Anda di halaman 1dari 23

Soalan Contoh: Gejala gengsterisme semakin menjadi-jadi pada masa ini. Keadaan ini amat membimbangkan masyarakat keseluruhannya.

Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung gejala ini daripada terus menular.

Sejak kebelakangan ini, gejala gangsterisme semakin menjadi-jadi di negara kita. Perkara ini tidak akan ada penamatnya jika tidak dipandang berat oleh semua pihak. Gejala ini dapat dilihat dengan jelas apabila berlakunya peningkatan mengenai kes ini dalam dada-dada akhbar dan perkara sebegini telah membimbangkan masyarakat kita. Tegasnya, pelbagai langkah yang proaktif dan konkrit sewajarnya diambil bagi menangani masalah ini. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah ini ialah ibu bapa mestilah memantau dan mengambil berat dengan setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak. al ini demikian kerana pada masa ini ibu bapa lebih banyak mementingkan kerjaya dan wang berbanding meluangkan waktu bersama-sama anak-anak di rumah bak kata pepatah kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. !antaran itu, anak-anak akan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Selagi ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada anak-anak, selagi itulah perkara ini tidak boleh diselesaikan. Selain itu, setiap individu mestilah pandai dalam memilih rakan. al ini demikian kerana remaja pada masa ini lebih banyak memba"irkan waktu mereka bersama-sama rakan-rakan sebaya hanya untuk menginginkan kebebasan. #mplikasinya, remaja-remaja akan terjerumus dalam melakukan aktiviti yang tidak sihat. Tamsilnya, mereka akan mengikut kumpulan-kumpulan gangster dan sebagainya. $ika perkara sebegini masih berleluasa maka kes-kes seperti ini tidak akan berkurangan. %i samping itu, pihak kaunselor sekolah juga perlulah mengambil inisiatif dalam membendung masalah ini dengan &ara mengadakan program yang berkaitan dengan masalah pelajar di sekolah. al ini disebabkan kerana remaja sekarang lebih suka membuang masa dengan melakukan perkaraperkara yang tidak berfaedah berbanding menyertai program yang memberi keinsafan dan pengajaran. %engan ini, pelajar yang bermasalah akan berminat untuk menyertai program yang diadakan ini. Sebagai &ontoh, guru kaunselor mestilah dapat menarik minat pelajar-pelajar tersebut dengan &ara berjumpa dan memberi nasihat kepada pelajar itu. %engan adanya &ara sebegini, remaja-remaja akan berubah dan insaf jika mengikuti program tersebut. 'onklusinya, kita seharusnya mengambil langkah-langkah di atas bagi mengurangkan berlakunya gejala gangsterisme ini. (leh itu, masyarakat juga mestilah prihatin terhadap setiap aktiviti yang dilakukan oleh remaja. Sekiranya perkara ini diambil berat, gejala ini dapat diatasi dengan mudah. $elaslah bahawa peranan dan tanggungjawab semua pihak sangat penting bagi mengurangkan berlakunya gejala gangsterisme bak kata peribahasa tepuk sebelah tangan tidak berbunyi.

Soalan Contoh:

Benteng utama untuk menghadapi pelbagai gejala sosial dewasa ini terletak pada pengukuhan institusi keluarga. Berikan komen anda berkaitan dengan pandangan ini. #nstitusi keluarga biasanya terbentuk daripada kelompok yang paling asas, iaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Sementara itu, gejala sosial merujuk kepada perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh sesiapa saja. Gejala sosial yang melanda masyarakat kita hari ini berkait rapat dengan nilai kehidupan dalam institusi keluarga. )anyak pihak yang berpendapat bahawa kanak-kanak yang dididik dengan baik dapat meryerapkan nilai-nilai murni sebagai persiapan untuk menghadapi pelbagai &abaran kehidupan.
Salah satu usaha pengukuhan institusi keluarga terletak pada usaha pemupukan semangat yang kental.

*elalui &ara ini, benteng bagi menangkis sebarang masalah sosial yang melanda masyarakat kita dewasa ini akan wujud. Antara masalah sosial itu termasuklah masalah penyalahgunaan dadah, perlakuan sumbang mahram, kes pembuangan bayi, jenayah perogolan yang membabitkan pelajar, dan gejala laku musnah. (leh itu, setiap anggota keluarga perlulah berganding bahu untuk memastikan
bahawa semangat yang kental terjelma dalam kalangan anggota keluarga dan akhirnya dapat mengelak daripada gejala-gejala sosial.

Selain itu, melalui usaha pengukuhan institusi keluarga, ibu bapa perlu diberi pendedahan tentang kemahiran keibubapaan. al ini demikian kerana kemahiran keibubapaan bagi sesesetengah ibu bapa amat terhad. Antara kemahiran yang dapat diterapkan termasuklah komunikasi efektif, mesra keluarga, nilai kekeluargaan, toleransi, keibubapaan &emerlang, dan kasih sayang. Penerapan &iri-&iri tersebut dalam kehidupan alam rumah tangga dapat membentuk keluarga bahagia. (leh yang demikian,
dengan sendirinya anak-anak remaja tidak akan terdorong untuk keluar rumah men&ari keseronokan yang berkemungkibnan mendedahkan gejala-gejala negatif kepada mereka.

Selanjutnya, pemupukan nilai-nilai murni mampu mengukuhkan institusi keluarga. %engan berlandaskan anggapan bahawa daya kekuatan sesebuah keluarga itu bermula dari rumah, yang penting kini ialah usaha men&urahkan segala tenaga kita untuk mengukuhkan institusi tersebut. %alam konteks ini, ibu bapa yang berjaya ialah ibu bapa yang dapat menerapkan nilai-nilai murni sosial dan kekeluargaan di kalangan anak mereka. !antaran itu, saranan agar ibu bapa memberikan perhatian yang
sewajarnya untuk mengawasi segala tindak-tanduk anak-anak mereka perlu disambut oleh semua ibu bapa agar anak-anak mereka tidak terperangkap dalam gejala penyalahgunaan dadah dan keruntuhan moral.

'esimpulannya, masalah sosial perlu ditangani segera. $ika tidak ditangani segera, masalah ini pasti akan menggugat kestabilan masyarakat dan negara. Peranan ibu bapa dan anggota keluarga amat penting untuk melahirkan anak yang mampu menangani segala dugaan dan &abaran ini. Tegasnya, pengukuhan institusi keluarga tetap menjadi benteng utama demi menghadapi pelbagai masalah sosial dewasa ini.

