Anda di halaman 1dari 4

PELAPORAN PRESTASI TINGKATAN 1 DAN 2 SESI PETANG 2009

SUBJEK : GEOGRAFI TINGKATAN 1 Bil Kelas Sasaran Berdasarkan TOV/ETR 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! / ! * ! ( ! 2.#00! Peratus Lulus berdasarkan berdasarkan markah sekolah baseline 1 ! 1 ! )*#)*! 1 ! 1 ! 1 ! )1#1/! 1 ! //#//! 1 ! *(#1*! )1#2)! *1#()! )*#//! (2#0/! 2 # ! ( # ! * # ! 1(#) ! ,0#.2! ! ,)#1,! 0)#1/! 2(#1(! Guru Subjek P"#$%&A'A$ P"#+ELL' P"#$%&A'A$ P"#+ELL' P"#$%&A'A$ -%K V%V%A"A P"#+ELL' -%K V%V%A"A -%K V%V%A"A -%K V%V%A"A P"#+ELL'

1 1A ( 1B , 1. 1& 0 1E * 11 / 1G 2 1$ ) 1% 1 1+ 11 1K Keseluruhan

3. Bilangan pelaja !"#p"lan Sa$ang $ang %inggal &'alinan (a)' *i!epil!an+ Bilan3an murid Kum4ulan sa5an3 Bilan3an Asal Bil# Sele4as 4e4eriksaan (1 (. Ke4ilkan senarai Rujuk lam4iran 1 Tindakan )11

,. P -g a# A!a*e#i! : I!"% Pelan S% a%egi! Bil 1# "ama Pro3ram Aset $ara4anku Akti6iti Semua 4elajar di9ajibkan men5ediakan buku nota dan 3uru telah membuat sekuran3:kuran3n5a , kali semakan# 8jian diberi setelah tamat setia4 tema 5an3 diajar# Pen7a4aian Semua 4elajar mem4un5ai buku nota# <arkah telah di7atat dan 4erbin7an3an telah dijalankan# Telah disemak oleh 3uru#

(#

8jian To4ikal

,#

Latihan Pen3ukuhan Latihan objekti; atau subjekti; dibuat setia4 tamat 1o4i7 5an3 diajar#

.. Pelan Pen$ela#a% "n%"! P -g a# %e a!/i *an pela!'anaann$a. Bil 1# "ama Pro3ram Pro3ram =BA"T8LA$ KA<%> Akti6iti 8lan3kaji berbentuk latihan objekti; dan 4erbin7an3an setia4 bab# Pen7a4aian GPS ? ,#), Lulus ? 0)#00! Ga3al ? . #.0

&Salinan (a)' *i!epil!an+ K"#p"lan Sa$ang NO.


1 ( , . 0 * / 2 ) 1 11 1( 1, 1. 10 1* 1/ 12 1) ( (1 (( (, (.

NA(A PE0AJAR
A"G @%A" $8% AA%""A -$R%ST%"A -$R%ST%"A -$%" &E""' <ARK RESTER RA'<% RO1%"A A%L1RE& LOKE" A&LE%"A A<EL%A -$R%STOP$ER &%&%S <AT$EA <A' +O$""A "8R1AR%BAL "8R8L AT%KA$ P%BA SE""' A"&REA AK G8"+EP -ALV%" AK +OKA" ELV%"SO" VOO" $E"R' AK +8L' $ERR' AK +8L' S%< K%A" $%8"G

TINGKATAN
1$ 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1K 1K 1K 1K 1K 1K

PE0APORAN PRESTASI TINGKATAN 1 1AN 2 SESI PETANG 2009

SUBJEK : GEOGRAFI TINGKATAN 2 Bil Kelas Sasaran Berdasarkan TOV/ETR 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! ).! )(! 22! 2.! /0! (0! 2/#1! Peratus Lulus berdasarkan berdasarkan markah sekolah baseline 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! )(#, ! )/#.,! /1#/)! 2(# 0! / # 0! ).#11! 0,#1(! *(#0 ! ! 0(#).! 2 #**! 2)#)1! Guru Subjek E"#ELL% B#&O"E' P"#KA<AR%A$ -%K V%V%A"A P"#KA<AR%A$ E"#ELL% B#&O"E' P"#KA<AR%A$ -%K V%V%A"A E"#%SKA"&AR E"#ELL% B#&O"E' E"#%SKA"&AR E"#ELL% B#&O"E'

1 (A ( (B , (. (& 0 (E * (1 / (G 2 ($ ) (% 1 (+ 11 (K Keseluruhan

3. Bilangan pelaja !"#p"lan Sa$ang $ang %inggal &'alinan (a)' *i!epil!an+ Bilan3an murid Kum4ulan sa5an3 Bilan3an Asal Bil# Sele4as 4e4eriksaan ,, 1 Ke4ilkan senarai Rujuk lam4iran Tindakan )11

,. P -g a# A!a*e#i! : I!"% Pelan S% a%egi! Bil 1# "ama Pro3ram Aset $ara4anku Akti6iti Semua 4elajar tin3katan ( harus mem4un5ai buku nota Geo3ra;i 5an3 len3ka4 seba3ai bahan rujukan tambahan sehin33a P<R# <enin3katkan 4emahaman 4elajar dan mendedahkan mereka ke4ada soalan:soalan ber;ormat P<R serta menunjukkan 4enin3katan dalam 4en7a4aian# <en3ukuhkan la3i 4en3etahuan 4elajar tentan3 to4ik 5an3 diajar# Pen7a4aian Semua 4elajar mem4un5ai buku nota# <arkah telah di7atatkan dan 4erbin7an3an telah dijalankan# Telah disemak oleh 3uru subjek#

(#

8jian To4ikal

,#

Latihan Pen3ukuhan

.. Pelan Pen$ela#a% "n%"! P -g a# %e a!/i *an pela!'anaann$a. Bil 1# "ama Pro3ram Pro3ram =Bantulah Kami> Akti6iti 8lan3kaji berbentuk latihan objekti; dan 4erbin7an3an setia4 bab# Pen7a4aian GPS ? (#0, Lulus ? 2,#,.! Ga3al ? 1*#*/!

&Salinan (a)' *i!epil!an+ K"#p"lan Sa$ang NO.


1 ( , . 0 * / 2 ) 1

NA(A PE0AJAR
A&A< B%" AL% ALBERT LEE ABBA AS$1%RA BT BA<R% -$8"G S$%AA -$%" &%A"A AK ABOT +OSEP$ AK +8L%A"A L%AA KA"G C%A"G L%BB' $O <O$&#%SKA"&AR B%" BAK$T%AR "OR$A'AT% BT <ATAK%R

TINGKATAN
(+ (+ (K (K (K (K (K (K (K (K

Anda mungkin juga menyukai