Anda di halaman 1dari 3

SYUKUR MAKNA SYUKUR Syukur adalah salah satu sifat yang merupakan hasil refleksi dari sikap tawakal.

Secara bahasa, syukur mengandung arti sesuatu yang menunjukan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara syari, pengertian syukur adalah memberikan pujian kepada yang memberikan segala bentuk kenikmatan (Allah swt) dengan cara melakukan amar maruf dan nahi munkar, dalam pengertian tunduk dan berserah diri hanya kepada !ya. KEDUDUKAN SYUKUR Sebagai Wasiat yang Pertama dari Allah swt "an kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua #rang ibu bapaknya. $bunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. %ersyukurlah kepada &u dan kepada dua #rang ibu bapakmu. 'anya kepad &ulah kembalimu. (S. )u*man + ,.erujuk pada /irman Allah swt dalam (S. )u*man + ,- tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa syukur memiliki kedudukan yang sangat 0ital dalam kehidupan manusia. &arena, syukur merupakan wasiat yang pertama yang di perintahkan #leh Allah swt kepada manusia setelah mereka dikandung, dilahirkan, dan mampu untuk berpikir dengan baik. Untuk mendapatkan Ridh Allah swt 12ika kamu bersyukur, niscaya dia meridh#i bagimu kesyukuranmu itu1 Menghindarkan Si!at Menghamba Kepada Selain Allah 'ai #rang #rang yang beriman, makanlah diantara ri3ki yang baik baik yang kami

berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar benar hanya kepada !ya kamu menyembah. (S. Al %a*arah + ,45 &emudian aku (iblis) akan mendatangi mereka (manusia) dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. "an 6ngkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. (S. Al Araf + ,4 Mendapatkan Pu"ian Allah swt Sesungguhnya $brahim adalah se#rang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. "an sekali kali ia bukanlah termasuk #rang #rang yang mempersekutukan (Allah), lagi yang mensyukuri nikmat nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. (S. An !ahl ,57 8 ,5, Sesungguhnya dia (!uh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur. (S. Al $sra + 9 Akan Selalu Diingat leh Allah 1:idakkah Allah lebih mengetahui tentang #rang #rang yang bersyukur (kepada !ya); (S. Al Anam + <9 1$ngatlah kamu kepada &u, niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada &u, dan janganlah kamu mengingkari nikmat &u. (S. Al %a*arah + ,<5 Agar #erhindar dari Siksa Allah 1Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat &u), maka pasti a3ab &u sangat berat. (S. $brahim + 4 .engapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman; "an Allah adalah .aha .ensyukuri lagi .aha .engetahui. (S. An !isa + ,-4 Akan Menambah ri$ki dan %ar kah

1Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu1 (S. $brahim + 4 "an barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri= dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah .aha &aya lagi .aha :erpuji. (S. )u*man + ,5 &ami akan memberi balasan kepada #rang #rang yang bersyukur. (S. Al $mran + ,-< RUKUN SYUKUR Syukur &albi .engakui dan meyakini dengan sebenar benarnya di dalam hati bahwa segala bentuk nikmat yang telah ia dapatkan hanya berasal dari Allah swt semata. Syukur 'isan Senantiasa memuji kepada Allah atas segala karunia dan anugerah yang telah dilimpahkannya. Syukur (awarih .enggunakan segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkan !ya dalam rangka untuk mendapatnya rahmat dan ridh# !ya. http+>>www.syahadat.c#m>c#mp#nent>c#ntent>article>-? syukur;f#ntstyle@f larger