Soalan Contoh: Pencemaran alam telah menjadi satu isu global yang diputuskan oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Bersatu. Impak ini memberi kesan yang ketara kepada manusia terutama di Malaysia.Nyatakan kesankesan negati yang timbul daripada kemelut ini dan langkah mengatasinya. Pen&emaran alam memang telah menjadi satu an&aman utama dalam pembangunan manusia sejagat. Tindakan Pertubuhan )angsa-bangsa )ersatu yang mengakui berlakunya perubahan &ua&a dunia akibat pen&emaran yang dilakukan oleh manusia telah membuktikan masalah ini semakin kronik. Pen&emaran alam memang disebabkan oleh sikap manusia itu sendiri sehingga menyebabkan banyak impak negatif yang timbul. Agaknya manusia tidak serik melihat kemusnahan yang mereka lakukan selama ini+ )en&ana alam semakin menjadi-jadi terutama di 'uala !umpur. 'awasan tanah runtuh di Ampang dan Pu&hong suatu ketika dahulu begitu menakutkan masyarakat di sini. )anjir kilat yang pasti berlaku sebaik sahaja hujan turun menyebabkan masyarakat berjaga-jaga setiap kali musim hujan menjelang. 'eadaan ini menyebabkan kehidupan masyarakat dalam risiko dan menimbulkan rasa takut dalam perasaan mereka. Sekali hujan, sekali banjir, sekali 'uala !umpur berubah. Tambahan pula, kejadian tanah runtuh dan banjir serta jerebu membawa keadaan kesihatan masyarakat yang kurang baik.'ejadian demam, batuk dan wabak penyakit yang merebak menyebabkan kos rawatan perubatan masyarakat kita terus meningkat. 'eadaan ini sudah pasti membebankan terutama kepada golongan berpendapatan rendah yang terpaksa memikirkan keseinambungan hidup selain mendapatkan rawatan penyakit mereka. $adi,pen&emaran alam memang memberi impak yang ketara dalam kehidupan kita. !antaran itu, masyarakat kita terutama generasi muda yang dilahirkan ialah generasi yang sudah terdedah dengan pen&emaran alam. Generasi muda kita ialah generasi yang sudah ,sakit-. $adi, tidaklah kita terkejut apabila kita sering mendapat khabar tentang golongan belia yang tidak mampu untuk mengharungi &abaran alam yang memerlukan ketahanan fi"ikal yang tinggi. Generasi muda mudah berasa penat dan tidak mampu menyelesaikan masalah fi"ikal yang mereka tempuhi. *ungkin juga generasi muda kita kekurangan kemahiran mendengar atau mempunyai penyakit lelah sejak ke&il. #mej negara sudah pasti akan terjejas terutama pada mata masyarakat antarabangsa. Pada mereka sikap masyarakat negara ini yang tidak peka yang menyebabkan alam kita ter&emar begitu teruk. 'ita dipandang sebagai masyarakat materialistik kerana terlalu ghairah memusnahkan alam semata-mata untuk mengaut keuntungan kebendaan. 'ehadiran pelan&ong turut berkurangan bukan sahaja imej negara tetapi kurangnya kawasan untuk dilawati akibat pen&emaran alam ini. *ungkin langkah yang terpenting dalam menangani isu ini ialah kerajaan menguatkuasakan akta yang lebih tegas dan berat hukumannya. 'erajaan hendaklah berani mengambil tindakan bersama-sama menghukum pesalah pen&emaran alam ini tanpa rasa segan silu. 'erajaan perlulah mempamerkan sikap yang telus dalam memastikan alam kita terus terbela. 'erajaan merupakan benteng pertama negara dalam menentang pen&emaran alam. 'esimpulannya, semua pihak harus menjadikan alam sebagai fokus perjuangan mereka. Alam bukanlah hak kita tetapi alam warisan yang kita tinggalkan untuk generasi akan datang. $adi, alam bukan satu anugerah tetapi satu tanggung jawab yang memerlukan pengorbanan masyarakat untuk memastikan alam terus menerus diwarisi oleh manusia sejagat. *ungkin kali ini kita akan berjaya menangani kemelut yang semakin men&engkam ini.

Soalan Gaya hidup sihat satu Nyatakan cara-cara mencapai gaya hidup sebegini.

amalan

yang

Contoh: murni.

Gaya hidup sihat bolehlah ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarganya dan masyarakat. Antara &ontoh kehidupan yang sihat ialah individu tersebut hidup dengan penuh &eria tanpa mengalami sebarang masalah yang boleh menjejaskan kehidupannya untuk satu tempoh tertentu pula. Sudah pasti dalam kehidupan era moden yang begitu banyak tekanan ini gaya hidup sihat menjadi satu matlamat yang perlu di&apai segera. (leh itu, terdapat pelbagai tindakan yang boleh dilakukan untuk men&apai matlamat ini. Tindakan awal ialah seseorang itu perlu mengamalkan satu diet pemakanan yang seimbang dalam kehidupannya. %alam keadaan kehidupan sebenar, ramai yang suka mengambil satu jenis makanan sahaja seperti hanya memakan daging tanpa mengambil sayur dalam diet mereka. 'etiadaan diet yang seimbanglah atau hanya menumpukan pemakanan mereka terhadap satu aspek sahaja yang menyukarkan seseorang untuk men&apai matlamat gaya hidup yang baik ini. $elaslah, diet yang seimbang membolehkan kita semua men&apai satu kehidupan yang &eria kerana semua "at yang diperlukan oleh badan diperoleh menerusi pemakanan yang baik itu. Selain itu, aktiviti senaman yang berkala mampu menjadikan kehidupan yang dijalani oleh seseorang itu lebih sihat dan men&eriakan. 'ita boleh menjalankan aktiviti berjalan atau berlari bersendirian atau melakukan aktiviti bersukan bersama-sama keluarga atau ketika hujung minggu untuk mendapatkan senaman sebegini. Aktiviti senaman sudah lama diakui oleh pakar perubatan mampu menjadikan sistem peredaran darah manusia lebih stabil dan baik serta menjadikan sistem imunisasi mereka lebih tinggi. *aka, semakin kerap senaman dilakukan maka semakin tinggilah tahap kesihatan seseorang itu kerana minda yang &erdas datangnya daripada badan yang &ergas. Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu. *ereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. Sesungguhnya, aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi untuk memperoleh gaya hidup yang sihat ini. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting dimiliki oleh seseorang itu untuk menangani tekanan kehidupan moden. Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. 'ehidupan "aman moden yang penuh &abaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. *aka, semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu di&apainya kelak. 'esimpulannya, gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi. .uma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. 'ita semua perlulah memahami bahawa men&egah lebih baik daripada mengubatinya.

Soalan Contoh: !kti"iti kokurikulum berperanan untuk melahirkan remaja yang berwawasan dan berdisiplin.Berikan pendapat anda tentang perkara tersebut.

Aktiviti kokurikulum merujuk aktiviti yang luar darjah yang melibatkan aktviti yang berpersatuan, lasak dan mungkin kemahiran tertentu. 'egiatan luar darjah ini berupaya untuk memberikan satu perspektif baharu kepada pelajar dalam menjalani kehidupan mereka di sekolah dan luar sekolah. 'elebihan kegiatan ini turut dipaparkan di dalam pelbagai media massa di negara ini yang membuktikan manfaat menyertainya. $adi, pembabitan pelajar dalam kegiatan ini memang membawa pelbagai impak positif dalam kehidupan mereka. Sebenarnya, aktiviti kokurikulum memberikan pelajar satu keyakinan diri yang hakiki menerusi pembabitan mereka dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan itu. 'eyakinan diri ini timbul kerana setiap kali berjaya melaksanakan sesuatu tugasan itu mereka akan menimba pengalaman yang memberi mereka satu jangkaan awal apabila melakukan aktiviti lain pula. Sudah pasti perasaan ini memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan selepas sekolah yang lebih men&abar suasananya. *aka, penglibatan kokurikulum memang memberi manfaat kepada seseorang pelajar itu. Selain itu, pelajar yang melibatkan diri dalam kokurikulum turut memiliki tahap disiplin diri yang tinggi dalam diri mereka. Pemilikan disiplin yang tinggi ini terhasil kerana semua aktiviti kokurikulum memerlukan seseorang pelajar itu mematuhi beberapa peraturan tertentu yang meliputii pakaian seragam, aktiviti, masa berlatih dan tempoh akhir untuk menyiapkan sesuatu projek itu. Semua aktiviti ini hanya boleh dilakukan jika seseorang pelajar itu mempunyai disiplin yang tinggi kerana masa untuk belajar dan beraktivti hanya boleh diseimbangkan menerusi satu disiplin yang tinggi. (leh itu, pelajar yang melibatkan diri mereka se&ara aktif dalam aktiviti ini akan mempunyai satu sikap mementingkan disiplin yang tinggi. *alah, pembabitan pelajar dalam kokurikulum menghasilkan pelajar yang berhati mulia dan baik. /asa hormat kepada ibu bapa, guru dan rakan sebaya terhasil kerana setiap aktiviti kokurikulum menekankan aspek menghormati orang lain. 'ekerapan melakukan aktivit ini se&ara tidak langsung akan menerapkan nilai-nilai kesopanan yang jitu dalam diri mereka. $elaslah, kokurikulum mampu membentuk pelajar menjadi pelajar yang memiliki &iri-&iri sopan yang tinggi. *ungkin satu impak positif kegiatan kokurikulum yang baik ialah aktiviti ini memberikan pelajar satu sikap bersaing yang tinggi. Sikap persaingan positif ini menyebabkan pelajar tidak gentar untuk menghadapi setiap &abaran yang mendatang. *ereka seolah-olah sudah lali untuk mengharungi kehidupan yang penuh dengan dugaan dalam aspek alam persekolahan atau kehidupan biasa mereka. 'onklusinya, pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum akan berjaya memiliki satu personaliti yang berkualiti tinggi. Semua &iri yang diutarakan di dalam hujah ini akan membantu mereka untuk mengharungi kehidupan yang penuh dengan dugaan yang besar ini. .uma pelajar yang sebegini lebih mudah untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Slogan 0pemuda tiang negara, pemudi harapan bangsa1 sesuai menjadi pedoman kita dalam aspek ini.

