" ! dan !"

+'#' #"(',

Mengapaka h: Memberi sebab.

3) Lengkapkan teka silangkata di &awah dengan jawapan yang tepat. 1 D 3 +'#' #"(', ! " # $ % & ' ( D 2 'ujuan pemasuan semula tanaman hiasan. % ' ) % * Lengkapka n: Mengisi maklumat yang spesifik pada ruang k s ng. E !

1. Mudah _____________. 2. Mudah _____________ dimana-mana tempat yang dikehendaki. 3. Mudah menerima air, _____________ dan cahaya matahari yang secukupnya.

(B1D5E2) Menyatakan dua -iri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. 1) #ntara &erikut, yang manakah ciri-ciri tanaman hiasan yang memerlukan +'#' #"(', pemasuan semula !. #ir &ertakung di permukaan medium. !!. Medium kelihatan longgar. !!!. Medium kelihatan padat. !". (okok kelihatan su&ur. #) B) $) %) ! dan !! ! dan !!! !! dan !!! !!! dan !"

Manakah: Memberi ja.apan yang spesifik tanpa penerangan .

2) Nyatakan ciri pemasuan semula &erdasarkan gam&ar rajah di &awah ) a) +'#' #"(',

&)

Nyatakan: Memberi ja.apan yang spesifik tanpa penerangan.

3) Labelkan * + ) pada petak gam&ar rajah yang menunjukkan ciri pokok yang memerlukan pemasuan semula a) &) c) d)

+'#' #"(',

Labelkan: Memberi tanda atau panggilan terhadap sesuatu rajah