Soalan Contoh: Perkembangan #ains dan $eknologi menyebabkan ramai dalam kalangan kita mencari maklumat melalui internet. %elaskan kelebihan yang diperoleh apabila kita menggunakan internet. *ayapada, manusia tidak dapat dipisahkan dengan pelbagai kemudahan teknologi komunikasi yang &anggih dalam kehidupan seharian mereka. 'emudahan internet merupakan salah satu &iptaan manusia yang telah menjadi suatu kemestian dalam urusan kehidupan kini. #nternet telah digunakan oleh jutaan manusia tanpa mengira faktor jantina dan juga usia. Pelbagai faedah yang dapat diperoleh sekiranya kita tahu menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Antara faedah apabila kita menggunakan internet ialah kita mudah mendapat informasi melalui laman-laman sesawang yang disediakan oleh pelbagai pihak. Sebelum adanya internet kita terpaksa menghabiskan banyak masa untuk men&ari sesuatu maklumat yang hanya terdapat dalam buku-buku atau media &etak yang lain. (leh itu, kita boleh mendapatkan sebarang maklumat dengan &epat tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak masa untuk men&arinya. Sebagai &ontoh, kita boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu perkara dengan hanya menaip kata kun&i di bahagian kotak pen&arian dan maklumat tersebut siap untuk digunakan. Sememangnya, internet memudahkan kita mendapat maklumat yang diperlukan menggunakan hanya hujung jari kita. Selain itu, internet juga memudahkan kita berhubung dengan orang lain sama ada melalui e-mel ataupun ruang sembang. Sebelum ini kita hanya bergantung kepada surat yang mengambil masa yang agak lama untuk sampai kepada penerimanya ataupun telefon untuk berhubung dengan orang yang jauh daripada kita. %engan internet, kita dapat berutus surat se&ara elektronik dan bersembang dalam alam maya dengan suasana yang lebih kondusif dan pantas. *isalnya, terdapat pelbagai penyedia platform untuk kita mengutus surat dan bersembang seperti 23ahoo *essenger1 dan 2Gmail1. #nternet sememangnya telah sedikit sebanyak telah mendominasi penghantaran surat pada hari ini. Seterusnya,internet juga memudahkan kita untuk mendapatkan hiburan, sama ada lagu ataupun filem dari dalam dan luar negara. Sebelum ini kita hanya bergantung kepada media elektronik seperti televisyen dan radio untuk mendapatkan hiburan. %engan ini, kita boleh mendengar dan menonton se&ara ,online- sesuatu program hiburan yang kita inginkan. Tamsilnya, terdapat pelbagai perisian seperti ,Ares- yang membolehkan kita memuat turun sesuatu bahan hiburan dengan hanya menaip di ruangan pen&arian yang disediakan. al ini jelas menunjukkan betapa internet telah memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelbagai bentuk jenis hiburan dalam sekelip mata sahaja. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa terdapat banyak faedah yang kita peroleh sekiranya menggunakan kemudahan ini. %engan demikian, kita hendaklah menguasai teknologi ini dengan sebaik mungkin. Sekiranya kita menguasai teknologi ini, sudah tentu kita tidak akan ketinggalan dalam menguasai ilmu yang semakin berkembang pesat ini. $elaslah bahawa internet telah membantu kita dalam banyak aspek kehidupan kita pada masa ini.

Soalan Contoh: $ele on bimbit sudah menjadi kemestian kepada setiap golongan masyarakat. &ebih-lebih lagi' golongan remaja pada masa ini yang begitu ghairah menggunakan tele on bimbit. (uraikan pendapat anda tentang kesan negati penggunaan tele on bimbit kepada mereka. 'ebelakangan ini, isu penggunaan telefon bimbit merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat *alaysia. Perkara yang menimbulkan pertanyaan kepada kita adalah mengapakah telefon bimbit yang sepatutnya digunakan bagi menyenangkan pengguna berubah menjadi suatu barang yang boleh memberikan unsur negatif kepada mereka+ Siapakah yang bertanggungjawab dalam menangani masalah ini daripada terus berlaku+ Segala persoalan ini kerap kali menerjah minda kita namun penyelesaiannya masih belum ditemui. Adakah kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam membendung isu ini seperti ibu bapa, pihak sekolah serta masyarakat sekeliling masih tidak men&ukupi+ Apakah kesan negatif yang akan timbul sekiranya golongan remaja tersebut begitu ghairah menggunakan telefon bimbit+ Antara kesan negatif yang akan diperoleh sekiranya para remaja begitu ghairah sewaktu menggunakan telefon bimbit ialah berlakunya kerosakan bahasa *elayu. al ini berlaku demikian kerana golongan remaja ini gemar meringkaskan perkataan semasa menggunakan Sistem 'hidmat Pesanan 4S*S5 dengan alasan menjimatkan ruang pesanan. !antaran itu, golongan remaja yang sudah terbiasa menggunakan perkataan singkatan ini akan turut menggunakan perkataan singkatan tersebut sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran4P6P5 di sekolah terutamanya dalam subjeksubjek yang memerlukan mereka menulis atau mengarang. Tamsilnya, golongan remaja yang begitu ghairah menggunakan telefon bimbit ini akan terbawa-bawa menggunakan perkataan singkatan tersebut semasa mengarang essei sekaligus menjadikan bahasa *elayu terjejas. (leh itu, keghairahan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan muda-mudi jelas merosakkan bahasa *elayu sekiranya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kesan negatif yang akan diperoleh jika para remaja begitu ghairah sewaktu meggunakan telefon bimbit ialah mereka akan kurang memberi tumpuan sewaktu menelaah pelajaran di sekolah dan hilang minat untuk mengulang kaji pelajaran di rumah. al ini berlaku bemikian kerana mereka terlalu taksub menikmati ke&anggihan telefon bimbit sehingga hilang fokus untuk belajar. !antaran itu, prestasi akademik remaja tersebut akan merosot dan keinginan mereka untuk terus belajar akan mula terhakis. Tamsilnya,kemudahan-kemudahan yang di sediakan dalam telefon bimbit tersebut seperti permainan, Sistem 'hidmat Pesanan4S*S5 dan sebagainya telah menjadikan mereka menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut tanpa batasan. (leh itu, penggunaan telefon bimbit tanpa kawalan jelas menghilangkan minat golongan remaja untuk memberi tumpuan kepada pelajaran mereka. Penggunaan telefon bimbit tanpa kawalan juga akan mendatangkan kesan negatif kepada remaja tersebut seperti berhadapan risiko menerima maklumat palsu atau gambar yang men&olok mata. al ini berlaku demikian kerana terdapat sebilangan individu yang gemar menangguk di air keruh untuk kesenangan mereka sendiri. $usteru, remaja tersebut akan berasa seronok tanpa menyedari pada hakikatnya mereka ditipu oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Tamsilnya, remaja tersebut akan berhabisan wang semata-mata ingin menikmati tawaran-tawaran yang disediakan seperti gambargambar lu&ah yang kerap menerjah dunia moden ini. (leh itu, penggunaan telefon bimbit tanpa kawalan jelas memberikan kesan negatif kepada minda generasi muda hari ini. 7atijahnya, jelaslah bahawa keghairahan muda-mudi masa ini menggunakan telefon bimbit banyak mendatangkan impak negatif dalam kehidupan seharian mereka. (leh itu, pemantauan daripada pihak yang terlibat haruslah segera dilakukan sebelum perkara ini menjadi barah dalam masyarakat *alaysia. Sekiranya semua pihak bekerjasama dalam menangani isu ini, sudah pasti isu ini akan dapat ditangani dengan mudah. $elaslah isu penggunaan telefon bimbit tanpa kawalan terutamanya dalam golongan remaja perlulah diselesaikan bersama-sama dan tidak hanya menuding jari kepada sebelah pihak sahaja. )ak kata pepatah, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing.

89:8

Keracunan MakananRumah Terbuka 1 Malaysia Permainan Tradisional Pencemaran Alam Global Masalah Sosial Dasar 1 Murid 1 Sukan Masalah Obesiti Gaya Hidup Sihat Peranan bu !apa Seman"at Keban"saan bu bapa berperanan menentukan ke#ayaan anak $ain%lain Tajuk2 lain: KELANTAN-kebaikan internet kepada pelajar KEDAH - kebaikan internet JOHOR - Peranan ibu bapa mengawal penggunaan internet dalam kalangan anak-anak NEGER !E"# LAN - Kebaikan internet kepada ma$%arakat

RAMALAN SOALAN TAHUN 2013


&'() Bahagian A ????? (ringkasan) #a*agian # Rajah -semangat patriotisme -tempat-tempat menarik -gaya hidup sihat -kelebihan pertanian sara diri -kepentingan hutan/sungai - ara menjaga kebersihan tempat a!am #a*agian + "#$urat rasmi 2#%akta &#' apan (# )endapat *# )eribahasa #a*agian D "#+atar masyarakat 2#,ilai &#-esej/)engajaran (#.atak-kaitkan dengan peristi!a# /mungkin mengulangi bentuk soalan tahun 200*#Teks ting#"12 dan & atau ,o2el ting#&

2013mungkinkah soalan berbentuk kesan akan itan!a untuk bahagian "####

PEN,L !AN
Antara kaedah men&ari isi Kaedah I ( pertanyaan ) Kaedah II ( peta minda ) Kaedah III ( dikemasek) Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di mana ? Bagaimana ?

Penutup 'alau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pemba&a untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pemba&a. Penutuplah yang menjadi kesimpulan ; rumusan atau akhiran sesuatu karangan. %alam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbin&angan atau tajuk. <lakkan menamatkan karangan se&ara mengejut atau tergantung. (leh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

CARA-CARA M !"ARA!" # S$RA$ "I M !%&IS Tip 'amu digalakkan menulis ayat yang pendek , ringkas dan padat berbanding yang panjang. #ni kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. )iasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. Satu perenggan biasanya mengandungi =, > atau ? ayat sahaja bagi huraian satu isi.

MARI KI$A M !%&IS KARA!"A! D !"A! M !""%!AKA! KA DA' DIK MAS K

"OD,L LAT HAN PEN,L !AN KAEDAH -.D KE"A!EK D /D R KE / KEL,ARGA "A / "A!0ARAKAT !E / !EKOLAH K / KERAJAAN1NEGARA . P L H ) !AHAJA ,NT,K "ENENGAH RENDAH DAN KE!E",A ,NT,K "ENENGAH ATA! LAT HAN ( )erpaduan antara masyarakat berbilang kaum di -alaysia perlu diperkukuh dan dipertahankan# 3uraikan pendapat anda tentang ara- ara untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini# Panduan "enjawab "# 4ehendak soalan- alon dikehendaki mengemukakan ara- ara atau langkah-langkah untuk meningkatkan perpaduan kaum# 2# $ekiranya soalan itu berkaitan sebab1 kesan dan ara- ara1 maka dalam perenggan isi ja!apan pelajar seharusnya menyentuh tentang diri1 keluarga1 masyarakat dan negara atau kerajaan# &# 5alam setiap perenggan penulisan seharusnya mengandungi ( unsur iaitu ayat 6akta1 ayat huraian1 ayat ontoh dan ayat penegas#
A" ############## ( ayat 6akta)################ A2 #############( ayat huraian)############## A& ###########( ayat ontoh )######## A( ########( ayat penegas )######## ( unsur yang harus ada dalam setiap perenggan karangan

(# )erenggan pendahuluan dan perenggan isi yang pertama telah ditunjukkan ara menulis#7usteru1 para pelajar hanya dikehendaki melengkapkan tempat k2$2ng karangan perenggan isi yang seterusnya dan juga perenggan penutup di ba!ah dengan ja!apan yang di6ikirkan sesuai# 4emudian $alin $emula karangan %ang tela* anda $iapkan itu dalam buku karangan# +2nt2* Jawapan

Perenggan Penda*uluan
Ayat " (6akta) : $atu -alaysia# Ayat 2 (huraian) : 4onsep ini adalah untuk me!ujudkan rakyat yang bersatu padu dan negara yang maju mengikut a uan sendiri# Ayat & ( ontoh ) : $ebenarnya1 konsep ini telah lama dilaksanakan melalui 5asar )endidikan ,egara1 5asar 4ebudayaan 4ebangsaan1 Bahasa 4ebangsaan1 5asar 8konomi Baru1 peranan 7abatan )erpaduan ,egara dan ideologi Rukun ,egara# Ayat ( ( penegas) : 9leh yang demikian1 ternyatalah baha!a perpaduan merupakan asas kesejahteraan dan keamanan negara# Perenggan $i 3 #erkaitan Diri 4 Ayat " (6akta) : $ehubungan itu1 perpaduan yang hendak di!ujudkan hendaklah bermula dengan memiliki kesedaran dalam diri# Ayat 2 (huraian) : :ndi2idu yang tahu peranannya akan berusaha untuk merapatkan hubungan dengan kaum-kaum lain# Ayat & ( ontoh ) : 'mpamanya Ahmad yang me!akili kaum -elayu dan tinggal di sesebuah petempatan hendaklah bergaul dengan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum serta agama# Ayat ( ( penegas) : 5engan ara ini akan mengelak daripada prasangka buruk seseorang terhadap jirannya dan seterusnya perpaduan akan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum# )erdana -enteri -alaysia telah men adangkan konsep

Perenggan $i 3 #erkaitan Keluarga 4 )ilihan ja!apan untuk mengisi tempat kosong ; menanamkan sikap ### $atu -alaysia ; anak-anak ### masyarakat berbilang

; $elain itu1 ibu bapa hendaklah

; semasa hendaklah

Ayat " (6akta)

########################################################mendidik anak-anak

tentang kepentingan perpaduan antara kaum# Ayat 2 (huraian) : :bu bapa dari semasa ke ################################berusaha

untuk membentuk keluarga yang ber6ikiran sihat dan rasional# Ayat & ( ontoh ) : <aranya ibu bapa perlu memberikan galakan kepada############################################### agar bergaul

dengan###########################################################bangsa#

Ayat ( ( penegas)

7usteru1 didikan dari a!al yang disemai oleh ibu bapa kepada anak-anak akan##################################### saling menghormati adat resam dan keper ayaan kaum lain1 yang akhirnya akan membentuk generasi#####################################

Perenggan $i 3 #erkaitan "a$%arakat 4 Ayat " (6akta) : ########################################mengadakan kegiatan yang dapat menyatupadukan masyarakat berbilang kaum# Ayat 2 (huraian) : +angkah sebegini akan melahirkan #####################bersikap toleransi dan saling memahami antara satu sama lain Ayat & ( ontoh ) : 9leh sebab itu1 akti2iti seperti############################ dan hari keluarga amat sesuai dilakukan dalam masyarakat majmuk di################################ Ayat ( ( penegas) : 7elaslah melalui akti2iti sedemikian rupa akan melahirkan masyarakat yang tidak lagi bersikap prejudis terhadap kaum-kaum lain dan menghormati hak keperluan kaum-kaum lain seperti yang###################### dalam )erlembagaan dan kontrak sosial#

Perenggan $i 3 #erkaitan kerajaan atau negara 4 Ayat " (6akta) : ######################################menganjurkan kempen#############################

######################################################################################################## ####################################################################################################### Ayat 2 (huraian) : 4empen yang dijalankan itu dapat menyekat anasir-anasir dalaman dan luaran yang bertujuan untuk##################################### ## Ayat & ( ontoh ) : <ontohnya masyarakat#

kempen================## ############################################################################################# ############################################################################################################################################################################ ##############################################################################################

Ayat ( ( penegas)

:################################################################################################### ####################################################################################################### ##################################### semangat muhibah akan dapat diperkukuh#

Perenggan Penutup atau Ke$impulan 4esimpulannya1 perpaduan yang ada pada hari ini tidak menjamin kesejahteraan hari esok# 9leh itu1 tingkatkanlah perpaduan demi kesejahteraan kita bersama

+2nt2* Karangan Lengkap


)erdana -enteri -alaysia telah men adangkan konsep $atu -alaysia# 4onsep ini adalah untuk me!ujudkan rakyat yang bersatu padu dan negara yang maju mengikut a uan sendiri# $ebenarnya1 konsep ini telah lama dilaksanakan melalui 5asar )endidikan ,egara15asar 4ebudayaan 4ebangsaan1 Bahasa 4ebangsaan1 5asar 8konomi Baru1 peranan 7abatan )erpaduan ,egara dan ideologi Rukun ,egara#9leh yang demikian1 ternyatalah baha!a perpaduan merupakan asas kesejahteraan dan keamanan negara# $ehubungan itu1 perpaduan yang hendak di!ujudkan hendaklah bermula dengan memiliki kesedaran dalam diri# :ndi2idu yang tahu peranannya akan berusaha untuk merapatkan hubungan dengan kaum-kaum lain# 'mpamanya Ahmad yang me!akili kaum -elayu dan tinggal di sesebuah petempatan hendaklah bergaul dengan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum serta agama# 5engan ara ini akan mengelak daripada prasangka buruk seseorang terhadap jirannya dan seterusnya perpaduan akan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum# Sila lengkapkan perenggan isi yang keseterusnya. 4esimpulannya1 perpaduan yang ada pada hari ini tidak menjamin kesejahteraan hari esok# 9leh itu1 tingkatkanlah perpaduan demi kesejahteraan kita bersama#

LAT HAN & $emangat kejiranan semakin luntur dalam kehidupan moden pada hari ini# 3uraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat kejiranan#

Rangka Karangan )endahuluan $emangat kejiranan mementingkan hubungan yang baik antara insan# $emangat kejiranan semakin luntur > langkah-langkah untuk meningkatkannya# :si-isi -enjalin hubungan baik dengan jiran > bertegur sapa tanpa mengira kaum dan keper ayaan ( diri ) -enjalankan akti2iti kemasyarakatan > melibatkan semua penduduk setempat > merapatkan hubungan# ( masyarakat ) 4unjung-mengunjung semasa perayaan > amalan rumah terbuka > me!ujudkan sikap toleransi

( kerajaan )
)enutup $emangat kejiranan me!ujudkan masyarakat yang bersikap prihatin dan mengambil berat# $alah satu objekti6 .a!asan 2020

CONTOH PENULISAN PERENGGAN PENDAHULUAN,ISI DAN PENUTUP (DENGAN !ENGGUNA"AN TE"NI" I!PA" ATAU A!# COP)

Tajuk- Ke$an gejala buli dalam kalangan pelajar5

(contoh perenggan pendahuluan) (Apa isunya?) ?ejala buli dalam kalangan pelajar perlu ditangani dengan bijak supaya 6enomena ini tidak merebak di sekolah# ( Mengapa?) $ekiranya masalah ini tidak dapat dika!al1 maka keper ayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan akan merosot dan sekolah tidak dapat diangap sebagai institusi untuk mendidik generasi muda supaya menjadi !arganegara yang seimbang dari segi jasmani1emosi1mental1dan sahsiah# (Bagaimana?) )ihak sekolah perlu mengambil berat tentang hal ini dan uba menyelesaikannya sama ada se ara bersendirian atau dengan mendapat bantuan daripada pihak berkuasa seperti polis# (Contoh) -alah1 -enteri )elajaran1 5atuk $eri 3ishamuddin 3ussein mengatakan baha!a beliau tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak tentang hal ini dan beliau ingin memastikan lima juta orang pelajar di *000 buah sekolah di negara ini mendapat pendidikan dan perlindungan daripada sekolah# ( Penegasan ) )ada pandangan saya1 gejala buli dan gangsterisme dalam kalangan pelajar jika tidak dibendung akan mendatangkan pelbagai kesan buruk kelak#

(Contoh perenggan isi) (Isu )$alah satu kesan buruk gejala buli dalam kalangan pelajar ialah perbuatan membuli se ara tidak langsung menerapkan si6at ganas dalam diri pelajar terbabit dan jika masalah itu tidak dibendung1lama-kelamaan gejala ini akan menjadi amalan hidup mereka# (Mengapa?) 3al ini dikatakan demikian kerana hasil kajian sebelum ini menunjukkan bukan hanya pembuli1 malah

mangsa juga membesar menjadi orang de!asa yang bermasalah# ( Perkembangan hujah) -alah1 kajian mendapati seorang daripada empat orang pembuli lelaki yang berusia lapan tahun berke enderungan menjadi penjenayah apabila men apai umur &0 tahun# (Alibi contoh) Buktinya1 )residen )ersatuan

)sikologi -alaysia1 )ro6esor 5atin 5r ,oran %au@iah Aaakub1 berkata dapatan itu ialah hasil kajian membujur atau berterusan yang pernah dijalankan di luar negara termasuk Amerika $yarikat dan 8ngland# Bekas 5ekan %akulti $ains 4ogniti6 dan )embangunan -anusia1 'ni2ersiti )endidikan $ultan :dris itu (kesimpulan rumusan idea atau hujah) mengatakan baha!a hal ini terjadi kerana perbuatan membuli se ara tidak langsung menerapkan si6at ganas dalam diri pelajar terbabit#

(Contoh perenggan penutup) (Isu) 4onklusinya1 gejala buli dalam kalangan pelajar !ajar diatasi dengan segera supaya keadaannya tidak menjadi seperti duri di dalam daging# ( Mengapa dan perkembangan hujah) $emua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini dan bukannya menyalahkan mana-mana pihak sahaja#( Alibi) Apabila terdapat ilti@am semua pihak1 maka masalah ini dapat diatasi dengan segara# (kesimpulan rumusan hujah)Akhirnya saya menegaskan baha!a gejala buli dalam kalangan pelajar mendatangkan impak buruk sekiranya tidak dibendung#

T P #5"5 P5"5R5 0ANG TERK N DENGAN KARANGAN +ONTOH


Tajuk-tajuk Karangan: 1. Kepentingan Disiplin / Disiplin Teras Kejayaan / Masalah Disiplin / Gejala Sosial / Keruntuhan Akhlak (Fokus Gejala Sosial:Buli/Ponteng/Pembuangan/Penderaan bayi) ***** 2. Peranan I u !apa Me" entuk Anak / Menangani Masalah Sosial *****

#. Pelajar $e"erlang / Mo%al Insan / Peranan Generasi Mu%a Me" angunkan &egara '. Kepentingan Sungai / Kepentingan Perpustakaan (. Pen)e"aran Ala" / Ke"usnahan *utan / Kepentingan Menjaga !angunan !ersejarah / Terjejas ***** Format Karangan: + ,en)ana / -)apan / $era"ah / Syarahan / Dialog Aspek-aspek Penting Kajian Novel 1. .atak %an Per/atakan 2. 0atar Masyarakat #. Peristi/a $ontoh RAMALAN / KARANGAN C NT ! " #$isiplin Asas Keja%aan& Anda dikehendaki menulis sebuah rencana yang bertajuk 'Disiplin Asas Kejayaan' yang akan dimasukkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana tersebut selengkapnya. $isiplin Asas Keja%aan ole': Kavinaa Poovi('i Pa%a era glo alisasi ini1 pen)apaian yang )e"erlang %an sei" ang %ala" i%ang aka%e"ik serta kokurikulu" oleh anak anak "erupakan harapan i u apa se agai langkah untuk "enja"in "asa %epan anak+anak yang )erah. *al ini "enye a kan ra"ai anak yang "engala"i tekanan kerana ingin "e"uaskan kehen%ak i u apa "ereka.2leh itu1 re"aja yang terli at %ala" "asalah %isiplin i arat )en%a/an tu" uh selepas hujan .*al ini "enye a kan re"aja "en)ari jalan untuk "enghilangkan stress. $ontohnya1 "e" uli1 "erokok %an erlu" a hara". Akhirnya1 "asalah %isiplin pelajar "enja%i le ih serius %an "ereka terje ak ke %ala" kan)ah ke inasaan. 2leh itu 1 pelajar harus elajar untuk "enja%i %isiplin kerana %isiplin asas kejayaan. Se agai"ana yang kita tahu1 seseorang yang "e"punyai %isiplin %iri %apat "e" ina jati %iri. ,e"aja sekarang "e"punyai jati %iri yang le"ah. *al ini %ise a kan oleh pengaruh "e%ia "assa %an pengaruh ka/an yang kuat. Kesannya1 re"aja ti%ak er"inat %ala" pelajaran kerana terlalu er"inat %ala" pelajaran %an "enu"pukkan perhatian %an "asa kepa%a "e%ia "assa atau ka/an. Sekolah harus "enga%akan kelas intensi3 untuk "e" antu pelajar yang le"ah %an "e" aiki kele"ahan pelajar. Dengan itu1 pen)apaian aka%e"ik

pelajar akan "eningkat . Apa ila pe"ikiran pelajar "enja%i "atang1 jati %iri pelajar akan turut "eningkat . Selain itu 1 sikap %isiplin %ala" seseorang %apat "eningkatkan kese%aran re"aja %ala" pel agai perkara. ,e"aja kini ti%ak "enye%ari kepentingan aka%e"ik %an suka hi%up %ala" "i"pi. Mereka suka "elepak 1"erokok %an hi%up %ala" ala" 3antasi "ereka. Akhirnya1 "ereka lupa %aratan %an hilang arah tuju. 2leh itu1 para guru %isiplin sekolah harus sentiasa tegas %ala" "engatasi "asalah %isiplin pelajar %an "enguatkuasakan peraturan sekolah se elu" nasi "enja%i u ur. Se uah sekolah yang era%a %ala" kea%aan yang erka/al akan %apat "elahirkan te"pat yang kon%usi3 kepa%a pelajar+pelajar. Seterusnya1 %isiplin yang a%a pa%a seseorang re"aja %apat "enetapkan "asa %epan seorang re"aja. ,e"aja ala3 aharu ini "u%ah hilang arah tujuan kerna "ereka tia%a "oti4asi %iri. $ontohnya1 "ereka ti%ak "e" uat ja%ual elajar %an "ereka "alas untuk erusaha. 2leh itu1 guru sekolah harus "en%i%ik "uri% untuk "enja%i %isiplin. Dengan teknik pe" elajaran yang %isiplin. re"aja %apat "engetahui perkara yang se%ang %i uatnya %engan jelas %an tahu "en)ari )ara untuk "e"ajukan %iri "ereka. Dengan itu1 re"aja akan "enghargai "asa %an "ereka akan sentiasa "elakukan akti4iti yang er3ae%ah. Se"entara itu1 sikap %isiplin yang a%a pa%a seseorang %apat "eningkatkan i"ej %iri. Pa%a "asa ini1 "asalah re"aja seperti erpakaian selekeh %an era" ut panjang su%ah "enja%i perkara yang u"u". !u%aya Punk %an !arat %ipraktikkan %ala" kehi%upan "ereka. $ontohnya1 "ereka "e/arnakan ra" ut %an erseluar ketat. Pepatah Melayu pernah "engatakan "elentur uluh iarlah %ari re ungya1 i u apa harus "enunjukkan )ara erpakaian yang ke"as %an "enja%i suri tela%a kepa%a anak sejak ke)il kerana agai"ana a)uan egitulah kuihnya. Se agai"ana yang kita tahu 1 anak+anak yang %i%i%ik %engan aik %ari ru"ah sentiasa "e"punyai sikap %isiplin %an perkara+perkara yang %ilakukan oleh "ereka ti%ak "en)onteng arang %i "uka i u apa. Di sa"ping itu1 %isiplin "erupakan kun)i kejayaan %iri. Anak "u%a pa%a "asa ini antikokurikulu" %an antipeperiksaan kerana "ereka ti%ak %apat "en)ari keseronokan yang "ereka kira seronok. Misalnya1 "ereka ponteng sekolah se"asa %ikehen%aki untuk "engha%iri akti4iti kokurikulu" %an hanya ha%ir pa%a hari peperiksaan sahaja. Pengetua sekolah haruslah "e" erikan nasihat %an teguran untuk "enye%arkan re"aja aha/a pentingnya kokurikulu" %an aka%e"ik %ala" %unia ini. Pengetua juga harus "e" er kata+ kata yang %apat "e"oti4asikan pelajar supaya pelajar le ih yakin akan %iri sen%iri. Pelajar haruslah "enunjukkan "uhasa ah %isiplin %iri yang tinggi %an harus "e"per aik sikap yang uruk kerana uang yang keruh 1 a" il yang jernih. Tuntasnya1 "asalah %isiplin pelajar %apat %ika/al tetapi "e"erlukan usaha yang prag"atik %an kerjasa"a agai aur %engan te ing oleh se"ua pihak. Per%ana Menteri1 Datuk Seri &aji Tun ,a5ak sering "engingatkan kita aha/a re"aja 5a"an ini "erupakan akal pe"i"pin negara pa%a "asa %epan kerana pe"u%a harapan angsa1 pe"u%i tiang negara1 re"aja harus %iasuh untuk "enja%i pe"i"pi" negara yang erketera"pilan %an er/i a/a. Kesi"pulannya1 sikap %isiplin "erupakan penentu kejayaan untuk "e"astikan "asa %epan negara )erah %an sejahtera. Saya yakin aha/a re"aja ialah aset negara %an "ereka akan "enerajui %an "en%ukung )ita+)ita negara pa%a "asa %epan %engan sikap %isiplin yang utuh %ala" %iri "ereka.
-Kredit kepada Cikgu an

RAMALAN / KARANGAN C NT ! ) #Langka' Mengatasi Masala' *osial& Masyarakat mempunyai peranan penting menangani pelbagai gejala negatif dalam kalangan masyarakat. Berikan pendapat anda. Mar)apa%a1 pel agai gejala negati3 kerap terja%i %ala" kalangan "asyarakat %i negara kita. Perkara yang "eni" ulkan ke"usykilan kepa%a kita a%alah "engapakah perkara ini se"akin kerap terja%i6 Apakah 3aktor yang "enye a kan "asyarakat negara kita yang %ahulunya terkenal %engan nilai er u%i ahasa %an ersopan santun eru ah se aliknya6 Segala persoalan yang ti" ul %ala" enak 3ikiran kita seolah+olah tia%a ja/apannya. Apakah langkah yang perlu %ia" il oleh "asyarakat agi "enangani gejala negati3 yang erlaku %ala" kelo"pok "ereka ini6 Antara langkah untuk "engatasi pel agai gejala negati3 %ala" "asyarakat pa%a hari ini a%alah %engan "elalui keprihatinan "asyarakat sete"pat terha%ap perkara ini.*al ini erlaku %e"ikian kerana sikap se egini akan "enye a kan "ereka yang "ahu "elakukan gejala negati3 ini akan erasa takut untuk "elakukannya %i ka/asan te"pat tinggal "ereka.0antaran itu1 gejala+gejala negati3 seperti erlu" a "otor se)ara hara"1 4an%alis"e1 "elepak %an se againya akan %apat %ika/al.Ta"silnya1 progra" ,ukun Tetangga yang %ilaksanakan oleh ko"uniti sete"pat akan %apat "engurangkan gejala ini %aripa%a terus erlaku. 2leh itu1 sikap )akna "asyarakat sete"pat a"at penting %ala" "enangani isu ini. Di sa"ping itu1 "asyarakat sete"pat oleh "enga%akan progra" er"an3aat khusus untuk golongan re"aja %an elia %i ka/asan te"pat tinggal "ereka. *al ini erlaku %e"ikian kerana %engan "enga%akan akti4iti seperti ini akan %apat "engisi "asa senggang yang a%a %engan kegiatan yang er3ae%ah untuk "ereka.Dengan ini1 "ereka akan tia%a "asa untuk "e" uat perkara+perkara yang negati3. Ta"silnya1 akti4iti seperti pertan%ingan 73utsal8 pa%a hujung "inggu akan %apat "e"enuhi "asa senggang "ereka %i sa"ping "enyihatkan tu uh a%an. 0antaran itu1 ter uktilah aha/a akti4iti+akti4iti er3ae%ah akan %apat "engalihkan perhatian golongan ini %aripa%a terje ak %engan gejala yang ti%ak sihat. Seterusnya1 penganjuran ke"pen kese%aran se)ara ersepa%u oleh agensi+agensi kerajaan juga oleh "e" antu "enangani isu ini. *al ini erlaku %e"ikian kerana golongan yang "elakukan gejala negati3 ini "ungkin ti%ak "enye%ari kesan negati3 atas perlakuan "ereka sela"a ini.Sehu ungan %engan ini1 "ereka "ungkin akan "enyesali salah laku "asa lalu "ereka. Ta"silnya1 pihak erkuasa oleh "e" eri penerangan tentang huku"an+huku"an yang akal %iteri"a oleh "ereka yang "elakukan per uatan yang negati3 ini.!enarlah aha/a "elalui ke"pen yang ersepa%u pel agai gejala negati3 akan %apat %ikurangkan %ala" kalangan "asyarakat. Konklusinya1 jelaslah aha/a pel agai gejala negati3 %ala" kalangan "asyarakat %apat %iatasi sekiranya langkah %an kae%ah yang etul %ilaksanakan. 2leh itu1 setiap anggota "asyarakat perlulah "e"ainkan peranan "asing+"asing %ala" "e" anteras gejala yang ti%ak sihat ini. Dengan ini1 segala "asalah yang %iha%api oleh ko"uniti sete"pat akan %apat %iatasi %engan )ara yang le ih erkesan. Sesungguhnya enarlah kata pepatah1 %i "ana a%a ke"ahuan1 %i situ a%a jalan. RAMALAN / KARANGAN C NT ! + #Peranan ,-u .apa&

Anak ibarat kain putih ibu bapalah yang "elaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas.

akan

mencorakkannya!.

Anak "erupakan kurniaan Ilahi yang paling erharga. Keha%iran setiap anak %ala" keluarga la5i"nya "e/arnai kehi%upan eru"ah tangga kerana )ahaya "ata "erupakan harapan i u apa yang uta"a. .alau agai"anapun1 i u apa harus se%ar aha/a anak i arat kain putih1 i u apalah yang harus "en)orakkannya. -ngkapan ini "e"ainkan peranan yang penting %ala" "enjalankan tanggungja/a kei u apaan. 2leh se a itu1 i u apa haruslah "e"ikul tanggungja/a untuk "e" ina generasi aharu yang le ih erkualiti se agai pe"i"pin "asa %epan negara kerana pe"u%a harapan angsa1 pe"u%i tiang negara. I u apa "estilah "enjaga anak+anak "ereka %engan penuh kasih sayang agai "enatang "inyak yang penuh. *al ini %ikatakan penting kerana kasih sayang yang %i)urahkan oleh i u apa "a"pu "enye%arkan anak+anak tentang etapa pentingnya institusi kekeluargaan %e"i "e" ina "asyarakat yang erkualiti. Mengikut kajian yang %ijalankan1 le ih 9: peratus anak "u%a yang terli at %ala" gejala sosial ter%iri %aripa%a golongan yang kehausan kasih sayang i u apa. 2leh se a itu1 anak+anak harus %isayangi %an %ijaga %engan aik supaya "ereka "u%ah erasa ersalah %an akan er3ikir %e"i i u apa se elu" "elakukan per uatan yang uruk yang "a"pu "en)onteng arang %i "uka i u apa. Selain itu1 i u apa turut "e"ainkan peranan penting untuk "e" erikan pen%i%ikan kepa%a anak+anak. *al ini %ikatakan %e"ikian kerana pen%i%ikan yang erkualiti %apat "enja"in "asa %epan anak+anak. Pa%a ke iasaannya1 i u apa "ula "enghantar anak+anak ke ta%ika sejak u"ur "ereka tiga tahun lagi. I u apa se%ar aha/a "elentur uluh iarlah %ari re ungnya. Dengan il"u pengetahuan yang %i"iliki apa ila "asuk ke "enara ga%ing1 anak+ anak %apat "enjaga i u apa %an "enja"in "asa %epan "ereka. 2leh itu1 i u apa haruslah "e"entingkan pelajaran anak+anak "ereka. 0ain %aripa%a itu1 i u apa juga "e"ainkan peranan penting se agai suri tela%an kepa%a anak+anak. *al ini %ikatakan %e"ikian kerana apa orek anak rintik. I u apa haruslah "enunjukkan sikap yang er"oral %i ha%apan anak+anak. Se agai )ontoh1 i u apa ti%ak /ajar er ahasa kesat "ahupun "erokok %i ha%apan anak "ereka. Se)ara ti%ak langsung1 anak+anak akan ter%i%ik untuk "en%isiplinkan %iri kerana %atang %aripa%a keluarga yang aik %an yang "e"entingkan %isiplin kerana kalau asal enih yang aik1 jatuh ke laut "enja%i pulau. Para i u apa juga harus se%ar aha/a "ereka perlu "enja%i te"pat anak+anak ergantung hi%up. 2leh se a itu1 i u apa harus ekerja keras "e" erikan kehi%upan yang ter aik kepa%a anak+anak "ereka. Se agai )ontoh1 segala keperluan %an kelengkapan elajar haruslah %ise%iakan oleh i u apa. Dengan er uat %e"ikian1 i u apa su%ah pun "e"enuhi ko"it"en "ereka se agai pen%orong %an penggalak anak+anak "ereka untuk "eni" a il"u. Saya yakin aha/a anak+anak akan erusaha untuk erjaya %ala" i%ang aka%e"ik %an kokurikulu" %e"i ti%ak "engha"pakan i u apa "ereka sekali gus ti%ak "enja%i seperti ka)ang lupakan kulitnya. Il"u aga"a "erupakan salah satu ajaran yang perlu %isalurkan oleh i u apa ke %ala" sanu ari anak+anak "ereka. *al ini %ikatakan %e"ikian kerana pegangan aga"a yang kuat %ala" %iri seseorang anak akan "e"perteguh kei"anan "ereka untuk "engha%api %ugaan hi%up. 2leh hal yang %e"ikian1 i u apa haruslah "e" erikan %i%ikan aga"a %an "oral kepa%a anak+anak "ereka supaya anak+anak tahu "e" e5akan yang "ana atu1 yang "ana

per"ata. Se)ara ti%ak langsung1 "ereka ti%ak akan "enjeru"uskan %iri %ala" kan)ah jenayah kerana se%ar aha/a "anusia punya asa1 Tuhan punya kuasa. Dengan ini1 "asalah sosial %an jenayah %ala" "asyarakat kita akan erkurangan kerana i u apa telah "enja%i pe" i" ing %an "enunjukkan jalan hi%up yang etul kepa%a anak+anak. Konklusinya1 i u apa haruslah "e"erhatikan gerak+geri anak "ereka sejak ke)il lagi. Saya yakin aha/a tia%a seorang pun i u apa yang "ahu "elihat anak "ereka tergelin)ir %aripa%a lan%asan hi%up yang etul. 2leh se a itu1 para i u apa haruslah %igalakkan "enyertai engkel kei u apaan %an kursus yang erkaitan %engan tanggungja/a i u apa "en)orak anak+anak "enja%i "o%al insan yang "ulia %e"i "asa %epan anak+anak "ereka. Dengan perkataan lain1 segala tin%akan i u apa terha%ap anak "ereka akal "e" erikan i"pak yang esar %ala" kehi%upan anak "ereka. De"ikianlah ke enaran ungkapan anak i arat kain putih1 i u apalah yang akan "en)orakkannya. RAMALAN / KARANGAN C NT ! / #Pen0emaran Alam& Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita.Bincangkan langkah#langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. !elakangan ini1 pe" angunan tanpa li"itasi kini "erupakan peru ahan kian pesat erlaku %i negara kita pa%a ala3 glo alisasi ini. &a"un1 ke"ajuan %ala" sektor perin%ustrian telah %ike)ap hari ini se%ikit ter)alar i"pak %aripa%a sikap "anusia yang lepas tangan ini. A%akah kita ingin "e" iarkan ala" sekitar terjejas se"ata+"ata supaya %apat "engejar ke"ajuan6 Apakah peranan kita se agai "asyarakat untuk "enangani "asalah ini6 ;usteru1 ala" sekitar yang ersih penting %ala" kehi%upan kita %an langkah+langkah yang proakti3 perlu %ia" il untuk "e"elihara anugerah )iptaan+&ya. Salah satu langkah yang perlu %ia" il untuk "enangani "asalah ke ersihan ala" sekitar ialah "engurangkan penggunaan ahan ki"ia. *al ini erlaku %e"ikian kerana ahan ki"ia akan "en%atangkan pen)e"aran. *al ini jelas akan "en%atangkan i"pak %ala" jangka "asa yang panjang kepa%a ala" sekitar. Se agai )ontoh1 penggunaan ra)un serangga %an pen%ingin ha/a "e" a/a kesan yang paling ketara %an serius kepa%a ala" sekitar perlulah %iha%kan penggunaannya. 2leh itu1 penggunaan ahan ini perlu %ika/al oleh kerajaan %an pihak s/asta supaya %apat "enjaga ala" sekitar yang %ianugerahkan oleh Tuhan. Selain itu1 kerajaan perlu "enguatkuasakan un%ang+un%ang yang le ih tegas erkaitan aspek penjagaan ke ersihan persekitaran. ;ika kita lihat pa%a hari ini1 erapakah kilang yang telah %i ina oleh kerajaan yang "e"atuhi pia/aian ke ersihan yang telah %itetapkan6 Sehu ungan %engan ini1 pelepasan asap kilang %an pe" uang sisa toksik ke %ala" sungai "ahupun ke %ala" laut se)ara ter uka %apatlah %ika/al. Ta"silnya1 %en%a yang "aksi"u" atau huku"an se atan patut %ikenakan ke atas pekilang yang tegar supaya %apat "engurangkan pen)e"aran ala" sekitar. ;usteru1sikap pengilang yang agai enau %i %ala" elukar1 "elepaskan pu)uk "asing+"asing akan %apat %i anteras %engan le ih e3ekti3. Dala" pa%a itu1 progra" kitar se"ula yang %iuar+uarkan oleh kerajaan perlu %ia" il perhatian kerana "a"pu "e"pertingkatkan kese%aran terha%ap penjagaan ala" sekitar. !ahan+ ahan uangan oleh %iproses se"ula untuk %igunakan sekali lagi %an kita oleh "engklasi3ikasikan ahan+ ahan yang ti%ak %iperlukan ke %ala" tong+tong kitar se"ula yang telah %ise%iakan. Dengan ini1 ka/asan persekitaran ti%ak akan %i anjiri %engan ahan uangan yang akan "en)e"arkan ala" sekitar.Se agai )ontoh1 ahan uangan oleh

%iproses "enja%i aja nutrien agi "enghin%arkan pe" a5iran %an surat kha ar oleh %ija%ikan se agai tisu. Melalui )ara ini1 su" er "anusia %an negara %apat "enji"atkan kos "ereka sekali gus %apat "e"elihara ke ersihan ala" sekitar. Se)ara tuntas1 kita harus ekerjasa"a %an "e"ainkan peranan se/ajarnya untuk "engekalkan ke ersihan ala" sekitar. Kita ti%ak sepatutnya erpeluk tu uh "eletakkan "asalah ini %i atas ahu kerajaan %engan se/enang+/enangnya. Kerjasa"a agai aur %engan te ing yang erat antara rakyat Malaysia %engan kerajaan tentunya akan le ih er"akna. *asilnya kelak akan "e"uaskan hati se"ua orang sinoni" %engan slogan negara <&egara !ersih1 ,akyat Sihat=.

Anda mungkin juga menyukai